Goudsche Courant, vrijdag 25 januari 1889

N9 38S3 VrUdag 25 Jalioarl 1889 GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inxendlng van advertentiön kan gesohiaden tot Mn vta det namiddags van den dag der uitgave Premieleemng HET WITTE KRUIS GEGARANDEERD door den speciaal voor deze leenlog verbonden WAARBORGFONDS en een RESERVEFONDS beiden gedeponeerd by dcf NEDERLANDSCHE BANK te Amsterdam Alle Aandeelen aflothaar binnen 64 jaar met minetene f 14 l ITLOTI G op i APKIL 1889 met Prijzen van ƒ 50 000 600 250 enz LITLOTI G op f AUGUSTUS 1889 met Prijzen van 200 000 ƒ 2 000 500 enz Deze Premie Aandeelen zgn tot den koers van ƒ 12 S0 verkrggbaar ten Kantore van de Beeren Wed KNOX DOBTLAUlD te Gouda anderen ran datum in dew een hoogst moeilgke xaak Spr gemagt Toorts ran een quaestie met den heer JoUos waarin de heer B zich minder goed lou hebben aangesteld en betoogt dat de Commissie alle reden had ran onterredenkeid op den heer B De heer Noothoren ran Goor rroagt het woord om een paar onnauwkeurigheden te weerleggen door Torige sprekers in 1 midden gebracht Er was gezegd dat door het Uageijjksoh Bestuur welwiUende pogingen in het werk waren gesteld om den datum Tan het examen te Terzetten dit was oiguist spr had niet als Lid Tsn het Dagelijksch Bestuur maar als Toorzitter der Sociëteit Ons renoegena daartoe een poging gedaan In Norember had de heer B spr de moeilijkheden meegedeeld omtrent den datum van het examen wiiarop spr g egd had bü de audere bestuursleden Tan Ons Genoegen eene poging te willen doen tot het toestaan Tan de zaal op een anderen datum Kerst diende spr eehtor te weten of de Commissie Tan toezicht orer do muziekschool een andereu datum wenschte toen bleek dat de Commissie dat niet wenschte en Toor spr wu dus iu deze niets meer te doen Spr stelde Terrolgens io het licht dat toen de heer Prill Tertrok geen examen werd noodig geacht daar de heer Bonman niet lang geleden op de Toordracht was geplaatst Deze verklaarde alch bereid de betrekking te aanraarden onder toezegging van de Commissie dirrcteur te mogen bljJTen vsu de Utrechtsohe Mannen Zapgrereeniging Verscheidene sprekers voerden verrolgens nog het woord De heer Prince vereenigt zich geheel met den heer IJssel de Schepper wat betreft wenscheIqkheid ran een nader onderzoek De heer Fortuyn Droogleerer betoogt dat als den hoer Bouman bij agn benoeming de toezegging is gegeren van die Iftrechtsehe betrekking te mogen blijreu bekleeden er na geen questie meer kan zgn ran hem daartoe al dan niet rerguoning te geren verder sproken orer deze zaak is dan geheel onnoodig De heer ran Iterson is dit geheel met den laatsten spreker eens Deee spr zegt dat al staat het niet zwart op wit dat de eer B Tergunning heeft w j toch gebonden zijn tegenover hem De goede trouw mogen wy niet schenden I Al is de Baad in deze niet wettelijk rerbonden hj heeft de zedelijke rerpliohting de eenmaal beloofde toezegfnng na te komen De heer Jager betoogt dat in deze quaestie twee afzonderlijke punten te behandelen zgn 1 de vergunning aan iea heer B om het Directeurschap van die beide vereenigingen te bekleeden en 20 de handelingen van den heer B waarover de 0 nmissie ontevreden is De vraag of de Commissie recht heeft om te klagen over den heer B is een andere dan die of hg bedoelde vergunning moet bekomen Dat moet niet uit het oog worden verloren meent spr De heer Oudgk had onlangs een gesprek met den heer B die spr ook mededeelde de quaestie van den datum van het examen De vraag of den heer B bgtgds kennis had gegeren 19 en 20 Dec in Utrecht te moeten zijn kan bewezen worden door de data der brieren De heer B zeide echter geen copie gehouden te hebben maar spr meent dat in het archief van de Commissie die brieven natuurlijk zgn opgenomen Men kan zich dus daar van de data Vergewissen Spr doet uitkomen dat als niet duidelijk blijkt dat de gang van het onderwg s schade Igdt door bedoelde vergunning dia vergunning niet miif worden geweigerd De heer Hoogenboom is er voor de zaak niet heden af te handelen De een is meer op de hoogte dan de ander Spr vraagt was is de hoofdzaak in deze f Moet de Goudsche muziekschool zich regelen naar de ütrechtsche Mann Zangvereeniging Wat moet in deze no 1 zijn Spr meent de muziekschool De heer Prince stelt ten slotte de volgende motie voor i De Baad gehoord da inlichtingen van B en W vertraawt dat B en W na grondig onderzoek sleehts in do uiterste noodzakelijkheid aan den heer Bouman de vergunning zullen weigeren tot waameming der Betrekking ran Directeur der irGondaehe Zangvereeniging en der Ütrechtsche irMannen Zangvereeniging gaat overt ot de oide van den dag Deze motie wotdt aangenomen met 12 stemmen B en W de heeren van Bergen IJzendoom Koning en Noothoven van Goor en de heer Hoogenboom bleven buiten stetnming PËTROLBlJM OTEERI GEN van de Makelaars Cantzlur Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast Looo Tankfiist ƒ 9 Januari levenng 9 Februarilevering ƒ 8 60 Maart levering 8 40 Aprillevering ƒ 8 10 Mei levering ƒ 8 Septem ber October November en December levering ±= i Gouda Snelperadruk van A BBINKMAN k Zoon BElJRSBEltlCHT AMSTKBDAM 23 Januari Per Telegraaf Binnenlandsehe fondsen vtst Büitenlandsche mede iets raster loomede Bussen Spoorweg Zw N 2 hooger Ind handelsbank 6 flauwer HurKerltjlce Stand GEBOREN 22 Jid Piater Joief oiden B Vergeer ea A H OgeoiM 329 Staats loteriJ Vijfde Klasse trekking ran Woensdag 23 Janvari No 8634 4802 en 8616 1000 No 2763 8979 16623 en 20823 400 No 599 943 6260 6983 6028 en 7077 200 No 766 SS76 6686 8869 8469 10029 10786 13091 13747 14049 16769 16940 en 19036 100 Prijzen ran 70 87 S91S 6287 8666 12166 14644 17900 124 3970 8606 8903 12191 14740 18130 306 3876 6613 8970 12222 14823 18284 376 4014 6663 9082 12301 16016 18462 630 4194 6697 9179 12428 16278 18611 746 4288 6729 9206 12617 16402 18624 832 4430 6788 9326 12616 16640 18638 971 4482 6790 9366 12 21 16698 18693 1218 4686 6881 9368 12647 16837 18616 1601 4704 6893 9779 12743 16883 18716 1698 4709 6910 9798 12776 15936 18846 1709 4864 6923 10067 12788 16071 18864 1711 4965 6970 10182 12830 16106 18900 19 4979 7169 10401 12914 16120 19016 1971 6022 7185 10673 12949 16337 19143 2263 6091 7216 10699 12980 16400 19199 2430 6130 7339 10721 12999 16608 19231 2608 6133 7572 10761 13445 1 662 19319 2643 8174 7 06 JI1122 13487 16696 Ï9461 2731 6202 7660 lh29 13668 16604 19714 2994 S313 7767 IIISS 13606 16668 19763 3050 6317 7846 11164 18698 16694 20179 3348 6439 7890 1 322 13720 16763 20431 3376 6502 7929 U342 13939 16860 20617 8381 6670 7932 11442 14128 16942 20667 3479 6727 8225 IIBIO 14169 17080 20816 3606 5889 8243 n7 S 14163 17631 20843 3659 6999 8346 11797 14248 17546 20864 8693 6102 8372 118S2 14644 17561 20867 3699 6206 8601 11850 14587 17614 S0868 8797 6211 8606 11896 Trekking van gistwes No 18849 en 18851 nieten No 18808 en 18890 prgzen van 70 mmm Il I i i ii i iMs tmsmimmsfSimm ADVERTENTIÊN Beden overleed ns een ongeateldbeid van drie dagen onze geliefde Moeder en Befaawdmoeder Mejnfiroow MARIA POTUUT Wedowe J tan Uiboiin te Waddingtveen in den onderdom van rnim 91 jaar Ke MULDER TAN BKBom J MULDER Gouda 21 Jannari 1889 Italïaansclie Bloemkool groen van blad groot en blank van bloem Te bekomen bg A RIETVELD Lange Tiendeweg TE HÜDB gerraagd tegen MEI een dioog en goed WOOi HÜIS mk BERGPLAATS en TUINTJE waarvan dTrJovenkamrfr voor licht en onichadelyk werk kan in gebmik genomen worden Hnnrprgg 200 it 225 niet te boren gaande Brieven fainco onder No 1782 aan het Bureau dezer Courant H A DIESTELHOEST BILLABD en MEUBELFABRIKANT beveelt zich opnieuw aan tot het LEVEREN van nitalnitend eigengemaakte X£B CrSElLB3ïT en REPARATIE van alles rat tot bet vak behoort Ook belast hy zich met VER auiziNoxiif Daar Nieuwjaar de ondate en beste knechts van wylen den Heer J G BELONJE ook bg mg in dienst gekomen zgn ben ik in staat alle leverantiën of reparatiën in den kortst mogeIgken tgd uit te voeren BURGBRDIEN8TB0DE R K van buiten zoekt plaatsing als WERKMEID of MEID ALLBEN van goede getuigen voorzien Adres letter F in den Boekh van H VA EEUWEN Bodtgrmen Depot van THEE van W J VAK PBB BOOR te Vhardingen Deze THEE is verpakt in pakjes van en kalf één Ueee en een half en vijf H ör en voorzien van het merk di Zuhax Verkrggbaar vanaf 0 80 per 5 H Or voor Gouda alleen bg W SCHALËKAlllPJr Oostbaven 17 Kraepelien Holm s EIEEL CACAO ig de beste Voor dagelgksch gebmik vooral voor Kinderen als versterkend voedingsmiddel ceer aanbevolen vervangt Koffie Thee en Chocolade Alom verkrijgb r in bussen k Egr 1 70 Kgt 0 90 V Kgr 0 50 KRAEPELIEN k HOLM ZEIST Ds tdtgare deser Courant geseliiedt dagelgki met nitronderingvan Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 frane per post 1 70 Aisooderlgke Nonuuen VUF CENTEN OOUUA 24 Januari 1889 Het offioieel bulletin omtrent den toestand van Z M den Koning luidt aldus De Koning heeft in de laatste ü uren veel lapen Z U blgft weinig roedael gebruiken en gevoelde rich minder opgewekt In seno haiehoodelijka vergadering van de Kieavereeniging Burgerplicht alhier werden in ds periodieke raoaturea roorcien door de herbenoeming van den beer D G ran Treumtngen en door de benoeming ran den heer H Braat in de plaata van den heer H Jager die voor eene herbenoeming niet wenschte in aanmerking te komen In eene fanitengewooe racatnre ontstaan door het bedanken Tsn den heer C C H Prinoe werd echter genoemde heer Jager wederom in het Bestuur gebracht Tot afgevaardigden naar de Liberale Unie werden berkoieo d hh Mr J Fortugn Uniagleerer en J H Ifoothoren van 6aor en tot hunne plaatsrerrangers de hh H Jager en H Eano ran Gelder Men verzoekt ons het iu ons nummer ran Dinsdag voorkomend bericht omtrent de uitreiking van een Goaden Willem aan behoeftige dragers ran het Zilveren of Metalen Krais in zoo rer te rerbeteren dat de namen hier ter stede behooren te worden opgegeren aan den heer H J Steenbergen Karuemelksloot £ 618 Qisterenarond werd op het borenlokaal ran den heer Hardijzer het 14e jaarrerslag uitgebracht der Sohoenmakers Vereeniging Onderling Hulpbetoon Uit dat rerakg bleek dat aan liekenpM uitkeertng door orerly den ran 3 leden boaenloon enz was uitbetaald 471 36 terwijl aan eontributie UIT VERRR GEWESTEN Naar iet Enfetêeh ra 8 Mehitabel in Hu opzicht hebt gq u geheel en al bedro n Geene enkele maal ran het oogenblik af dat ik als zjjne rronw de kerk rerliet herinnert gij t u welf tot op het oogenblik van zjjn dood is mjjn echtgenoot niet goed roor mü geweest geen enkele maal Ik rergeet dat ik u nog niet gezegd heb dat hq drie weken geleden aan galkoorts orerieden is ja ik heb zooreei te zeggen en ik ben zoo ontroerd dat ik niet weet waar ik beginnen moet In vele opzichten had gij gelijk Mehitabel maar niet dat hij wreed en heerachzuohtig was Wat hij ook jegens anderen geweest mogen zijn jegens mij was hij het niet Hq was altqd teeder en toegevend Hq behandelde mq zooals gij gezegd hebt dat hq doen zou meer als een kind dan als een vrouw evenwel volstrekt niet despotisch en streng zooals gij dacht Nooit gaf ik eeo wensch te kennen die niet bevredigd werd Ik kon niets bedenken of hij verschafte het mij dadelqk Slechts in één opzicht was h j onverbiddelijk was ontrangen 243 10 soodat de rereeniging een nadeelig saldo bad ran 118 25 Tot 2 Peaningmeoater werd benoemd J Steenland en tot Commissaris B ran Tongerioo Vanwege den Algemeeqen KederL Politiebond zqn aan ruim 160 poUtiaambtnMnn en beambten breretten en medailles roor hHi dnrigen trouwen politiedienst uitgereikt waarondft een roor meer dan 4 l jarigen en 16 roor meer b SOjarigen dienst De Sjmode der Chr Ger kerk ging Zaterdag uiteen na besloten te hebben de saak der rereeniging aanhangig te doen blyren en bffloerade daartoe een commissie ran rüf leden de heeren Van Andel dr Barinck J H Doaner Littoo en Noordtsdj De provincie Friesland is tfana aan de beurt om een rolgende Synode saam te roepen Standaard Btaten Oeneraal Ensn Kami Zittingen ran Woensdag 13 en Donderdag 24 Januari Sleohts enkele oogenblikken kwam de f rste Kamer gisteren b een ter bShMkling ran prorinciale heffingen Sn Orerqsel en Zwhmd die tonder hoofdelijke stemming werden aangenomen Het antwoord omtrent de algemeene besohoawingen der Staatsbegrootiug was nog niet gereed zoodat ran de bf rootingsootwerpen de dag ran behandeling nog niet kon worden bepaald In de zitting ran heden deelde de Minister ran Buitenl Zaken mede dat het rerbod ran Pruisen tot inroer ran ree uit Gelderland ingetrokken was daar ingeroerd rund niet leed aan besmettelijke longziekte Aangenomen werd de arbitrage orereenkomst met Frankrijk orer grensregeling Suriname Morgen 11 nnr Staatabegrooting Binnenkort solleo de Vereenigde Staten ranN Amerika roor landrerhuizers zoo goed als gesloten zijn namelijk in zqn rerbod om eenigen omgang of briefwisseling met mqne rrieodeB in het Nooiden te houden Ik had echter geen recht om mij daarover te beklagen Dat waren wij orereengekomen toen ik a rerliet en zqne rrouw werd Daarin bedroog hq mij niet Aanrankelijk ontring ik rcle brieren Die bracht hq mij altijd en dan reraeheurde ik ze voor zjjne oogen zonder een woord te zeggen Bens was ik zeer bedroefd dat ik een nieuwsblad Aij door Susan gezonden niet mocht openen Zoo ging het oenige maanden roort en toen restigden wq ons op onze plantage Ik kan niet zeggen dat ik ongelukkig ben geweest Mijn echtgenoot deed mij dezelfde week toen wij op onze woonplaats waren aangekomen eene verschrikkelijke ontdekking Gq kunt wel raden wat het was Ik leed er een tqdlang zwaar onder maar de goedheid van mqn echtgenoot waa miJ een groote steun Mehitabel ik heb vier kinderen gehad vier allerliefste kinderen Drie heb ik er verlorcu de drie jongere zijn binnen weinige weken door het romlvonk weggerukt Ik weet wel gij hebt veel ondervonden gij hebt eon teeder en deelnemend hart maar o gij kunt U de smart eeaer moeder die hare kinderen verliest niet voorstellen Een lief blozend knaapje vroolqk flink en sterk en twee niet minder lieve meisjes mqne vreugde n troost liggen naast elkander in drie graQes dichtbij onze woonplaats Mqn echtgenoot ligt in ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 S regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Dobr een der leden ran het immigratie comité is nL een wetsontwerp bq het Huis van Afgevaardigden ingediend dat door draconische bepalingen den stroom der Kuropeesche orerbevolking voortaan beletten zal zelb om de onbevolkte streken der Nieuwe Wereld in bezit te nemen £ n wel zal dit voorstel gedurende de loopende zitting van het Huis nog niet in behandeling komen maar de aanneming is toch reeds zoo goed als verzekerd want het ontwerp gaat uit van de republikeinsche liberale meerderheid De toegang dan wordt verboden aan idioten krankzinnigen armlastigen of die kans hebben znlks te worden reroordeelden wegens onteerende misdaden pol gamisten anarchisten socialisten lijdere aan walgelqke ziekten en personen die een contract tot het verrichten ran bepaalden arbeid hebben aangegaan Doch daar de uitlegging en toepassing van deze zeer algemeene omschrijving geheel aan de uitvoerende ambtenaren wordt overgelaten zal zoowat iedereen er onder te rangschikken zijn Geen VerkUeden o a znUen worden toegslatra dis komen om een bepaalden tijd in de Vereenigde Staten werkzaam te zijnen daania weder terug te kaeren Ieder vreemdeling die in de Vereenigde Staten komt met uitzondering alleen van gezanten consuls en andere vertegenwoordigers van andere mogendheden zal 6 doUars 12 60 inlteegeld hebben te betalen en iedere landverhuizer moet in het bezit zijn van een pas af te geven door den diplomatieken vertegenwoordiger der Unie in het land van hffirkomst met voorbehoud echter daarenboven van de bevoegdheid der nitroerende macht om te onderzoeken of die pas niet kan zijn gekregen door bedriegelijjke of onjuiste opgaren Men ziet dat de Amerikaansche gastvrijheid weldn niet groot meer zal zijn Het hoofddoel is de verlaging ran den loonstandaard tegen te gaan Nn dus het Verre Westen wordt gesl n i het midden van den zodeugrond die met een ijzeren hek ia atleten Nu komt er wat ik wenschte te zeggen Mifn echtgenoot was van het begin zijner ziekte af overtuigd dat hq er niet van zon opkomen Hjj waa volkomen bij zijne konnis Hij had gaarne dat ik bij hem zat en zijne hand vasthield Hq zag mq ernstig aan en zeide soms Arm kind Dan vroeg hij wéér naar kleine Clara mijn oudste kind heet naar mij en als zg kwam zag hü ons beiden aan zonder een woord te zeggen Als ik hem vroeg waar hij over dacht antwoordde hij Over niets ik wil Ü alleen maai gaarne bij mq hebben Tien dagen roordat hij stierf zond hq om den heer B lid van dn Bechtbsnk Toen deze kwam vroeg mijn echtgenoot mij wat ik met Clara wilde doen als hq dood was Ik weende bitter en zeide Wat gij zoudt wenschen dat ik met haar deed niet anders dan wat gq zoudt wenschen en weenenile liep ik do ksrarr uit Voordat de heer B heenging werd ik binnengeroepen Clara zeide mqn echtgenoot gij weet dat de heer B mijn intiemste vriend is Hij hoeft mijn testament gereed gemaakt en ik heb het geteekend Hq is mqn eonige executeur Hq heeft op zjjn woord van eer beloofd al