Goudsche Courant, vrijdag 25 januari 1889

i c Zaterdag 26 Jainarl 1880 rv 3824 GOUDSGHE COURANT JVieuwS en Advertentieblad voor GoUda en Omstreken De Inseading van adTertentiSn kan gescbieden tot édn nor des namidd4gs van den dag der uitgave den pronnoie door iniddal van een met de noodige bewijtttukkeD gestaafd Tenoekscluift op ongezegeld pHner onderteekend door hem die net bezvraar uraeogt welk Teizoekgchrift yóSt of op den 31n Januari 1889 moet worden ingeleverd bjj den Burgemeester deier gemeente Gouda den 24 Januari 1889 Burgemeester en Wethouders voernoemd VAN BEfiGEN IJZENDOOEN De Secretaris BfiOUWEE BEURSBEUIGHT AMSTERDAM 24 Januari Fer Telegraaf Binnenlandsche fondsen onveranderd Bussen en Oostenrykers vast Zw N 8 hooger Ind handelsbank 2 beter MARKTBERICHTE N Goada 24 Jan 1889 De aanvoer was heden nog onbeduidend en de handel daaraan geëvenredigd In de prijzen kwam weinig verandering Tarwe jarige Zeeuwsohe ƒ 9 a ƒ 9 40 Nieuwe Zeeuwsche 7 30 a ƒ 7 70 Mindere nieuwe Zeeuwsohe 6 80a 7 10 Rogge Buitenlandaohe per 7 O KG ƒ 4 60 a ƒ 4 76 Gerst Chevalier 6 50 i ƒ 6 2B Haver per Heot ƒ 3 25 a f iM per 100 kilo 6 50 a ƒ 7 76 Hennepzaad Inlandsoh 8 26 a 8 50 Erwten KookerwUn ƒ 9 8 ƒ 10 Boonen Bruine boonen ƒ 13 a ƒ 15 Kanariezaad ƒ 9 a 9 60 De veemarkt met weinig aanvoer de handel van geen beteekenis vette varkens goede aanvoer handel willig 19 a 22 et per half kilo biggen voor Londen tamelyke aanvoer handel vlug 18 a 19 ot per half kilo magere biggen tamelijk aanvoer handel vlug 0 85 a 1 15 per week vette schapen weinig aanvoer handel over t geheel vlug Nuohtere kalveren goede aanvoer handel vlug 5 a ƒ 14 Aangevoerd 23 partyen Kaas handel redely k eerste qualiteit 22 50 tweede qualiteit ƒ 9 a ƒ 22 Noord Hollandsche ƒ 24 Boter goede aanvoer handel matig goeboter 1 36 a 1 60 Weiboter l IO a ƒ 1 26 329 Staat8 loterij Tljfde Klasse trekking van Donderdag 24 Januari No 10812 26 000 No 4683 6989 en 9409 ƒ 1000 No 4445 6161 13320 14763 16361 en 17284 400 No 2985 3482 6648 6003 8278 14602 14977 15250 16868 en 18159 ƒ 200 No 2919 4899 5616 8271 9424 12118 14649 16196 16652 18723 en 20217 100 Pry zen van 70 40 2633 5259 9261 12657 14581 18780 114 2670 6423 9310 12680 14609 18886 116 2771 5436 9421 12714 14780 18991 151 2785 5437 9434 12918 14894 19101 164 2813 5514 9492 12986 14993 19184 271 2826 6738 9664 13001 15003 19189 301 2963 6768 9668 13082 15141 19291 479 3016 5808 10164 13125 15206 19340 609 3144 5873 10210 13164 16253 19346 611 3170 6896 10241 13179 16282 19394 664 3207 5897 10267 13246 16604 19622 761 3273 6898 10353 13312 15888 19583 963 3396 6219 10604 13440 15894 19666 969 3402 6315 10912 13502 15937 19761 1115 3424 6578 10936 13683 16966 19769 1178 8626 6827 10960 13781 16246 19793 1226 3561 6900 11375 13826 16409 19894 1236 3649 7019 11421 13840 16566 20054 1243 4062 7066 11538 13989 17066 20069 1250 4126 7178 11605 13997 17260 20112 1395 4212 7304 11696 14026 17607 20129 1566 4234 7716 11790 14086 17816 2029S 1689 4265 8160 11864 14087 18140 20386 1935 4436 8233 11928 14167 18239 20389 1946 4652 8358 12039 14302 18290 20399 2080 4726 8378 12044 14335 18348 20468 20 4 4861 8667 12057 14838 18442 20601 2135 4879 8668 12194 14366 18444 20772 2149 4927 8804 12354 14437 18481 20831 2260 4954 8929 12389 14452 18526 20852 2283 4986 9195 12438 14620 18628 20892 2506 5033 9223 12600 14560 18718 20899 2629 5197 9239 12511 VERBETERING 1b het rteds eralef in ODi forig or ii eene onjuistheid ïngFilopeD De heer Noothovea vaa Goor eeide oiet dit de teer Boiaini iwdi neger op de voordracht atoad maar dat h j van bedoelde voordracht 6 Jul lol was afgevallen CORRESPONDENTIE Wg ootviogeo heden een drietal iugeioaden stokken over de qusestie Bonman Miirieksebool naar aanleiding vu het gesprokene in de laatste raadsiitling In ons volgend nr lallen wg twee dier atnkken opnemen ni RiDAOT Uurgerlijke Stand GEBOREN 2S Jan Willem onden I den Hertog en W Laarier U Dominicna oadera D Graatama ea C I Blugraar OVEBLEOEN Ju L Schenk 68 j 24 R A Smit 6 m Oouderak ONDERTROUWD J de Jong van Moordrecht en J Kalkman GtnUWD W de Brnin en 0 Kok ADVERTENTIÊN Beden overleed na een kortstondig Igden zacht en kalm onze geliefde Echtgenoot Vader en Behnwdvader de Heer LEEN DEBT SCHlüNE in den ooderdom Tan 58 jaar De Wed L SCHBNK M t Gmd P W STÜTE T K J STüTE ScHENK Mevrouw VORSTMAN VRAAGT met I MEI eene flinke fatsoenlgke P G die goed kan koken al MEID ALLEEN met halp van eene Werkater en een Oppasser QOÜWE 197 Er wordt eene WASCH VROUW GEVRAAGD om Toor een klein gezin een WASCH gestreken te hois te bezorgen Adres onder No 1783 aan het Borean dezer Conrant Tegen 12 FEBRUARI a s wordt eene Qemoulïiledrde KAMEBs GEVRAAGD Adres onder No 1784 aan het Barean dezer Conrtmt Geen grijs Haar meer De nieuwe LONDON is de beste ran alle bestaande par fumerien om het gryze haar binnen enkele dagen te doen Terdwjjnen Maakt het haar glaosrgk en zacht len verft niet Prgs 85 cent per flacon en l SO per dubbele flacon Alleen verkrflgbaar te Gouda bg J H C HÜINCK F Bz 122 Hoogstraat 123 Tegen FEBRUARI wordt gevraagd eene FATSOENLIJKE DIEJ STBODE MARKT A 70 LOON 80 GULDEN Met l FEBR a s wordt in een BargergC zin GEVRAAGD een NETTE BIENSTBOSE niet onder de 18 jaar Franco brieven onder Letter G bö de Boekhandelaren A KOK COMP Gouda ADVfiRTENTIJËN in t t Binnen en Buitenlandtiche Couranten worden dadelgk opfjezonden door het Advertentie Bnrean van A BRINKMAN én ZOON te Gouda Gouda Snelperwlruk van A BRINKMAN Zoon Openlare Verkoopiaig van EEN en DRIEJARIG GMENDHOUT langi de Spoorbaan Gouda t OravenAagt op Woeqsdag 30 Januari 1889 s vm 11 nre in de Wachtkamer 8 Klasse van t Stationsgebouw ZOËTËRMËEa ZËGWAART ten overstaan van Notaris J A vak dik BROEK te $ Gravenkage Betaling der kooppenningen 1 Maart doch kan dadelgk plaats hebben Vervoer voor 15 Maart 1889 Napijn rao GaiaDteriëo eo Speelgoed Portretalbums en § Poëzie aj w ai e eu W MOI MUhUUS P0RTBM0NNAIE8 SIGARÈNKO § KERS PORTEFEUILLES enz Een algemeen als goed erkend middel bg HOEST en VBRKOUDBEID zgn de oplossende en verzachtende = Salmiak Pastilles = van KRAEPELIEN BOLM Apothekers te Zeitt Verkrggbaar bg Apothekers en Drogisten in flacons 20 Cents Fransche Stoomververij Chemische Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OPPENaMIMEB Kruiskade 19 te Botterdam Gedurende de maand Januari worden alle soorten wintetjassen demi saisons regenman tela en verder alle Heeren en Dameekleedingstnkken gordgden tafelkleeden garnituren trgp bont veeren enz gestoomd of geverfd in de nieuwste kleuren tegen verminderde prgsten en na acht dagen als nieuw geleverd Hoofddepdt voor Gouda en omttrehn de Heer A VAV 08 Az Kleiweg E 73 en 78a alwaar Stalen te bezichtigen eu Prgsconranten te bekomen zgn POLAKS g s lEVE MlIXER Met de hoofdverkoop van boven S staand heb ik voor 6 O ZJ D A en q OMSTREKEN belast navolgende 3 HH Grossiers in OedistUleerd M PEETERS J n Markt J F BLEBMAN Jt Zoon Tiendeweg § SS Kinderen N KONINGS M Oudewater C POLAK Gzn Fabrikant Groningen Societeit Ons Genoegen 5 Abonnement Vooritelling DONDERDAG 31 JANUARI 1889 Kon Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel SE VfiEEMLM Tooneelspel in 5 Bedr van Alex Dcuas fils Aanvang 7 nnr CMP Gewone bepalingen en prgzen De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franc per post 1 70 Afzoaderlgke Nonuuers VIJF CENTEN De aanstaande Kiezerslijst L Velen zullen er zgn die nog in het onzekere ▼ erkeeren of zg tot de kiezers behooren en daaronder zullen er zgn die uiet gaarne de trappen van het stadhuis beklimmen om daar wellicht te vernemen dat zg er niet toe behooren en die dus in hnn oog misschien een mal figuur maken Hoewel we dit niet eens zgn en we het integendeel lofwaardig vinden dat iedereen die twgtelt oi hg in de termen valt onderzoekt of hg op de Igst kan komen en of hg er opstaat willen we toch nog eens de grondtrekken van ons ingewikkeld kiesrecht ontvouwen Voor ditmaal alleen over de vnu raie véU in de termen om op de lijst te komen f De algemMn eischen als Nederlander enz aalka w Saaüatem tatme IImb ée Vjmmimv kenmerken bespreken En dan kannen we kort zgn ten opzichte van hen die in dezelfde gemeente waar zg wonen in de personeele of in de grondbelasting zgn aangeslagen Als zg bun aanslag in de personeele belasting loopende van Mei 87 tot Mei 88 of die in de grondbelasting over bet jaar 88 hebben betaald komen zg op de Igst zonder dat dit hun eenige moeite kost De ontvanger toch verstrekt de noodige opgaven aan den Burgemeester De lieden die in deze klasse valleli hebben dus voorloopig niets te doen Maar er zgn twee andere klassen die wel iets moeten doen en dat vdór 15 Februari en onverKhilUg of zij het in t vorig jaar ook reeds UIT VERRE GfEWESTEN Naar iet RtgeUtk m 9 Gedurende bgaa drie maandoa hoorde men niets meer van het kind of van hare moeder Toen hield er een rijtuig stil voor de deurderBÖgzondereschool en eene kleine tengere gedaante in rouw gekleed werd er uitgetild Dat wat de kleine Clara Zij was de eenig overgeblevene van het gerin op Indian Lake dat bestaan had uit man vrouw en vier kinderen Dit was dan het beloofde einde van dat tooneel in de dorpskerk toen die fiere en knappe vreemdeling met het lieve en bevallige schoolmeisje in den echt trad en haar naar zijne verre woonplaats medenam Het kind stond op het pad evenals een stoel of eenig ander meuiielatuk juist zooals zij zelf was nedergezet wachtende om weer weggebracht te worden al naar men goedvond Een heer van een knap voorkomen in den bloei des levens stapte na haar uit en geleidde haaf het huis binnen Eerst had die heer e n gesprek van bijna een unr l ang met juffrouw PettengiU daarna nam hij Clara op kuste haar teeder af haar in de deden Er zgn nl twee soorten van kiezers die zich iideb aas vóór 15 Februari ten stadhuize moeten aanmelden zoo zg niet van het kiesrecht verstoken willen zgn Vooreerst zg die in AXOnc gemeenten dan waar zg wonen zgn aangtalogen of die hier of elders in gemeenschap met anderen onroerende goederen bezitten Nu met de personeele belasting zal dit wel uitzondering zgn Personen di in meer dan eene gemeente in de personeele belasting zgn aangeslagen zgn uitzonderingen en zg behooren veelal tot de vermogenae lieden die zomers hun buitenplaats en s winters een stad bewonen en zg weten zelf i wat zg te doen hebben Maar er zgn ook lieden 4ie in de eene gemeente wonen doch in M andere gemeente ia de grondlasten zgn aanndagen Dit komt meer voor M n kan i 4bnda wonen en onder Moordrecht zgn laad hebben liggen of er een woninkje in eigendom hebben dat men verhuurt Deze personen moeten vóór 15 Februari hun voor voldaan gtteekende belastingpapieren naar het stadhuis brengen want van nnn aanslag krggt de Burgemeester geen opgaaf Ieder dus die personeele belasting over 1887 88 of grondbelasting over 1888 heeft betaalt in eene andere gemeente dan waar hg woont moet zelf handelen Men gaat met de biljetten naar hst Stadhuis hoort Aikx of het bedrag der belasting voldoende is en zoo ja dan laat men het op t stadhuis en krggt het later temg Doch we herhalen het nog dit geldt alleen voor hen die in een an üre gemeente belasting betalen armen van de kostschoolhouderes over en ging heen Niettegenstaande deze lange uitweiding is de tijd geene seconde voortgegaan t Is zooals ik in het begin van het hoofdstuk zéide twaalf uur op zekeren Zaterdag den twintigsten December de klok in de choolkamer van den heer en juffrouw PettengiU hoofdonderwijzers van de bijzondere school voor jongens en meisjes te Scotenskopft wijst juist het middaguur aan De heer en juffrouw PettengiU hebben hunne oude gewoonte behouden van Zaterdag een halve dag vacantia te geven en die begint juist op dit oogehblik De kindeien komen uit een zijdeur niet luidruchtig en wild maar in volle vrijheid bereid om pret te maken Sommigen loopen naar het bordes waaronder verscheidene sleden staan Nog veel meer staan er in een hoek van de schutting Zonder eenige meeite schijnt ieder kind de zijne te herkennen al de sleden verdwijnen spoedig en worden met verwonderlijke behendigheid naarde kruin van den heuvel gebracht Nu en dan ziet men een kleinen deugniet naar huis gaan om te eten ten einde geen tijd te verliezen om den korten namiddag volop te genieten Bijika aUen maken zich echter gereed om de heUing van den stellen heuvel af te glijden die zonder eenigd belemmering bijna tót aan de rivier loopt Er is wpinig onderscheid te zien tusschen de kostleerlingen én de dagscholieren behalve dat de eerstgenoemden meer zorgvuldig op den tijd letten omdat zg stipt ten half één ure aan tafel moeten zijn DVBBTENTIBN worden geplaatst I van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTEBS worden berekend naar plaatsruimte ivendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Zg die met anderen onroerende goederen in gemeenschap hebben kunnen zoo hun aandeel in de gemeenschappelgke belasting 10 voor het rgk bedraagt eveneens onder overlegging van het biljet plaatsing op de Igst vorderen zoo zg zich vóór 15 Februari aanmelden En nu de tweede soort van kiezers die handelend moeten optreden Dit zgn de ta rbewoners die persoonlgk niet worden aangeslagen omdi t zg door denzelfden ingang als de hoofdbewoner het hun verhuurde gedeelte binnentreden Deze personen moeten zich allev aanmelden ook zij die dit het vorig jaar deden want zgzonden verhuisd kunnen zgn Men ontvangt op het stadhuis een biljet ter invulling tehzg reeds dadelgk dnidelgk bigkt dat men niet in de termen valt Zg die den 15 Februari geen negen maanden op dezelfde kuners gewoond hebben kannen zich alvast dezïsn gang besparen doch alle anderen zonden we raden de moeite te nemen Dit voorloopig optreden toch is de eenige voorwaarde waaronder het kiesrecht op dezen grond wordt verleend Misschien bIgkt reeds dadelgk dat er geen quaestie van zgn kan maar ook als dit niet terstond blgkt mnet toch later nog worden uitgemaakt of het door hem bewoonde gedeelte op het kiesrecht aanspraak geeft Doch dit is van later zorg Laten wg het nu nog eens kortweg herhalen Vóór 15 Februari moeten allen die in een andere gemeente dan bun woonplaats in het personeel of in de grondbelasting zgn aangeslagen en dien aanslag betaald hebben met Misschien zou men ook ieta meer voornaams bij hen kunnen bespeuren dan bij hunne schoolmakkers Het kan echter zijn dat ik mij dit verbeeld Maar ik weet wel dat de kostleerlmgen prijs stellen op hunne voorrechten waarvan er één is dat zij zoo dicht bij de helling wonen die om af te glijden de beste in de geheele landstreek is Zij kunnen ieder oogenblik dat zij vrij bebben even uitwippen eene slede nemen en weer naar biimen gaan terwijl vele van de dagscholieren een langen weg zouden moeten afleggen om er te komen Dat zou voor de dagschoUeren een reden kimnen zijn om de kostleerlingen te benijden Misschien doen zg het ook wel Voort gaan jongens en meisjes De jongens zijn galant en zoeken oplettend naar de sleden der jonge dames Jonge dames Waarom niet W j kunnen ze zoo wel noemen want zij zijn jonge dames in de oogen van hare bewonderaars die in hare oogen reeds jongelingen zijn Daar gaan zij Wiens slede gaat het snelst Wie valt op dit oogenblik juist met zijne slede om en valt hals over kop in de sneeuw Daar ia eene slede die op hol is gaan Iemand heeft er op den top van don heuvel tegen gestooten en zij is zonder passagier naar beneden gegleden Daar vliegt zij de helling af over oneffenheden heen springende en al slingerende totd it zij omlaag terech t komt Een van allen zal de slede moeten naloopen en moeite hebben haar wet r naar boven te trekken Ginds zie ik een lief blozend jongejuffertje Zij moet ten minste zeven jaar zijn Zij heeft groote