Goudsche Courant, maandag 28 januari 1889

1880 Maandag 28 Janaari N 3825 GOUBSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De tmendïng van advertentién kan geBchieden tot één uur deB namiddagg van den dig der uitgave worden ign plicht te doen Maar wat doet de Commissie F Zq bepaalt op seer ignobele wijze er is geen ander woord voor te rinden den datum van bet examen juist op den dag dien de heer B had verzocht vrq te honden waar eene betrekking hem riep die de Commissie hem had vergund oigenlük is dit htt woord niet de heer B was t met de Commissie ovenengeltoiiim andera had hq de benoeming hier niet aanvaard te bekleeden en toen hij natuurlqk dien dag s avonds niet hier kon zqn ging de Commissie klagen bij B en W de heer B doet zqn plicht niet Bio handelwqze van de Commiesie is unfair De knapste advocaat zal de Commissie hiervan niet vrq kunnen pleiten voor de rechtbank van de publieke opinie I Het raadslid dat zich als advocaat opwierp heeft dat getracht maar het is hem niet gelukt Hij toonde aan dat de heer B gesalarieerd wordt de Commissieleden niet maar juist tegenover een gesalarieerd ambtenaar zullen beschaafde lieden dio meenen boven hem te staan met de noodige kieochheid te werk gaan en vooral tegenover hèm de vormen in acht nemen Do Commissie is niet zoozeer tegenhet toestaan van de gevraagde vergunning het blqkt duidelijk maar wil den heer B tegenwerken Langs een I omweg wil zij hem inpeperen deze echt Hollandsc e teekenachtige uitdrukking is hier juist op haar plaats dat hij niet ckapeau ha speelt voor de Commissie Het belang van het onderwijs aan de Muziekschool is hetvoorKendael dat de Commissie aangrijpt maar het blykt uit alles dat tslechts eenvoorwenpselis Laat toch eens eender Commissie leden aantoonén hoe bij mogelijkheid het Directeurschap der Goudscht Zanguereen ng het onderwqs aan de muziekschool kan benadeelen Is dit bewq niet mogelijk van waar dan het ongunstig advies van de Commissie Gelukkig heeft de raad met algemeene stemmen op eén na B en W bleven natuurlijk buiten stemming daar de motie van den heer Prince strekte om hen tot iets uit te noodigen zoodat zij niet mede konden stemmen besloten dat een nader onderzoek zal worden ingesteld Het strekt tot groeten lof van don heer van Veen dat hq daarvóór stemde Hij toonde alzoo geen n der onderzoek te schromen en is dat ondersoek bekend dan zal voorzeker ook hij het eenige raadslid dat een woord ten gunste der Commissie deed hooren met zijn bekende oprechtheid en onpartijdigheid moeten verklaren De Commissie van toezicht over de Stads muziekschool heeft getoond in hare houding tegenover den onderwijzer Bonman niet te beseffen den omvang barer taak en d beteekenis van hare betrekking en verdient derhalve openlqk Het laatste woord zal de heer van Veen zelf wel invullen Een kiezer 329 Staats loterij Vqfde Klasse trekking van Vrijdag 25 Januari No 10096 ƒ 1500 No 119Ï6 ƒ 400 No 2523 3885 5936 7450 9749 en 17391 ÏOO No 37 1307 1656 2527 6298 6447 6486 7801 15391 16240 16492 en 17840 ƒ 100 Prijzen van ƒ 70 6 84B4 6005 8432 11B71 14640 17428 83 3554 6021 8443 11582 14688 17595 53 3575 6107 8574 11750 14692 17701 98 3582 6197 8625 11839 14699 17768 148 3612 6301 8692 11919 14704 17769 Ï48 3820 6421 8701 11960 14751 17800 353 3822 6431 8873 11996 14814 17860 407 3859 6635 8983 11997 14827 18143 418 3950 6643 9176 12047 14923 18241 4B2 4021 6754 9177 12096 14940 18339 4B6 4110 6907 9338 12119 15050 18479 716 4209 6926 9657 12149 15078 18652 4323 6941 9691 12203 15120 18837 4336 6967 9695 12544 15200 18860931 4358 7037 9704 12568 16256 18872 1447 4398 7208 9908 12617 15310 18927 1603 4427 7235 9970 12721 15395 18953 1705 4489 7312 10063 12736 15530 18982 1715 4560 7329 10120 12761 15715 19010 1720 4585 7340 10249 12990 15835 19165 1778 4688 7361 10408 13278 15878 19264 1787 4909 7548 10484 13296 16299 19284 1824 4931 7566 10821 13352 16322 19402 1835 4966 7666 10828 13396 16363 19577 Ï106 5003 7691 10841 13770 16432 19610 8115 5234 7705 10861 13795 16514 19615 231Ï 5309 7818 10918 13940 16522 19647 8473 5375 7820 10997 14046 16685 19697 8544 5388 7910 11148 14182 1675Z 20024 2590 5409 7917 11345 14325 16896 20206 2760 5428 795P 11364 14393 17038 20261 2765 5677 7963 11386 14486 17052 20401 2812 5765 8098 11514 14494 17097 20541 2832 5766 8179 11530 14530 171S4 20804 3006 5820 8191 11548 14576 17261 20977 3201 5981 8360 11556 14629 17422 20992 3308 PETROLEUM NOTEERIMGEN Tan de Makelaars Cantziaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 8 99 Februari levering ƒ 8 70 Maartlevering ƒ 8 26 April levering ƒ 8 25 Meilevering ƒ 8 25 September October November en Decemberlevering ƒ 8 16 BEIIR8BËH1CHT AMSTKEDAM 25 Januari Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen onveranderd Bussen Oostenrqk en Turkije 1888 vast Zw N 3 o lager Burgerlijke Stand GEBOREN 24 Grittje oaden J Piket en M Klopper Araolda Marie ouderi G van der Leeit ea E A Hee raan 25 Gemt Antonie ooderi i C den Edel en U i van Fijck Jobanna Theodora ondera G de Reaa eo M i Kolik OVERLEDEN H Jan J Andera wed A Donk 55 j 25 £ U Verbu 2 m Moordrecht GEBOREÏJ Maria Johanna ondera J Wiachmeijer en M Vermeer Geertje ouders L Noordegraaf en L E Verboom OVLHLEDBN J C van den Berg 8 m J M de Brnijo 21 m Reeuwijk GEBOREN Dirk Jan oude J A de Vries en N Verleun Jannetje ondera A Stontharl en J tan Donselaar OVERLEDEN K Oosterwgk 83 j T Koater 78 j ONDERTROUWD 1 D van der Star en G Schoaten G HoosCiit en A 8n Wieringen G Sterk en 11 Kroijt GEHUWD A Moona en O lan Kats L van Vliet en Q van der Grift ADVERTENTIËN Bg beschikking van den Heer Kantonrechter te Gouda dd 22 Jannari 1889 is aan den Heer JACOBUS ÏALDEWINÜS vak CATZ te Gouda zoon ras irglen den Heer JACOBUS PETRUS TAK CATZ handliehting verleend tot het nitoefenen in den oitgebreidsten zin van den handel in Oarens Tonw Behangersen ZadelmafcerB artikelen en in de benoodigdheden voor de Viaacherg en aanverwante artikelen en het fabriceeren van die voorwerpen alsmede tot bet beschikken over zgne inkomsten Ve Griffier van het Kantongerecht te Gouda D J TAS HEUSDB TE BUUR gevraagd tegen MEI een droog en goed W001 HUIS met TUINTJE Toor een klein gezin Haarprgs Tan ƒ 200 niet te boTen gaande Adres onder No 1785 aan het Bnrean dezer Courant De beste getirigste en goedkoopste Sigaren worden steeds geleverd door den ondergeteekende die na ontTangst Tan een postwigsel ƒ 1 20 100 SIGAREN netjes verpakt franco door geheel Nederland verzendt C N T POORTMAN Weg 126 MaatsluU NB Wit brandende Sigaren 1 Gouda Snelpersdruk van A BRINKMAN ZooN J Openlare Verkooping om contant geld op DINSDAG en WOENSDAG 29 en 30 JANUARI 1889 telkens des roormiddags e 10 uren vuor bet huis bewoond geweest door nu wglen W F ARBOÜW in leTen Meubelmaker floogl Kerkgracht No 25 te Leiden ten OTerstaan van den Deurwaarder J F TEUNIS Tan eene aanzienlgke partg MELBELEIV als Eikenhonten Kabinetten Linnenkasten Secretaires Chiffonnières Geschilderde Linnenen Buffetkasten Ladetafels Hoekkasten Ledekanten Wasch Nacht en andere Tafels Tnrfen Kleederkisten Kinderstoelen Droogrekjea enz Terder Gereedschappen en Materialen als Eikenhout Wagenecbot en Varenbonten Deelen en Ribben Tan Terschillende dikte Schildersmaterialen Menbelmakerswerkbanken en IJzerwaren waarhg Kaatsloten Scharnieren Nagels Schroeven Ladeknoppeü enz Draaibank Bankschioeren Aanbeeld BoorenZaagmachine Hontwagek Meubelwagen en hetgeen T rder ten verkoop zal worden aangeboden Alles behoorende tot den faillieten boedel Tan wglen W F ARBOÜW voornoemd De Goederen zgn daags Tóór den Terkoop T n 10 3 uren te zien FREHIE AANDEELBN HET WITTE KftülS gegarandeerd door een bij de Nederlandscbe Bank te Amsterdam gedeponeerd Waarborgfonds JAABLUK8 3 TEEKKINOEN met prüzen van ƒ 800 000 liM 000 S0 000 ƒ 86 060 enz De minste prgs waarmede een Premie aaudeel uitloten moet is 14 en klimt deze op tot gti Eerstvolgende trekking dezer in elk opzicht solide on gewaarborgde Premie aandeeled op 1 APRIL a 8 met de HOOFDPRIJS van 90 000 enz Oriltineele Loten zün tegen bearakoers thans ƒ li8 76 rorkrqgbaar bij JOH KRAMER Co Commissionnairs in Wissek en Effecten VAM hoek Fyjiniam 15 17 underage Vereenging Tan Eigenaren m BUIZEN en WONilEN tot Terwaarborging Tan gerechtskosten welke door ontruiming ontstaan tegen nalatige Hunrders genaamd Provincie Zuid Holland opgericht 1871 onder Directie Tan J BON Can didaatNotaris te Oud Beierland IngeschrcTen tot heden 3096 woningen De Maatschappg heeft een reservekas Tan 895 857 en aan Effecten in portefeuille ƒ 2758 31 De omslag heeft over de afgeloopen jaren slechts 30 Centen per woning bedragen Inlichtingen te bekomen bg den Heer A H G MURRAIJ Practizgn te Gouda ADVERTENTIËN in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda De oitgBTe dezer Coarant geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afionderlflke Nommem VIJF CENTEN De aanstaande Kiezerslijst n Hebben wg in ons rorig nammer aangetoond welke groepen Tan personen zieh TOor 15 Februari ten stadhnize moeten Tervoegen indien zg op de kiezerslijst geplaatst willen worden thans moeten wg nog op iets anders de aandacht Testigen Het zoo namelgk al zeer ouTerstandig zgn indien men den uitersten dag afwachtte want dan kan er iets tasseben beiden komen waardoor toch nog de plaatsing zou moeten worden ontzegd Er kan niet alleen over sommige der algemeene nischen b T het Nederlandschap of de wgze waarop een faillissement is geëindigd twgfel rijzen die nit den weg moet alrorens de plaatsing wordt toegestaan maar ook ten aanzien der bgzondere Toorwaarden kannen Tragen ontstaaJn die met den besten wi der wereld niet in één oogenblik of zelfs in één dag Toldoende kunnen worden beantwoord Er is oog meer Stel iemand weet dat hg kiezer is krachtens de door hem in een andere g emeente dan zgn woonplaats betaalde belasting Hg neemt zich Toor het biljet eens op té zoeken doch stelt dit Tan dag tot dag uit Eindelijk moet hg er daar de termgn bijna Terstreken is toch toe OTergaan doch het biljet is niet te rinden Men daeht het hier te hebben gelegd of iè t te hebben geborgen en kan het nu niet rinden Is het wel teruggezonden Men heeft zelf de reis naar die andere gemeente niet ondernomen maar aan een vriend het geld gezonden om roor de be FEUILLETON UIT VERRE GEWESTEN i Naar het IkgeUth m 10 oWel mfln jongen wat zijt gij bezweet I Wat hebt gü gedaan dat gij u zoo verhit hebtP nik heb gespeeld antwoordde de knaap atontweg Maar gij speelt zoo wild en uwe makkers zijn zoo mw Ik wil hun toonen dat ik even ruw kan zijn als zij zegt de knaap onwillekeurig de meening van zijne moeder uitsprekende wees maar niet ongerust Niet de goheele school vermaakt zich op den heuvel Een groepje is over de heining geklommen en het veld overgeloopen naar een vijver die geheel bevrpren is Wij zien daar een kleine gedaante in het zwart Zij is bleek maar niet zwak meer Zij klautert over de heg en springt in de sneeuw alsof zij daar haar leven lang in gespeeld heeft Zij ziet er oneindig veel beter uit dan toen zij uit het rijtuig getild en op het pad nedergezet werd Zij loopt vlug en veerkrachtig on schijnt in alles vermaak te vinden In dit gezelschap zijn sleden en schaatsen sleden voor de meiqes schaatsen voor de jongens Het taling te zorgen Beeft deze soAis het biljet bü zich gehouden f Daar moet orer geschreren worden dan moet de rriend aan het zoeken Kortom de tgd schiet te kort en men is geen kiezer Een ander geral lemsod heeft aandeel in onverdeelde onroerende goederen Dit kan behalre bü gemeenschappelijken aankoop het geral zijn in onrerdeelde nalaten ichappen of andere boedels ook bg Tennootschappen Behalre het getob met bet biljet dat men ook hier kan hebben hoewel in dit geval een duplicaat dat men bg den ontranger kan bekomen rolstaan kan moeien ook worden orergelegd de bescheiden of stpkken waaruit ran bet gemeenschappelgk bezit blgkt Ook deze papieren liggen in rele gerallen zoo maar niet roor de hand Een der deelhebbers heeft ze of ze berusten bjj den Notaris of ze zgn nog niet gereed allerlei erallen die tot rertraging lodeo ea als men dan eerst tegen den 15 er aan begint schiet alweer de tgd te kort en men ia geen kiezer Natnnrlgk geldt omtrent dit gemeenschappelgk grondbezit ook het bedrag ran 10 roor het rgk zoodat ieder deelgerechtigde roor zgn aandeel dat bedrag roor zgn rekening moet hebben gehad zonder de prorinciale of gemeenteopcenten mede te tellen Ook merken we nog op dat de aanslag wegens onroerende goederen op naam der Trouw of der mindeijarige kinderen den man ten goede komt Nn men dus weet dat het in rele gerallen niet afdoende is om zich op 14 Februari den laatsten dag naar het stadhuis te begeren schaatsenrijden was toen nog niet voor jonge dames in de mode Bij deze groep zijn twee knapen die zich gezamenlijk de taak gesteld schijnen te hebben om dis kleine gedaante in t zwart te beschermen De een is een aardige vlugge knaap met groote oogen en een blozend gelaat de ander is misschien iets langer en van een evenguhstiguiterlijk beiden zijn knappe jongens te noemen De schaatsen worden aangebonden de meisjes gaan op haar gemak op de sleden zitten en glijden weldra over de bevroren oppervlakte van den vijver snel getrokken door de schnatsenrijdeis die menigen draai met haar maken Er wordt hier ook pret genoeg gemaakt en dikwijls brengt het omvallen van eone slede daar niet weinig toe bij Soms trekt de eene knaap de bevallige kleine gedaante terwijl de andere krachtig duwt om den spoed te bevorderen t Is een aardig tooneel des te bevalliger omdat het niet altijd zoo blijven kan Die twee knapen zullen op den duur niet met een verdeeld rijk tevreden zijn Voor t oogenblik is er nog geen kwaad bij Maar in beider hart broeit het tot later tijd Zij weten het zelf niet doch wacht maar En die bevallige kleine gedaante in t zwart Hier hebt gij mijne vertooning Ik heb u Virginia Bandall Harry Ellsworth en Charley Graves laten zien Gij hebt ook den Dwnrskijker William Holt gezien Ongetwijfeld hebt gij anderen ADVBBTBNTIBN worden geplaatst Tan 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte BoTendien worden alle AdTertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rerschgot mogen we rerwachten dat allen die in de deofi ons behandelde gerallen rerkeeren zoo tpoedif mogelijk het noodige in gereedheid zullen brengen Laat ieder zich roornemeu om morgen of orermorgen doch in ieder geval roor 1 Februari alles in orde te hebben Blgkt dan dat men op het stadhuis nog andere gegerena of bescheiden wenscht dan heeft men nog 14 dagen om daaraan gevolg te geven ïVie er later aan begint heeft t zich zelf te wgten als hiJ roor den 15 niet gsreed is en bg de rerkiezingen roor de Pror Staten en roor de Gemeenteraden die dit jaar p aats grijpen zou hg er wel eens spijt orer kunnen geroelen doch dan is hel te laat BINNENLAND GOUDA 26 Januari 1839 Hat Offieieel bulletin omtrent den toeatsiul ran Z M den Koning luidt aldus De Koning bracht eeo rustigen nacht door en gevoelt zich heden opgewekter I Naar wij vernemen tal het den derden Maart a I s 25 jaar geleden zijn dat de heer A Ketollapper zijn werkkring als Godsdienst Hoofdonderwijzer en Leeraar b j de Ned Isr Gsmeento te Gouds heeft aanvaard Op verzoek van het Hulp Vrouwen comité het Boode Kruis alhier plaatsen w deze circulaire s Gravnnhage Januari 1889 Zoo als beken l i5 stelde Hare Majesteit de Keizerin Augusta ter beschikking van de 4de Internationale Conferentie van het Boode Kruis te Carlsruhe eene som van 6000 Mark voor eenen prijs uit te loven herkend bg voorbeeld Clara Digby Tom Castletod en Alf du Barry Ik heb nog vrij wat te doen om al die personen t groepeeren en hen weder zoo te plaatsen als toen w j kennis met hen maakten Het zijn dezelfde die ik u aanwees toen ik begon t Is een ditmlmmg view dat ik u vertoond heb IV De Du Barry s waien van eene deftige familie Dit werd algemeen van hen gezegd Bovendien was die familie in de vorige eeuw door haar rijkdom en invloed in groot aanzien geweest Maar zooals het veelal gaat als de hoofdgedachte rich bepaalt bij geiceeit is was die oude familie van lieverlede in oanrien verminderd tot dat zij in het tijdperk van onze geschiedenis vertegenwoordigd werd door Henri B S T du Barry zooals hij zijn naam schreef den vader van onzen Alf Deze man bezat een gewoon raenschenverstand maar hij had hetzelfde vooroordeel van sjeboorte overgeërfd dat zijn vader vóór hem had srekoesterd kortom dat de du Burr altijd gekenmerkt had Naar mate hij armer aan geld werd werd b trotscher tottlat hij zich eindelijk in eeno zeör onaangename positie bevond Wat de zaak niet beter maakte was volgens het oordeel zijner huisgenooten zijn slecht humeur dat van dag tot dag lastiger werd Het geval was dat hij door den geest van ons jeugdig land als t ware verpletterd was en daar het ir 1 t