Goudsche Courant, maandag 28 januari 1889

voor de beste inwendige inrichting van eene vervoerbare hospitaal barak Zie handelingen der Vareeniging deel X bli 29 en 87 Do voorwerpen hierop betrekking hebbende ouden in 1888 te Brussel worden tentoongesteld Wegens onvoldoende deelneming kou dit plan echter toen niet doorgaan Dien ten gevolge werd werd liesloten voor 1889 de pr svraag op nieuw uit te schrijven nadat het H M de Keizerin Augusta behaagd had den prqs van 6000 K tot 10000 M te doen verhoogen en daaraan voor premien 3 gouden en 9 zilveren medai es toe te voegen Het Centraal comité van het Uuitsche Roode Kruis te Berlijn deelt ons nu mede met verzoek daaraan zooveel mogelyk publiciteit te geven dat de gelegenheid tot mededinging naar dien prqs en premien wordt opengesteld te Berlijn in de maand Juni a s en dat de mede te dingen voorwerpen tot 1 Mei a s kunnen worden ingezonden aan bedoeld comité Wilhelmstrassa No 73 Terwijl wij voldoen aan het verzoek van hot Cen traalcomité merken wjj tevens op dat ook zy kunnen mededingen die slechts een gedeelte van de voorwerpen benoodigd voor de inwendige inrichting eener barak inzenden Beleefdelijk verzoeken wij U de personen in Uwe omgeving die zich met de studie van dit onderwerp bezig houden van het bovenstaande te verwittigen Wij zijn gaarne bereid nadere inlichten te geven Cn des verlangd aan mededingers een programma te doen toekomen Het Hoofd comiU voornoemd LuitenantGeneraal C T VAN MEUBS Voorzitter Dk B CARSTEN Seoretari Staten Oeneraal Eerste Kamer Zittingen van Vrijdag 25 en Zaterdag 26 Januari 1889 De algemeene beraadslaging voor de begrooting is in deze zitting niet ten einde gebracht doch zooveel is reeds gebleken dat zelfs de hevigste bestrijders van het kabinet niet het voornemen koesteren hun stem te weigeren aan deze wetsontwerpen Terecht schijnt de kamer met den heer van de Putte de eerste en voornaamste spreker van den dag te meenen dat verwerping der begrooting niet zou zqn in s lands belang Öe politieke leiding zeide de heer v d Putte berust bij de andere kamer daarom is deze al hangt haar meerderheid andere beginselen aan tot welwillende samenwerking met t kabinet bereid De vroeger reeds gebezigde uitdrukking niet hartelijk maar niet onwelwillend is op de houding der kamer volkomen toepasselijk De heer Van de Putte spaarde anders weinig de verschillende leden van het ministerie inzonderheid nam hij den minister van buitenlandsche zaken duchtig onder handen welken hij de eisohen herinnerde die deze zelf 25 jaar geleden stelde aan een minister van buitenlandsche zaken Gaarne erkende hij dat de heer Hartsen is een man van hoffelijke vormen maar voldoet hij aan de andere criteria is hij een man van zaken van tact en beleid Eén troost was er dat voor de meeste zaken die aan dat departement behandeld worden de medewerking van andere ministers noodig is en deze zullen wel zoo goed zijn een oog in t zeil te houden Na op deze Vleiende wijze den heer Hartsen onder curatele zijner ambtgenooten gesteld te hebbed liet de heer v d Putte denkbeeld van iets nieuws hem nooit in het hoofd kwam wist hij niet wat hij moest denken van alles wat hy overal om zich heen zag gebeuren Du Barry bewoonde nog eene aanzienlijke bezitting op Bloomingdale Road die hem gedurig zorg baarde Er lag een zware hypotheek op en met groote moeite kon hg de interest betalen Zijne uitgaven waren aanmerkelijk want een geniimen tijd kon hy er niet toe besluiten zijn rijtuig af te schaffen Het was merkwaardig dat ouderwetsche rijtuig te zien Du Barry vond het de meest aristocratische equipage in geheel New York die oude gele kast zooals de koetsiers het zeer oneerbiedig noemden De wapens van de du Barry s waren nog slechts flauw op het paneel zichtbaar alsof t een zinnebeeld van hun verval was Zoo geraakte hij hoe langer hoe meer in moeilijkheden Gedurig zeido hij bij zichzelf Morgen zal ik den staat mijner zaken nauwkeurig opmaken en zien wat er te doen is Het ergste is maar dat een man van voorname geboorte niet geschikt is voor zaken en hij moest er ook niet meê lastig gevallen worden Men behoeft niet eens een man van voorname geboorte te zijn om op dit laatste volmondig amen te zeggen Naar mate de rijkdom in de stad toenam werd du Barry gemelijker Van wien is dat rijtuig vioeg hy by voorbeeld als er een fraaie equipage oorby reed Men zeide bet hem Houdt Mij rijtuig Wel die vent is boodschapjongen bij mijn vader geweest en heeft mijne de overige hoofdzaken van het regeeringsbeleid de revue passeeren op het gebied van defensie en kiesrecht mist hij waakzaamheid by de B geering de belastinghervorming wordt aan allerlei kapstokken opgehangen de beurs der belastingschuldigen zonder controle ter beschikking gesteld van de ministervan Oorlog en Marine terwijl op koloniaal gebied met vuur gespeeld wordt door een minister die fanatisme onder de inlanders wil kweeken Alleen de ministers van Justitie en Waterstaat kregen een sympathieken groet van dezen spreker terwijl die van Marine zich kan voorbereiden op eene nadere ontmoeting Schoon dus zooals wy reeds zeiden de heer v d Putte geen moorddadige plannen heeft tegenover het kabinet maakte hij ruimschoots gebruik van deze gelegenheid om te doen wat hij de plicht der vertegenwoordiging acht van gedachten te wisselen met de regeering om misverstand te voorkomen en verschil te treffen Na deze beschouwing in vogelvluchf over het geheele regeeringsbeleid bleef er voor de overige sprekers weinig anders over dan enkele bijzondere punten nog nader aan te dringen Zoo stelden de heeren Van Lier Prins en Wertheim de zwakke financieele politiek der regeering ten toon en dringen nader aan op belastinghervorming De heeren Van Royen en Van Gennep betraden inzonderheid het Koloniaal terrein met dat verschil dat de eerste den heer Keuchonius zyn stem zou onthouden omdat hij is een gevaarlijk man terwijl de tweede meer vertrouwen had op den minister en hem aan het werk wilde zien De heer Van Gennep erkende dat de houding van den minister in zaken van godsdienst ongerustheid baart maar t is ontwijfelbaar zeker dat het hem niet mogelyk zal zijn met het kleine orediet te zyner beschikking in een enkel oogenblifc de heersohende onderwijswetgeving t onderste boven te werpen De minister is nu zoo herhaaldelijk gewaarschuwd tegen t aanwakkeren van Mohamedannsoh fanatisme dat hij zich wel zal wachten voor onvoorzichtig ingrijpen De heeren Albada van Ekenstein en Six bespraken meer het verband dat de regeering en haar volgelingen ten onrechte leggen tusschen geloof en staatkunde ook bij de verkiezingen Vermakelijk was de broedertwist tusschen de heeren De Bruijn en Verheyen de eerste beweerde dat de openbare school in NoordBrabant en Limburg eigenlijk een secteschool was en daarom de sympathie had der bevolking terwijl de tweede die inspecteur is en Ijet dus weten kan zeide dat de oponbareschool r is als elders Volledigheidshalve stippen wij nog aan dat de heer Regout in het belang van eene beschermende handelspolitiek de weuschelijkheid bepleitte van opzegging der handels tractaten Van de zijde der Regeering voerden de ministers van binnenlandsche zaken en van financiën het woord De eerste nam met groote warmte den handschoen op voor zijne ambtgenooteu Hartsen en Keuchenius Overigens was hij wat de zaken betreft niet bijzonder mededeelzaam Wat de regeering doen zal om de defensie te regelen nu de geestverwanten zoo togen persoonlijken dienstplicht ijveren bleef een geheim de staatscommissie moet nog rapport uitbrengen Wat het onderwijs betreft werd verwezen naar de komende wet Hij handhaafde zijn meening dat de nieuwe kieswet moet wachten op wijziging van het personeel en dat intusschen de splitsing der groote steden in enkelvoudige districten voor moet BI IIIIIIMI I IIJ I I lil laarzen gepoetst Waar moet het met de wereld heenl £ en dergelijke aanmerking volgde op bijna elk antwoord dat men hem geven kon Verkeer had die arme edelman niet De weinige familien van rang die hij kende waren of uitgestorven of zóó in verval dat bijna nlemaifd wist of zy nog bestonden of niet Hij ging echter moedig zijn weg week niet van zijne oude begrippen af sloot zijne oogen voor zijn toestand en verklaarde dat hij slechts het geschikte oogenblik afwachtte om de positie die hem van rechtswege in de maatschappij toekwam te hernemen en dan zou men zien hoe hij en zijne familie gevleid en gezocht werden Die begoocheling was zóó sterk dat hij wat hem zelven betrof er zich zoo gelukkig door gevoelde alsof t eene werkelijkheid was Maar zijn gezin deelde dit bemoedigend vooruitzicht juist niet met hem Zyne vrouw was ziekelijk en moest bijna altijd hare kamer houden zoodat zij zich weinig met zijne plannen bemoeide Maar er was eene jongere zuster het kind zooals hij haar noemde zij was nu vijf en twintig jaar die altijd bij du Barry gewoond had en die hem door haar berispeUjk gedrag ernstig reden tot ongerustheid gaf Haar leven lang had zy de dwingelandij van haar ouderen broeder zijne luimen en gnllen te verduren gehad en toen zij op rijpen leeftijd begon te komen begreep zij met meer vrijheid en onafhankelijkheid te mogen handelen Zij gaan De regeering zal overigens voortgaan met rekening te houden met de meening der kiezers dat t positief christendom een kracht moet zyn in den staat wat christendom baven geloofsverdeeldheid is heeft zij nooit begrepen De heer Godin de Beaufort verklaart geen belastingen af te kunnen schaffen zonder aequivalent en declineert daarom het bestaande niet al te zeer Hij is hervormingsgezind in beginsel maar durft geen belasting op t roerend vermogen aan na de opgedane ondervinding herziening van het personeel is dringend noodig met het oog op de kieswet Wat de uitgaven voor Oorlog en Marine betreft handhaaft hij zijne vroegere verklaring dat hij zal blijven toestaan wat zyne respectieve ambtgenooteu noodig achten hij heeft alle uitgaven niet te beoordeelen Overwegen zou hij het denkbeeld van den heer Regout om alle handelstractaten op te zeggen vervolgens de tarieven ts verhoogen en dan weer nieuwe handelstractaten te sluiten Het is te hopen dat de ambtgenooteu van den minister hem van deze verderfelijke handelspolitiek zullen terughouden Heden is de minister van Oorlog aan het woord In de zitting van heden is het algemeen debat over de staatsbegrooting afgeloopen De Minister van Oorlog verklaarde dat het de fensierapport binnen enkele dagen aan Z M den Koning zal worden aangeboden en de regeering zich de defensie quaestie niet van haar standpunt zal laten afbrengen De Minister van Koloniën verdedigde het beginsel tol subsid leering van alle inlandsche scholen in Indie De hoofdstukken 2 en 3 werden aangenomen Gisteren namiddag werden te Dordrecht naar het huis van arrest overgebracht twee jongelingen de gebroeders D en J D 22 es 17 jaar oud die zich hadden schuldig gemaakt aan diefstal ten nadeele hunner ouders Zekere V een oppassend werkman had namelyk by de politie aangifte gedaan dat tijdens de afwezigheid zijner vrouw die reeds een vyftal weken in het Gasthuis verpleegd wordt wiar zij eene belangrijke operatie beeft ondergaan een aantal gouden en zilveren voorwerpen en lijfgoederen waren ontvreemd Niemand anders dan zijne beide stiefzonen kon hg van die daad verdenken en werkelijk bleken ook deze de daders De kleedingstukken hadden zy by een uitdrager en de sieraden in een huls van verkoop met het recht tot wederinkoop en by een goudsmid verkocht terwijl zy de opbrengst voor het grootste gedeelte aan sterken drank en in ontucht hadden doorgebracht Nog slecllts enkele guldens waren in hun bezit Aangezien beiden varensgezellen zijn bestond er vrees dat zij zouden trachten zich aan de straffende hand der justitie te onttrekken om welke reden zij ter beschikking van den officier van justitie najui de gevangenis zyn overgebracht In Zuid Beveland openbaart zich de zucht tot wederopriohting der langgestorven musschengildon Ieder lid van zoo n gilde verbindt zich tot het leveren van een bepaald getal musschen spreeuwen kraaien mollen en andere vertegenwoordigers van het dierenrijk v an welke men terecht of ten onrechte meent dat zy schade veroorzaken Koppen eenige bezoeken in de buurt af zonder zich zwaar over den rang of stand van degenen die zij bezocht te bekommeren Zij ging soms op partijen bij zeer taüfelachtige lieden volgens de meening van haar oroeder Hij zeide er het zijne van en het kwam tot zeer hooge woorden Bij die gelegenheid moest Elisa altyd schimpscheuten op hare afhankelijkheid hooren totdat het meisje er wanhopig onder werd Zoo kwam het dat zy eindelijk schande over de familie bracht door met een koopman te huwen Hy was wel is waar een fatsoenlijk man van vlekkeloozen naam maar wat beteekende dat in de oogen van Henri R S T du Barry Hij kon het zijne zuster niet vergeven hij wilde haar geen woord meer toespreken Gelukkig droeg zij nu een anderen naam en dus zouden de du Barry s van het volgend geslacht niet door deze mésalliance lyden Van lieverlede werd de eene lap grond van zijne bezitting na de andere verkocht totdat de eigenaar byna niets meer overhield dan de plek waar zyn huis op stond AUes begon zulk een leelijk aanzien te krijgen dat de eigenaar buiten de deur van zijne woning kwam waar hij met atoicijnsohe lijdzaamheid bijna in een staat van armoede leefde Zijne vrouw was dood Alfred was op de kostschool niemand was hem t huis overgebleven dan zijn oudste kind een schoon meisje van achttien jaar fTordt oertolgS en staarten komen ook in rekening zoo telt meestal een mollestaart voor drie musschen Levert men het verplichte getal niet dan moet men boete betalen Eenmaal s jaar legt men eenen vroolyken feestavond aan van de alzoo verkregen gelden en stellig is dit potversmereu eene even gewichtige reden voor de wedergeboorten dier gilden als de schade die sommige der met het anathema getroffenen aanrichten Waar men daarmee begonnen is weten wij niet juist wy gelooven te Kruiningen maar zeker is het dat tal van dorpen het voorbeeld volgen Buitenlandsch Overzicbt De lersche regeering heeft het by de Schotten verkorven door een weerspannig parlementslid te Glasgow gevangen te laten nemen Tot dusver werden lersche vonnissen in Enireland en Schotland niet ten uitvoer gelegd maar de tegenwoordige regeering heeft met die traditie gebrolcen en past de bepalingen der dwangwet ook toe op lersche onderdanen buiten het groene eiland Zoo heeft men parlementsleden te Londen gevat zoo ook thans in Schotland Dit heeft groote opgewondenheid gewekt onder do Schotten zoodat deze stellig nog meer dan vroeger tot Gladstone s Home Rule zullen overgaan De Duitschers erkennen het bestaan va een tractaat met Engeland waarbij de onafhankelijkheid van Samon gewaarborgd wordt Tusschen Duitschlapd en de Vereenigde Staten bestaat een dergelijk tractaat qiet Ook heeft do rogeoring van Sémoa afzonderlyke tractaten gesloten met Engeland Duitschland en de Vereenigde Siaten Volgens de Norddeuitche zyn deze verdragen ongeveer gelijkluidend ten minste wat betreft de bepaling dat de regeering aan elk dezer Staten dezelfde rechten zal verleenen Ofschoon dus Duitschland zich jegens Engeland heeft verbonden de Samoa eilanden niet te annexeeren vertrouwen toch de achterdochtige Amerikanen da zaak niel De Amerikaansche consul te Apia de heer SewoU is weer voor do senaatscommissie voor buitenlandsche aangelegenheden verschenen en verklaarde dat Engeland en Duitschland een geheime schikking hadden getroffen De Duitschers nemen Samoa en de Ëngelschen Tonga terwijl aan Engeland bovendien het bezit van Hawaï is toegezegd De consul achtte het daarom dringend noodig dat de Amerikaansche regeering krachtig optreedt Onder den indrnk dezer verklaringen besloot de commissie het verleenen Tan een krediet van 600 000 dollars voor dit doel aan te bevelen Van deze som is 100 000 dollars estemd tot verbetering der Pagopagobaai op het eiland Qutuela hetwelk ook tot do Samoa eilanden behoort en tot een kolenstatiou voor de Amerikaauohe vloot moet worden ingericht PËTR0LEUM I 0TËËRll 6Ëi van de Makelaars Cantzlur SchalkwUk te Rotterdam De markt was beden onverauderd Loco Tankfust ƒ 8 8B Februari levering ƒ 8 60 Maartlevering ƒ 8 60 April levering ƒ 8 2B Meilevering ƒ 8 Augustus en September levering f 8 October November en December leverinE ƒ 8 25 OORBESP0NDXiNTl £ Door pluligelirek ign ij genooduikt de apnMi tag in bedeu ouKinfien Brief nt de Hoofdttad tot een voleeod Nr uit te atelleo Het ituk nn i k slet worden eplutit Dl RsMCTIt BEIIRSBEUIGHT AMSTERDAM 26 Januari Per Telegraaf Integralen iets flauwer Russen Oostenryk en Turkije vast Russische spoorweg weder vast Zweden en Amerikaansche met weinig variatie UurKerliJke Stand GEBOREN SS Jen Johaneei Headnkua oodera P Janaen n 1 A Molkea BB Pi n9oi oedera 3 JanaaeD en C A Tan der Want Johannei Paoloa oudere J Tan Boeren en 3 Scholten OVERLEDEN 26 Jan W C Matae 7 m J de Boer wed A de Jong 81 j ONDERTROUWD 86 Jan C Groenendaal 80 j en Bolthugaen 18 j Haastreoht GEBOREN Gyabertba ondera O Hakker en 3 Ooiterwyk Zevenhuizen OVERLEDEN A Brouwer 19 j P Ziere 71 ADVERTENTIÈN Den 3 Februari a s hopen mgne geliefde Oaders P H0ENE8 T W WIERDA hmneSSJARIOXmCHTVDJCJEENIGINQ te herdenken Bnnue dankbare Dochter A P HORNES Gouda Jannari 1889 Receptie 3 Febr Den 3 Februari 1889 hoopt Fr QEUSENDORFHER den dag te herdenken waarop hy 25 jaren geleden zgue betrekking van Toinbaas bg mgnen Vadir aanvaardde Hg diende sedert dat tgdstip ZEd en na dieng overlgden mgn Echtgenoot en mg onafgebroken met tronw en toewgding en gaf door de voortreffelgke wgze waarop hg zyne betrekking vervalde ons steeds redenen tot tevredenheid J i Lï FEVBE Dl MONTIGNIJ geb BUOOH VAM VUET Baaetrecht 27 Januari 1889 Met oprechte dankbaarheid breng ik hem hiervoor eene welverdiende bolde Heden overleed na een langdarig smnrtelgk Igden onze geliefde Moeder JACOB A den BOER Wednwè van Aaït di Jono Johz in den oaderdom van 81 jaren Dit fjler naam J Dï JONG Az Gouda 25 Jao 1889 Onzen hartelgken dank aan allen die ons op 13 Jannari jl bigken van hunne belangstelling gaven F HERMAN Fz A H HERMAN NoüRwssE Versch Ontvangen AmsterdaiDSch Zoet Roggebrood bij L GROENEINDAL Gouwe tweede hnis van de Keizerstraat THOMSON S VANILLE PÏÏDDING i8 een heerlijk Dessert Verkrggbaar a 10 eenta per pakje bg H W M STEVENS D M NETER A DERCKSEN J MANSCHOT en verder bg de voornaamste winkeliers Voor Engros en Export J P NORD Singel 287 Amtterdam ITieuwe Groenten inlDlik PRIMA QÜALITEIT en biUgk in prgs T CREBAS Medicinale TOKAYER WIJN Port i Port WIOTEir evenals alle andere soorten van W IJ N E N verkrggbaar bg Wed C van OIJË Socreteit 0 VS GENOEGEN VOOEDEACHTEir VAH WILLEU 7AN SÜIJLEN Oï Maandag 4 Februari 1889 des avonds ten 8 ure met een geheel nieow Programma ENTREEPRIJS Bg iiitee 1 voor Leden van Ons Genoegen 0 75kening i voor Niet Leden l OO Buiten inteekening 1 00 en ƒ 1 25 Plaatsen tegen inteekenprgs knnneu ëchrifielijh opgegeven worden bi den Kastelein der Sociëteit ONS GENOEGEN JP P SOOS Lang e Tiendeweg 59 Levert NAAIMACHINES van alle systemen met vgf jarige GÜARANTIE van af 21 Gulden N B Alle Machines worden op PROEF f mm BE 4ü4 de fijnste 3 Ct SIGAAR alleen verkrggbaar in de ROOKENDE LANDMAM TIENDEWEG 12 TE HÜÜR gevraagd tegen MEI een droog en goed woo vHi is met BERGPLAATS en TUINTJE waarvan de Bovenkamers voor licht en onschadelgk werk kan in gebruik genomen worden Hnurprgs ƒ 200 a ƒ 225 niet te boven gaande Brieven franco onder No 1782 aan hetBa rean dez er Cour ant TE KOOP eenpartij PAKKISTEH D M NETER Ti deweg Door eene INRICHTING voor ZUIVELBEBËIDING wordt gevraagd om zoo spoedig mogelgk in dienst te treden Vrouwelijk Persoon Blikgroenten 20 Cent het Pcmd L1TERBL1KKEl 90 Ct J GERRETSE WD PAAR zonder kinderen met de bereidinf van Melk en en UöatMDïper en Gondsche Kaas Franco brieven met opgave van onderdom en verlangd salaris onder letters T P O te zenden aan het Alg Advertiebureau van NIJGH van DITMAR Rotterdam liMisSiiirii kost bg M va i RIEL Wachtelstraat maar 28 CENT per LITER Voor groote verbruikers speciale condition