Goudsche Courant, woensdag 30 januari 1889

Woensdag 30 JMoari N 3837 1889 Bg de ondergeteekenden staat de inteekening open op den nieuwen jaargang ran het ¥ 1ÏISIL4 van het verhandelde in den Gemeenteraad van GOtJDA In dit Verslag worden zoowel alle stukken opgenomen die bg den Raad inkomen als de discnssiën in de Vergaderingen gevoerd Prijs per jaargang DRIE Gulden A BRINKMAN ZOON GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad hoor Gouda en Omstreken De inaanding van advertentito kan geaohtodan tot tm uur des iiamiddlagB van den dag dep uitgave meld miti hun aandeel in dien aanalag ton minste 10 bedraagt i ran een of ander aangifte te doen y66i den 16n Februari s a door inyolling on overlegging eener Terklaring welke gratis verkrijgbaar is tor Secretarie der Gemeente Gouds den S6 Januari 1889 De Voorzitter voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOEN EENNISOETING GBOI DBELASTI G De BÜBGEMEl STEB der Gemeente GOUDA brengt ter algemeene kennis dat het Kotter voor de Ör ndielaêivtff op de GeöouKde en OngebouKde JBifendmnmtn dezer Gemeente over het jaar 1889 op den 25n Januari 1889 door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Sotterdam executoir verklaard ia gesteld in handen van den Heer Ontvaiiger der Directe Belastrngen alkier dat ieder belastingschuldige verplicht is zijnen aanslag op de by de Wet bepaalden voet te voldoen en dat hmnen dne maanden na afkondiging van het kohier onder ovcrleggiog van een dubbel van bet Aanslag Biljet bezwaartehriften kunnen irarden ingediend bij Ueeren Gedeputeerde Staten dezer Provincie Oooda den S6n Januari 1888 De Burgemeester VAN BEEGEN IJZENDOOEN PETR0LKIJM 1 0TEERINGEN van de Makelaars CftDtzliiar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 8 7B Pobruari levering ƒ 8 60 Maartlevering ƒ 8 40 April levering ƒ 8 86 Meilevering ƒ 8 September October Nofemberen December levering ƒ 8 IB BËURSBEttlCHT AMSTEBDAM 28 Januari Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen onveranderd Oostenrijk en Bussen met kalmen omzet iets flauwer Turken 1888 Yi hooger Zw Nrw 1 lager BurEerlljke Stand GSBOBBN Sd Jin Ane JohaDDu oadtrt J Sebcffel en K Mil 27 AntoDii oadert D deo Beid en L P van der Sloot Gerardae ouders H Verkerk co U de Jong Nieolue Pvuliii ooders £ C tirn der Kle eo 3 Sterk LeoreB Anthooie o dere J H Koode eo O S Bouwmeester OVERLEUKN it Jin M A vu Dam Dm 2 S P G Kroederi 3 w W C T an der Heideo 1 m 7 H tan der Via wed H den Edel 70 j M H Terloiw m J Blom wed T Slaof 87 j C M Brokur 14 d B ran Oort 18 m 23 N P Schoiten 3Jo ADVERTENTIÊN Voorq oadig bevallen van een Zoon G S ROODE geb BotrwKiESTKB e uda 27 Janaari 1889 Beden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Moeder en Behawdmoeder JACOBA BLOM Wednwe van Thkodorus Slaboui ia den onderdom van 68 jaren M SLANGEN J BISSCHOP Slanoes A A BISSCHOP Gouda 27 Jannari 1889 De Gondsdie Macliinefabriek vromer COSIJN Co bcTeelt zich aan toot de LEVERING van Gasmachines Gaskachels Gasovens Gaslampen enz Agentanr yoor SIEMENS Lampen en SIEMENS Branders Bllligroenten 20 Cent liet Fond litebbliki e 90 ct J GERRETSEiX De ondergeteekende heeft bg deze de eer zgne geachte stadgenooten en begunstigers te berichten dat hgi zgne Zaak in KOLONIALE WAREN en SPBKSLAGEBIJ in de Keizerstraat heeft OVERGEDAAN aan F van der HEE Dankbaar voor het genoten vertroawen beveelt hg zgn opvolger beleefdelgk in uwe gunst aan ÜEd Dr K VAN DORT De ondergeteekende bovengenoemde Zaak OVERGENOMEN hebbende beveelt zich beleefdelgk aan en hoopt dezelfde gunst te mogen genieten die zgn voorganger zoo ruimschoots heeft genoten UBd Dt Dr F VAN DEK HEE Timmerman Madiinist wordt GEVRAAGD aan de Steenfabriek van Jacob J HAVERKAMP te Oouderak De beste geurigste en goedkoopste Sigaren worden steeds gelegerd door den ondergeteekende die na ontvangst van een pogtwissél i ƒ 1 20 100 8IGABX1N netjes verpakt franco door geheel Nederland verzehdt C N T POORTMAN Weg 126 Maaului NB Wit brandende Sigaren T een nette GEMEUBELEERDE ZIT enSLAAPKAMER voorzien van Waterleiding en vele gemakken Adres onder No 1786 aan het Bnreau dezer Courant Een ware schat voor de ongelukkige Slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaringf Hollandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 Gnlden Ieder die aaa de verschrikkelgke gevolgen van deze ondengd Igdt moet bet lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgka duizenden van een zekeren dood Te verkrggen bg het Ver lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van h t bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Goud Snelperscirak van A SEINKMAN Zoon Openbare Verkooping van EEN en DRIEJARIG GEIENDÏÏOIJT langs de Spoorbaan Oouda ê Gravenhage op Woensdag 30 Janoari 1889 s vm 11 ure in de Wachtkamer 3 Klasse van t Stationsgebouw ZOETERMEER ZEGWAART ten overstaan van Notaris J A va dek BROEK te Gravenhage Betaling der kooppenningen 1 Maart doch kan dadelgk plaats hebben Verroer voor 15 Maart 1889 LIKDOOMS Eéltknobbels MoornvUea Huideelt Wratten enz worden in 7 8 dagen tgd geheel verwgderd zonder de minste pgn te veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste haid Prijs per flacon met penseel 80 ets AIMên echt bg B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de handteekening van A v TUIJLL Onderlinge Vereeni g van Eigenareo van HUIZEN ea VONilEN tot rerwaarborging van gerechtskosten welke door ontruiming ontstaan tegen nalatige Hnnrders genaamd Provincie Zuid Holland opgericht 1871 onder Directie van J BON Can didaatNotaris te Oud Beierland Ingeschreven tojt heden 3096 woningen De Maatschappg heeft een reaervskas van 895 351 eQ gg Effecten in portefeuille ƒ 2768 31 De omslag heeft over de afgeloopen jaren slechts 30 Centen per woning bedragen Inlichtingen te bekomen bg den Heer A B O MDRRAIJ Fractizgn te Gouda ADVJERTENTIËN in alle Binnen en BuUetUandsehe Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Societeit Ons Oenoegen 5 Abonnement Voorèteüing DONDERDAG 31 JANUARI 1889 Kon Vereeniging cHet Nederlandsoh Tooneel DE 7SEE1ISELINBE Tooneelspel in 5 Bedr van Alex Dumas fils Aanvang 7 j uur W Gewone bepalingen en prgzeu De nitgare dwer Coarant geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen De piijs per drie maanden il 1 25 fnuM per post 1 70 Aiconderlüke Nommers VLIF CENTK DE PENSIOENWET Ifaar alle waarschgnlgkheid cal onder h t tegenwoordig ministerie een nieuwe regeling tot stand komen van de pensioenen voor bnrgerigke ambtenaren van den staat Althana r is een ontwerp ingediend dat door de ambt nar n over het lUgemeen met ingenomenheid wordt begroet daar het vooroitzicfat bestMt dat van lo Jan 1889 af niet alleen aaneen zelve maar ook aan hun nagelaten betrekkingen pensioen wordt verzekerd Beeds sedert jaren hebben de ambtenaren daarop aangedrongen en gernimen tgd was men beeig de grondslagen voor eene steekhondende nieaw ngaling ta zoeken de tegenwoordige regaaring haMt eenvoudig ingediend wat ut voorgangers hebben voorbereid doch haar komt nwttemin 4e hidJ T lulaugh l Ji a WW hto bereidwillige medewerking om het bestaande onrecht eenigssias t verhelpen Wat toch is bet gevid In 1846 is de wet tot stand gekomen die nog thans vigeert Daarbg werd wel volgens VMte regelen aan de ambtenaren pensioen venekerd ten laste van den Staat maar men stelde tegelgker tgd een fonds in dat gevormd zon worden door bgdragen der ambtenaren zelven en waaruit de pensioenen geheel zonden worden gekweten Elk ambtenaar stortte daarin geurende de vier of vgi eerste jaren V4 A i t zSO jurlgkseh trac ement dat eenvondig werd afgetrokken en daarna als doorloopende korting nog 2 pCt per jaar De Staat betaalde dos niets voor de pensioenen doch zorgde alleen voor de richtige FEVILLETOM UIT VERRE GEWESTEN Naar iel Rtgeltci V I 12 Alt hij eens bleef steken voordat bij er half door WM WAt moeat hy beginnen Het viel hem in dst hij tegen zulk een ramp op z jne hoede sou kunnen zijn door het gebed op te gchrijven het van buiten te leoren en het heimelijk voor zich op den kansel te leggen Misschien zou hij dan zijne oogen wel genoeg kunnen openen om zijn geheugen te gemoet te komen zonder dat men het bemerkte Men ziet hieruit welk een oprecht eenvoudig karakter Tom had en hoe het hem in dit tgdperk van zijn leven veel onrust baarde Alf du Bany was een knaap van eene geheel andere soort Hij was veel bij zijn vader geweest en was gewoon naar zijne satires en bittere aanmerkingen te luisteren Hij w s niet oud genoeg dat ij veel invloed op hem konden hebben maar hij w 8 er scherpzinnig en opmerkzaam door geworden Hij was werkelijk een knappe jongen en welopgevoed maar hij was meestal in het gezelschap van zijn vader geweest terwijl Tom altijd bij zijne moeder was administratie van het daarfow bestemd fonds Nu bleek echt r al ipoadigt dat de gevorderde bgdragen te hoog bereksM waren Het fonds f roeide van jaartot jaaraaiB ioodatfeitdgk geurende me ir dan 40 jarearele ambtenaren een spaarpet gemaakt hebben w hunnen opvolgers zal ten goede komen In ll S ging men dan ook reeds over tot afschaffing ka de doorloopende korting vin 2 pCt doch de afloopende korting best iuidA in de storting van één jaar tractement verdeeld over dt 4 of 5 eerste jaren na da benosMing bleef lastaan Doch ook na nog wOrdt van de amMMaren meer gevorderd dan ttoodig is zoodak op het oogenblik het pensioenfonds vele aiSoeoen te rgk is op 7 Aug van het von jaar was er naar dtn benrsprgs van den diween som van 34 millioen vo É nden Düd Aelanghebbenden die gedwon oi waren in lM Pi sdeel te nemen w n1 hui MÜDCT iJHüWIW Iig TW zagen is te begrgpen Vandaar de aandrahg tot billgker regeling waarvan het thans ingediende ontwerp bet gevolg is De bedoeling is het bestaande snrplns afkomstig van te hooge bgdragen der ambtenaren te besteden voor een gelgksoortig doel aU waarvoor het is bgeengebracht Eenvoudige naasting door den Stqat al nam deze dan ook de bestaande verplichtingen over jsou hoogst onbilIgk zgn daar dan de werkgever zich verrgken zon met geld dat aan de werknemers toebehoort teruggave van het teveel betaalde aan de deelhebbers is onoitvoerbaar daar niet alleen omslachtige berekeningen voor elk banner noodig zouden zgn maar vele ambtenaren sedert 1846 zgn overleden coodat het moei Het duurde niet lang of die knapen waren te zamen op en vriendschappebjken voet Zulke uiteenloopende ksrSkten hechten zichjuist aan elkander en onder de uitmuntende leiding van de Bijzondere school kwam het weldra tusachen hen tot een vriendsohappelijkea edijver in stadie en algemeene vorderingen Tom s meening dat alles juist zoo wa als het scheen werd allengs gewijzigd door Alf s vrije en losse aanmerkingen in navolging van de tafelgesprekken zijns vMleiï terwijl van den anderen kant de omgang met zijn nieuwen makker niet zonder invloed op Alf bleef Omstreeks den tijd toen de knapen bij gelegenheid van hunne eersfe Vscantie naar huis zouden gaan had er een kleiO voorval plaats dat van eenig gewicht bleek te zijn Tom sprong in overmaat van vioolijkheid door de school toen een van de oudere jneisjes die nog eei e extra les zat te leeren en die hy door zijne luidruchtigheid hinderde uitriep Daar zal wat moois van terecht komen als jij een dominiS moet w nlen Die aanmerking trof Tom Er was veel waars in dacht hij ep als dat zoo was moest hij al die opwellingen vèn yroolijkheid onderdrukken en zich gewennen zeer bedaard te zijn Dit denkbeeld bedroefde hem niét weinig maar het was in de gevolgen gelukkig voor hem Hij begreep dat hij ten eentamale ongeschikt voor den geestelijken stand m Ust zijn en M was hem een soort van troost ADVEBTENTIEN worden geplaatit van 1 5 r els l 60 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TB LETT EBB worden berekend naar pUatamimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Igk of althans zeer bezwaarlgk zgn zon hnn deel te doen toekomen aan de rechtmatige erven Vandaar de tegenwoordige voordracht om tot opheffing van het bestaande fonds over te gaan en voortaan de pensionering der ambtenaren geheel te nemen voor rekening van den Staat zonder van de belangbebiwnden eenige bgdrage te vorderen aan de weduwen en weezen wordt tevens een pensioen verzekerd doch daarvoor moeten de nieuwe ambtenaren jaarlijks zich aan korting van 5 a op hnn traetement getroosten De regeering berekent dat 27 millioen noodig zgn als eerste bgdrage voor een nieuw fonds waamit de wedawen en weezen zullen ondersteund worden welk bedrag volgens nauwkeurige berekeningen van deskundigen voldoende zgn zou om met de jaarlgksche 5 pCt van het traetement der nienwe ambtenaren de kosten te be teermdS Sa 9 miflioen worden gestort in de rgksschatkist en aangewend tot scbnlddelging Een jaarlgksche rentebesparing van 280 000 wordt daardoor verkregen dgch deze som is nagenoeg gelgk aan den last dien de Staat op zich neemt door voortaan de ambtenaren zonder bgdrage te pensioneeren Het bestaande surplus komt dus ten bate der ambtenaren of althans van hnn wedawen en weezen BINNENLAND GOUDA 29 Janaari 1889 Kaar w j vernemen zal de heer J Th van Sehonirenbarg alhier 21 Febmari zijn 30 jarig jubi Den ochtend na z ne thuiskomst zeide hij eensklaps aan het ontbijt Mama Jane Lerojr eene van onze knapste schoolmeisjes vindt dat ik er niet voor deug om domino te orden Dokter Castleton sloeg ernstig de oogen op en zag Tom aan Hij las op het levendig gelaat v an zijn zoon eene uitdrukking die eene vermenginging van bezorgdheid en verlichting was De dokter hadeene diepe kennis van menschen en zaken Hij sag met een enkelen blik hoe het met Tom gesteld was Hij gevoelde gewetenswroeging Hij had zijn zoon veronachtzaamd Voorzeker was de knaap in de beste handen in die van zijne moeder maar hy had vroeger op den aanleg en neigingen moeten letten Mijn jongen vroeg hij vriendelyk zoudt gjj dominé willen worden Z my oprecht hoe gij daarover denkt Mevrou r Castleton was zeer ongerust en had willen spreken maar een blik van haar echtgenoot deed haar het stilzwygen bewaren Spreek ronduit hernam de dokter aanmoedigend Ik geloof dat ik het wel zou willen zeide Tom die bet gevoel zijner moeder niet wilde kwetsen als ik er maar voor deugde Ik geloof dat ik bet behoorde e willen Volstrekt niet sprak de docter Er is geen reden waarom gij meer zoudt moeten wenschen een predikant te worden dan advocaat of wat ook Gij behoeft er voor bet tegenwoordige niet over te den