Goudsche Courant, woensdag 30 januari 1889

Tot nog toe neman da kraekteiy minder nel af dan men aaavankelgk vreoade maar al moge de Staaticourmt achier eiken avond de natie in sohgn geruat teUen door da vermelding van de kalmte en rast ran den hoogen Igder ik meen wèl to doen met mgnarzijds tegen illusien te waarschuwen De phasa ran apathie die raods roor een dag of rier scheen te naderen i nu warkelgk ingetreden Z M iiaapt reel niet enkel nachts naar ook b dag t ia de slaap der uitputting niet de rerkwikkende sluimering van den zieke dia ontwakend zich versterkt gevoelt De eetlust blijft ook zeer gering en wat de officieele bulletins niet vermelden is de hoofdzaak de polssbig wurdt allengs minder krachtig en de geaat verzwakt Tooitdurend Nu en dan i de Koning in de laatate dagïa nog eens opgesiaan maar allean roor weinige oogenblikken hij teekont nog alle stukken m r werkt overigens niet meer in den eigenlijken zin de woords De geneesheeren ontrciazen zich geen oogenblik het blgrend gevaar en bat rermoedel k spösdig einde dat wel ia een zaehi inslapen zal zgn gelegen Het is waar dat prof Boauulein de mogelgkhoid van een zeer langdurig tiektettrooes heeft toegegeven maar niet onvoorwaardeI jlc hy moet H M de Koningin Aa hem M vja Uatate eopsult ontving onbewimpeld hebben verklaard dat zoodra er in den toestand van opgewondenheid waarin Z M la de vorige week verkeerde een wending kwam de afloop spoediger zon zgn dan op dat oogenblik wa te wachten En die wending se is heUiaa sedert Woensdagavond gekomen Van toeiÜ af heeft de onrust de Igdera roor een onheilapellende kalmte plaats gemaakt Hen schrijft aan hot U D Hoewel het niet officieel geconstateerd is vernemen wg met leedwezen dat de toestand van Z M dan Koning niet zoo nstig it als men uit de berichten zou opmaken Wel Igdt Z M minder smarten maar de ganeesheeren roorkomen alle onhoudbare pgrien door morphine inspuitingeu Over het algemeen neemt Z M bgna geen voedsel tot zich hoe en op welke wijze hierop ook wordt gewerkt In den regel ongevoelig voor eenigen indruk welken ook is Z M geheel oor voor H M de Koningin en H K H de prinae Staatsstukken die geen uitstel kunnen Igden worden dan ook steed door H M aan den Hoogen lijder voorgelezen en dan zg het ook aomwglen met eenige inspanning geteekend Dr Vlaanderen ia hóf medicua ta Apeldoorn bracht den nacht va Donderdag geheel in Zr Ms nabijheid door De toestand geeft echter nog geen onmiddellgke zorg hoewel alles mogelgk blijft Naast de automatisohe weegschalen kraohtmeters enz heeft men thans ook een zolfwerkende ichoenpoettmacMne die begint te werken zoodra men een geldstuk in de opening geworpen heeft De voet moetachtereenvolgens op twee plankjes gezet warden die beiden met een aantal boratels in verbinding staan welke de schoenen oppoetsen zoo netjes dat deknapste schoenpoetser er nog een punt aan kan zuigen Door het inwarpen van een bepaald geldstukje wordt een eleotro magnetische machina inwerking gebracht die het borstel toestel een tgdlangin beweging houdt Cütr Ml Naar aanleiding van het bericht odanp voorkomende in een der dagbbtden als zou zich op de rivieren een viach bevinden dio voor do zalm een gavaarlgke n gevreeeda rgaad is kan dienen dat door de risaohers van dan keer De Jong ta Ammeratol een zoodanige vreomdaoortige risch gerangen is wiens kop veel oreroenkomt met dien ran d n laoek en het orerige Hehaamsdael met dat ran een baan Het dier ii met groote en acherpe tanden gewapend Steten Oenental Enan KaïOB Zittisgen ran Maandag 28 en Dinsdag 29 Januari 1889 De minister ran Marine die nagenoeg hersteld en daardoor beter gedisponeerd en roorberoid zgne begrooting gisteren rerdedigde bad niet te klagen orer gebrek aan welwillendheid De heer ran de Putte die nog steeds reel sympathie heeft roor zeezaken strekte die ook uit tot den minister omdat hg i opgetreden in oen moeilgk tgdagewricht en hg hem acht al een bekwaam en kundig man Toch had hij bezwaren Hg rond het stelsel dea ministors roor onze financiën wat omrangrijk terwgl hg ongaarne eene goede regeling miste ran de on derlinge rerhouding tusschen da Nederlandsche marine het auxilair eskader en de Indische marine Daarbg rertrouwde hij de projecten van da Nederlandaehe de knDdigen maar half en wilde du da plaaaaD voor het pantserschap door Eogelaelmi laten nazien Dit laatste denkbeeld vond groeten bgval bg den heer Stork die daarenboven vreesde dat on particoliere verven niet in staat waren z lke oorlogaechepen goed te bouwen De heer Viruly achtte het groote schip geldverspilling en wildo liever kleine schepen boawen voor onze landsverdodiding daar het lot van Indiê achter de Utreohtsche linie hier te lande aal worden beeliat Tegenover deze bezwaren hield de rainiater Dyserinek vol dat ons land dat drie eeuwen lang aan de apit van den aoheeptbouw geataan had nog rolkoman inataatwa goede plannen te maken en zeewaardige ooiiogsschepen te bouwen al was dit ook nog niet geschied Hg gaf geen blijken dat bg den raad om Ëngelsche adviezen in te roepen zou oprolgen Naar zijne meening moest Indië rordedigd kunnen worden tegen een buitenbuidscha rgand waartoe juist het aniiUiir eakader bestemd was Voorts deelde h mede dat oreHeg aanhangig was oror de rerhouding tusschen de Nederlandsche en de Indische marine Met 30 tegen 7 stemmen werd Hoofdstuk VI aangenomen Bg Binnenl Zaken Hoofdstuk V kwam natourIgk tooihI het onderwg ter sprake voomamelgk door de hoeren Alberda ran Ekanstein en Van Swinderen Natuurlijk kon dit debat weinig reaultaat hebben daar de ministor en de andere apreker de quaeatie uitstelden tot da aanstaande ondarwgswet Dit kan geen kwaad mita da Regeering zooals ook met nadruk verlangd werd zorge dat zg op die wet niet vooruitloope en niet ingrg pe in de bestaande wettelgke organisatie Een ander hoofdpunt van de discussie ws de kieswet door de heer Melrill van Lynden van Naamen en Kappeyn ter sprake gebracht De meening werd rerdedigd dat de Regeering niet gerech d waa partieele wqzigingen roor te stellen op do additioneelo bepalingen der grondwet daar dia zouden gelden tot de inroering eener nieuwe kieawet op de grondsUgen der herziene grondwet Da gegrondheid ran dit Ih J H die van hun kant op eene treffende wgza aan haar gehecht waren t Was aardig om te zien hoe Croton aan die oude tantes het hof maakte toen hg theologiach student te NewYork was en hoe zg van haar kant met hem ingenomen waren Nog meer want die voortrelfelgke vrouwen waren rijke oude vrijsters zij gaven Croton geschenken in t oneindige en door hare gunst genoot hij reel wat hem het leren veraangenaamde lu ruil daarvoor bewees hg haar de gverigste oplettendheden Naar mijn gevoelen kocht hij rijne voorrechten duur maar zoo scheen hg er niet over te deuken Hij vergezelde haar hg deed boodschappen voor haar hg hielp ze in en uit het rijtuig hg las gebeden voor haar en vroeg haar oordeel over zijn toon en voordracht Croton Ellsworth wa de best gekleede theologische student in de stad Hoe hij dat aanlegde wa voor velen een raadsel want algemeen wi t men dat hg geen geld had Daar ik niets te verzwijgen heb zal ik u verwittigen dat de dame Marlinspike dit was de naam van het voortrelfelgke zusterpaar geheel en ai voor hem zorgden t Wna verbazend hoeveel tijd zij besteedden om tff overleggen welke snede van jas het meest passend voor hem was zijn costuum moest geheel in overeenstemming zijn met zijne gewijde roeping en toch mocht het den schijn niet bobben alaof hij reeds de kleedmg van eon geestelijke droeg alvoren den geeatelgken stand omhelsd te hebben fTordt vervol0 d VI Destijd was de WelBerw Croton Ellsworth predikant der kleine Episcopale kerk Ie Scotenskopft Eene halve eeuw lang hadden de bewoners dier plaats zich vergenoegd met hunne godsdienstoefenin gen in de Hollandsche Gereformeerde kerk te houden die op anderhalve mijl afstand van de rivier stond allen behalve h t gezin van den heer Farkhunt Bellamy een voornaam grondeigenaar die eiken Zondag vgf mijlen ver heen en terug reed om onder de geestelijke bedeeling van de kerk van St Thomas te zgn Van lieverlede begonnen zich nieuwe familie te Scotenskopft te vestjin waaronder er vele van het ware geloof waren hetgeen de heer Bellamy deed besluiten eene poging te doen om dit zendingsterrein zooals hij het noemde te bewerken en een kerspel en gewgde kerk te stichten Bij gelegenheid van een zijner bezoeken bij den bisschop ontmoette hg den WelEerw Croton Ellsworth een jong man schrander welopgevoed knap van voorkomen en eerzuchtig Hij was reed gehuwd en had een knaapje van vier a vijt jaar Dit knaapje is onze vriend Harry dien wij reeds kennen De WelEerw Croton Ellsworth genoot niet alleei de bescherming van den bisschop in eigen persoon van wien hij een verre bloedverwant was maar hg was ook de gunsteling T in twee oude vrijsters die leefden voor de kerk en om haro zorg te wgden aan jeugdige geestelijken Ia Ut yium all ciWatamiwetend ambtenaar Tan het l Blegraafkantoor alkiei Kaar vy ramemaa kceft de kaar M nrnqt zga Toomemen te kennen gegeren om ijn ontslag in te dienen als lid der Commiiaie ran Toeiiidtt oTer da StadsMuiiekaekool Vit Oiischot meldt man het orerlqden Tan mr A J H Van Baar lid der Tweede Kamer sedert 1873 kantonrechter te Oirschot lid der Staten ran NoordBnbant tins 8 jaren De maagziekte welke hem een paar jaren geleden reeds op den rand de grafs bracht maakte nu in een tiental dagen een einde aan a n leren Ta Leiden is het treurig bericht ontrangon dal dt L W K Bauwenhoff hoogleeraar in da go l j geleerdheid aan da Leidsche unirersiteit Zaterdagmiddag te U ran Ztritaerlaod waar hq rich sedert eene week tot herstel sijuer gezondheid berond is orerieden Door den ministar ran oorlog is een nader roor schrift gegeren omtrent het gebruik ran sterken drank in de kantines Ten aanzien van deze aangelogekheid zegt de minister het niet wenschelqk te achten dien rerkoop algemeen en geheel te rorbieden maar dat het erenmin aanbeveling verdient hem bapaaldelük roor te sehn ren De minister bepaalt Toorts dat er zoo mogelgk voor onderofficieren en minderen afeouderlyke kantinelokalen moeten zijn dat de kantines in geeogeral mogen rei pacht worden aan burgers of rroutren r n militairen of gewezen militairen als houdsters daarran mogen optreden dat uitslnitend mag verkocht worden aan militairen sterke drenk mag alleen per glas worden verkocht onder beperkende bepalingen en streng toezicht de rerkoop mag slechts op enkele uren door commandeerende officieren te regelen plaats hebben in geen geral doarloopend de winst de kantines behoort zooroel mogelgk te worden beperkt Erentaeel kunnen zelfs sommige artikelen al bier koffie boter enz zonder winst of zelf mat verlies worden verkocht indien dit mogelgk is doordien op andere artikelen inzonderhetd op sterken dronk winst wordt behaald i Te Middelburg bestaat de bepaling dat de abonné s van de roorsteliingen van het Botterdamsch tooneelgezelschap onder directie van Alex Paassen zelven bg stemming mogen uitmaken welk stuk van het repertoire van genoemd gezelschap zal opgevoerd worden Als bewgs voor den goeden smaak van het Middelburgsch publiek moge dienen dat bij de laatste stemming Sardou s geestige comedie Vrienden va om de meeste stemmen verwierf en do draak Bojer de geêchandvUkU slecht door enkelen werd verlangd De Middelb Ct zou het niet onaardig vinden wannoer dergelgke stemmingen in gemoonten van minder omvang dan Amsterdam Rotterdam en Grarenhage eens werden nagevolgd om daardoor eenigan maatstaf te verkrggen omtrent den amaak van het publiek Omtrent den toestand des Konihgs doolt de Haagsche corraapondent der N Gr Ct het rolgende mede gPe ziekte des Koning heeft het gewone verloop ken Ik heb eigenlijk liever dat gij er niet over denkt of het zou u aangenaam moeten zijn Al uwe schooljaren om zijn is het tgd voor u om te beslissen welk beroep g j bij de hand wilt nemen en dan moet gij eene keus naar uw zin doen Hij sprak met ernst en nadruk Tom was nauwIgks elf jaar maar hij begreep de woorden van zijn vader volkomen hij begreep dat zg uit een helder verstand en een liefhebbend hart voortkwamen Hij zag naar zijn moeder de tranen stonden haar in de oogen Zij zeide niets zij zag zelfs niet verwetend Om harentwil was Tom op het punt van te zeggen dominé te willen worden m j jgn geweten vergunde het hem niet Dit zeide hem dat hij zgns vaders woorden moest eerbiedigen Zijn hart was van een zwaren last ontheven Op zijn jeugdigen leeftijd had bij dien last reeds lang getorscht Hoe weinigen denken ernstig aan het leed dat kinderen te verduren kunnen hebben hetzij door gevoeligheid onwetendheid of eene levendige verbeelding Te laat zien wij in welk een kleur dit aan ons leven geeft Gelukkig is Tom van zijne zwaarste bekommering ontheven zoodat wij niet het leren van een knaap die door de indrukken zijner kindsljeid ongelukkig is geworden hebben te beschrijven Hij zal nog met moeielijkheden genoeg te kampen hebben dat weten wij allen maar het eerste groote gevaar is hij te boven bezwaar waartegen inderdaad veel te zeggen ia werd natuurigk niet gedeeld door den miniater dia voornemen is de meeiToudige kieadistricten op te ruimen Doch al moge de wetgever op juridiekeen staatsrechtelijke gronden beroegd z jn tot deze wgziging de heer Kappeyne meende terecht dat het met eene gezande oonstitutionaple opvatting instrgd waa detge jke kleine remideringen nit portybelaBg aan te brengen v 5ór den afloop ran den bg da grondwet gestelde lermgn Het ware zeker meer gewenscht dat de grondslagen van hot kiearecht in eene definitiere kieswet beter geregeld werden Behalre deze hoofdzaken rermelden wij nog dat de heer Viruly dp belangen ran het academisch ziekenhui te Leiden en de heer Frins de noodzakelijkheid ran betere grensscheiding tusschem Amsterdam en Nieuwer Anutel bepldtte De mini ter rerliest deze zaken niet uit het oog Dit hoofdstak werd zooder stemming aangaaomen Gelgk lot riel te beurt aan Hoofdstuk VII B financiën en XI onroorziene uitgaren Nogmaals werd even aangedrongen op algemeene belaatingherrorming de regeling d gemeentelijke financiën en de tariafhennening door de heeren Van Naamen en Breuniug De henohatting der huurwaarde voor de personeele belasting werd door den heer De Bruiju afgekeurd Op al deze punten gaf do beer Godin de Beaufort eenig antwoord De berschatting heeft ten doel ongelgkmatigheden weg te nemen rerhooging is geenszins het doel Verfaooging ran eenige artikelen van ons tarief achtte ook de min mogelgk In de zitting van heden werd aangenomen met 31 tegen 4 stemmen het hoofdstuk Koloniën na geruststellende verklaring van dan Minister aan den heer van de Putte omtrent de subsidieonng aan inlandsche godsdienstscholen Bg buitenlandache zaken bestreden de hh van Gennep en Muller elk verbod tot uitvoer van wapenen nakr de waatkuat van Afrikt Se heer Bultman bleef aansporen de vee invoer in Engeland te verwerven De heer van de Putte drong aan op de grenaregeling met Noord B neo De Minister gaf gemstatelleqde rerklaringen Een Amerikaan hoeft eindelQk een afdoend middel tegen de zeeziekte geeonatrueerd nl een bed dat hoe het schip ook slingert of stampt altijd horizontaal bigfl hangen en niet meeschommelt Deze kooi voor Igders aan zeeziekte is door middel van een paar verticale stangen opgehangen aan twee krammen in de tgwandan der hut en aan die krammen zoodanig door een ateUel ran gewichten bereatigd dat de kooi ala het schip naar de ene of andere zijde overhelt volkomen recht blgft en de persoon die er in ligt op zgn hoogst een lichte schommeling ondervindt De bewegingen der kooi bg bet stampen van het schip worden voorkomen doordien de stangen binnenwaarta licht gebogen zijn en de steunpunten waar zg aan vooruitstekende krammen zijn opgehangen verder van de wanden verwijderd zgn dan de hoekpunten der kooi Als men dus maar te bed blgft liggen is er geon gevaar voor zeeziekte meer Uit Pargs meldt men het orerlgden van een honderdjarigen grijsaard Pin NoH een van de raste verschijningen der groote boulevards en gestorven in het hospitaal Beaujoo Hg wa bizonder bedraven in het temmen en africhten van ratten en verdieiide daarmede menigen sou Sind eenige jaren placht hg den heer Cherreul op dien geboortedag ta bezoeken en men rertelt dat hg in Auguatug 1 1 tot genoemden geleerde zei Mgn waarde vriend gg zgt meer dan honderd jaar oud on hebt nooit anders dan water gedronken ik erenwel ben bg roortdurend gebruik ran wgn eren oud geworden De wgn achijnt Pire Noil dan ook den dood berokkend to hebben Eenige dagen geleden kwam hij lebui met een gat in het hoofd dat hg zei rerkregen te hebben door eene neeirallende dakpan do waarheid wa dat hg weer eena ta diep in het glMfe gekeken had De rattenranger waa tot zgn einde een bewonderaar Tan het ichoone geslacht Hg leefde met eena zestigjarige vriendin en booze tongen beweren dat hij dezo nog kort voor zgnen dood geducht afgeranaeld heeft Wanneer deze hartavriendin evenwol hoopte daarvoor door eene goede erfeni schadeloos gesteld te worden is zjj bitter teleurgesteld want geheel anders dan de meeste bedelaars van professie van de boulevards heeft Pire Noël geen rormogen nagelaten Buitenlandsch Overzicht Do verkiezing van generaal Boulangar te Pargsontleent haar grootste gewicht aan de wgze waaropzij bestreden is Door het bestaan der republiekzelve al den inzet te be ohouwen hebben derepublikeinen aanleiding gegeven tot de slotsom dat thans aan de republiek een groote slag istoegebracht Den aederUag treft de geheele repnblikeinsche partji die dpor haar oneenigheid den grond voorbereiddcB waarop de beweging ten gunate van generaal Bonlanger ontstond en welig voorttierde De heer Floquet voelde dit en stelde terstond zgn portefeuille en die zijner ambtgenooten ter beaohikking van den president maar de heer Carnet wenschte gMo bediaaing te nemen airoren den indntk gezien te hebben dien de overwinning der anti republikeinen in de Kamer zal maken Evenwel ia deze overwinning ofachoon uitsluitend mogelgk geworden door den steun der Bonapartisten en Monarchiaten toch geenszins alleen hun werk want de stemmen waarorer deie beide antirepu blikeinache partgen in het departement der Seine beachikkea wordt hoogaten op 120 000 gerekend Dwfaalre ia Bonlanger die S44 070 atammen verkreeg blijkbaar ook door een talrgke republikeinache minderheid gesteund Dit blgkt ook hieruit dat de heer Jacques nu niet meer dan 162 520 stemmen rerkreeg terwijl in 188B op de republikeinsche candidaton ran 315 000 tot 70 000 atemmeu werden uitgebracht Deze achteruitgang der rapaUikeinen zel £ te Parijs ia een ernstig teeken voor de republiek Bonlanger triomf soh nt ons den ral der RepaUtek to voorapelleu Voor lelfregeoring blijken de Franschen nu wetler niet bgzonder geschikt te zgn Ze hebben een meester noodig wat ze na achttien jaren van twisten en bnrgerhaat nu weder erkennen I Gisteren i niet bgzonder gebeurd in de Kamer De interpellatie van den heer De Jouren die ai lout möeat dieten om bet kruit onder het miniaterie aan te steken werd tot Donderd uitgesteld BooIcnger ui er dan wezen en ï1 M Bet zal dan in antwoord op de interpellatie de groote aangekondigde rede houden De beafiiaing oror het lot ran het miniatario ia du nog een paar dagen uitgesteld De discussie in den rgksdag orer het OostAirikaanache kolonisatie ontwerp heeft de Duitschers teleurgesteld inzonderheid wat Bismarck s aanded aan het debat betreft Wel is men tevreden over ce verzekering dat ËngeUnd medewerken zal en goedgetiod ia maar men bad meer verwacht De veraandini van het ontwerp naar een commissie U Mn nederlaag roor Biamarck die wilde dathet ontwerp onmiddellgk zon worden aangenomen Hg achtte dit beter met het oog op het prestige in bet buitenland Wissman maakte door zijn zaakrgk betoog een gonatigen indruk en de Rgkskanseliarwaa blgkbaar zeer met den nieuwen Bijkiaommisaana ingenomen Zondag rierde de Duitsohe Keizer zgn SOen rerjaardag Bg de receptie welke na de godsdienstoefening plaats had waren tegenwoordig rerscheidene Torstelijke personen die roor deze plechtigheid waren overgekomen voorts de laden van het corps diplomatique en de Bgk kan eKer wien de Keizer hartelijk de hand drukte Dea namiddags werden de vaandela en standaarden Tal de Igfwacht tot duarer in het paleis ran den overleden Keizer overgebracht Deze heeft naar aanleiding hiervan een dagorde uitgevaardigd waarin hg zgn grootvader en vader herdenkt wier blik heeft gerust op deze vaandela en standaarden welke naar zijn overtuiging steeds en ronr alle tgden het kenteeken zullen blgren ran den ouden roem Te Waahington komen ateeda rerzekeringen der Duitache regeering dat zg ten opzichte ran Samoa geen booze pknnan koeatort maar de Aroenkaansche pers hecht daaraan weinig waardo en blijft beweren dat du handelingen der Duitache regeering niet strooken met haar woorden Do Nev rork Herald verzekert dat de heer Blaine reeds van generaal Harrison de opdracht heeft ontrangen om al opvolger van den heer Bayard al minister van buitenlandsche zaken op te treden Volgens BUine s verzekering zal de senator Sherman in den Senaat dezer dagen een verklaring afleggen betreffende generaal Harrison s inzichten over het Samoa geschil Daaruit zal dan blijken hoe de republikeinsche partij tegenover Duitschland wenaoht op te treden Brieven uit de Hoofdstad rermlg en Slot Tolden wg tot nu toe reed zes echouwburgen we zijn er nog niet met het opsommen van alle uitspanningagelegenheden Daar i Carré die met zgn circu vooral het vorige jaar veel afbreuk aan de theaters gedaan heeft het Paleia mor FoUnlyl waar concerten tooneelvertooniugen en eenmaal per week de Hoogduitsche operavoorstellingen en dusgenoemde Varietyentertainments elkander afwis elen Sints September toen het nieuwe bestuur op eenmaal al den leden wier contributie jaarlijks eene vaste bate van ƒ 80 000 verzekeéie het lidmaatschap opzei is de exploitatie van dit gebouw echter onz w geworden terwgl het bovendien eene concurrentie vond in de Vennootaehap het Concertgebouw t welk onder leiding van den heer W Kea een uitmuntend orcheat aamenstelde waarvan da uitrowing niet voor die van de Duitschers welke zich jaarlijka te Schevening doen hooren beho onder te doen De kbisneke concerten door dea heeren Goenen in het Paleit voor VoUmlgl gegewea trekken nu uit den aard der zaak minder publiek daar in het Concertgebouw nog beurtelings de eerste kunttenaars al oli ten opdeden Z 5ó waaerWoenadagavond 1 1 geen plaata meer te krijgen voor het concert waarop Sigrid Amoldaon de liefelijke en lieftallige Zweedache zangeres meewerkte En toch kunnen er in dit nieuwe gebouw ruim 2000 personen geborgen worden en bedroeg de entr voor nietleden ƒ 2 50 Gelukkig heeft in dit Concertgebouw maar één avond en één voormiddaguitvoering per week plaata de laatste dae Zondaga en dan meestal met een minder klassiek meer afgewisseld program Dunkt u thans lezeressen en lezer dat wij met dit altea volstaan kunnen ik verzeker u dat wg er nog niet zgn Immer ik vergat nog het Café van het Panopticum te rermelden waar reien arond naar eene Wiener Damen KapeUe komen luisteren ik zweeg nog van de tallooze Café chantanta voornamelijk in Nes en Warmoesstraat gelegen van de gewone Cafe s waar ook dames zoo heole avonden komen doorbrengen Mast en Kras van de bierkneipen voor de heeren van de aocietoiten on club En tel nu al de uitvoeringen onzer talrgke liefhebberijgezelschappen de lezingen de bal en partgen in particuliere kringen nog mee en ge hebt dunkt mij thans een voldoend antwowd op de vraag hoe een Amaterdammer zich avond den tgd korten kan mita hij den raad van Jago opvolge on geld in zgn beurs steke Want al ia het uitgaan hier betrekkelgk goedkoop wie met een logee en zgn fiunüie uitgaat i zonder veel moeite ƒ 10 kwijt Om van deze algemeene beacbouwingen nog even op het bizondere te komen wil ik met een paar woorden de twee oorspronkelijke atukken beapreken welke in de katste 14 dagen hier ten tooneele zijn gebracht het één bg Set Nederlandtei Tooneel het ander bij Gebr Van Lier Het eersthedoelde is een volksstuk uit het Limbuigsche van den bekenden novellist Em Seipgen en heet Sooie Baiae het tweede draagt tot titel Mevrouw Bickon en heeft den heer M Hom denzelfden over wien uw Botterdamache briefwisselaar het in zijn jongste schrgven had tot auteur In vgf welgevulde bedrijven geeft de heer Seipgen het verloop te zien van eene minnarg in het Limburgsche die als zij tot maatstaf ran de zeden uit die provincie dienen mag niet in staat is om ons een hoog denkbeeld van de daar heerschende landeIgke onaehuld te geven We zien toch eene jonge vrouw die met een ouden rgken boer gehuwd i onbeschixmmd zich overgeven aan baron vroegeien eerst dood gewaanden op eenmaal uit Atjeh teruggekeerden minnaar Zij bedriegt haar man in zijn gezicht laat toe dat die minnaar hem besteelt en ziet er ala het er op aankomt dezen te redden geen been in om een armen jongen die haar in stilte vereert in de val te laten loopen welke voor den waren dief is opgezet Ze laat toe dat die jongen Sooie Sanne wegena diefetal veroordeeld wordt getuigt tegen hem en wil hem later alles vergoeden door de aanbieding van een geschenk Ala de plotselinge dood van haar man haar weduwe maakt zet zg haar minnarij rustig voort en zou onder aandrang van do paatoor dien minnaar getrouwd hebben wanneer niet een der andere bijpersonen zekere Gekke Mane met een me teek een einde aan s mans leven en aan het stuk gemaakt had Er zgn in dat stuk enkele levendige volkatooneelljes bedrijf voor bedrgf zit goed in elkaar maar de handeling als geheel heeft dusdanige leemten en is zoo verdeeld over verschillende personen dat het niet een bepaalden totaalindruk achterlaat Ook is er hier en daar nog al op melodramatisch effectbejag gewerkt De hoofdrollen waren in handen van mevr Prenkel en de heeren Bouwmeester Schulze van Schoonhoven en Spoor die zich allen goed van hun taak kweten Het stuk van den heer Hom maakt in hoofdzaak aanspraak op éen verdienste die van goede samenstelling de tooneelen sluiten in elkander en zijn meestal goed uitgewerkt De karakter teekening ia echter vaag en evenals de handeling conventioneel het gegeven huwelijksbeletselen door geboorte en standsverschil overoud Dank zg het spel van de dame EUenbeiger en Poon Van Biene won het stuk bg de eerste opvoering Zaterdagavond bepaald succe bij de dames die ik erg aangedaan zag Maar reed Woensdagavond was het met den loop gedaan het gevolg van hetzelfde verschijnael ak waarop ik in den aanvang wees dat de directie het goede spel der goede artisten bederven laat door naast hen en soms in belangrijke rollen krukken te zetten ten wier aanzien men later liefet het gevleugelde woord uit De Geschandvlekte zou