Goudsche Courant, donderdag 31 januari 1889

N 3828 Donderdag 31 ianarl 1889 GOÜDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad vaor Gouda en Omstreken Oe inBonding van advertentiön kan gescUedén tot ééfa uor dei namiddags van den dag der uitgave N w be nieuwe LONDON is i k de beste Tan alle bestaande parjélA A famerien om het grgze baar binnen enkele dagen te doen Terdw oen Maakt het baar glansrgk en zacht en verft niet Prgs 8S cent per flacon en l SO per dubbele flacon Alleen Terkrögbaar te Gouda bg J H C HÜINCK F Bz 122 Hoogstraat 123 At VÊRTENTl£ N in alle Binnen en BuitetUandeehe Couranten worden dadelgk opgezonden door het AdTeri ntieBurean Tan A BRINKMAN en ZOON te Gouda oepuaoi tik heb niets gezien ik beb niets gehoord I De beschaafde mensch die b toeval bjj Ko n voorstelling veneild raakt is dto later met geen stokken naar dat theater toe te krggen Obijsbb tak Asmbtil pëtrolëun ivotëëringën Tan de If akelaars Cutilur SehalkwUk te Rotterdam D markt was boden vast liooo Tankfiist ƒ 8 76 Februari levering ƒ 8 60 Maartlevering ƒ 8 40 April leTering ƒ 8 86 Meilevering ƒ 8 September October Novemberen December levering ƒ 8 10 329 Staats loteriJ Vyfde Klasse trekking van Dinsdag 29 Januari No 1663 ƒ 1600 No 4549 en 10640 ƒ 1000 No 8369 6064 en 12138 ƒ 400 No 4153 200 No 4340 4571 4777 6878 8839 9308 12623 14903 16239 16191 en 17623 100 Frqzen van ƒ 70 80 3669 6418 9442 12730 16581 18026 87 3675 6423 9621 12766 15618 18083 113 3696 6443 9636 12931 16701 18251 817 3708 6462 9666 12991 15782 18277 890 3806 6453 9807 13141 15930 18349 310 3837 6562 9960 13161 15971 18416 360 3910 6711 9971 13201 15981 18630 483 4036 6724 9993 13299 16097 18607 506 4080 6987 10008 13367 16172 18641 B12 4180 7176 10368 13514 16185 18722 663 4361 7274 10607 13617 16267 18803 780 4399 7420 10652 13624 16291 18998 1464 4460 7475 10860 13697 16489 19060 1601 4610 7487 10869 13827 16509 19062 1663 4636 7637 10967 13838 16580 19144 1735 4766 7640 11039 13846 16721 19188 1797 4760 7879 11064 13887 16836 19229 1990 4832 8034 11382 13959 16863 19683 8087 4866 8187 11649 14000 17015 19754 2844 4911 8408 11574 14519 17064 19865 8878 5017 8596 1161P 14610 17081 19944 8300 5026 8689 11748 14664 17243 19947 8807 5104 8782 11886 14687 17304 19996 8479 5126 8786 11838 14783 17390 20097 8613 6140 8824 11972 14913 17394 20272 8781 5146 8828 12006 14918 17474 20332 3001 6224 8862 12118 1 6318 17584 20381 3029 5777 8916 12125 15343 17616 20611 3146 6799 8932 12174 15403 17766 20743 8169 6866 8944 12177 16424 17819 20808 6269 9142 12367 15468 17905 20872 6309 9427 12624 15514 17917 20897 8687 6368 BËURSBEKICHX AMSTERDAM 29 Januari jP r Telegraaf Integralen iets flaauwer Surinaamsche Bank 2 Afrik Handels Vennootschap 3 huoger Eusssn vast do Spoonreg l ger uargerlljke Stand GEBOREN 2 J Genrda liAtmt oaim O v a Erk n I Holluder 89 Marii oaderi k Appel en M Oibbos ioluDoa oDden J StoppcUnborg en B de tong OVERLEDEN 88 Jae S S W Slooi haiKr tan J F Lukbont 7 j 11 m 89 S mi Lood 78 j A rao WyDgurdeD buie r na D 6 vao VrcamiDgfo é6 j APVERTENTIËN Beden orerleed plotseling mgne hartelgk gelieide Echtgenoote AARTJE tak WIJNGAABDEM in den onderdom Tan 47 jaren zg die haar kenden zallen beseffen wat ik met mgne acht kinderen in baar verlies D G TAN VREÜMINGEN Oouda 29 Januari 1889 Heden oTsrleed te Dordrecht na een korte ziekte onze geachte Broeder en Oom de Qeer N QUASI in den onderdom Tan 60 jaren J QÖAST Gouda 29 Jan 1889 Eenige en algemeene kennitgeving Bg de ondergeteekendan taat da inteekening open op den nirawen jaargang Tan het li 4 € tan het verhandelde in den Gemeenteraad van GOtJDA In dit Verslag worden zoowel alle stnkken opgenomen die bg den Raad inkomen lüi de discassiSn in de Vergaderingen geToerd Prijs per jaargang DRIE Gulden A BROKMAN ZOON POLAKS LEVË S ELlXER Stedelijke Gasfabriek GOÏÏDA Nog niet ingezonden Rekeningen worden Tóór 1 FEBBÜABI ingewacht Met de ftoofdverkoop Tan boTen Bi staand heb ik Toor G O V D A ea ca OmaTBUKEN belast naTolgende t n BH Orossierê in Gedistüleerd I M PBBTBBa J n Markt f Ds DIRECTIE Vraa MULDERS J F HJSBMAN A Xoon 1 Tiendeweg S Kinderen N KONINGS Oudewater G POLAK Gzn Fabrikant Groningen BOSCH BIER door tal Tan Geneeskundigen aanbeTolenZnÏTer nit HOP en MOUT gebrouwen 88 De GOÜDSCHE Stoom Mineraalwater Fabriek hoek LANGE TIBNDEWEG Plantsoen leTert echt MINERAALWATER en QAZEDSE DRAÏJKEN teTens alle BRb en TAFELWATËRËN VICTORIA WATER uit de bron te OberlaJmetein bg Ettu tegMi concnrreerende prgzen N9 De flesscheu worden ter leen gegcTen Abmede Terkrggbaar po GEEN RIESPIJIV NEER i Toor allen die het wereMberoemde echte iPCh S K Hot TandaHê Dr POPP s 4 ïrw t r f9 y gebruikt hebben Boren ieder ander Tand water te rerkiezen als Toorbehoedmiddel tegen Tand en Uondziekten Bü gebruik ran het Mondwater en Dr POPP TANDPASTA Tandpo 4er Tan e Compagnia HONGRQISE te Weenen per t lesch ƒ 1 25 per halre Flesch 0 70 deze Wgn is keurig Tan maftk en zeer rersterk nd Hoogacbtend OEd Dr Dienaar B LAIVDAAL f behoudt men steedK gezonde en sehosiie Tanden een oerste rereischte tot het behoud van eene gezonde mug Dr POPP Kruidenzeep is met het grootste uooes ingeroerd tegen iedere soort Tan Huiduitslag POPP s ZoDnebloeni OUezeep fijnste en beste Toilet Zeep Dr POPP s Tandplombeersel om ïelf holle kiezen te rullen WAABSCHUWING Ge n grïjs Haar meer jf r Alle bestaande namaaksels van Anatherin j Montwater lijn voor de Gezondheid schadelijk £ to volgens analyse daarom waaracHuw ik hier t mede het geëerde publiek roor aankoop T y D r zulke namaaksels i g Societeit Ons jenoepn 5 Abonnement Vooretelling Dr J G POPP KK Bof TandarU e uitmnder der AnatherinPreparatm te Weenen Sepots Tan alleen echte Anstherin Preparaten berindon zich te Qouda by de firma J C Zeldenryk b Co Drogist op de Markt te Botterdam bq F E ran Santen Kolif te s Hage bü J L F Snabili apoth te Belft bij A J ran Bijn te Schiedam b j C Malta Gz te Leiden bij Ë Noordyk te Amsteidam bij F Tan Windheim k Co en H H Uloth k Co apotheek te Utrecht bjj G H N ran Spanjeidem Lobry k Porton Droogistea y Pifof PERGRER d ALION DONDERDAG 31 JANUARI 1889 Kon Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel DE 7IIEEU ELINQE Tooneelspel in 5 Bedr Tan Aj ex Duhas fils AauTang 7 3 uur S Gewone bepalingen en prgzen Hèar Extr ac t Geheel eenig in zgn samenstelling en afwgkend Tan alle andere haarmiddelen zoader Tet of olie Het houdt het hoofd rein maakt de baren krachtig en friscb en doet nieuwe haren ontkiemen zoodat men zich na een kort gebruik in een fraai hoofd met baar mag rerheugen Prgs per flacon met gebrnikssnnwgzing 40 et Verkrygbaar in de onderstaande depots Wed Bosman fiOUda Wed N Sanders Leiden A Prioi Ze enhuizen W Liglhe ni Voorburg Wed O Wilhelmus Woerd A Bos Berkel I Gouda Snelpersilruk van k BRINKMAN fe Zoon De uitgaTe dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering Tan Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN m PENSIOENWET II Naar wg meenen is de Toorpredragen regeling in hoofdzaak aldus Toekomstige ambtenaren d z zji die na Jan 1890 het tgdstip der inwerkingtreding Tan de wet worden aangesteld betalen niets Toor hnn eigen pensioen dat geheel komt ten bate Tan den Staat doch zg storten telken jare 5 percent hunner jaarwedde waarroor zg pensioen Terwerren Toor hunne weduwen en weezen Die op 1 Jan 1S90 reeds ambtenaar zgn komen ook in het genot Tan pensioen zoowel Toor zich zelren als Toor hun nagebleren betrekkingen maar zg behoeren daarToor niets te betalen Alleen zijn zg rerplicbt zich te kwyten ran de Terplichtingen die nog tegenorer het bestaande fonds op hen rusten d i diegenen die nog de afloopende korting niet hebben gedaan moeten daarmede Toortgaan Tolgens de bestaande regeling Van erentueele Terboogiogen betalen de oude ambtenaren ook 5 pCt Toor het weduwionds Bovendien zuljeu zg die orer een deel hunner wedde nooit hebben gestort dat zgn zj die op minder dan ƒ 500 zgn aangesteld en die volgens de bestaande wet slechts hebben te storten voor hetgeen zg later meer dan 400 genieten 5 pCt s jaars orer die 400 betalen TegenoTer de 5 pCt korting staat dat zg eventueel hun weduwe een pensioen verzekeren Tan een rierde ran hnn tractement tot een maximum Tan 600 hnn weezen elk een pensioen van een vjjfde van dat bedrag tot een gezamenlijk maximum Tan vgf vgfden of als FEVILLETOIM m VERRE GEWESTEN tfaar het EngeUch VI 13 Het duurde lang eer Croton een gepaste kleur voor zijne handschoenen gekoaen had hoewel door zijne welmeenende vriendinnen geholpen Eindelyk bepaalde hij zich tot eene lichte zalmkleur Elegante halve laarzen met zwarte slopkousen en een tamelijk hooge hoed mot breoden rand voltooiden zijn wandelcoatuum Baar week hij niet af Bedaard met eene uitdrukking van zachtmoedige vriendelijkheid ging Croton zijn weg Zijn gezicht kwam nooit uit de plooi nooit lachte hij overlaid nooit kwam er oen uitroep over zijne lippen H j had de waarde van vorm en ceremonie geleerd en besloot zich daarachter te verschansen Wat Croton onder andere omstandigheden misschien geworden zou zijn weet ik niet Ik heb slechts met hem ie maken zooals ik hem vind Hij was een slimme klant met veel moer natuurlijken aanlog dan zijn noof in den vierden graad de bisschop en hij besloot van die voordealen gebruik te maken Zoodra hij den geestelijken stand omhelsd had It zg geen weduwe nalaten Tan hun weezen een twaalfde ran hnn ti4 msnt tot een gesamenlgk maximum Tan een rierde of hoogstens 600 de weezenpeasioeuen nit te keeren botdat het jongste kind d b Ie ftyd van 18 jaren heeft bereikt Het komt ons Toor difjt d regeling welke wg hierbOTen in hoofdtrekken mededeelden niet ooTerdiensteliJk is Natoarlgk zgn er bezwaren te maken en kan het niet anders of er is eenige ongelgkheid in de bebandeliag van toekomstige tegenwoordige en gepensioneerde ambtenaren Elks aandeel in de bijeengebrachte som en elks recht is moirilgk te bepalen en onder raste wettelgke regefeo te brengen Bg dergelgke ingewikkelde quaastiën moet nog al eens de knoop dien men niet ontwarren kan worden doorgebakt DaarÉaboven moet steeds nauwkeurig worden gelet de financieele gevolgen waarvoor allerliei JHBkUÉH t noodig BB in Tortwnd mêt den Wlttffllignlgken leïènsdnnr van hen die roor pensioen in aanmerking komen De nieuwe regeling schgnt eeoigszins te zgn in bet roordeel der toekomstige ambtenaren daar rolgens de staatscommissie de afloopende korting gelgkstaat met 6 53 pCt doorloopende korting Doch het komt ons roor dtit de tegenwoordige ambtenaren hnn dit voordeel gaarne zullen gunnen nu het Toornitzicbt wordt geopend dat het door hen te reel betaald bedrag eventueel ten bate komen zal Tan hnn weduwen en weezen Ook is er gewezen op het feit dat thans reeds gepensioneerde ambtenaren en jeugdige weezen van overleden deelhebbers alle Toordeelen der nieuwe regeling missen Dit is zeker eenegroote leemteen wenschelijk ware bet indieu daarin kou worden Toorzien Het huwde hy omdat do damos Marlinspike het wenschten In eene vlaag van sentimentaliteit hadden zg een klein meiqe van wiens afkomst niets bekend was tot zich genomen en dat kind was tot eene jonge dame opgegroeid Zg was voor Croton bestemd en deze had besloten de pil te slikken als zg maar gesuikerd was Hg maakte bescheidenlijk de aanmerking dat na het heil der kerk zijn vurigst verlangen was zulk oen kostelgkan aardschen schat als Esther te bezitten maar zijne waarde vriendinnen wisten juist hoe het ten opzichte van wereldsche goederen met hem gesteld wiia Hierop volgde eene bevredigende beraadslaging en drie weken daarna huwde Croton met zgne geliefde De volgende vier a vijf jaren werden doorgebracht met een reis door Europa te doen in gezelschap met de Marlinapikes Na hunne terugkomst deed hij den bisschop verscheidene kleine diensten en predikte van tijd tot tijd op verschillende plaatsen al naar de gelegenheid vorderde Bij een tweede onderhoud met den heer Bellamy besitDt de WelEerw Croton Ellsworth de nieuwe predikttutsplaats san te nemen zg was hom reeds vroeger aang tboden geworden en de dames Marlinspikes en de bis chop rieden het hem sterk aan Groot was de bpg wondenheid in hot dorp toen men vernam dat er eens niouwe kerk msticht zou worden Maar tbeu zij werkelijk gpMi r s toon al de uitwendige versieringen van eBne ortl Episcopalsohe kerk er in warou aangebr ht jpstóhilderde ADVERTENTISN worden geplaatst Tan 1 5 regels i 50 Centen iedere r el meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte BoTendien worden alle AdTertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rerschgnt is Toor ouden Tan dagen die reelal behooren tot degenen welke de doorloopende 2 pCt betaald hebben hard als zg zien dat de door hen gestorte gelden worden besteed ten bate Tan anderen die toevallig langer in dienst zgn ebleren of Teel mindn dienstjaren tellen Ook lonne weduwen en weezen moesten recht hebben op ondersteuning Hetzelfde geldt Tan weduwen en minder dan 18 jarige weezen van reeds overleden ambtenaren Zooals wg boren reeds zeiden het is niet mogelgk het surplus der volgens de wet van 1846 gestorte bgdragen te restitneeren aan alle deelhebbers of bun erven maar wel zou het uitvoerbaar en billgk zijn het thans nog levend geslacht in de Toordeelen Tan dea nieuwen toestand te doen deelen Oe nu reeds gepensioneerden zgn allen bekend zoodat een onderzoek naar eventaeele in de termen vallende weduwen en weezen niet moeiIgk is i de w Qwei en weezen yan oyjaU fW amltienaren konden worden opgeroepen om hun aanspraken te doen gelden Opdezewgze zou de regeering spoedig op de boogie zgn van de som die jaarlijks meer noodig is om aan haar plan de verlangde uitbreiding te geven Bleek dan inderdaad dat de kosten te hoog zonden loopen dan zal elk verstandig man zich daar gaarne bg nederleggen maar aan dergelgk onderzoek schgnt niet te zgn gedacht Ëenigszins willekeurig schijnt men zich beperkt te hebben tot de op lo Januari 90 nog in dienst zgnde ambtenaren Alles bijeengenomen mogen wij het wetsvoorstel houden vooreen in beginsel zeer jnisten maatr gel Wat er gebrekkigs in is kan wellicht bier en daar worden verbeterd doch reeds zooals zg daar ligt achten wg de wet in s glasruiten niet te vergeten kende de opgewondenheid geene grenzen Welk eene blijdschap voor de geloovigen De ouderwetsche lieden die zich vergenoegden met hunne godsclienstoefening te houden zooals himne vaderen gedaan hadden zeiden dat het te Boomsch was maar de jongeren van dagen waren er over t algemeen zeer mede ingenomen Zij hadden hunne bekomst van den ouden stijl Die was hun veel te droog en bovendien werd het tijd dat het dorp eene eigene kerk had De WelEerwaarde Croton Ellsworth vestigde zich te Scotenskopft en legde zooveel ijver en goeden wil aan den dag dat het spoedig bleek dat hy juist de man was voor de zaak die hem was opgedragen Zijne kerk bloeide Van don eenen kant door de Bellamy s geholpen en van den anderen kant door de Marlinspikes kon het ook wel niet anders De welEerwaanle Croton nam onder andere bemoeiingen ook de Bijzondere School onder zijn toezicht Een enkel onderhotid met den heer en juffrouw PettengiU overtuigde hem dat zijn plan hopeloos was Hij had meer dan zijne partij gevonden eu hij was slim genoeg om den aftocht te blazen voordat hij een onaangenamen indruk hart gem iakt Wat meer zegt toen Hairy een weinig ouder was werd bij naar diezelfde school gezonden waar hij uitstekende vorderingen maakte Harry s bij ondere schoolvriend was Charles Graves wiens vader de kolenkoper van het district was