Goudsche Courant, donderdag 31 januari 1889

Imds belimg omdat ig is een daad Tan billijkheid tegenover de ambtenaren BINNENLAND GOUDA 30 Januari 18S9 Voor de muziekvrienden hier ter stede is een hoogst genotïoUe avond in het Tooruitzicht Op Donderdag li Februari a st is door het Comité eena oirée georganiseerd waarop de heer S van Groningen en mej Gerda Eeinders uit Amstenlam zullen optreden Beide artisten staan in do muziekale wereld hoog aangeschreven en ook hier ter stede zijn zij zeer gunstig bekend Hun vroeger optreden alhier had groot succes en liet de aangenaamste herinneringen achter De heer van Groningen af tweemaal eene piano soirée die zeer in den smaak viol de thans te verwachten afwisseling van het programma door liederen gezaug van de zoo gewaardeerde altzangeres Gerda Eeinders zal den avond zonder twijfel grooten luister bijzetten Wij twijfelen niet of de eerstdaags aan te bieden inteekenlijsten zullen spoedig de namen bevatten van allen die waar kunstgenot welen op prijs te stellen Verder zie men acliterstoande advertentie Naar wij met genoegen vernemen bestaat er vooruitzicht dat Mej Titia van Gelder uit Amsterdam die onlangs aldaar eene soiree gaf waar zij op hoogst talentvolle wijze verschillende HoUandsche Vlaamsche Fransche on Duitsche gedichten voordroeg en waarover door mannen als Eóssinsr Prof Alberdingk Thijm en L Simons Mzn met grooten lof werd gesproken binnen kort ook hier ter stede zal optreden Het Nieuws van den Baff van 25 Januari en de Saarl Ct van 28 Jan bevatte een verslag van die soiree dat zeker bij menigeen den wensch deed opkomen Mej v Gelder to hooren Hoogstwaarschijnlijk zal die wensch weldra worden vervuld De inkrimping van den postdienst zal naar Be Mambode verneemt niet alleen beperkt blijven tot het verminderen van het aantal verzendingen Eerlang wordt te Amsterdam eene kappersschool opgericht onder leiding van don heer Th Sikkeraa Het denkbeehl gaat uit van de barbiersvereenigiog Standeaaiige hulp in legended Een schutter D M do Roos uit Purmorend die uit subjectieve gehoudenheid aan het 4de gebod verklaarde op Zondag niet te kunnen schutteren is door den schuttersraad gevonnisd Van datvonnis heeft hij bij den minister ontheffing aangevraagd Maar b missive van 17 Januari heeftde minister van justitie dit geweigerd en wel b oen schrijven onderteekend namens hem door densecretarisgeneraal P J van Beyma Sid De Standaard zegt naar aanleiding van de thans bg den Eaad van State in behandeling gestelde Onderwgswet Om stelsel vraagt dat voor de toekomst de school aan de ouder hergeven worde dat alle ouders dio betalen kunnen liberaal roomsch of antirevolutionair lehen in de behoeften aan onderwijs voor hun kinderen voorzien dat waar sommige ouders hiertoe onof iMMvermogond z jn de hulp van particulieren en wiens moeder de groote dame uithing Zij was eene arme nicht van de familie Tolover streng Episcopaalsoh en op een zeer intiemen voet met de Ellsworth s Van dezelfde soort waren de Handal s Peter Eandall was een spoorweg aannemer die jaarlgks veel geld won dat ook hij niet karig verteerde Hg was een flinke royale vent dien iedereen gaarne mocht Igden Zgne vrouw was lief en innemend en bijzonder in gunst bg den WelEerwaarden Croton maar de kleine mevrouw Graves hield volstrekt niet van haar en vond haar een groot lomp leelflk schepsel Ach wat kan de jalouzie ons verblinden I Mevrouw Bandall was even bevallig van gestalte als manieren eigenlijk was zg de schoonste vrouw uit den omtrek Wij zien dus dat de kleine Virginia eerijk aan hare schoonheid en bonhomie komt Ik weet wel dat ik geen aristocratisch gezelschap beschrijf ja sommige mgner deftige lezers wier vaders misschien niet half zoo goed waren als Graves de kolenkoopman en Eandall de spoorweg aannemer uilen zeer teleurgesteld zijn en zich misschien er over ergeren dat ik geen beter stamboom voor mgne helden en heldinnen heb weten te vinden Ik verzoek hun niet ongeduldig te zgn Ik beloof dat ik hen in t vervolg in kennis zal brengen met eene klasse die meer naar hun smaak is zoo al niet van gelijke afkomst als zij Intusschen moet ik bekennen dat ik gaarne nog een weinig bg dit of kerken hun hiarbQ mocht te stade komen en dat eerst waar ook dezo tekort schoot rijk en provincie en gemeente geldelgk hulpe bood Dit ideaal is intusschen dan eerst te verwezenIgken als ook de tegenpartij haar kracht van particulier initiatief herwint en voor ons volksonderwijs niet alleen haor stem en woord maar ook haar geld veil zal hebbeu Na dit nog niet hel gevsl is en het onderwgs voor haar kinderen en de kinderen harer armen voorshands zonder de krukken der Staatshulp nog niet loepen kan blijven wg als staatsburgers dus gehouden voor haar scholen meé te betalen En overmits de tegenstanders der Schoolwet ruim de helft der natie vormen betaalt die helft der natie die niet Tan deze school gediend is ruim de helft in de kosten Welnu dit zullen we voorhands moeten blijven doen maar dan is het ook billijk dat althans het Eijk ophoude zgn extra toelage geheel naar dien kant te doen afvloeien en ons bg manijr van restitutie voor te veel betaalde belastingen ook voor onze school hierin aandeel geve Dan ontvangen we nog niets en krggen wij slechts een zeer klein deel temg van wat ons in strijd met recht en billijkheid wierd afgevorderd maar de ban lal dan toch gebroken zijn Op drieerlei mag dus aangedrougon 1 De Eegeering dient waarborgen te zoeken dat niet langer de helft der natie die niet van de openbare school gediend is nog steeds gedwongen worde uit eigen beurs te betalen voor het sohoolonderwgs van gegoede liberalistische farailiéu Billijke schoolgeldheffing i De Eegeering dient bij manier van restitutio ons pen deel terug te geven van wat we tegen allen eisch van billijkheid voor de school der liberalistische onvermogenden betalen terwijl zij voor onze armen geen cent opbrengen Eijksvergoeding voor alle onof minvermogenden van wat richting ook En 3 de Reireering dient een weg te openen waardoor de opleiding van onze onderwijzers vergeloken bij die der openbare onderwgzors niet aan den armen Lazarus bij den rijken man doe denken Met veel minder zal de Eegeering niet toekunnen want voor dezen drieërlei eisch ie de publieke concientie gewonnen Wat onlangs als een uitvloeisel van de examenwoede mogelijk werdf gesteld is te Parijs nu werkelijkheid geworden Daar wotdt aan de huurkoetsiers examen afgenomen Ky ipoeten de buurten der stad kennen hun tarief kunnen toepassen en blijk geven dat zij rgden kunnen Een onderzoek naar hunne wellevendheid vooral tegenover stadgenooten van wie zij de groote fooien der vreemdelingen niet te verwachten hebben wordt echter niet ingesteld Volgens Mgen Haard moet al menig koetsier met zgn blinkenden hoed geelgrijze jas en rood gelaat voor den schakel gezonken zgn Een handige reclame is uitgedacht door de beeren Linley and Biggs de fabrikanten van de Whippets Zij stellen eene nieuwe safety op de Stanley show ten loon die echter nog geen naam heeft bekomen Nu wordt iedereen uitgenoodigd voor die machina een naam voortestellen en de inzender van de benammg welke aan fabrikanten het best bevalt krijgt een exemplaar van de machine ten geschenke De reclame kost dus aan de heeren Linley and Biggs eene velo aangename plaatsje verwijl en den gang van zaken in de school gadesla Destijds bewoonde eene bekoorlijke jonge vrouw eene weduwe een huisje van ééne verdieping op omstreeks eene mijl afstands van de rivier met haar eenig kind een knaapje Zij was bekend als mevrouw Holt Zij zelve was eene wees en had vóór haar huwelijk bg haar oom en tante gewoond rijke lieden die in de groote wereld verkeerden en dit nichtje hadden aangenomen daar hield men het algemeen voor In ieder geval genoot zg daar niet alleen al de voorrechten van eene dochter maar liep zelfs groot gevaar van door eene al te groote toegevendheid bedorven te worden Eensklaps verdween dit lieve raeiqe uit de gezelschapskringen en de beau monde van New ïork hoorde niets meer van haar Negen dagen verwonderde men zich er over en toen was het uit Gertrude Lansing was nu mevrouw William Holt en leefde in stille onbekendheid Holt was een verdienstelijk landschapschUder een welopgevoed geniaal kundig man In alle opzichten muntte h j uit boven negen van de tien die Gertrude ontmoet had Ja hij won het van den grossier in manufacturen den rijken eifectonma kelaar en den jongsten compagnon in een voornaam bankiershuis die Gertrude allen het hof gemaakt hadden en die haar oom en tante zeer wenschelijke partijen hadden gevonden cipède maar vestigt tevens de algemeene oandachop deze safety dio wel door weinig bezoekers dertentoonstelling geheel onopgemerkt zal worden voorbijgegaan Sport Staten Generaal Eirste Kihek Zitting van Dinsdag 29 Januari Na alle koloniale debatten met den tegenwoordigen minister had de gisteren gevoerde discussie wemig aantrekkelijks vooral omdat de uitslag met volkomen zekerheid was te voorzien Voor den vorm werden door de heeren Van de Putte en Van Naamen nog eenige woorden gewisseld Het subsidieeren van bijzondere scholen in Indie werd nog eens aangeroerd waarbij de eerste den minister herinnerde aan zijn belofte om de stukken over te leggen en de tweede zijn vertrouwen te kennen gaf dat de minister geen ingrijpende maatregelen nemen zou zonder overleg met het bestuur in Indie De heer Keuchenius had in zijn antwoord reden om dankbaar te zijn voor de betoonde welwillendheid die hem zeker zoo aangenaam stemt dat hij hoe langer hoe vereoenender en meeg iander wordt Merkwaardig was zijne verzekering dat hg nog denkt als voor 22 jaar dat namelijk de anti revolutionaire partij alleen vruchtbaar werkzaam kan zijn als zij ophouden de speelbal te zijn der conservatieven Als hij dit door daden toont op koloniaal gebied dan heeft zeker de liberale Eerste Kamer geen reden om berouw te hebben over haar votum van gisteren Met 31 tegen 4 stemmen werd hoofdstuk X aangenomen Naar al hetgeen in de stukken en bg de algemeene beraadslagingen gezegd is over den minister van buitenlandsche zaken mocht men zeker vinniger strijd over Hoofdstuk III verwachten Het had er evenwel niets van de pglen bleven in don koker en do zwaarden in de schede De heeren van Gennep en Muller protesteerden met vuur tegen het dreigend verbod om op de Westkust van Afrika wapens in te voeren De oude afgekeurde vuurateengeweren schijnen in het verkeer met de negers als waardemeter dienst te doen zoodat onze handel met ondergang bedreigd wordt als de Eegeering toegeeft aan den aandrang der Duitsche autoriteiteu om invoer van wapenen aan don Congo te verbieden De heer Muller betoogde dat deze vuurwapenen ongeschikt zijn voor den Oorlog maar alleen goed zijn om bg feesten vreugdeschoten te lossen en dat bovendien de Oostkust waar de Duitxchors met de slavenhandelaars strgden van de Westkust onbereikbaar is althans wat dit handelsartikel betreft De beide Zuid Hollandsche afgevaardigden hadden vooral ten doel do Eegeering te steunen tegenover buitenlandschen invloed daar het scheen dat de minister al half was gezmcht voor Duitsche argumenten De minister was blijkbaar verheugd dat hg nu met meer fatsoen op zijne halve beloften terug kon komen Hij beloofde althans deze handelsbelangen niet uit het oog te verliezen Ook de grensquaestie van NoordBomeo werd weder ter tafel gebracht on wel door den heer Van de Putte Hij wilde geen oppositie maken doch verzocht den minister bg de onderhandelingen onze rechten niet prijs te geven Gedachtig aan het spreekwoord dat het kwaad kersen eten is met groote hoeren wilde hij geen verzet tegen het Engelsch protectoraat dat is niet te keeren en hg betwist Engelands rechten niet doch drong aan op eene duidelijke en billijke grensregeling Ook daaromtrent verklaarde de minister Maar Holt was arm Daar zat het kwaad Gertrude dacht er zoo niet over iSj beminde hem en na verloop van tijd verzocht Holt haar oom zijne toestemming tot hun huvelgk te geven Die toestemming werd hem bedaard geweigerd zóó bedaard dat de jonge schilder hoop kreeg meenende dat de oom wel zou toe geven Weinig kende hg de man Wel is waar word hg niet toornig zooals de oude du Bany men kon zelfs niet aan hem bespeuren dat er iets bijzonders gebeurd was De heer Lansing riep Gertrude eenvoudig bg zich en zeide Dat is eene partij die ik niet goedkeur Als gij met dien mon verkiest te trouwen zal ik u zooveel geven als ik bogrgp dat gg in uw stand noodig hebt Gg behoeft geen woord te zeggen doe wat U goed dunkt ik wil geen scènes hebben Het kwam er op neer dat Gertrude met den schilder huwde Het huwelijk werd zeer stil voltrokken Niemand was er bg dan haar oom en tante en de predikant Toen de plechtigheid was afgeloopen gaf Lansing Gertrude een banknoot van duizend dollars Er werd niets bij gezegd maar zg wist dat nu alle betrekking was afgebroken Holt huurde te Scotenskopft eene kleine woning die hij voor de duizend dollars meubileerde Gertrude was meer dan met haar lot tevreden Wordt iienolg di zich diligent en achtte het beter geen mededeeling te doen omtrent den stand der onderhandelingen Voorts gaf de heer Bultman zijn hoop te kennen op spoedige heropening der havens voor den veehandel de heer Melvill van Lijnden stak den zalmlievenden afgevaardigde van de overzijde van het binnenhof de heer Kolkman naar de kroon door op te komen tegen de uitroeiing van zalmeieren in don Eijn en de ijselyke verwoestingen die de snoekbaars aanricht de heer Van Tienhoven brak een lans voor beroepsconsuls vooral met het oog op China Op al die punten gaf de minister eenig antwoord Na het onlangs door Duitschland genomen besluit hoopt de Eegeering spoedige toelating van Hollandsch vee op de Londensohe markt de zalmvisscherij is bij de commissie aanhangig gemaakt terwijl de snoekbaars niet zoo gevaarlgk is als men zegt eene goede consulaire regeling is moeilijk doch blijft in overweging intusschen heeft er overleg plaats of aan de wenschen betreffende China kan voldaan worden s Ministers redo werd bekroond met de mededeeling dat de telegraphische verbinding mét Cura9ao is tot stand gebracht en in werking gesteld Hoofdstuk III werd aangenomen zonder stemmiig waarna de Kamer tot nadere bijeenroepmg uiteenging Buitenlandsch Overzicht De verkiezing van Boulauger maakt natuurlijk nog het hoofdonderwerp uit der buiteulandscho berichten Op de grootheid en de algemeenheid van de overwinning van Boulanger valt niets af to dingen en het is wellicht nimmer vertoond dat een oaudidaat zoo in alle arrondissementen zoowel in de stad als in de buitengemeenten mot uitzondering slechts van het arrondissement du Temple de meerderheid behaalde Niet alleen bleef Jacques in de minderheid in de deftigste wijken waar do meeste conservatieven huizen maar ook in de radicale en zelfs in de revolutionaire wgken als Montmartre en Buttes Chaumont behaalde Boulanger een aanzienlijke meerderheid Zelfs in zgu eigen arrondissement verkreeg Jacques nog 1770 stemmen minder dan zijn tegenstander De meeste stemmen verwierf Boulanger in de buitengemeenten welke hem alleen een meerderheid Van 27 211 stemmen bezorgden Generaal Boulanger heeft aan zijne kiezers in het departement der Seine oen schrgven gericht waarin hij hun dank zegt dat zij tegen de parlemenUire ooalitia zgn opgetreden De repnblikeinsche part steunende op de eerlgkheid der ambtenaren is voor goed gevestigd en de Kamer van Afgevaardigden heeft slechts eene ontbinding to wachten De Eepubliek zegt hij ten slotte staat voortaan open voor alle Franschea vin goeden wil Do Duitsche bladen jsgn bg de beoordeeling van generaal Boulangers verkiezing te Pargs hiet zoo pessimistisch als de Times de Standard en de meeste andere Londensohe bladen die in hel besluit der Parijsche kiezers een groot gevaar voor den Kuropeesche vrede zien Te Berlijn neemt men de zaak vrg kalm op maar toch ontbreekt het ook aan de Spree uiet aan profeten gelgk o a het Berliner Tageblatt en de Fomische Zeitung die door Boulanger s verkiezing het gevaar voor oen ooriog tusscben Duitschland en Frankrgk steeds moer zien naderen De üorddeuttche Allgemeine Zeitung laat zich hierover niet uit Prins Bismarck s orgaan bepaalt er zich toe Boulanger s overwinning het gewichtigste feit te noemen hetwelk in den laatsten tijd op het gebied der buitenlandsche politiek is voorgevallen Dat de verkiezing van dan generaal een ernstige nederlaag eu een dreigend gevaar is voor do epubliek wordt door de Norddeuttehe evenals door de andere Duitsche bhiden eenstemmig erkend De aanstaande val van het ministerie Floquet en do ontbinding der Kamer wordt te Berign als het meest waarschgnigke gevolg der verkiezingbesohoowd In hoever deze voorspelling juist is kan eerst morgen blijke De heer Floquet zal dan in antwoord op de interpellatie van den heer De Jouvencel de plannen der regeering betreffende den politieken toestand uiteenzetten en een beslissing uitlokken waardoor kan bigken of Boulangers zegepraal een verandering in de partg verhouding der afgevaardigden heeft te weeg gebracht De Duitsche Egksdag heeft gisteren het voorstel betreffende OostAfrika bg tweede lezing aangenomen Tegen stemden de meeste vrijzinnigen en de socialisten In den loop van het debat verklaarde de bondscottimissarir Wissmann dat het nemen van krachtige maatregelen onvermgdelijk was doch dat hoo strenger men optrad des te spoediger eene beslissing zou worden verkregen waarvan de algemeene toestand geen nadeel ondervond De opening der Italiaansche Kamer geschiedde met de gewone plechtigheid Behalve de koning die de troonrede voorlas waren ook de koningin de kroonprins en de hertogen van Aosta en Genua tegenwoordig De koninklijke familie werd bij haar komst en vertrek met luide toejuichingen ontvangen In de troonrede somde de Koning de ontwerpen op welke aangeboden zuUon worden o a die betreffende de hervorming van het strafstelsel de binnenl kolonisatie en het lager onderwijs De Koning verklaart dat de wetgevende arbeid bg uitnemendheid vredelievend is maar dat een nietgewapende vredestoestand gevaarlijk zou zijn Indien de Regeering niet voortging haar ernstige zorgen aan het leger te wijden zou zij verraad plegen jegens het land De financièele toestand eischt vermindering der uitgaven onder nakoming dor verbinteniseen welke voor de openbare werken zijn aangegaan en met handhaving der militaire maatregelen De Koning verklaart te rekenen op de medewerking van het Parlement tot het verkrijgen van het evenwicht op de Staatsbegrooting Het streven der Eegeering zal zijn de economische krachten der natie te ontwikkelen De ondervinding heeft reeds doen zien hoe krachtig de instellingen dps lands zgn door een trouwe nakoming der Grondwet en door het toepassen van het beginsel der vrijheid Gesterkt door zijn bondgenootschappen blgft Italic Sid een element van vrede De Koning herinnert aan het bezoek van Keizer Wilhelm als een bewijs van de innige verstandhouding tusschen Italië en Duitschland Daarin ligt ook een waarborg voor het behoud van den vrede waarnaar alle Staten streven omdat hg noodig is voor de welvaart der volken en den vooruitgang der beschaving Ten slotte gaf de Koning de verzekering dat de handhaving vau den vrede door Italië zal bevorderd worden De troonrede maakte blijkbaar een goeden indruk Vooral werden die zinsneden met grooten bijval ontvangen waarin werd gewaagd van het bez k van den Duitschen keizer en de gunstige vooruitzichten op behoud des viedes Het Hongaarsohe Huis van afgevaardigden nam gisteren de legerwet in hoofdelijke stemming met 267 tegen 141 stemmen aan als grondslag voor de behandeling der artt welke heden aanvangt BRIEVEN UIT EOTTEEDAM XV Het is uitgekomen zooals ik het voorspeld heb de heer Hom ia vrijgesproken en de heerWertheim heeft een dwaas figuur gemiiakj In de fledermaut behoort dat tot zgne rol Hij bepale er zich voortaan bij Wie Zondagavond onze Opera bezocht zou bij bet naderen en het binnentreden van het gebouw gedacht hebben dat eene volkaramp de tweede koopstad des Eijks had getroffen Wat was er gebeurd Was de Fransche Engelsche of Duitsche oorlogsvloot waarmede de heer Tindal ons bedreigt op do Maas verschenen Men zag mannen en vrouwen dames en heeren in gproote verslagenheid de wijk nemen In de vestibule stonden honderde menschen de een met de wanhoop op bet gelaat de ander met oogen waarin de toom zgn bliksemvuur had ontstoken de derde in doffe onverschilligheid verzonken Luide vragen om nadere inlichting Kreten van verontwaardiging en machtelooze woede Alles bijeengenomen een tooneel van onbeschrijfelijke radeloosheid en verwarring De beambten der Opera stonden als versuft Leden van de finantieele Commissie spraken met bedmkt gelaatj hier en daar een woord om tot berusting aan te manen Wat was er dan toch gebeurd De tenor van Dijok had zich ziek laten melden de aangekondigde voorstelling van Lohengrin kon geen voortgang hebben men werd beleefd verzocht het verbeeld u I met Fledennaus voor lief te nemen en kon dat sprak van zelf anders zgn geld teragkrijgen Men denke zich de teleurstelliiig vooral van den kant van hen die uit den Hiag Delft Schiedam Dordrecht wellicht zelfs uit Gouda naar Eotterdam waren gekomen om de model voorstelling bg te wonen I Naar het heette had de heer van Dijck eerst des namiddags ten 3 ure bericht gezonden dat hij verkouden was en had de Directie toen nog slechts tgd gehad het feit door aanplakking aan het Schouwburglokaal bekend te maken We willen het gelooven De recette zou zeker verre boven de twee duizend gulden zgn gestegen en daarvan doet een vemunfttge Theaterdirector zoo maar geen afstand De heer van Dgck zgnerzgds verloor zgn aanzienlijk faonorariuito en zou derhalve stellig hebben gezongen indien hg niet ongesteld ware geweest Het óónige wat men hem te laste mag leggen is dat hg zgne krachten overschat De ervaring heeft toch geleerd dat hg niet de lichamelgke kracht bezit om eiken avond of om den anderen avond op tó treden zijn orgaan begint dan fluks aan heesohheid te lijden Vooral kan dit het geval zijn wanneer zooals Vrijdagavond ter gelegenheid van hot Wag ner concert te Amsterdam aan een door het Bestuur aangeboden nachtelyk festijn wordt deelgenomen dat velen tot aan den ochtendstond op debeen hield Heden Dinsdagavond zingt de heervan Dijck in den Haag Morgen Woensdagavond moet hg hier ter stede als Lohengrin optreden Het is te voel We willen er intusschen het bestevan hopen Keeren we thans nog even tot de ontstemde teleurgestelde menigte terug De verwarring waste grooter naar de mate dat de plannen uiteenliepen De een wilde terstond zijn geld terug hebben De ander besloot bij gebrek aan beter de Fledermauste slikken maar moest nu geld terug hebben want voor de Lohengrin waren verhoogde prijzen betaald terwijl Fledermms toegankelijk was tot verlaagde Zojidagsprijzen De derde had geen plaats besprokem en wilde een biljet aan de kas koopen maar kou er ifiet bij omdat zij door de twee anJere cathegorien in den letterlijken zin van het woord was belegerd Tegen 8 ure het uur waarop de voorstelling moest beginnen was er dientengevolge behalve op de galerij geen levende ziel in de zaal Ten laatste werd de toestaöd beheerscht Er werd eene regeling getroffen krachtens welke elkeen de zekerheid verkreeg zijn geld of zijnMe veel betaald geld te zullen terag krijgen Toen ten 8 ure de ouverture werd aangeheven was de zaal redelijk es bezet maar het publiek was in hooge mate ontstemd en shiagde er eerst in den laten avond in de muizennesten uit het hoofd te zetten Eotterdam is eene groote stail toch geef ik den lezer de verzekering dat deze en dergelijke voorvallen er meer de aandacht trekken en gevolgelijk ook in meerdere mate het onderwerp van de gesprekken vormen dan menig gewichtig vraagstuk van den dag zooals b v de quaestie van den afvoer van faecalién die Donderdag in den Gemeenteraad aon de orde komt Ik zal den lezer niet vermoeien mot eene grondige zelfs niet met eene populiir wetenschappelijke verhandeling over het onderwerp Maar als eerlijk kronijkschrgver rust op mij de plicht althans iets er van te zeggen opdat men deu stand van zaken kennen waarop ik ellicht naar aanleiding van hot debat in den Gemeenteraad zal hebben terug te komen Voor heden derhalve een uitermate kort en sober woord Men weet dat er in hoofdzaak drie stelsels van afvoer van faecalién zijn en wel het tonnenstelsel het Liemurstelsel het spoelstelsel Tegen het tonaenstelsel verheffen zich twee bezwaren Het eerste is dat men wel de stoffen in tonnen kan bijeenverzamelen die b v eens in de week worden geledigd maar het is voor alle gemeenten niet even gemakkelijk te Weten wair met den inhoud te bigven Er zijn plattelandsgemeenten voor wie de fildus verzamelde stoffen voor den landbouw zóó groote waarde hebben Jat men van een Veendammer weet te verhalen die als hij bij een der gemeentenaren den avond doorbracht en dan aan zekere behoefte had te voldoen snel even naar huis liep ten einde zijnen gastheer dat onverwachte voordeeltje niet te gunnen Doch er zijn andere gemeenten die met het wekelijksch product der tonnen geen raad weten en dan roept het tonnenstelsel bijna onoverkomelijke moeielijkheddn in het leven Het tweede bezwaar tegen dat stelsel is als men het niet weet dan raadt men het in geen duizend jaar het tweede bezwaar is dat het tonnenstelsel zondigt tegen de regelen van de schoonheidsleer Men kan het in alle opstellen over het ondetwerp lezen dat het tonnenstelsel tegen de aesthetica zondigt niet om het gebraik dat van die tonnen wordt gemaakt want dan zou de aesthetica zich verzetten tegen alle stelsels van afvoer maar omdat het transport en het verwisselen van de tonnen geacht moet worden het schoonheidsgevoel wèl te onderscheiden van het zindelijkheidsgevoel in de hoogste mate te kwetsen Tegen het tweede stelsel dat van Liernur weet voor zoo ver ik heb kunnen nagaan de aesthetica niets in hel midden te brengen Het andere bezwaar tegen het tonnenstelsel verheft zich eveifwel met verhoogde kracht ook tegen Liernur mot verhoogde kracht zeg ik omdat het Liernur stelsel in aanleg en exploitatie ongemeen duur is Met behulp van een vernuftig uitgedacht pneumatisch systeem voert het de faecalién uit de huizen naarverzamelpkatsen Maar dan Zie ik ben een hartstochtelijk voorstander van Liemur s theorie en tkomf mg voor dat elkeen verpUcht is het met mij te wezen Denk toch eens na lieve lezer Op de voorgestelde wijze geen verontreiniging van den bodem geen verontreiJfeing van het openbaar water geen verontreiniging van de lucht Alle baccillen kommabaccillen sporen zwammen splijteu en microben kunnen hun testament aSfcen Grooter uitgaven dan als keerzijde van de medaille Maar goedgeloovige lezer juist het tegendeel is waar Het product van