Goudsche Courant, vrijdag 1 februari 1889

Vrydig 1 Feftmil N 3829 1880 GOUDSCHE COURANT JMeuws en Advertentieblad èoqr Gouda en Omstreken DB inzeadlng van adrertentiSn kan gescUeden tot öte ma des namiddaga van den dag der uitgave Prëmieleening HET WITTE KUUIS GEGARANDEERD door d ix speciaal voor deze leeaing ver bonden WAARBORGFONDS en een RESERVEFONDS beiden gedeponeerd by de NEDERLAND8CHE BANK te Amsterdam Alle Aandeelen afloshaar binnen Oijaar mei minêtens fl4 l ITL TI G op f met Prijzen van ƒ 50 000 ƒ i 500 250 enz LlTLOTIXdi op 1 AUtiUSTLS 1889 met Prijzen van 200 000 ƒ 2 000 500 enz Deze Preraie Aandeelen zgn tot den koers van ƒ 12 75 verkryjjbaar ten Kantore van de Heeren Wed KNÓX JiORILAJSD te Gouda Gouda SneJpeh Iruk van A BRINKMAN fcZoox de pneomatiMhe geleidingen komt ten goede aan den landbouw die er prgzen voor betaalt aanzienlyk genoeg om de gemeentekas per saldo in het genot te stellen ran jaarlijksche winsten Wie als het onderwerp niet loo onsmakel k was lou er niet van watertanden Ongelukkigerwijze is er in die Toorspiegeling eene leemte Hen kan wel het product der privaten door middel van luchtdruk naar centrale rerHunelplaatsen ik meen dat ze taplokalen heeten doen oppompen maar daarna rit men r mede en weet in vele steden met die iederen dag toenemende massa vuUstof geen raad omdat er geen afnemers voor te vinden rijn Om he t hemja van die stelling te verwerven behoeven we ons niet eens naar het buitenland te degeven Ik wijs op hetgeen te Dordrecht gebeurd ia Ik w js verder op de lijdensgeschiedenis van Amsterdam Daar heeft men in een deel der stad het Liemurstelsel ingevoerd en men bleef met de faecalien zitten Tot zelfs de heer Ameisfoort die ze een poos caJean kreeg heeft er ten laatste voor bedankt Men is toen te Amsterdam proeven gaan nemen om de pneumatisch ingezamelde faecalien in te dikken en ze aldus aan den man te brengen maar het ging niet I Thans beproeft men om er ammoniac van te fabriceeren In het kort het zoo onvolprezen stelsel blijkt tamelgk wel onhoudbsar te zijn Heeds de enorme transportkosten van de meststof maken het voor de landbouwers onmogelijk haar uit ver afgelegen steden te betrekken Ik kom nu tot het spoelstelsel en moet dan beginnen met de opmerking dat ie lere stad naar gelang van hare ligging in eene gewijzigde verhouding tegenover dat stelsel komt te stiian De riolen vloeien rechlstreeksch uit in het water Waar dat niet kan worden de vuilstoffen en het menage water opgevangen in boofdbuizon en van daar naar het water opgepompt Het ligt voor de hand dat steden dieaau smal water liggen met weinig strooming en woinu verval gevaar kunnen loopeh het openbaar water te zien vervuilen Hier echter is sprake van Rotterdam onraiddolyk grenzende aan eene bri ede grooto rivier mot Sene wnterverplaatsing van 70 000 000 kubieke meters in de 24 uren en bovendien op korten afstand in opon reohtstreeksche gemeenschap raet de zee Van vervuiling der rivier kun derhalve onder dergelijke om8tan lighe lon bezwaarlijk de rede zijn Herinnert de goedgunstige lezer zich nog den aanhef van mijnon eersten briefP Ja Welnu van het oogenblik dat de Batavieren zich op de uit de rivier verrezen zandbank vestigden en alzoo Eotterdam was geboren en een begin van bevolking telde van dat oogenblik tot op den huldigen dag waarin de bevolking 200 000 zielen t It is het toat i la ritnire onv randerlijk en onverzettelijk in toepassing gebracht en van vervuiling dor i ivior is geen spoor waar te nemen Het mag derhalve onge rijmd worden genoemd thans nu er bovendien eene Drinkwaterleiding is op eens te komen beweren dat Indien men niet dadelijk naar do pijpen des hoeren Liernur danst vervuiling van de rivier van den bodem on van de lucht niet op zich zullen laten wachten terwijl billioenon boosaardige bacteriën gereed staan epidemische ziekten in het leven te roepon die de bevolking zuÜen decimeren Wat in den loop van duizend jaren niet geschiedde waarem zal het nu op eens plaats hebbeu Het antwoord op die vraag is tiet te geven zeker is het dat zich onder hen die vóór het Liemurstelsel ijverej ettelijke belangAebhenden bevinden die zelfs voor de schrikbarendate overdrgving niet terug deinzen om hun doel te bereiken De Gemeenteraad zal thans hébben te beslissen De Coirtmissie voor de Plaatselijke werken met haren uitermate bekwamen directeur den heer de Jongh stellen voor en Burgemeester en Wethouders vereenigen rich er mede om bij het Spoelstelsel voorshands te volharden Tot zelfs de Openbare Gezondheidscommissie heeft verklaard terug te deinzen voor 4 groote bezwaren aan de invoering van het Liemurstelsel te Rottel dam verbonden Ik vermeen derhalve te kunnen voorspellen dat de einduitslag zal wezen dat de voorstellen door den Gemeenteraad zullen worden aangenomen en alzoo zal worden geweigerd vooralsnog van het Spoelstelsel af te wijken Men neemt zelfs elders thans proeven om van de langs pneumatischen weg ingezamelde vuilstoffen iets bruikbaa s te maken met behulp van de electriciteit Moge men er beter in slagen dan het met den Amerikaanschen zwendel is gegaan om suiker mét behulp van electriciteit te raffineeren Van electriciteit tot electrisch licht il n y a jk hh pat Daarover onder meer eenige op Rotterdam betrekking hebbende mededeelingen in mijnen volgenden NEMO Bur er1i lce Stand GltBOifSN 29 SD A rt ouders O G via VreaniinepQ ra A vAii WijKftaitrden 30 Jobinn hnatioa ouders C B erH fn fB M D van Do i i Mr OVEBLEDEN M Jan J via Vliet IS d GEHUWD 30 Jan B BagcsaD en S Flanderhgn PETROLKÜM NOTEERIIVGEI T n de Makelaar Caotzlitar Schalkwyk te RoUerd m De markt was heden flauw Loco Tankfust ƒ 8 70 Februari levering ƒ 8 40 Maartlevering ƒ 8 86 April levering ƒ 8 10 Meilevering ƒ 8 September October Novemberen December levering ƒ 8 329 Staats loterïJ Vgfde Klasse trekking van Woensdag SO Januari No 8260 ƒ lOOff No 287 6803 14363 14665 en 16439 ƒ 400 No 3186 4664 7246 9176 10062 11067 18496 en 16601 ƒ 200 No 1194 3906 4381 5696 8807 16697 en 1636S 100 Frgzen van 70 101 2781 4904 7998 11478 14374 18134 156 2806 4959 8048 11664 14493 18136 34C 2821 4992 8320 11681 14646 18301 474 2890 6161 848B 11688 14648 18477 499 2978 6172 8603 11600 14726 18601 605 3013 6209 8688 11703 14753 18636 691 3059 5261 8693 11789 14766 18548 731 3078 6447 8773 11935 14831 18563 862 3138 6538 8841 12035 14844 18616 979 3166 6561 8875 12081 14867 18711 999 3189 6666 9033 12108 14890 18717 1034 3240 6798 9139 12165 15004 18739 1104 3275 6802 9321 12192 15038 18776 1131 3301 6831 9436 12236 15146 18902 1146 3306 5849 9561 12260 16229 18959 1223 3397 6001 9587 12341 16268 19293 1337 3427 6046 9728 12454 16740 19328 1369 3568 6190 9743 12477 16802 19412 1389 3670 6407 9765 12626 16070 19524 1478 3694 6477 9819 12802 16100 19630 1487 8778 8532 9922 12998 16193 19737 1499 3783 6597 9985 13054 18210 19747 1616 4034 8601 10034 13056 18221 19828 1874 4159 6896 10069 13118 18659 19866 1760 4167 8750 10304 13281 16784 19910 1801 4278 6757 10407 13399 16842 19976 1878 4318 8821 10475 13518 17058 20031 1944 4362 6876 10676 13531 17188 20196 2004 4393 7843 10699 13534 17298 20251 2034 4437 7484 10770 13570 17502 20294 2091 4461 7500 10842 13780 17606 20375 2237 4611 7696 10867 13982 17810 2048Ê 2367 4648 7760 10897 14002 17716 20637 2440 4558 7838 10902 14106 17780 20540 2682 4683 7864 10909 14136 17945 20565 2887 4790 7881 11234 14214 17949 20690 2780 4828 7924 11427 14262 18063 20669 2763 4862 7987 11447 14331 18066 BEIIRSBEIIICBT AMSTERDAM 30 Januari Per Tekgroflt Integralen iets lager Sommige Russen Oostenrijkschen en Turken flauwer gestemd Aand Ned B nk 2 hooge ADVERTENTlëNJ Een ONDERWIJZER vraagt tegen 1 Maart Kost Inwoning enz met vrije KAMER Brieven met opgave van voorwaarden onder Lett O bg den Boekh J DE VEN Markt Sociëteit ONS 6EN0EGEN 700BDBACHTE1T VAH mm m züijlen OP Maandag 4 Februari 1889 des avonds ten 8 nre met een geheel nieuw Programma ENTREEPRIJS By intee j voor Leden van cOns Genoegen 0 75 keuing j voor Niet Leden l OO Buiten inteekening ƒ 1 00 en ƒ 1 25 ZATEBDAO 2 FEBRUARI wordt de inteekeuljat gesloten Lokaal IMÜT en VERMAAR SOmËE MUSICALE op Donderdag 14 Februari 1889 te geven door Mej GERDA REINDER8 zang en den Heer S van GRONINGEN piano Entree by inteekening 1 25 HET COMITÉ E A DIESTELEOEST BILLARD en MEUBELFABRIKANT beveelt zich opnienw aan tot het LEi REN vao uitslaitend eigengemaakte en REPARATIE van alles wat tot het vak behoort Öok belast hg zich met VEBaUIZlNQEV Daar ieawj de ondste en beste knechts van w len den fleer J G BELONjJE ook hg mg in dienst gekomen zyn ben ik in staat alle leverantiën of reparatiën in den kortst mogelyken tyd uit te voeren Sociëteit Ons Genoegen Commissarissen der Sociëteit cOns Genoeoeh brengen ter kennisse van HH Ledeo ingevolge Art 30 van het Reglement dat bg gelegenheid van de 5 Abonnements Tooneelvoorstelling op DONDERDAG den 31 JANUARI 1889 de SOCIËTEIT van des avond ZES VUB af al OESLOTBN nljn Namens het Bestuur J C IJS8ELSTIJN Secretaru öouda 29 Januari 1889 ADVjERTENTIËN in alle Binnen en Buitenlnn lHche Couranten worden dadelgk op ezonden door bet Advertentie Bureau vao A BRINKMAN en ZOON te Gouda De nitgftre deief Cooruit geschiedt dagelgki met uitzondering ran Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franee per post 1 70 ilionderllike Nommeis YLIF CENTEN BINNENLAND GOUDA SI Januari 1989 Maandag den 28u defer werd de Alftnmeeae vergadering gehouden der Vareeniging Onderling Hulpbetoon onder da tiospreuk Eendracht De zeer dnik betoehte vergaderiog werd door den Voondtter den beer J J Orootendorat met een InleideDd voord geopemd waarin hq voonl deed uitkomen dat doe de dertigste jaaiiqkselie algemeene vergadering waa eo dat oog meer du het rorige jaar kon wolden gewesea op een loer guiiatig ioor K het lezen en gocdkeoKD der notulen werd wegeni ciakte vaa den Fenuiogmeaster deor den Voorsitter rekeaing en verootwooniiug gedaan uit welke rekeoiBg bleek dat over ds 68 Isdra ia bet gehsele jaar slechU SS t aiekebrieljoa waren uiti egBven tot een gezomenlyk bedrag van 117 50 Zoodat met inbegrip der rente van het grootboek eo de roaarbank ds reraso g dit jaar een voorde g sÉldo beefTvoB 154 VsorU bleek dat met 1 Januari op de SpoarlMak stond 537 96 benevena een stak op het groothoek ter waarde van 760 Op vowitel van den Voorzitter werd beeloten een reeervefonoa te stichten en daarvoor vaa de dit jaar gctDoakte winst die nog in kas is ƒ 76 f t nemen eo die op do spaarbank te deponeeren om bij overIqden van de leden behalve de 40 die voor een begrafenis wordt uitgekeerd uit de reservekas nog 10 te geven Voorla werd besloten om bq den gunstigeo stand der kas dit josr in plaats van 8 weken 1 vnje weken te geven en alzoo de oontiibutle vrg te laten tbt de Uatste week van Maart Nog weid besloten den 14n Haart a st doo SOjarigen feesbUg den leden een genoeglijke avond te geren waarin ds Voorzitter beloofde ais spreker op te zullen treden FEVILLETOX UIT ItBM GEWESTEN SJtfaar het EngeUek VL Haar karakter ontwikkelde dagelijks nieuwe schoonheden Haar echtgenoot werkte vlijtig en met goed gevolg Hij had een aantal zorgen waarvan Gertrude opgevoed als zij was geen begrip kon hebben Die gestadige inapanning en zorg om in het onderhoudvan zgn gezin te voonnen tastte hem eindelgk gevoelig aan Op zekeren ochtend in het begin van Juni stond bij vroeger dan gewoonlijk op om aan een schoon landschap te werken dat Injna af was het was een tooneel in de Highlands waaraan hg al zijne kunst had besteed Toen Oertnide een uur Uter beneden kwam en zacht de kamer bimenslcop om haar echtgenoot bg zijn ariieid met een UteAmM begroeting te verrassen bespeurde zij dat zijn mrm l p nederhing en zgn hootd op zijn b r t w wwiken Zijne vingers hielden nog h t peiiM vsxt Hij was dood De ochtendzon seb i n Aam het venster en de vogelr zongen vrw lijk Oertnide stond ademloos en onbewegHijk In dat ééiai oogenblik b reep ig dia Als naar gewoonte werd de aftredende bestuurder met overgroote meerderheid harkozao een feit dat gedurende de verloopen 29 jasr tieh altijd herhaald heeft zoodat blijkt er in tee reroeniging het grootste vertrouwen in bet bestanr bestaat Een lid dat zich boklaagda feen week uitkeering ontvangen te hebben op laSt van den Voorzitter werd door den Voorzitter oad algemeene goedkeuring der vergadering in het Welyk ftesteld nadat door het bestuur de zaak wM tUeengezet Na eenige mededeelingen aan de vergadering waarin de Voorzitter deed nitkomen van hoeveel nut deze vereeniging is die nSi$r dertig jaar zonder geld begonnen allengs hor uitkeenng bij ziekte van 1 60 de eerst twee jsieii 3 de volgende 12 jaren 4 de votgend 10 isren werd totdat zy nu sedert 6 jareu f 6 per we f en 4 maanden jsarIgks aan i dei zieke aitkfét benevens 40 by overlijden terwijl dO on g s SSl ig de reaeHekss die ƒ 40 met ƒ 10 verhoogt 41 gewoonlijk 8 vrije weken en dit jaar 12 ge dct sq een gewezen lid tbwBS wiiplesgdu ia een thw oog een w keip aehe tq oetkomihg geeft van 16 cent dan voorzeker mag het bestuur met geuoegen terugzien op hetgeen gedaan is Nadat de vergadering ondobbdlziunige blqken had gegeven met het bestuur in te stemmeu werd de vergadering door den Voerzitter Volgens gerucht zou de wegwerker var den PrinsAlexsnderpolder Z welke zich in het begin dezer maand heeft opgehSngen een brieQe hebben nagelaten waSrin hg opgeeft met nog 2 anderen de moordenaar te zijn van den landbouwer Maarloveld welke ongeveer 10 jaren geleden te Cappelle a d IJsel werd vennoot Hol Bestuur van d ATdeeling Zevenhuizen Waddinxveen en Omstreketi der HolUndsohe Maatsohappq geheelen omvang van den slag die haar getroffen had Zg knielde legde het hoofd tegen den schouder van baar echtgenoot en drukte haar wang tegen de zgne Zij wist dat hg geen antwoord kon geven maar bet was baar alsof de geest van den overledene baar omzweefde De boe en juffrouw Pettengill waren bg deze gelegenheid zeer hartelijk én oplettend Zij gaven I ansing den oom van de treurige gebeurtenis kennis Het gevolg was dat er per omgaande post een brief tot antwoord kwam raft een banknoot van honderd jdollars voor begrafeniskosten er in Ik geloof niet dat zij Jertrude daar iets Van zeiden maar zij namen de geheele zorg voor de begrafenis op zich en besteedden het geld zoo zuinig mogelijk Eenige fraaie schildergen dio de kunstenaar had nagelaten werden door hun invloed voor een goeden prija verkocht en leverden de weduwe een aardig somme e op Zoo ooit droefheid aan een menscholgk wezen geheiligd werd dan waa dit het geval met Gertrude Holt want haar verlies wekte geloof hoop en liefde in haar hart en bracht vruchten ter volmaking voort Toen de WelEerwaarde Croton Ellsworth de taak vjm öeleherder als predikant der Episcopale kerk op zich nam trok de toestand der jonge weduwe al spoedig zgne aandacht Missohien denkt de lezer dat ik daarmede bedoel den treurigen toestand van eene vrouw met armoede kampende bezwaard met de zorg voor cnn zirnk ADVEIITENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere TtgA meer 10 Centen GEOOTB LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt van Landbouw heeft uit zijn midden een ammissie beuoemd belast met het verschaffen van goed zaaikoom aan de landbouwers in den krin der afdeeling De postkantoren hebben aanschrgring ontvangen om zich bg bet verzenden van pustpaklietten waarvan de inhoud uit wild of viach bestaat te gedragen naar de voorschriften vervat in de et van IS Juni 1857 Staattblad 87 waarbij het vorvorroo vaa wild of visch 14 dagen na gesloten jacht of viseh tgd verboden is Wild of visch vervoerd uit eene provinrae waar de jacht en visachenj ia geopend naar of door eene provincie waar die i gesloten wordt gedekt door eene verklaring van oorsprong ook bij splitsing af te geven door het hoofd van het bestuur der gemeente waar de afzender woonachtig of waar het wild geschoten of de visch gevangen is Wild of visch van buitenslands in of door bet rqk gevoerd wordt gedekt door con bnitenlandseh of Orertrèdingen worden met boete gestraft met Vi benrdrerklarii van het wild of de visch Naar wg vernemen hebben een aantid klerken bij de s rgks telegraaf zich tot den minister van waterstaat gewend met een adres waarin zg om lotsverbetering yragen Hnnne klacht geldt vooral het gemis van gelegenheid om promotie te maken Op het adres is een afwgzend antwoord ontvangen iJvonJpott Naar uit s Gravenhage bericht wordt zal de ZnidNoord Holl Bond van B C kiesvereenigingen de eerste dagen van Februari eene algem eene vergadering bonden van afgevaardigden der verschillende kiesvereenigingen qm de houding van den bond bg de verkiezingen voor de Provineiaie Staten fe kind en bijna geheel zonder vrienden Dat bedoel ik volstrekt niet De WelEerwaarde heer had bespeurd dat hoewel hg nu twee Zondagen te Scotenskopft gepredikt had mevrouw Holt nog altgd de oude plaats van godsvereering bezocht Weldra vernam hg dat Gertrude door kaar oom die een ijverig Episcopaal was ia bet ware geloof was opgeleid Vervuld van ergernis over haar gedrag bezocht hij de weduwe Hij werd met zooveel vriendelijkheid ontvangen dat een minder hardvochtig hart dan het zgne verteederd zou zijn geworden Niet alzoo piet den WelËerwaarden Croton Hij zag met een strengen blik de kamer rond alsof hij hoopte eene reden tot berisping te vinden die aan zijne aanmerkingen kracht gaf Daar viel hem het knaapje dat op den grond speelde in t oog nWat scheelt hem zeide hg op zulk een barschen toon dat het ventje dadelgk de kamer uitsloop Nu gaf hij mevrouw Holt eene strenge vermaning en had zoovee op haar gedrag aan te merken dat de arme vrouw beloofde in t vervolg de kerk in het dorp te zullen bezoeken n t Is waar zeide zij ik werd zoo opgevoed en ik zal er toe terugkeeren Den volgenden Zondag hield zij haar woord Maar de atmosfeer der plaats werkte alles behalve weldadig op hare ziel Te vergeefs zocht zg troost in de schoone en indrukwekkende dieast De toon en de wijze waarop zij verricht werd was vooj Gertrude onvonlnigblijk