Goudsche Courant, zaterdag 2 februari 1889

Zaterdag l Fèroarl 1889 N9 3830 GOUDSCHE COURANT Sieuws en Advertentieblad foor Gouda en Omatreken De inaendln jgan adve rtentifln kan geacUedeli tot éta öur des namiddaga van den da der lütgave Van af JAIVU4Ri 1889 verschljnl de GOUDSCHE COURANT op ieder en werkdag son der Prif ster hooging behalve hel meenlere port voor de per post te verzenden exemplaren Abonnementen w y den aangenomen bij de Uitgevers ƒ A BRli liMAIV ZPOI Awt ttei K i Bnn m H fu iMiwn lii k oWm a C Tu B Btl u i M Huia lUtU Nwl oiJtn J Sliuerlul u M KodUtwl OVERLEDEN W j Kuipw 6t j H P Stop l iWrg 4 w W Zuwo 8i j W Ank r 9 j G 4h OadM 89 j U Dtkker 7 i ONDBBTBODWD W E Knteleyo u A B EooL 329 Staats loterïJ Tyfde Klaaae trekking van Donderdag 31 Jaauari No 8848 15 000 No 806 S3B1 4Ï7 8180 12002 18702 ea 18801 ƒ 1000 No 8444 8830 9330 10922 ea 18300 400 No 15083 en 20279 200 No 921 4949 7127 8070 11737 11772 14612 15777 en 17405 ƒ 100 Pryien Tan 70 66 2630 6182 8949 12197 14429 17668 79 2846 6207 8950 12289 14508 17897 94 2874 6230 8963 12366 14512 17909 99 2962 6244 9006 12373 14569 18148 223 3181 6343 9086 12444 14630 18149 334 3304 6369 9119 12516 14660 18192 883 3331 6383 9216 12618 14729 18368 486 8370 6645 9230 12546 148Ï2 18541 625 3489 6902 9468 12599 14878 18619 672 3644 6976 9719 12718 14885 18688 706 3717 7036 9721 12769 16189 18768 761 8800 7061 9729 12833 16178 18866 S24 4028 7164 9753 12834 15255 18866 924 4029 7200 9869 12846 16321 18944 982 4069 7221 9917 12858 15326 19201 1037 4222 7268 10021 12870 15410 19614 1096 4372 7281 10052 13044 16524 19636 1136 4464 7426 10056 13048 16686 19730 1274 4562 7496 10217 13098 16806 19869 1550 4627 7618 10256 13202 15838 19907 1626 4703 7649 10461 13329 16103 20100 1696 4718 7589 10606 13332 16170 20204 1747 4849 7707 10624 13343 16302 20289 1860 4910 7737 10684 13419 16493 20315 1 873 4980 7803 10623 13451 16547 20336 1885 6212 8005 10732 13484 16621 20379 1928 5446 8128 10891 13549 16716 20437 1930 6547 8203 11100 1S632 16781 20667 2169 6701 8368 11410 13816 17087 20568 8179 8712 8477 11660 13823 17136 20628 2230 5730 8492 11593 1S878 17371 20641 2327 6985 8664 11698 14196 17610 20710 2846 6066 8803 12066 14278 17639 20889 2387 6117 8940 12086 14386 17660 20999 2598 6138 Trekking ran gisteren No 7600 moet zyn 7590 No 20349 ƒ 70 ADVERTENTIfiN Voor de vele bewgzen van deelneming met het overlgden onzer geliefde Moeder en Behnwdmoeder betuigen w onzen hartelgken dank iQoada Suelperailrult ven K BïlTVKMAN Sr Zoon K MULDEB VAN Bb oem J MÜLDEE Gtuda 31 Jan 1889 De ArrondiaiemeDti reehtbuik te Sotttrdam heeft bg Tonnig Tan 30 Janaari jl het door WILHJBLM ASTON ZIMLMMAN aan zgne scfanldeischers aangeboden en door dezen aangenomen accoord gehomolo geerd en verbindend verklaard overeenkomstig de bepalingen der Wet De Curator Mr J POBTÜIJN DBOOGLEEVBE Advocaat te Gouda Wordt gevraagd een net JONQMENSCH tot het doen van kleine reizen in den omtrek van Gouda Brieven onder No 1787 aan het Bureau van dit blad 1 Februari OPEMNG der NIEUWE GOUDSCHE Viscli ea Fruitwinkel J B GOEDHABT LANGS UBOËNENDAAL I No 111 Onderlinge Vereeniging van Eigenaren van HUIZEK en WOKEN tot verwaarborging van gerechtskoaten welke door ontruiming ontstaan tegen nalatige Hoarders genaamd PréeineU Zuid Holland opgericht 1871 onder Directie van J BON Candidaat Notaris te Oud BéUrland Ingeschreven tot heden 3096 woningen De Maatschappg beeft een reservekas van ƒ 895 357 en aan Effecten in portefeuille ƒ 2758 31 De omslag heeft over de a eloopen iaren slechts 80 Centen pèr woning bedragen Inlichtingen te bekomen hg den Heer A H G MUREAU Practiz o te Gouda Een algemeen sls goed erkend middel bj HOEST en VEBKOVDHEID zgn de oplossende eili verzachtende = 8alniiak Pastllles = van ERAËPELIEN HOLM Apothekers te Zeüt t Verkrijgbaar bg Apothekers en Drogisten in flacons ïi 20 Cent Morgen fVEUDAO 1 FKBR de cvondt te 8 uur BESPELING dar nienw PIANINO in de R C LEESVËREËNIGI G Bg die gelegenheid zullen de B H Zangers der beide B E Koren uitvoeren van mOTT A eo Goldeoe Lebcnsfei elo VOD BICHABD GEl IE Alleen H H Leden hebben vrgen toegangmet één Dame HET BE8TÜDB HoUandsclie MELEINRICHTINGf GOUDA hoek GOUWE zoetemelk 8 Cent per Liter EABNEMELK 2 BOTER Ie kwaliteit 75 Ct Dageljiksch versche EIEREN C DE KtJIJPEB BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GocDA zullen den 13 FEBRUARI 1889 bjj enkele inschrgving AANBESTEDEN Het nitdlepea van 110 Heter leogte der rivier de Qoawe nabU bet Jagersstal te Gtouda Inlichtingen worden gegeven door den Gemeente Bouwmeesfer THOMSON S VANILLE PTirriIfG i een heerlyk Dessert I Verkrggbaar i 10 cents per pakte bg H W M 8TEVBN8 D M NETÉR A OEfiCESEN J UaNSCHOT en verder bg de voornaamste winkeliers Voor Engros en Export J F NOBD Singel 287 AaiHérdam LANGE FRANEENSTBAAT 42 BOTTEBOAM Koper en letaalgieterij m Draaierij VOOB Stoom en andere Werktuigen De uitgave dezer Cbtlrant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzoaderlgke Nonmiers fllF CENTSN BINNENLAND GOUDA 1 Februari 1889 De soiree Uaandag a st door den heer Vtfillem van Zuijleo in Ous Genoegen te f ev u irekt blijkbaar reel belangstelling Nauwlijks was de iuteekjnl st in circiilstie of er werd dadelyk roor en groot aantal plaatsen ingétoekend Het is dan ook ontegenzeglijk dat hü de eenige acteur hier te lande is die 7i ó roordraagt dat het meer van nkomediespelen heeft dan ran roordrsgen Morgen Zaterdag wordt de intfekenlijat gesloten Maandag zijn sleohti kaarten rerkrq gbaar togen verhoogde prijüen Naar w j Teroen en zal de heer G P Cheriex kapitein der infanterie met lo Mei a at ten gevolge Tan gamistensrerondering uit onze gemeente vertrekken Er komt daardoor eene vacature in de commissie Van toezicht op het Lager Oadarwi Be le luiteqant der infanterie J A N Kraat van het 2e N D de Bidder van het 4e en de 2e luit jhr B H S G Six van het 8e reg inf die sinds 1 October tot het beoefenen van de exer itien met geschut bij het Ie regiment vestingartillerie te Utrecht zijn gedetacheerd geweest keerden heden naar hunne garnizoenen te a Bosoh Gouda n Arnhem terug By de eer teren geh udén verkiezing voor eenlid van den naad der gimeente Zwammerdam tervervanging van den heer Brouwer die naar eldersvertrok werden uitgebracht 126 geldige stemmen Hiervan verkreeg de heer C D Hoogendqk lib 66 stemmen ïoodat die verkozen is De hoer Blommesleijn R K had 81 en de heer Goebel ant $ 9 stemmen FEVILLETOX UIT VERRE GEWIISTEN Naaf het tgeUci ra IJ I De rivier was zoo diep en helder geheel anders dan het troebele water van de stroomen in hare geboorteplaats en de booten schepen en stoombooten op en ne6r te zien varen was zulk een vrooHjk gezicht Voordat de school begon had Clara tijd om aan al die nieuwe tafereelen te gewennen zoodot zij den lachlust of de nieuws erigheid van hare makkertjes niet behoefde op te wekken oo dacht juffrouw Pettengill die alles deed wat fij kon om te maken dat zij ziiJh thuis gevoelde j Eerst deed xq i nar best om gelijkenis tuSschen Clara en hare moeder te vinden Dit was echter moeilijk omdat er werkelijk geene gelijkenis bestond Zij hart nu te doen met eene meer Verheven ziel een grooter verstand en een vaster wil met een geheel ander wezen dan dat lachende arirdige bevallige schepseltje dat iedereen innam en ieders heveling was zoo lief zoo toegevend zoo volgzaarti n t Is beter zoo sprak Alebitabel Pettengill met eeil zuCht t Is beter zoj Zij zal een voorwerp van nieuwe belangstelling zijn en geen oude aandoeningen opwekken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels SO Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratif opgenomen in het ADVEETENTIEBLAD t welk des Maandags vej schgnt nabij het Weesperplein Beide brouwerijen werden met de uitgebreide én voor een groot deel nog nieuwe inventarissen gekocht door eene combinatie van eenige heeren met den makelaar derf heer L van Bakel aan het hoofd die de oude fabriek met annexe pakhuizen en herplaatsen tot den grond laat afbreken om wellicht het terrein voor bouwterrein ireder te verkoopen De nieuwe fabriek aan de Achtergracht evenwel blijft bestaan aangezien heden besloten is die fabriek binnen enkele weken weder voor het broirwen van bier voor eigen rekening in exploitatie te brengen Er zal hoofdzakelijk gerstebier in gestookt worden dat den aiouden alom bekendra eto goedgevestigden naam van Haan es bter zal sgen met wegliUing echter van het woord sleutel Aan de gemeentebestureo in deze provincie is medegedeeld dat het vorvoef van veldwachters en andere beambten van politie tot het begeleiden van militieplichtigen doOT de Nederlandsche Rbijnspoorweg maatschappij kosteloos moet geschieden langs de door haar aangelegde of ia exploitatie genomen spoorweglijnen Hannelen Bretïjielen sGravenhage Gouda en Leiden Woerden n t bedoelde beambten van eene reisorder zijn voorzien Op de overige lijnen dier ttMtschappij kan geen kosteloos vervoer gero erd woiden De commissaris van pi litie te s Hertogenbosoli vestigt de aandacht op een persoon zich noemende jhr Valkenburg van Zwet luit t z op non activiteit lengte ukiAdeinuiti liaar Imevêl en kinbaardje blond kleur gezond en kaalhoofdig Hij draagt eene halfeleten blauwlakensche pelsjas en eene ridderorde Onder voorgeven van H M de Koningin opdracht te hebben biedt bij bij hofleveranciers albn ns tekoop aan waarin platen met afbeeldingen van meubelen gebouwen dieren enz zeggende dat de opbrengst ten goede komt aan de Prins Hendrikstichting Men meldt uit Schoonhoven Maandag 11 mocht de oudste postiljon op den postlragen van Schoonhoven op Oouda V V de riom bekende Oude Kees ondervinden hoe qen in hem trouwe plichtsbetrachting wist te waaideeren 25 jaren lang had bjj zich op voorbeeldige wjjie van zijns dikwijls eer zware taak gekweten en dit mocht niet onopgemerkt voorbijgaan W nU r Schoon ovea had ea citeB nl PPpbr i i en dTe som werd den trouwen Snel afi inschryvmg in een spaarbankboekje bezorgd Zijn patroon de heer Driesen vereerde hem meteene groote zilveren plaat met toepasselijke inscriptiewelke plaat de borst van Kees mocht sieren Menige vlag wapperde in de omgeving zijner woning Daarenboven ontving de jubilaris nog tal van kleinerege henken en bewijzen van bel ngsteDing zoowelv n buiten als uit do gemeente zelve s Avondshad men hem en den zijnen een gezellig feea e inhet HeerenlogemenC bereid i Uit Nijmegen wordt gemeld Uit Amsterdam wordt gemeld Gelijk men weet zqn onlangs iit de publieke veiling verkocht de beide bierbrouwerijen genoemd de Haan en Sleutels waarvan de eene de oude gelegen is aan Eechtboomsloot en Geldersohe kade de tweede of de nieuwe aan de Nieuwe Achtergracht Uit deze gemeente en uit de omstreken hebben reeds een aantal hoofden van gezinnen met een agent contracten gesloten om in het aanstaande vooijaar met vrouw en kinderen naar de Argentijnsche republiek te worden overgevoerd Men vindt daaronder boeren arbeiders timmerlieden ververs koperslagers smeden metselaars één instrumentmakei enz zooals Mj meende en waarvan bij nadere ervaring niets overbleef dan een hoop dorre bladeren treurige overblijfsels Was hot een verlangen naar een voorwerp om lief te hebben dat zü zich zoo sterk aan hare leeriingen hechtte Wie kan het zeggen Haar broeder dacht er geheel anders over Even als juffrouw Pettengill was hij vol ijver voor het onderwijs maar zijn lust was in het werk zelf niet in dpn persoon in de studie niet in den leerling Wat voor anderen slechts plicht scheen was voor hem een gestadig genoegen Als zijne leerlingen de school verlieten was het een bron van gelukwensching voor hem dat hij hen zoover had gebracht en dat zij genoeg gevorderd waren om hun afscheid te nemen Terwijl zijne zuster bij iedere nienwaangekomeneslechts voedsel zocht voor haar warm gei fhghart was hij verrukt over het vooruitzicht an hen aanzijn wetenschappelijk onderzoek te toetsen en aanzijn stelsel van opvoeding te onderwerpen Velen vonden hem een zonderlinge onnoozele schijnbaareenvoudige maar toch pedante school vos dje zijnhoofd had opgevuld ihet allerlei onnoodige geleerdbeid maar die niettemin eene uitmuntende wijzevam onderricht volgde en Wiens leerlingen d meestvoldoende vorderinffen waakten v Hij pedant Waarlijk niemand kon ooit minder aanspraak op dien titel maken dan AmosPettengill Hij was oi rermoeid in zijn studie maar lette in t En zoo werd bet ook Zij dacht niet langer aan de kleine Clara in verband met oen i oeger tijdperk De oude herinnering werd verdrongen om slechts van tijd tot tijd terug te keeren als eene droevige verlevendiging van het verledene Het duurde niet lang of de ni nw aangekomene wekte eenesterke belangstelling bij haar op Mehitabel verborg die zorgvuldig bevreesd dat zij opnieuw teleurgesteld zou worden Hoe bezadigd en peinzend zij ook altijd scheen was toch het hart van de onderwijzeres firisch engevoelig Hare leerlingen begrepen dit als uit instincten hielden Jlaarom veel van haar Zij had zich haarleven lang met onafgebroken zorg gewijd aan hunneontwikkeling en beschaving Haar leven was stil eneentonig geweest zonder eenige eprzucht Evenwelklopte er een jengdig hart onder dat bedaard uiterlijk dat soms in opstand kwam t gett het lot dathaar ten deel was gevaUe i Niettemin was zij bü hare leerlingen bemind maar hoe weinigen bekommerden zich bij het verlaten der school opi Mehitabel PettengUl die stil en in zich zelve gekeerd treurde over lii n vertrek na een samenzijn an zoovele gelukkige jaren Niemand kende hare vi lzei e levensgeschiedenis Zou er reden voor zijn dat die blik zoo ernstig dat gelaat zoo bleek en die gestalte zoo mager was ik bedoel eene droefheid behalve da zoodanige die door zwaren rouw wordt geopenbaard Had zij een gevoel gekoesterd eerlmaal beantwoord ten minste