Goudsche Courant, zaterdag 2 februari 1889

De directeur der weesinriohting te Neerbosch daelt het navolgende mede Van de weesen konden 9 10 by hunne komst in de inrichting niet verstaanbaar leien of een schrift chrgven dat leesbaar was Van rekenen aardrykskunde geschiedenis eni weten de mèeeten bijna niets Er zijn niet weinig voorbeelden dat kinderen die op hun 12e of 13e jaar bij hem gebracht werden nooit eene school hadden bezocht Een meisje van 14 jaren geen idioot antwoordde hem op de vraag waarom zij niet naar school was gegaan dat moeder gezegd had dat zulks niet behoefde want xij kon niet lezen en vader had ook niet kunnen lezen zij moest maar leeren werken Niemand meene zegt de directeur dat de toestand van deze arme wees eene bijzonderheid is Hy heeft het zelfs nog erger gehad Een jongen van 14 jaar ook geen idioot kon zelfs niet tot tien tellen en wist de dagen van de week niet te noemen evenmin als de lettere van het alphabet In twee jaar heeft die jongen op zijne school lezen en schrijven geleerd Het is dan ook de ervaring van den directeur dat in den reget de kinderenf die nooit school gegaan hebben wanneer zij op de weezenschool komen veel opmerkzamer en vlugger zijn in het aanleeren van hetgeen hun onderwezen wordt dan degenen die geregeld onderwijs hebben ontvangen Toch blijft er by hen altijd deze leemte over zij weten het geleerde met zoo goed in toepassing te brengen als zy die geregeld school hebben gegaan Wanneer in den laatsten tijd zegt do directeur weezen worden opgenomen is het bijna regel dat zy in de laagste klasse moeten beginnen en dan staat hy verbaasd dat deze kinderen nog zoo weinig onderwys buiten de inrichting hebben genoten Dos te meer acht hij het gelukkig dat deze kinderen in de inrichting kunnen worden opgenomen omdat rij op zijne school dagelijks goed en degelijk onderwys wordt gegeven en nooit van schoolverzuim sprake is zoodat het onderwijs aan de weezen gegeven tot hiertoe rypa vruchten heeft gedragen Het Nil V Ned doelt thans mede dat zyn medewerker de heer C D Van Waalwijk de hoofdredacteur is de heer D A Van Waalwyk den 5n Febr a s per stoomschip Schiedam naar BuenosAyres vertrekt voor het in te stellen ondorioek naar de toestanden in Argentinië in verband met do landverhuizing Per hetzelfde stoomschip vertrekken weder SOO landverhuizers bijna allen voor rekening van het Argentynsche Gouvernement De heer Van Waalwyk vindt dus reeds aanstonds gelegenheid om ♦ raar te nemen hoe de behandeling van de oredietreiiigers aan boord ia By aankomst te BuenosAyres zal hij onpartydig op de ontvangst van de landverhuizers kunnen letten en op hun behandeling purende de vjjf dagen dat zy kosteloos in een daartoe bestemd volkslogement worden opgenomen Voorts zal hy in het belang van latere landverhuizers onderzoeken welke papieren en bescheiden zij noodig kunnen hebben kortom hy zal den landverhuizer volgen Tan Amsterdam tot aan de eindplaats no zijn bestemming en alles aangaande hem noteeren Wat anderen tot leering kan strekken In een maand tijds zegt het blad kan men mits zyn tyd goed bestedende heelwat waarnemen opmerken en leeren Argentinië is vfeX groot maar jn vier vijf dagreizen per spoor doortrekt men toch è 1 minst niet op uiterlijke vormen of goede manieren ook was hy rich volstrekt niet bewust van zyne eigen verdiensten of kundigheden zijn lust tot werkzaamheid was onbegrensd waar hij kon onderwijzen en ontwikkelen en hy bezat de gave van ernstige zaken aangenaam en belangwekkend te maken En dit alles deed hy met zachtheid en bedaardheid zoodat z ne lessen nooit vervelend waren Na den Bijbel koesterde hij den moesten eerbied voor de werken van Plate Terwijl rijne leerlingen door de eene of andere onaangename uitdrukking verrast rich met tegenrin van het diepzinnige werk zouden hebben afgewend was het geheel iets anders de wooiden van een beroemden Griekschen wijsgeer van buiten te leeren Pettengill verklaarde met zorg de Ichoonsto gedeelten die de geheele school in het geheugen moesten prenten en als samenspraak dramatisch opzeggen De eenige vryheid die de onder zer zich ooit veroorloofde by het verhalen van den tekst was dat hij bij zekere gelegenheid het woord irGoden in den naam van het Opperwezen veraq erde Het zou zeker belachelyk schijnen in eene fatsoeiriyke hedendaagsche school jongens en njeisjes bijeen ie rien berig met de volgende samenspraak die genomen is uit eene der vertellingen door Pettengill van aden eersten Alcibiades Soc Als een mensch rich slecht gedraagt ge voelt hy rich dan niet ongelukkig Alc Zeer zeker het Land in zyn volle breedte en in even zooveel tijd in zijn volle lengte zoodat men overal voldoenden tijd heeft om zioh te oriënceeren Bovendien rijn de landverhuizerskoloniën niet over het geheele Land verspreid De werklieden blijven meerendeels in de grooto steden als Buonos Ayres Bosario Campaua 8antft Fé en Cordoba Landbouwers vestigen zioh buiten deze steden maar uit den aard der zaak toch in de onmiddelqka nabijUeid Neemt men einde k in aanmerking dat den heer Van Waalwijk uitstekende aanbevelingsbrieven zijn verstrekt die hem overal oqk van de tyde van onzen consul te Buanos Ayres de meest mogelyke voorkomendheid en hulpvaardigheid waarborgen n dat tal van brieven door hem meegenomen hem by kolonisten zuUen introduceereu dan gelooven wy met het NU f Ned dat dei reis door zijn medewerker te ondernemen inderdaad veel nut kan stichten Een Engelschman de heer Flinders Potrie is er in geslaagd zich toegang te verschaffen tot de grafkelder in de pyramide van Amenemhat III te Hawara Egypte Beeds het vorige jaar had hij een tunnel doen maken door de noordzijde der pyramide tot den steenen muur van dê centrale kamer die echter aan alle pogingen weerstand bood In November ging de heer Petrie nu naar Egypte terug en begon toen uitgraviugen te maken rond de basis der pyramide doch ook te vergeefs Daarop liet hy steenhouwers uit Cairo koinen om het dak der centrale kamer door te breken Dit dak was 15 deter dik en de steenhouwers hadden drie weken werk eer zy een kleine opening hadden gemaakt Eenmaal binnen gekomen zijnde werd de ware toegang gevonden deze ligt op eonigon afstend van de pyramide door een onderaardsche gang met tal van kronkelingen Dit is de eersl maal dat een grafkamer van de 12e dynastie geopend is De pyramide bleek intusschen vroeger al eens bezocht en geplunderd te zijn waarschijnlijk gedurende de Perjiische heerschappij Alle draagbare kostbaarheden waren er uit verdwenen De vloer en de vier zijden zijn tot een hoogte van zes voet van binnen uit één enkel blok zandsteen gehouwen de kamer is 22 voet lang en 8 voet wijd van binnen en het blok moet naar schatting 100 tot 200 ton wegen In de kamer zijn een groote en een kleine sarkophaag zonder eenige inscriptie alleen jen aas van albast draagt den naam van Amenobliat III Opk de muren zyn zonder iuschriften De kleinere sarkophaag heeft waarschijnlijk voor Amenemhat IV gediend Over de Engelsohe banknoten leest men in het Vaderland Wie ooit een biljet der Engelsohe Bank in zijne hand gefrommeld heeft kent het hoogst eigenaardig kraken dat iets lijkt op het geruisch van Engelsohe pleister slechts klinkt het fortissimo in do ooren Het Engelsche bankpapiet kan men niet enkel op het gehoor af onderkennen doch tevens op het gevoel Een blinde zou zich te nauivemoad kunnen vergissen in eene Engelsohe banknoot Haar gravure is ook hoogst eigenaardig tevens leelyk doch de photographio slaagt er in die na te bootsen en zelfs het watermerk over te brengen Het papier der Engelsche bankbiljetten heeft men nog niet kunnen na Soc Dus kunne zy die wijs noch goed zijn onmogelyk gelukkig worden Alc Daar valt niet aan te twyfelen Soc Dus rijn alle slechte menseben diep ongelukkig Alc Ongetwijfeld Soc Dus kan geen ry kdom ons beschermen tegen of losmaken van de ellende maar alleen verstandige braafheid Alc Zeker En zoo voort Die oefeningen waren kort en afwisselend Zy waren genomen uit De verdediging van Socrates de Phaedo i e Timajus de Gorgias Crito en voor bijna t de oudste leerlingen waren zij altijd hoogst belangwekkend Toen Tom Castlaiou en Alf du Barry vroeg in den herfst naar de school terugkeerden vonden zy Clara reeds volkomen thuis in hare nieuwe woning Tom keerde terug zooale men rich zal herinneren met een verlicht hart bevryd van de nachtmerrie die hem zoo had gekweld Hij bleef nog altyd de zaken beschouwen zooala zij schenen ftetgeen hem nog dikwijls ia moeilykheid zal brengen maar vbor t oogenblik geeft dit aan alles slechts een vroolyker aanzien al begrijpt men het zelf ook niet En Tom is voor een poos tevreden met te genieten wat rondom hem is zonder rich te bekommeren over de geheimrinnigheid waarin alles gehuld is Het was de natuurlijkste laak pn de wereld dat deze twee New Yorksche knapen door de nieuwe maken Hoe het gefabriceerd wordt weet niemand weten althans zeer weinige personen die het proces zorgvuldig geheim houden Sedert meer dan twee eeuwen gaat het geheim als een erfdeel van vader op zoon over in de familie Dortal Fransche Hugenoten wier stemvader door de opheffing vah het Edict van Nantes naar Engeland verdreven het fami liegeheim dat zyn nazaten vermogend maken zou op Ëngelschen bodem overbracht De Dortals hebben een loopend contract met de Bank van Engeland dat hen bindt alleen voor haar te werken en niemand papier te verkoopen Terecht ziet dan ook de baukdirectie in dat bijzondere papier den grootsten waarborg tegen vervalsohing Ja als het geroofd worden kon in groote hoeveelheden zouden de falsarissen aan de bank en door haar aan het openbaar crediet een leelijke poets kunnen spelen Vele jaren geleden slaagden brutale dieven er metterdaad in een meesterknecht bij de papiermolens van Dortal tegen grof geld om te koopen maar gelukkig werd het schelmstuk nog bytyds ontdekt alvorens er veel kwaad gesticht kon worden ije gevolgen zouden anders onberekenbaar geweest zijn Sedert de bestraffing der medeplichtigon aan deze drieste sctiurkerij heeft er geen poging meer plaats gehad om het banknoten papier van Dortal te stelen Er zyn nn ook zulke maatregelen getroffen dat het schier onmogelijk geworden is een diefstal te plegen zonder dat hy dadelijk ontdekt wordt De molens worden streng bewaakt én al het benoodigde bankpapier i aar de drukkery gebracht onder een sterk geleide Telkens wordt slechts een zekere hoeveelheid papier vervaardigd en dan bedrukt Die hoeveelheid wisselt af en do geheime nummers of letters der vellen zijn ook nooit dezelfde Elke Engelsche banknoot elke echte heeft ook een bijzonder kenteeken waaraan men de echtheid toetsen kan Menschen die dit weten worden ook nimmer beetgenomen al zou de aard van het papier hen bedriegen wat haast ongeloofelijk zou wezen De directie der Bank van Engeland neemt anïïere maatregalen van voorzorg tegen falsarissen Zy wil de nieuwerwetsche niet steunen en voorthelpen met de wetenschap wejke hunne voorgangers in het nabootsen hebben aan den dag gelegd Er bestaat in de kelders der bank oen hoogst zonderling museum van valsche banknoten uit vroegeren en lateren tijd by welker bestudeering een schurk wel eens zijne gading zou kunnen vinden Do bank bewaart ook in haar archief valsche banknoten die Napoleon de Eerste om Engeland s crediet te knakken by massa s liet vervaardigen om ze in Engeland door geheime agenten te verspreiden Destyds stond de strop op het namaken van banknoten maar noch die gestrenge straf noch de yverige navorschingen der Britache justitie konden altoos er in slagen dien bedriegelyken omloop van valsche bankbiljetten te beletten en vaak was de bank omi haar crediet genoodzaakt desbewuat zulke noten in te wisselen Het is waar dat ds Eugülschen zich niet ontzagen de Franschen met hunne eigen wapenen te bestryden en kisten vol assignation te Birmigham vervaardigd naar Parys op te zenden om daar to worden gerealiseerd Zulke methoden van krygvoering behooren heden ten dage gelukkig tot het verleden In de laatste jaren is hot bestuur der bank hoogst moeielyk gevordeu in het vertoonen der geheimzinnige en w onderlyke collectie Men moet tegenwoor leerling werden aangetrokken vooreerst omdat rij oen meisje waa en ten tweede omdat zy v n zoo ver kwam en zy deed alles zoo aardig en wAs zoo lief in hunne oogen Daarby was zij driftig dit ontdekte zij spoedig want als iets dat van zelf sprak begonnen zij dadelyt met haar te plagen Zij was zoo onnoozel zeido AU en geloofde alles wat men haar vertelde en hy vermaakte zich met hare lichtgeloovigheidop de proef te stellen Het duurde niet lang of Clara ontdekte dit en toen werd Alf gestraft door zich te rien beschouwen als een knaap op wien men in geen geval staat kan maken lly was blyde door een gestadig goed gedrag te kunpen toonen dat zijn inborst zoo slecht niet was Tom had een geheel andere manier van plagen mj zou iemand niets op de mouw spelden maar hij hield er van vragen te doen en iemand in verwarring te brengen door vootondersteldo voorbeelden van recht en onrecht aan te halen waarin hij dan ntót zelden allerlei drogredenen taengde Hij was zeer bekoord door Clara s vatbaarheid eil da lugheid waarmede zij spoedig leerde hem te ontmaskeren en te ontwapenen Tom en Alf waren van lieverlede rilet alleen vertrou de makkers maar hartelijke vrienden enbondgenooten geworden bereid om het voor eikair op ra nemen en lief en leed met elka r te deelen IFordt vervolgd ig al bijzonder goed aanbevolen zijn om daarin een kijkje te mogen nemen Met al deze voorzorgen is het nauwelijks aan te nemen dat falsarissW er in zullen slagen belangrijke hoeveelheden valsche noten der Bank van Engeland in omloop te brengen De jongste inhechtenisneming van twee mannen te Londen die bezig waren biljetten van vijf pond na te maken en reeds een zeker getal klaar hadden heeft dan ook geen byzondere opschudding teweeggebracht Men zegt dat het product hunner pers zoo slecht en foutief is dat zelfs een gewoon burgerman zouder speciale kennis van banknoten de vervalsohing terstond zou hebben moeten ontdekken Dit is niet verwonderlijk Het namaken der Engelsche banknoten vereiacht veel kapitaal en veel kunst om te kunnen skgen De beste graveurs en de fijnste toestellen zouden daartoe noodig wezen het papier er dan nog buiten gelaten menschen en zaken weJke men niet immer krijaêö kan zonder veel risico te loopen waartegenovt geen geévenredigde hooge winst staat zelfs by het aanvankelyk slagen der schelmery Men schryft aan het Zeeumci DaghUid uit de residentie dd 26 Jan Ik kreeg dezer dagen een sohryven uit Apeldoorn ter inzage dat mij belangrijk genoeg voorkomt om er een en ander van aan uw lezers mede M deelen nu toch de oogen van de geheele natie op dat liefelijke plekje in de geldersche dreven gericht zijn De prettige stemming zoo schrijft men die anders gewoonlijk alhier heerscht voofal wanneer wij het gélftk hebben de koninklyke familie in onze nabijheid te hebben heoft plaate gemaakt voor een somberd en gedrukte want hoewel de toestand van Z M den Koning in de laatste dagen eenigermate Verbeterd is blijft hy nochthans ernstig en weet men niet wat het volgend uur brengen kan Met groote spanning wordt dan ook hier niet mindei dan elders in den Lande het bulletin der doctoren verbeid dat dagelijks des namiddags op Het Loo in een daartoe vervaardigd kastje met glazen deurtje wordt kenbhar gemaakt Het eerst komen de beeren uit het gevolg van Z M en het personeel voor zbover het niet direct bij Z M dienst doet vernemen wat het oordeel is van s Koniugs geneesheeren omtrent den hoogen lijder nit Het moge eenigermate vreemd schynen dat zy die tijdelyk onder hetzelfde dak wonen op die wijze hun belangstelling moeten bevredigen maar t is toch waar want de ziekekamers zyn gesloten en aan het personeel in onmiddelyken dienst des Konings is streng verboden zich over den toestand uit te laten natuurlyk opdat geen oiyuiste alarBeerende of oppervlakkige berichten in de wereld zullen komen Met dezelfde bedoeling is het bezoeken van leden van het dienstdound personeel verboden De adjudantondcroffiioer paleiswachter die vóór den ingang van het vorstelijk verblyf regelmatig als een uurwerk op en neer wandelt wyst ieder die niet van een toegangskaart voorzien is onverbiddelyk af Leveranciers die bun waren komen afleveren moe ten die in den keukenvleugel afgeven en zich daarna verwijderen Na de belangstellenden in het paleis komen die uit den omtrek en uit Apeldoorn onder welke oorrespondenten van dagbladen die afschrift van het bulletin nemen en dit aan het in het onmiddellyke nabijheid gelegen telegraafkantoor met de snelheid der gedachte naar versobill endo oorden des Lands doen overbrengen Dit Toonniddagaur ia het eenige op den dag waarop men op Het Loo eenige levendigheid bespeurt Aan het telegraafkantoor worden da regee ringsdépëchea en de particuliere telegrammen van H M de Koningin aangeboden want de familie van H M ontvangt dagelyka bericht omtrent s Konings toestand d orders worden naar de stallen overgebracht of H M al daa niet een rytoer zal maken hetgeen eveneens van des geneesheers oordeel omtrent den hoogen zieke afhangt en Daarna keert de omgeving weer tot haar gewone kalme rust terug en men zou voorbij het paleis wandelende niet zeggen dat het en nog wel door de koninklyke familie bewoond werd Bydt H M uit dat is dit togen ngeveer 2 uren by goed weder in een open rytuig vergezeld van èen hofdame De omstreken bezitten genoeg prachtige wegen en gezichten om verscheidenheid op te leveren Nu eens door het koninklyk park dan weer door de Soerensohe bosechen dan weder over Apeldoorn overal is het even ryk aan natuurschoon Tegen half vyf des middags versohynen achter de ramen van het paleis de eerste lichten en wel in do apaitementen die door Z M gebruikt t worden op den hoek van een der vleugels by het binnenkomen links van den hoofdingang Evenals in het paleis te s Grnvenhage worden op Het Loo niets dan moderateur olielampen en bougies gebrand Gas of petroleum komt niet in huis De leverantie van olie en waskaarsen geschiedt door een inwoner van Apeldoorn en bedraagt heel wat per maand evenals de brandstoffen en andero levensbehoeften die uit Apeldoorn worden aangevoerd Het langdurig verblijf der vorstelijke familie nu reeds 8 maanden is dus voor het dorp zeer voordeelig Ons Prinsesje wordt eon groot gedeelte van den dag beziggehouden met haar studie Des ochtends reeds beginnen de lessen van den hoer Gediking don onderwyzer die ook in het paleis verblijf houdt Daarna volgt de les in vreemde talen de pianostudie enz Des middags wandelt de Prinses in het park of rijdt met haar pennies of vermaakt zich in het kleine Ch let dat in het park voor haar is opgericht en waarin zij haar kleine menagerie haar kleinen salon en keukentje heeft in welk laatste alle kookgereedschap voorhanden is dat het sieraad en de glorie van iedere hollandsche huismoeder uitmaakt Haar kleine gevleugelde vrienden voederend of de eerste lessen in de kookkunst beoefenend brengt het lieve kind in dat haar heiligdom een paar uren door Somtijds ook maakt zij met H M de Koningin den rijtoer mede en knikt en lacht dan tegen lederen wandelaar dien zij op den weg voorbyrydt Toen kort geleden de vijver in het park met een stevige ijskorst was bedekt vermaakte de Prinses rich met schaatsenrijden Den eersten middag namen een paar bedienden haar ieder aan een hand om haar te leeren op de schaatsen te staan maar reeds den volgenden dag was dat niet meer noodig De kleine scharrelde alleen voort en was blijkbaar met kinderlijken trots over haar vlugheid borield Dat ons Prinsesje trouwens zeer intelligent en verstandelijk goed ontwikkeld is stemme al haar onderwyzers volmondig toe De heer Gediking en ha r muriekonderwijzer de heer Jos Stortenbeker r omen haar yver en de gemakkelijkheid waarmede rij de haar opgegeven taak vervult Onze Koningin houdt dan ook zelve het oog op haar studie en weet haar dochtertje te overtuigen van Van Alphens woorden Mijn spelen is leeren mijn leeren is spelen enz Zoo zal de Kroonprinses opgroeieh tot een deugdzame verstandige en bekwame Vorstin die de hooge plaats welke haar wacht met eere zal innemen TOOlsTEBL Zoo oppervlakkig gezien zon me zeggen dat als de Koninklyke Vereeniging Bet Nederlandich Tooneel een enkele maal naar Gouda lomt om eene voorstelling te geven er keus en kenr van stukken moest zyn en dat men haast verlegen zou wezen om te weten welk stuk te kiezen immers het eerste tooneelgezeUchap van het land mag toch worden geacht een zoo rgk repertoire te hebben dat het nieta geen moeite zou kosten daaruit een goede keus te doen Van mtharrat de riehette is echter geen sprake en daar da goede smaak van de Goudsche abonnés ten eenenmala verbiedt de opvoering van Boger de Sciandvlei en dergelijkeu He op theaters van den derden rang geduld mogen worden maar die als zy op het repertoire van ons eerste gezelschap voorkomen wat heUas I het geval ia dit bepaald ontslaan ia t vaak moeilyk een goeden greep te doen Het beste wat ditmaal te kiezen was werd gekozen het gisterenavond opgevoerde Dï Vbekmoeumge van Alex Dumas file Dit stuk heeft verscheidene deugden het bevat een aantal boeiend geschreven tooneelen diein hooge mate de belangstelling van den toeschouwer wekken voorte een geestige dialoog en ia zoo handig geschreven dat o choon daarin allerlei stellingen worden verkondigd waarmee men he niet eens is men hulde brengt aan den vorm waarin zij zijn gekleed en ze met genoegen hoort ontwikkelen Het is waar de schildering van ongeoorloofde liefde en van zedebederf in de groote wereld heeft zyne bezwaren de teekening van een gemeen creatuur als de iertoi de Septmontt is niet zonder bedenking en enkele dubbelzinnigheden in het stuk voorkomende moeten sommigen toeschouwera ergeren maar het is nu eenmaal zoo dat ia de meeste atukken zoo n tintje voorkomt van iets onzedelyks Men mag dat betreuren het is niet te ontgaan I Het spel der artisteu viel te pryzen althans in hoofdzaak Mevr Theo Frenkel Bouwmeester moet in de eerste plaats genoemd worden De rol van Catherine de Septmont werd uitstekend weergegeven De ontvangst van Miaire Clarkton in hot eerste bedrijf het stille spel in het derde en eindelykrËet hartstochtelijke tooneel in het vierde waar zy den hertog hare rechtmatige verontwaardiging over zyn schandelijk gedrag doet gevoelen en hem mot diepe verachting verwijt op verwijt voor de voeten werpt was inderdaad meesterlijk Mevr Frenkel handhaafde schitterend haar goede reputatie Niet mindor haar broeder Louis Bouwmoester dio als Clartaon een verdienstelyk typo gaf van den flinken Amerikaan Zijn gesprek met den hertog in het Se bedryf was een keurig staaltje van tooneelspeelkunst de wyze waarop hy dien adelijken schurk terechtzette bracht zelfs het gewoonlijk nogal flegmatieke Goudsche publiek in geestdrift en luide toejuichingen beloonden den talentvollen acteur voor zyn verdienstelyk spel Mevrouw de Vries kon ons minder behagen In t Ie bedrijf was haar entree de chamire zeer goed dit moet erkend maar de hoofd scène in haar rol daar waar zij hare levensgeschiedenis vertelt aan Mevr de Septmonts kwam niet tot haar recht Zy sprak veel te rad zoodat men soms moeite had haar te volgen Als zij hier en daar eens een korte pauze gebracht had in haar verhaal zon zij meer indruk gemaakt hebben Wy herinneren ons die rol eens te hebben zien vertolkt door Mevr Beersmans en die maakte er vrij wat meer van Wie ons daarentegen zeer goed beviel was Mej Chr Poolman die de juiste ton de la convermtim toonde te hebben en in haar gesprekken met Morin de fijne puntjes behoorlijk deed uitkomen Morin zelf waa in zijn kracht de rol van Dr Mnumin is als t ware voor hem geschreven zijn besohouiring over de liefde en het huwelyk had veel succes Aan hem was het voorrecht beschoren het laatste woord in t stuk te mogen zeggen twas slechte één zin die bij een auder acteur hoogstwaarschijnlijk nieta zou gedaan hebben maar bij hem veel Toen hij op t verzoek den dood van den hertog te constateeren zeide Met zeer veel genoegen kwam op eens rijn heele voorspelling van een vorig bedrijf te binnen en de toon waarop die vier woorden geuit werden maakte ze tot een rin van beteekenis De hh de Jong en Spoor zijn verdienstelijke acteurs maar die stijve houding van den eersten en die twee ronde armen van den tweede die altijd gelyk op en neer gaan als zaten ze aan een touwde en ook de verbaasde blik waarmee Spoor altyd de zaal rondkykt rijn meer of min hinderlijk Wij durven gerustelijk constateeren zonder vrees voor tegenspraak dat het talrijke publiek de zaal was stampvol geen plaataje was onbezet zich uitstekend geamuseerd heeft Dat by een stuk dat in de grooto wereld speelt het gebrekkige decoratief meer dan ooit opvalt behoeft geen betoog intusschen voorloopig valt daaraan niet te veranderen maar op enkele kleinigheden bij de stoffeering van het tooneel mocht wel wat beter worden acht geslagen Het was b v wel wat curieus dat in da salon bij do hertogin dezelfde tafelkleeden kroon enz gebruikt werden als bij ntistress Clartaon Het had er veel van of laatstgenoemde bij haar eerste bezoek aan de hertogin bet n en ander had meêgekaapt en daarmee in haar aaien pronkte Dergelyke kleinigheden werken storend op de illusie Over t algemeen is de voorstelling van gisterenavond echter uitstekend geslaagd Moge de volgende niet minder wezen Baitenlandsch Overzicbt Algemeen is de deelnoming in den rouw dien het Oostenrijkscha keizershuis getroffen heeft Fj is iets tragisch in het lot vin Keizer Frans Jozef Eerst onlangs vierde hy zijn veertigjarige regeering die door zooveel wederwaardigheden is gekenmerkt De revolutie ïan 1848 die het ryk dreigde van een to scheuren de ongelukkige oorlogen van 1860 en 186fi kwamen toen in de gedachten een geheele reeks van rampen en nederlagen waarbij een deel des rykaen de keizerskroon voor Duitschland verloren gingen Met moed en geeskraoht heeft de keizer aan al die slagen het hoofd geboden en in do ongunstigste omstandigheden zyn htnd en volk tot hernieuwde ontwikkeling gebracht Thans scheen hy in hst beat van een zoon die met groote zorg voor den troon was opgevoed een kalmen ouden dag te gemoet te gaan nu dit onherstelbare verlies hem zyn huis en zijn rijk treft De prins overleed aan eene hartaandoening Maandagochtend reed hy met een rijtuig naar het jachtalot dat twee uren van Baden het bekende plaataje in da nabyhaid van Weenen ligt Dinsdag voelde de aartshertog zich ongesteld en seinde daarom naar Weenen dat het diner hetwelk h j zou gêv niet kon doorgaan Tegen VVoensdag waren prins Philips v Coburg graaf Latour en graaf Hoyos te MeyerUnggenoodigd om deel te nemen aan ds jacht De heeren verschenen s ochtends om half zeven ter bepaalder plaatse maar wachtten hun gastheer tevergeefs Eindelijk begaven zy zich naar het slot en vonden den prins levenloos op zyn bed Rudolf stond gunstig bekend en was zoowel in Oostenrijk als in Hongarye populair Beeds vroeg onderscheidde hy zich door zyn voorliefde voor wetenschappelyko onderzoekingerf Hij was een goed ornitholoog en stond met de geleerste mannen in dat vak in briefwisseÜD Hy reisde veel en zijn meeste reizen zijn naderhand door hem zelf beschreven en uitgegeven Hy stond aan het hoofd van de ge R