Goudsche Courant, maandag 4 februari 1889

RaaiMlag 4 Felirluirl w di èh GOUDSCHE CÖURART Si£uws mi Advertentieblad maP Goud en 0nmtteke De ineending van advevtonttöot loui gesoMedsn tot ööo ar de vMaiOiA ya d a dttt def tilt tör Gisterenavond had ar in de S t Laesvereeniging alhier een eigenaardig feestje JjlaatB Het gold blijkena een advertentie in het wig nummer deaer courant de beepeling van een iiB ae pianiaa Een zeer groot aantal leden had Hf attnoodiging om hierbij tegenwoordig te giKgcbinik gemaakt Kn geen wonder Het bestuur dtfe vereeniging tach had de HH Zangers der beidttB K koren verzocht bij die gelegenheid een pmrsaaganmiBera ten beste te geve bovendien nM i verwashtta oor de verklarinf van verscbilleai desknnfigtb ia het nieuwe kostbare stok ieta YMrtreffel ka Ea waarlijk reeds bij het evrste nr irinhetuagramma Dichter und Baaer Ueek VL iM io B K Leesvereeni g in het beiAt i koman van eene pianino die aan den gunstig benden naam van de van mr Van Logbem naar Jaeob Yan Lennep h i k d r bser Kiyrpera fcji p rta aiag AUftlto x H ai figMMbt Zijne mo k vond by de I Fransche toonkanstenaan zeer veel bgval meldt leerden die het ethnographiach praohtwerk uitgaven Oostenrijk in woord en beeld en waa ook een der qverigste medewerkers Dit jaar was hg voornemens een nieuw praehtwerk uit te geven over de jaohlgelegenheden in Oostenrijk De vele litteransche bemoeiingen verhinderden niet dat hg ook van militaire zaken studie maakte hg hield meermalen lezingen voor officieren over een militair onderwerp De veelzijdige ontwikkeling van den Prins deed veel van hem verwachten in den goeden zin des woords In de plaats van den kroonprins treedt nu de aartshertog Karel Lodewgk s keizers oudste broeder als troonopvolger op De aartshertog een man van 66 jaren wgdde zioh tot dusver hoofdzakelijk aan den staatsdienst Nadat hij tgdens zgn verblgf in Galiuie met het bestuur der kroonlanden vertrouwd was geraakt werd aartshertog Karel Lodewgk in 1855 lot stadhouder van Tyrol benoemd waar hg zich tgdens den Italiaanschen oorlog in 1869 bijzonder verdienstelijk maakte door het regelen der landsverdediging liater nadat hij dezen post had neergelegd gebruikte keizer Frans Jozef den aartshertog bij voorkeur als zgu vertegenwoordiger bg feestelgke gelegenheden welke de keizer zelf niet kon bgwonen Aartshertog Karel Lodewijk heeft twee zonen Frans Ferdinand aartshertog van Este geboren in 1863 en Otto dio twee jaren jonger is Keizer Frans Jozef is echter eerst 69 jaren oud en nog xaer krachtig zoodat hij ondanks den zwaren slag die hem heeft getroffen vermoedelijk nog vele jaren den scheptor over de Oostenrijksch Hongsarscho monarchie zal kunnen voeren Te Bcrlgn heeft het bericht van den dood van Prins Bttilolf eveneens diepen indruk gemaakt Rudolf was sinds jaren persoonlgk bevriend met den tegenwoordigen Duitsohen Keizer De Fransche staatslieden schgden inderdaad tijd te willen winnen althans zij hebben nog niet den moed gehad het kabinet Floquet te laten vallen In de gisteren gehouden zitting der Kamer is een ontwerp tot wedennvoering van den icmtin d arrondtmemmt ingediend en heeft het ministerie zijn voornemen te kennen gegeven om nieuwe maatregelen voor te stellen ten einde aanslagen op de veiligheid van den Staat te onderdrukken De heer Floquet stelde de qunestie van vertrouwen en met 300 tegen 240 st bleef hij in de meerderheid De linkerzijde juichte dezen aanslag toe 329 Staats loterïj Vijfde Klasse trekking van Vrijdag 1 Februari No 278 13954 15189 en 17798 ƒ 1000 No 8702 11299 13736 13922 14891 14912 16161 15359 en 19280 400 No 1071 4948 en 15847 ƒ 200 No 46 460 1766 2996 8563 11036 14682 18099 en 19942 ƒ 100 Prgzen van ƒ 70 327 4174 6961 9605 12162 14786 17198 436 4178 7018 9733 12205 14875 17280 484 4410 7026 9816 12278 14900 17292 665 4572 7294 9937 12458 14904 17349 615 4667 7311 9987 12489 14960 17679 782 4712 7313 10009 12662 15173 17842 866 4785 7414 10119 12680 16291 17861 868 4824 7448 10145 12686 15301 18042 1899 4856 7479 10206 12656 16392 18180 1418 4868 7544 10300 12711 16396 18307 1433 4913 7762 10329 12924 16436 18694 1502 6208 7768 10426 13012 16476 18740 1637 5231 7775 10685 13181 15640 18796 1693 5464 7832 10632 13240 15687 18893 1717 5486 7863 10741 13378 1 15846 19037 1846 6650 7899 10852 13408 16946 19200 043 6559 8041 10917 13426 15964 19218 128 6562 8094 10924 13435 16007 19240 197 6648 8184 11010 13442 16086 19249 2398 5676 8205 11104 13456 16235 19333 2686 5694 8238 11146 13497 16308 19367 2746 5713 8391 11196 13804 16370 19421 2923 6864 8609 11335 13832 16418 19458 29S3 5980 8566 11411 13920 16447 19908 3003 6992 8643 11441 14034 16467 19969 3066 6012 8739 11461 14063 16572 19989 3199 6180 8812 11516 14083 16627 20032 3285 6198 8831 11688 14306 16722 20053 3358 6286 8874 11727 14340 16730 20108 3364 6293 8901 11849 14371 16763 20276 3595 6323 8985 11913 14464 1P886 20305 3658 6473 9034 11918 14483 16919 20346 3821 6490 9237 12000 14487 16955 20504 3905 6500 9275 12018 14637 17063 20582 4064 6575 9395 12037 14643 17083 20727 4121 6602 9472 12059 14664 17089 20773 4127 6803 9534 12136 14774 17143 20983 1 4148 6903 9568 I PETROLEÜM IVOTEERINGE van de Uakelaars CaBtzIur Scbalkwük te Rotterd m De markt was heden flauw Loco Tankfust ƒ 8 26 Februari lovering ƒ 8 80 Maartlevering ƒ 8 10 April levering ƒ 8 Meilevering ƒ 7 85 September October Novemberen Decemberlevering ƒ 7 85 BEIIRSBËKICHT AMSTEBDAM 1 Februari Per Telegraaf Binnenlandsohe fondsen onveranderd Oostenrgk en Russen vast Zweden on Russische Spoorweg sla gisteren Amerika vast Ontario 1 hooger uurgerlljke Stand GEBOREN 20 Ua Jas oudere C Tirigt en P M Verbluow 31 JohiDiia Uaru ouden C Verbarl n M ven der Kleg Gerard Cornelie ooder G H Spgkerrain en K Zuidam 1 Pebr Anna Khzabetb en Adna nm Fetrnk ouden T Jasperi en M Zwambacb Petrua JaoobuB orders j 1 Zu jd eld en A M Uordenate OVERLEDEN SI Jan J Boon 39 j ADVERTENTIËN Heden overleed tot onze diepe smartonze jongste liereKng AREND bgna 1 jaar oud ♦ J Th dï VISSKR V d m G 1 DK visserVan DE GaBDK Rotterdam 31 Januari 1889 Volstrekt eénige henniigeving Hartelgk dank aan allen die mg dezer dagen vele blgken T n belangstelling gaven Th blom J BLOMOoudO 29 Jannani 1899Kooiman Geroelig voo de t Irgke bewgzen van belangstelling op dèn 28s ten dezer ondervonden betpig ik nignen oprechten dank aan mgne geachte Patiloons aan de Heeren die zich zooieel moeite iebben getroost en verder aan alle ingezetenen der Gemeenten Schoonhoven Qonda Haastrecht en elders die hebben bggedragen tot eene feestviering die door mg in lankbaa herinnering zal worden gebonden C0RNELI8 SNEL ScAoonfoeen 28 Januari 1889 Bg onderhandscbe acte is de VENNOOTSCHAP door de oudergeteekenden aangegaan bg contract dato 14 Februari 1888 tot het drgveu 4ener MOSTERDFABRIEK onder de firma NORTIER Van UiJË ontbonden zallende de zaak onder dezelfde firma door den tweeden ondergeteekende voor zgne rekjning worden roortgezet A NORTIBR J J VAN ÜIJE Gouda SI Januari 1889 Dadelijk vour billijken prijs TEÈUUEofTEKOOP Een goed onderhouden staande en gelegen aan de Haven bjj de Dubbele Buurt te Oouda zeer geschikt voor WINKELNERING Te bevragen franco Brieven bg den Heer A H G MORRAIJ Practizijn Flaweelen Singel 596 Gouda Gouda Snelperstlrnk van A BRINKMAN Zoon Openbare Verkoopingf Tan eene DAOOtlLDXlBSWONISQ 2 Hectaren 53 Aien 22 Centiaren HOOIen BOUWZANV staande en liggende in het Begersche te STOLWIJK op MAANDAG 4 FEBRUARI 1889 des morgens te elf uren in het Koffiehuis van D H006ENDOORN aan de Stolwijkersluis te Oouderak Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTÜIJN DROOGLBEVER te Gouda MM mmm van Oude HEIKAAS van ƒ 28 è J 30 per stok bg W d n HERTOG Lange Tiendeweg VERMIST Dezer dagen zgn van den ondergeteekende ontvreemd vier jonge DUIFJES die uog niet konden vliegen Bene geldelgke belooning zal worden toegekend aan dengene die eeuige aanwgzing kan geven S D BOOW Stationchef der Ned Rhgnspwmü PREMIE AANDEELEN HET WITTE KRUIS gegarandeerd doQr een bij de Nederlandsche Bank teAmtteriam gedeponeerd Waarborgfonds JAARLIJKS 3 TREKKINGEN met prg ïen van ƒ SOO OOO ƒ 100 000 ƒ S0 000 ƒ 35 000 enz De minste prijs waarmede een Premie aandeel uitloten moet is 14 en klimt deze op tot ƒ 85 Eerstvolgende trekking dezer in elk opzicht solide en gewaarborgde Fremie aandeeled op 1 A P £ t I L a g met de HOOFDPRIJS van ƒ 50 000 enz OritiDeele Loten zgn tegen beurskoers thans ƒ IS 75 verkrijgbaar bij JOHANNES KRAMER Co Comniissionnnirs in Wiasels en Elfeetan DAM hoek Vyyindam 15 17 te Amsterdam a Tegren JICHT nr RHCJilIATlER Terkrgffbaar te Gouda We $ Bosmait Tiendeweg O IJSKLSTUlt Blauwstraat Alphen L Vabossiau Zn Bodegraven B G F Bbinkki P Vebsloot Boskoop 3 GOCDKADR P LOOMAN Hazertwoude J Gaarkeuken Kamerik van Ektivb Oudewater J Liefland Rijnsatermoude J H van MoüBIK Rijndijk A C Post Schoonhoven Gez Abhoopen Stoltoijk A Natzijl tVaarder Wed Bodtboorn jmHl wATISCHE AANDOENINtEN Wofrden II v Hattdm Woubrugge A DK Wilde Op voordeelige voorwaarden ivorden Dépötsgeplaatst aanyraag aan het Hodfd Depot bïiM J C UmteOlrecht De nitg Te dezer Conrtmt geiebieit dagalgki met nitzondering ran Zon en Feestdagen D pf9 peT maanden is 1 25 francs pw post 1 70 Aismderlgke Nomm n VIJF CKNTBN thondart moetee beslissing van Borgemeaater en worden onderworpen t Btf deze Connurt behoort een VoctmI MNNENLAinX GOOOA i Februari 1889 Bnrg en Weth dezer 6emeent hebben eene beslissing genomen in zake het verzoek van dan heer Mart Bonman Onderwgzer an de StadaMuziuk school alliior om vergunning tot het waarnemen der betrekkingen van Directeur der uoudtche Za g eenmifUig on Directeur der UtreeUtcie Manite Zaniperttnifing Burg en Weth hebben de gerisagde vergasaing tol wèderopzHggens toe verleend onder do volgende voorwaarden f I eer doet I Het publiek was opgetogea over ie achonne DUe klankrijke tonen dia de heeren Konincks en Bertels I nit het j raehtvoUe stak deden voortkomeif De HH I Zangen vooral gaven op ondubbelzinnige wijze hunne tevredenheid en hunne vreogde te kennen want hun vooral komt bij de repetitiëo voor den Kerkzang de nieuwe pianino te stade Het was alsof hunne opgewektheid invloed uitoefende op hnnne stemmen want zelden hoorden wij rGIoiia van Viotta en Goldene Lebensregeln van Richaid Qenie op zoo uitstekende wqza als gisteren avond uitvoeren Tegen half elf was het moziknie gedeeKe van denfeestavond a eloopen De voorzitter wenschte hetBestuur en de Leden der Teresniging geluk met denieuwe pianino die èn voor het oog èn voor het oor in alle opzichten waartük schoon mag heeten Oprechten dank bracht hg vervolgoni aan de I heeim Keninoks en Bettett voor de welwillend iM MiMÉMijB8Bt wfciii aiii mï fir 1 Dat door de waamaraing der liedoelile betrekkingen geen stoornis in den geregelden gang vao kt onderwijs op de Stada ltliuWmkojd Kaiiia iar gebracht en geone lessen door b m aan die ehool te geven worden verzuimd t Dat hy voor do waarneming der betrekking te Ütrecbt op Dinsdag na 5 uur s namiddags en op Woensdag lóót 11 nur s voormiddags ontheven al zgn van zgiie verplichting tot het geven van onderwgs op do Stads Muiteksohool S Dat hij bovendien tot hot bgwonen dar uitvooringen met de daaraan voorafgaande repetition ran da Utreciüeke Mttiuten Zangverfmiging waarvan il den regel iéat in den zomer en twee in den winter plaats hebben vrgheid zal hebben om in overlag met ds Commissie van Toezicht zgne lessen op da Stads Muziekschool des noodig te v raohikken in welk gcnM bij rerplisht tA sgA do Comnissie tgdig te waarsctiiawen 4 Dat alle verschillen over de toepassing der eepalingon waaronder deze vergunnini is verleend zoo di te eeaiger t d maetiten ontstaan aan di BBVIbhBV i ftBRr werd CWii als tiert tat beschouwd e Ba korten tijjif gehetel in den raad enomen en ket driemaninhap als ik die uitdrukking mag be n waar een van de drie tot de schoone sekse bwoort waa voltallig Qara was wel is waar niet zoo ver gevorderd als de knapen ZJj was ten minste drio jaar jonger doch wj weten allen dat In de kittdeijaren meisjes altgd het voordeel hebben vnn vlugheid van begrip en vatbaarheid tot leeren Clara was onmerkbaar opge klommen tot het standjjjint van hare twee vrienden en al was zij niet zoo ver als zij toch zeide en deed üï zooals Tom placht te zeggen meer pra hen tot nadenken op te wekken dan de onderwijzer zelf Vooraf echter hadden de plannen van juffrouw Pettengill ten opzichte van Clara eene geheele verMdenng ondergaan In de gtooté zomervacantie waarvan ik reeds ge ag heb gemaakt had zij een groot deel van haar tijd besteej om hot knrnktor van het aan hare zorg toevertrouwt o kind te doorgronden en moeite te doea om ha in hare nieuye woning gelukkig teipaken Zij ontdekte reeds bijna terstond dat Olaranooit haar verdriet op dexelfila wijze nis hare moedersan den dag zou leggen Daartoe bezat z g te veelgevoel van eigenwaarde en was zg zichzelve te veelfeester Door dit denkbeeld garustgeateld begon de onderwijzeres zioh aan andere droombeelden over te geven Z zo Clara onder hadr onmidJulijk zicht nemen zij zo haair de beate opvoeding geven zijzou elke nieuwe ontwikkeling leiden en te hulpkomen en tegen elke moge jke dwaling met déi zorgvuldigste oplettendheid waken i Dit waren wel geen dwnae denkbeelden Had julfrónw FettengiH haar eigen helder oordeel gevolgd dan zou niemand er daartegen zijn opgekomen dan zij zelve Maar zij was als eene moeder die eene geliefde dochter had verloren door de eene of andere onvoorzichtige daad en die ziekelgk bezorgd was geworden voor de ejiige haar nog overgeblevene Het gevolg was W juffrouw Pettengill door Olara zoo n iuw aan zich te verbinden hare verhitte verbeelding opwekte en hare romaneske denkbeelden eene oUnitunrlgke hooge vlucht deed nemen Zulke denkbeelden worden voor altijd ontwikkeld wanneer zij op jeugdigen leeftij 1 met kniohtig onderdrukt en beteugeld ja wellicht aanjémoedigd worden tot moerdoro uitbreiding Cl ira viel in de eerste catggorie ongelukkig werd zij behandeld ilsof zij tSt de laatste behoorde j was zulk een veelbelovend kind zij muntte ADVBBTENTlBlf worden geplaatst van 1 5 r elsk 50 Centen iedere r me 10 Centen GE 00 TB LETTÏili worden berekend naar plaotlniinta Borendien worden aUfc Adtertentien gr a lit opgenomen in het ADVERTENTIKBLAiD t welk dee Maandagi renél i ijaji i Onze vroegere stadgenoot do heer 8 van Milligen heeft dezer dagen te DJs de voornaamste fragmenten uU t e nieo49opera Brinio woorden heid wasBsae sij het Bestmir bg don aankoop viB ket kMtbsre stuk met hunne gewaardeerde raa £ geviagVB haddan bgi jiatasii en dah de H H Zangersvoor de waardige wijae waarop zg bannen nieuwen kameraad do piantno badden geïnstalleerd Tenslotte noodigde hg de aanwezigen uit hulde te brengen aan den Penningmaester dis niet alleen het initiatief voor bet koopen der pianino getèomai maar tevens door zijne roijilo aanbiedingen het Bestunr in do moïehjkheid gesteld had hiertoe over te gaan Opde meest hartelgke w ze werd aan deze uitnoodiging Siolg gegeven en onder een herhaald levede Penningmeester I leve van derSanden eindisdebat feest de correspondent dor N B Ct Maandag avond hield de heer Haverkamp van Bergen op Zoom in het Nut te Haastrecht dèno volksvoordraoht over Huisvigt Hg zotte daarbij vooral uiteen do stellingen Ieder is rijker dan hg meent en Ieder weet meer dan hg meent Een tairg k publiek woonde dezs vergadering bg In de Schoonh Ct leest men Naar wü vernemen beeft U WéeiMdag set bj Mnkomst phiats gehnJi vab hot comité voor de ontworpen spoorlijn Schoonhoven Oonda met de betrokken gemeentebesturen Wat in die bgoenkomst is behandeld is niet bekend doch wij hopen dat ds voorbereidende werkzaamheden verbonden aan het tenuitvoerteggen van het plan voorspoedig mogen zgn opdat het MHMWMMMMMIMM in M MWMMd MM MMMMMM rinM MMMMMHSi in zoo velerlei zaken uit waardoM zij hare ondepwijzeres innam dat het juiste ootdMt van deze ergeheel bg verloren gi4g t Is waar er was geene opgewondenheid of overdrijving in de wijze waarop Clara haar ivoel openbaarde Hare geestdrjh was onbe fteftsd mittr ontstond grootendeels uit hetgeen zjf in de natuur za of uit hetgeen zij hoorde of las van alles wat hdo haftig en goed was Maar zou het daarbij blgvenf Het eigenlijke gevaar kon niet voorspeld wohlen maar wel dat er gevaar bestond Eene gelukkige omstandigheid opende de oogen van juffrouw Pettengill voordat het te laat was en zooals ik reeds heb aangemerkt deed haar een geheel ander systeem met de jonge dame vofg tf Ik zal er eene verklaring van geven De eerste tijd van haar verblijf te Scotenskopft was voor Clare vol wonderen sjeest Zg had nooit het ontstaan v m ijs ffaargenoii Pi Van den hoogen heuvel waarop de school stond had men het volle geztcht op het dorp beneden en op de wintertooneelen der omliggende landstreek Als men naar de Palissaden zag kon men zich voorstellen dat de Storm Koning daar woonde en er zgne luidruchtige feesten vierde Dit jaar viel de sneeuw vroeg eiude koude was gestreng De Hudson was dichtgevroren Die trotsche rivier nog zoo kort geleden door allerlei soort van schepen bevaren was nu doot deiÉmverbiddelijko dwingeland in boeien geslagen V Ó