Goudsche Courant, maandag 4 februari 1889

I woiden loop Tolgeoden week J jaLl OISrQTOininiElNr tegaa tml vacmiaiuè pijzeii OPGERUIMD Vergadering op Doaderdag 7 Felrtistd a s saitojicl te 7V nran in he SCHAAKBORD bg den HMr DAM Kleiweg Da ondeigeteeheaden noodigeii alien di in betrekking Btaan tot of belmg hebben bg den kl inhandel nit tat bet bjjwonen n bowngenoemde Vegadering Onderwerp Bespreking en toelichting Tsn bet Programma randen Nederlaadtahen Bbnd € M 4i ppelsk iM g In te leiden door den Heer J J GROOTENDORST hebben ingediend aan Dqkgrsaf to Uoogkesmrsden der Krimpenerwaard en aan het bestuur der 8tolwijksche Polder welke beide coUegiéD dadelijk hunne toestemming hebben gegeven Daaromtrent hoop ik dal alle be angksbbeodea met mij waarvan ree l8 velen de overtuiging hebben dat de pomp best voldoet hunnen welgemeeoden dank brengen aan de heeren ontwerpers tevens san de beide ooUegien der Krimpenerwsard es Bestuur Ier Stolwijksehe Polder en aan den heer C F vsB den Bergh voor het groote genot welke w j reeds zoovele jaren van hem hebben genoten Mijnheer de Redacteur uw dankzeggende voor u e gegeven plaatsruimte blijf ik achtend Uw Dienaar D HOOGENDOOWf SMKylertlua 1 Februari 188 W H M STEBVBNS J BSÏffiBAABT Ai Ji J TAN Dm 8A I llNt T CEÏBA8 J J GBOOTENDOB6T Ml PKPEEa Baiteolaodscb Overzicht De dood vsn den Oostenrqksohen Kroonprins is voor de overblqvende familie nog soartelqker dsa de eerste berichten deden vermoeden De prins heeft de hand aan rich zelf geslagen Beeds dadelijk Kepen allerlei vreemde geruchten die kun grond vonden in de tegenstrijdige berichten en de gsheinuin nighiid dor autoriteiten Thsns echter asldt de officieole Wvntr ZeUmg het volgende Ds gisteren door ons omtrent ket aoodlottif einde van den Kroonprins gegeven berisktea berustten op de eerste waarnemingen v n ledsa uit de omgering van den Kroonprins dis oadti den indruk van de treurige gebeurtenis hier weg aangekomen Door leden van ds hofkouding werd nadat de deur van de slaapkamer was opsog broken de Kroonprins doo l in bed svoadsa Op dszeu eersten indruk berustten de naar Weanea gekomen berichten en het gernekt dat een booeitB Je oorzsiüc van den dood was Door de te Meyerling achtergeblevsn parsoaa werd professor Widerhofer door een spoed telegraia ontboden waarop de professor met den eersten trein vertrok Widerhofer coüstateerds bq ket I konderzoek dat dadelqk phiats had dat een wond aan het hoofd met daardoor ontstane sehedslbrenk de onmiddellqke oorzaak van den dood was De wond bleek door een revolver te zqn aangebracht Het wapen werd bij het bed liggende naast de rechterhand gevonden De plaats waar bet wapen lag liet geen twqfel aan den zelfmoord over Aangezien de bedienden van den Kroonprins in de nevengobouwen waren en do man die hem bepaaldelqk bediende door den overledene was beUst met een opdracht betreffende de jacht en derhalve roor korteu tijd het huis had verlaten was het mogelijk dat bet schot door niemand werd gehoord Het was de taak der onmiddellijk naar Meyerling gezonden en volgens de gebruikelijke vnrmen saamgestelde commissie de feiten en nevenomstandigheden in een protokol te vermelden Zq kunnen niet verhelen dat vele personen uit de naaste omgering van den Kroonprins in de laatste weken meermalen teekenen van riekelqke opwinding bq den Kroonprins opmerkten zoodat men moet aannemen dat de vrees Iqke gebeurtenis het gevolg was van een plotselinga geestverbijstcring Bovendien meenen wq te moeten vermelden dat de Kroonprins sedert eenigen tqd dikwqls over hoofdpqn klaagde die hq zelf toeschreef aan zqn val van het paard in den jongsten herftt een ongeluk dat echter indertqd op uitdrukkelqk bevel van den Kroonprins werd geheim gehouden Zooals het gewoonlqk gaat komen na allerlei aandaidingen omtrent s prinsen gemoedsgesteldheid ia den laatsten tqd Herhaaldelqk moet hQ gasegd hebben dat hq niet lahg meer sou levea Het overiqden van den kroonprins heeft in alle landen eon diepen indruk gemaakt maar het meest natuurlqk in de Oostenrqk Hongaarsche monarohie Alle volksstammen we ke onder den sehepter der Habsburgers staan zoowel Duitschers als Hongaren en Czechen wedqvoren in rouwbetoon over dea slag die het keizeriqk huis heeft getroffen Te Pest heeft het onverwachte doodsbericht plotseling een einde gemaakt aan de ongeregsldkeden en het straatrumoer welks door de tegenstanders der nieuwe legerwet werden veroorzaakt De studenten staakten uit eigea beweging onmiddeliyk hun iff Xrcdure Jcdurende de maand FEBRUARI t van aU nog Toorhaaden zgoda Dames én Kindermantek e Pémg enspakjes iMok eane groote partg diverse LAI9BN alles tot lage prgzen Goi iA BAHLMAINN é Co Openbare V rko opin g ilk b t Sofflebni flAmioMi aan d Mtabfc te ffouda p Yrijdag 22 Febraari mf bij opbod en ep Weeosdag 27 rebnuri i8 i9bii a ittkw daa TooawfUagi ten ell ore rwm 97 Hecéaien Veeaplas Hooi Wei en Qietkiid Tnisg7Qnd eia maliEftVEN TURFSGHQREN en verdere be tinmiering alles etaand en liggvMl t afaeeling 8LUIPWPK Nadere inlichtingen geefl Notaris O C fORTÜIJN UROOGLEEVER te Gouda SCHOTSCH BAVERMEEL nitnemend voedsel voor zwakke personen en maaglgders Het beste adres van PARAPLt IEN is Laage Tiendeweg D 61 PARAPLÜIEN BAZAR 4 GILEirV Kepareeren en Overtrekken Opea bare Verkooping op MAANDAG 25 FEBRUARI 1889 des voosmiddags ten elf ur in bet Kofflehnis Hi xoM aan d Mn U t Oeudb vaw Een BUIS met PAKHUIS en ERVEN in den Korten Groenendaal t 6o da wgk I Nr 200 en 201 Epn BUIS n ERF a a d Ki rn n lfcil ot te Gouda wgk R 31Sd Diie HUIZEN en ERVEN in aen Poort achter de Bleekerssingel tet aMfa wgk RbNr 233 238 en 234 Ben HUIS en BBf aa het Lombardsjratettje to OMdla i k N 9 Een HUB n StLg ia dr VMnwwMteeg te flouda w fb R Nfe 226 Bn BMr miBt iiteaiitti imiiilÉiH in l 1 wgk O Nr 260 Te bezichtigen 3 werkdagen Vd6ï den dag der veiling Nadere inlichtingen geeft Notaris G C POtmJIJÜ DaOOQLE TEBr te Gouda kost bg M va i RISL Wftchtehstraat maar 28 CE4 T per LITER Voor groote verbrnikara t aciid eoaditSiD KIPPENVOER TARWE MAIS GERST en p 10 y 4 60 KLEINE TARWE 100 3 20 Wordt bg miustena 60 franco geleverd door R 8LEGT StoUaijkertluii TAB WILLES w mm OF Uaajtdag 4 Februari 1889 des avonds ten 8 nre Het Jnrkje Edoèüe Maduiu Vertaald dooi J L WERTHEIM Besluiteloosheid ♦ Mün Jabilaaum Fmd Grom PAUZE De Man die H t Vrgbiljet a vetmtek Psardegang Dr Bi LtonnLiMliEEntreevoor Leden van OosGanoegens i prë voor Niet4jeden I 2 Piaatsen konuen besfrokea worden tegenbetaling van 10 et per plaats MA NDAO 4 FEBRUABJ vMi ID 3 on i Openiiare Verkeopingf De Notans B GAOSNJKNOAAL te Goud il voornemens op hUtktiOM dM t PBBRUARI 1889 dea morgens II onr in bet Hotal € M Paaow aaa da t t Omda io het openbaar te veilen en vetkoopen No 1 Earn op aeB dacbeatattMidett staand en aaagwaam gel geB niim ingericht WIllKELBCia waarin sedwt jamn handel Ia Uzerwaren is en nog wordt nitgeoefend aan de oostzgd van de WgditMurt te Oondm wffr A No 41 kadaster BectU C U 194 gwofc 82 Centiaren Het Bui btwit h é i m mtlm tWtaNfc é X men Kenken Meidenkamer en Zol èr en i voorzien van Uaa en aterl ding Alle werkdagen vó dan verkoop t tien vao l 4 noi an op den verkoi dag das morgens van 9 IS nar No 2 Ban goed onderhooden en gemri kalgk iagMri h W JfBUfia met TtriN aan de Gbnwe ta Gbuda wgk C N 109f kadaster Saatia Dv N 98 grnak 1 Ate M Centiaren stnhkanie vóör vaa de straat tdl achter op den gemeenen gang met het mede gebraikieii ai iagaag va denesiwaii tot op het Nonnenwater Het Hnia betat 4 Kamers Kenken Kelder en Zolder e ia voonian van QaaMding Ta baciahtiga 3 vaakdagen vóór da dag der veiling van dea morgens 9 tot des namiAdaga 4 nni en op dan serkoopdag des motgens va 9i ll mm Alla ta aaavaardan bg de betaling der koo penningen op 1 April 1889 Nadere information geeft voornoemde Notaris QRÜRNENDAAL te Gouda Di B verkaudettis hale een doos DROP uit de Blikken Trommel Verkrijgbaar per doos k AO cents bij I J van der 8anden Markt OOVDA Gouda Snelpomclrufc van A BHINKMAN Zoos Maandag 4 Februari 1889 BINNENLAND GOUDA 2 Februari 1889 De loting der Nationale Militie roor het 19e kanton bestaande nit de gemeenten Capelle a d IJsel Bleitwjjk Uoereapelle en Zerenhnizen zal plaats hebben in laatstgenoemde gemeente op Donderdag den Ï8n Februari a s des morgen ten 9 uur Een zekere U K te Groningen stond op het punt om naar Amerika te vertrekken doch meende eerst nog een goeden slag te kunnen slaan Hij ging vergezeld van zjjne vrouw naar onderscheidene winkeliers en bestelde goederen op zicht welke dao ook spoedig bij hem thuis bezorgd werden Juist zoude hq beginnen de op die wgze zonder betaling verkregen goederen in te pakken om daarmede Vrgdag morgen naar het verre Westen af te reizen toen de buren de beetgenomen kooplieden roofd De fabrikant Drieasen en de bediende Paquay zqn buiten gevaar de toestand van don portier I grand is nog altijd zeer gevaarlijk In De Wagminger neemt de heer Suytendtjk die zestien jaar ürij dat blad geredigeerd heeft aftcheid van het blad en zque lezen hy geeft daarin een en andere jtfeden op die hen in verband vooral met het klldmen zijner jaren hij is reeds over de 68 tot i besluit hebben gedrongen Wat den kerke lijken strijd betreft echrqfl hq o a is myn doel Kuyper te helpen beletten tieh van onze Herv Kerk meester te maken bereikt Hij staat met de zijnen thans buiten haar Aleven weinig noodzaak bestaat er m i om tegen de moderne partij in onze Kerk het harnas aan te gorden Provisioneel heeft onze Kerk rust noodig om zich te herstellen van de ellende haar in de laats tijden door haie liefhebbera berokkend I Ook op het politiek lebied ben ik evenzeer buiten staat eene actieve pi itiek te voeren Met de liberale partij mede Ie gaan in hare kaart te spelen gingen waarschuwen Deze kwamen terstond van ape en wel toegeven en dulden dat de moeste goederen weder door de eigenaars werden medegenomen met kunst en vliegwerk trachten in het leven t houden Maar evenmin kan ik voor mq met de tegenwoordige rechterïqde meegaan Het is waar haar ministerie heeft mijne sympathie tot den minister van Koloniën incluis Het l ont zich kloek van zin qverig voortvarend bedachtzaam en opgewassen te Xvoor de zware taak hst opgedragen Zelfs de rale leden van de Eeijte Kamer voelden zich gedrongen dit openlijk en bijherhahng uit te speken Als goed Nederlander moet ik derhalve wenschen dat zulk een ministerie nog geruimen tijd in de gelegenheid gesteld worde hot land en de overzeesche hasittiagen te bastutaa U t ptradw van een ander saamgefsteld uit de mannen der liberale portq of uit die van Cuyptr Schiufmttn zou ik eene nationale ramp noemen Maar voel Üt tsympathie voor het ministerie daarentegen antinatiic voor de partij nit welker midden het voortkin llaar zoodenregister zal ik thans niet opnieuw aje iem Waartoe ook Het heeft reeds te vaak te Onk gehangen Kufper en Schaepma hebben gemeend te moeten ageeren gelqk zg deden Het zq zoo ieder staat en valt in zijn eigen heer en over de verborgen drijfveeren des harten mogen derden geen oordeel vellen Laat mg alleen zeg n dat iwar den maatstaf van mqn geweten hun doen onzedelqk moet geacht worden en ik derhalve op geenerlei wijze er deel aan nemen mag al ware daarvan ook de val van het ministerie het gevolg Het kwade te doen opdat het goede daaruit voortkome neen dat zq van mq verre Toch is van deze aversie zoo van de partij der rechterals die van de linkerzqde voor mij dit het gevolg dat het mij als redacteur van een politiek blad met lamheid slaat Ik kan over don tegenwoordigen stand der partqon niet anders dan eene afwachtende houding aannemen Maar zulks zou de dood van De Wagenmi er tengevolge hebben Men verlangt in een blad actie en aan dat verlangen kan ik noch op kerkolqk noch op politiek gebied aUe njden aanstormen gevolgd door eene groote i y eele t die partij nu Ljht ieuwsgienge volksmenigte en K moest ten slotte haa eigen dood sterven eh wü haar met Naar wq vernemen is de luitenant der genie Budolph in Atjeh gesneuveld Nadere bijzonderheden werden in het particulier telegram uit Indië aan den burgemeester van Leiden de woonplaats zquer moeder met gemeld Luitenant Rudolph zon in het voorjaar met Verlof naar Hollknd zqn gekomen Het Bijk is eigenaar geworden van het vermaarde onde slot Teilini n bij Sasaenheim dat uit het begin der XlIIe eeuw dsgteokent en nit ee i arabitaoteaiash oogpunt ifiowet ah Tregimt de g biedkundige herinneringen merkwaardig ia Het is rermoedelyk een der oudste nog bestaande gebouwen welke in gebakken steen zqn opgetrokken de cirkelvormige I plattegrond is die welke in Je Xle en Xlle eenwen voor do versterkte kasteelen algemeen werd aangenomen zooals blijkt uit de drie eenige in ons land nog behouden gebleven kasteelen van Leiden Batenburg en Kessel Limburg Het slot Teiüngen werd geslicht door de heeren van dien naam Toen Willem van TeUingen aan den aanslag tegen Floris V van HolUnd deelgenomen had werd het kasteel in U98 verbeurd verkisard en sedert behoorde het gedurende 600 jaren aan de domeinen der grafelqkheid van Holland Het werd tot in het begin der XVIIe eanw bewoond door den hotatvester van Holland en als zoodsnig betrok Jsooba van Beieren bot en eindigde er in 1436 haar rampspoedig leven In 1803 werd het slot door het domeinbestuur verkocht met bepaling dat het als monument zou moeten behouden bljjven zoodat het den kooper niet vrijstond h et verder af te breken Later werd t het eigendom van jhr Van Teylingen Maar bekeud met den wensch der Begeering om eenige noo dige herstellingen aan te brengen ten pinde het aloude slot voor den ondergang te behoeden heeft jhr I güo j D i omV rh n ornTOJisraToreelegr M W Van Teylingen van Kamerik te Utrecht het l re s INGEZON D E N kasteel nu aan den Staat ton geschenke aangeboden Zeer dikwqls wordt er melding gemaakt van ding B welke opgericht worden of zqn en waaraan nf de minste lof toekomt Daaromtrent Mqnheer de Bedacteur hoop ik dat U onderstaande regelen in Uw geacht blad zult opnemen Sinds jaren is er san de Stolwqkersluis groote behoefte voor velen geweest om geschikt drinkwater te halen Daar de heer C F van den Bergh alleen eene pomp heeft die goed IJsolwater oplevert heeft genoemde heer altqd aan ieder do vrqheid gegeven om ten allen tqde water te halen Maar aangezien de bevolking toegenomen is en hg zelf dikwqls bq lage waterstanden zooals wq nu pas gehad hebben im verlegenheid raakte kon hq zulks voortdurend niet hinger meer toestemmen Nu besloten do heerw W Lambert en B Slegt alles in het werk te Wpisn om eene porap te stichten len algemeene gerieve en wendden zich tot belanghebbenden welken allen ten zeerste er mede instemden wn ima genoemde heeren een rekes Voor zijne vrygevigheid heeft de Minister van Binnenlandsohe 2 ken hem den dank der Regeering gebracht meent de Sl Ct by de mededeeling van dit feit te moeten voegen Zekwe Leon Hubert Mulkens oud ES jaren van Maastricht boekhouder bq den wapenfabrikant Driessen te Luik heeft Dinsdag namiddag verscheiden revolverschoten op zijn patroon op dt n winkelbediende Paquay en den portier Legrand gelo t De eerstgenoemden werden in hot aangezicht getroffen de laatate kreeg eenen kogel in don rug on Is gevaarlijk verwond M werd onmiddellijk aangehouden en naar de gevangenis overgebracht Gen tekort in de kas van frs 1550 ten nadeele van zqn patroon hetwelk door dezen ontdekt was heeft M zqne snoode daad doen verrichten De moordenaar is gehuwd en vader van 8 kinderen Blqkens ontvangen bericht heeft zich Mulkens in de gevangenis door ophanging van het leven be f