Goudsche Courant, dinsdag 5 februari 1889

DiBSdftg 5 Februari N 3833 1889 sfiRsR yS R I GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Boterha mstroop Scbeilundig onderzocht door Dr Va HAMEL RÓÖS Bekroond Gouden Medame ANTWERPEN 1883 l Gouden Medaille AMSTERDAM 1887 1 i 2 Mere Diploma s en Gouden Medaille Bl 8S£L 1888 Verkrëgbaar 15 Cts per a t Ö ii C tJt Ei BIjRGAurfmarkt J3e insending van dvertentiön kan gesobieden tot Mof nor des namiddags van den dag der nitgave beioogingen de troepen werden door de regeerin naar de kazomes teruggezonden ea in de pas nog zoo rumoerige stad koorden als met een tooverslag de oude rnst en kalmte terug Niet alleen werden terstond do sohouwburgen geslotoo maar ook de burgers lieten uit eigen beweging alllo particuliere feesten niet doorgaan Hetzelfde geschiedde ook te Praag en in de meeste andere steden van het keizerrijk TengoTolge van de plotselinge trourmare uitWeenou is de algemeene belangstelling voor de overige politieke quaestien van den dag verminderd Boulanger is op den achtergrond gekomen evenalshet OostAfrikaanscho wetsontwerp der Duitsohe regeering De zitting van de Fransche Kamer waarin Floquet met 60 stemmen raoorderheid gehandhaafd werd was wol ontstuimig maar niet zoo interessant als hetopgekomen puliliek verwachtte Boulanger was thuis gebleven waarschijnlijk om rustverstoring te voorkomen 1 In don beginne ging hot er toch zoo rumoerig too dat de heer Floquet dis aan het woord was de tribune verliet De heer Mélino slaagde er echter in het rumoer te doen bedaren DS heer Floquet kon toen behoudons eonige interruptie van de rechterzijde zyn redeu zonder stoornis uitspreken Het practiscbe gevolg der zitting is dat de heer Floquet aan het benind blijft en met goedvinden va do republikeiusche meerderheid nieuwe voorstellen zal doen tot bestrijding der Boulangistische beweging welke republikeirsche instellingen bedreigt Tot dit doel moet vooreerst dienen do wederinvoering der enkelvoudige kiesdistricten doch bovendien acht de heer Floquet andere maatregelen noodig welke weldra zullen volgen De minister handhaaf le df e meening niet alleen tegen den heer Paul de Cnsagnao maar ook tegen den radicaal Hubbard die de tegenwoordige wetten voldoende achtte om de samenzweerders te straffen Op dezen groddslag werd den heer Floquet door de republikeiusche meerderheid een bewijs van vertrouwen gegeven dat door de linkerzijde met daverende toe juichingen werd begroet PEÏ lO J i M OTEEItï GE van de Makelaars Cantzhar Schalkwijk te Rottcrdaiii De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 8 25 Februari Ievoring ƒ 8 15 Maartlevoriuï ƒ 8 April lovcring ƒ 7 90 Meilevering 7 85 September October Novomberon Decemberluvenng ƒ 8 Advertentiën riNAlB OPEÜIÏÏINS van Oudo MEIKAAS van 28 a 30 Cent per half KÜr per stuk ba W dïn HERTOG LangQ Tiendeweg Mevr IJSSEL dr SCHEPPER vraagt 1 MEI eene Echte Gezuikerde KEE2EN verkrggbaar b C J GELISSEN Nieawehaven No 117 BESTELLINGEN worden 7 00 spoedig mogeiyk bezorgd van Gi brs S EL Amsterdam Verkrijgbaar te Gouda bi P OUDSHOORN Kleiweg en hy G H LAKERVELD Gouwe C 96 te Schoonhoven bij P FLJN tan DRAAT Alblafeerdam bjj de Wed J de BOER Gieundam bij Wed v o HEUVEL en Leerdam bjj A tan WIJK Probeert 3 t p de SOÜCHON THEE No 3 i 1 25 per kilo VRAAjG IDE VAN DEilMAATSCHAlflJ De Betiwè l te TIel I voorheen J JH Bruy njp 4 Co HofleTerancier van Z M dbnMO NIN A ardbeziën J m ctS p pi Roode be en St Frambozdi Kruisbesat ZvVarte badsen Oranje Al rik i Mei ersen tf Zw jPreisselbessen V d AG ook dte door Stoom Gedroogde App en Meikersen en Krutsbeësen geconfgto en blanke PEREN merk ede Betuwe de schoonste de be te en daardoor de goedkoopste Te Oouda alleen Terkrygbaar In T CnMBAS M ga ljn Tan Comestibles PUIKE OUDE SCHIEDA INER Merk NIGHTCAP Verkrijgbaar bg PEETËRS h te NB Als bewjja Tan echtheid is cachet en kark steedx voorzien van den naam der Firma P HOPPE 1 Februari OPE IIVG der NIEUWE GOUDSCHE Viscli on Fruitwinkel J B GOEDHAKT LANGE ÜROENENDAAL L No 111 H A DIESTELHOEST BILLARD en MEUBELFABRIKANT beveelt zich opnieuw aan tot het LEVEREN ran nitsluitend eigengemaakte 2v£E TJSBLEI T en REPARATIE Tan alles wat tot het vak behoort Ook belast hg ich met VBR H uiziyGEy Daar Nieuwjaar de ondste en beste knechts Tan w Ien den Heer J G BELOJJJB ook bg miJ in dienst gekomen zijn ben ik in staat alle leTerantiën of reparatiën in den kortst mogel ken tgd nit te Toeren 0 mmtmmm CUISINIER Pj ÉISSIER 0o8thaTenlB 36 1 Ber t zich beleeft aadi looilhet levere ran IFIBr en sMal iM eunërs l aiers DIMT IHES OÜPE l v Heeft Enelds ifoori jindeli al iSoaasche Mo m KattentodttMi and epekji ri otérkoek Brass lachQ Wmltjes Jm amm Miae CooroO nes Micad s PanadlUs Ipniiag isqoit royale diverse Gebttkjes enz AMSESTEDIIT BORGEMEESTER en WETHOUDERS ran Zecenhuigen zgn voornemens op ZATEBDAQ des 16 FEBRUARI 1889 aan te besteden Het verleggen van een gedeelte bestrating in da gemeente Bestekken te Terkrggen ter Gemeente Secretarie a 0 50 per stuk Aanwgzing ZATERDAG 9 FEBRUARI 1889 ten 12 uur Inlichtingen geeft de Ciriel Ingenieor H PAttL te Zevenhuizen Zevenhuizen 21 Januari 1889 Burgemeester en Wethoaders voornoemd De Siecretaris De Burgemeester P ELSHOUT STOOP Inlichtingen Attesten en Prgsconranten gratis Merk APPY Co P SAUERBIER Ilaagfsche Lever yorst Fijne TAFEL WORSTEN Tan C Th tan BUÜBEN te Rotterdam en prima GRÜYERE KAAS Schweitzer KSm by K HAZEBROEK Lange Tiendeweg D 28 Qoutla Snelpersdruk Van A BKINÏCMAN fc Zomr I De nitgave dezer Courant gescuedt dage lcs mei uitzondering ran Zon en Feestdagen De prgi per drie maanden ii 1 25 franc I per post 1 70 Afzoaderlgke Nommers VIJF CENTKN I GOUDA 4 Februari ISjSS i Men meldt on nit GrarenbÉfe De jönjc bariohten omtrettt ZT M den Koning lni le i Buostig fSedert geniimen tijd geroeide Z M Ü niet zoo wel al in de laaUtrerloopen Or Vinkhu i is gittaren ran het Lootemg gekJ rd 1 Boor den heor B J Sirnsn predikant bq de Henr Gemeente alhier i Toor het op hem uitgebrachte beroep naar Heemstede bedankt Tor rerrulling der raeature bq de ETang Lnth Gemeente alhier is het rolgende leatal phsbstisch lge leld J Bergman Weesp C A Erelein Tjoiden i K de Meijere Schiedam I F L de Megere Bodegraven C W Fohlfflun Delft H K Snijdrr Vliaaiugeu Bij ilo llijkspattspaarbank werd aan het po tkantoor Gouda eii de daaronder renorteerende hulpkantoren gedurende de maand Januari ingelegd ƒ 4045 36 terugbetaald 1094 8S Het laatste door dat kantoor uitgegvrea boekje draagt het nummer 1627 Versoh idend ambtenaren daaronder ook de minister van buitenlandsohe zaken hebben Spaansohe ridderorden ontfangon In den Haag liep daaromtront het volgende verhaal Door den Spaanschen gezant waren aan den minister eenige ridderkruisen ter beschikking ran ambtenaren gesteld die medegewerkt hadden tot bet totstandbrengen van het handolstractnat Hierbij was FEVILLETOX UIT VERRE GEWESTEN Naar het Sru eltck VIII 17 Kindelijk begon Bill zijn toevlucht te nemen tot de gewone verdedigingsmiddelen dor zwakkere partij Hij wierp stokken of stoenen alles wat hem maar voor de hand kwam naar zijn vijand hetgeen Harry een voorwendsel gaf tot wraakneming alles echter buiten weten van de hoofden der Bijzondere school Op zekeren dag was Bill Holt woedend van drift geworden omdat Harry hem op een sneeuwhoop had geworpen in tegenwoordigheid van verscheidene meisjes waaronder ook de kleine Virginia was die hartelijk met de anderen meelachten Bill stond op met wraak in hot hart en maakte wat jongens een ijsbal noemen een sneeuwbal in water gedoopt en gewreven totdat hij zoo hard nis ijs wohU Dien wierp hij met alle kracht naar zijn tegenpartij De bal raakte Hany s arm en kwnm ter dege aan Op Zflne beurt kreeg Hanr na eene hardnekkige vervolging Dwarskijker beet on dompelde hem met zijn hoofd in de snoauw Eerst was Bill te trotach om to schreeuwen maar gevoelende dat zijn adem hem begaf begon hij te gillen oo hard als hg kon ook bet grootkruis waaromtrent de zaakgelastigde zeide dal Zijne Eicellentie er mede kon handelen naar goedvinden De bedoeling an een diplomaat te raden is niet altijd gemakkelyli de gissing ligt echter voor de band dat het bestemd wot voor den miiiister van buitenUndsehe zaken die het traoioat had verdedigd dei ministers voorganger aUoo De hoer Hartsen heeft bet opgevat dat hij debedoehle penoon iras en dnagt nu zelf het grootkrui Arni O Ken vao het detachement schepelingen der marine hetwelk na jaren verblijf m Indiè deze week te Amsterdam terugkeerde werd behalve door zijne oodora ook door xqne grootMoeder aan de De Bayterkade afgewacht De oude vrouw verbeidde met ongeduld de aankomst dar mailboot w sprak er orer dat de kleinzoon zijn grootvader z zon missen wiens overlijden hem nog onbekend was Naarmate de boot naderde es tq op een afstand de schepelingen in de loep zaggMB voarmed yw spanning Van de brug waaronder de sloep doorvoer ontdekte zq baar kleinkind spoedig en baar wuiven werd door den aangrkomene dadelijk gezien en beantwoord Op hetzelfde oogenbUk wankelt de oude zijgt ineen en zonder moer te hebben kunnen spreken overleed zg kort daarop flïW Aan oen artikel in La H foniK ontleenen wij de volgende bijzonderbeden omtrent eene proefneming met snellere expres treinen van Ostende naar Duitscbland langs Brussel en Luik dan tot heden in de lijn waren De eerste locomotief bestemd die sneltroinon te vervoeren is dezer dagen afgeleverd on de resultaten met deze machine verkregen overtroffen al terstond de stoutste verwachtingen Dit had echter geene andere uitwerking dan dat Harry zijn hoofd nog dieper in de sneeuw duwde Op hetzelfde oogenblik kwamen Alf en Tom met Olara en verscheidene anderen juist aan Hg vermoordt hem riep Clarji verschrikt Alf en Tom sprongen toe nVAo ia genoeg laat mij maar met hem begaan zeide Alf die een weinig vooruit was Ik zeg dat je hem genoeg hebt gestraft sprak hij naar Harry toetredende Bemoei u met je eigen zaken mijnheer du Barry zeide do anderen terwijl hij den ter aarde geworpen knaap die geen geluid meer scheen te kunnen geven nog een duw gaf t Was het werk van een oogenblik voor Alf om Hanj Kllsworth bg den kraag te grypen en hem van zijn slachtoffer af te rukken Harry richtte zich op gereed om woedend zijn nieuwen rijaud aan te vallen Hoor eens zeide Alf bedaard Ik wil t er bg laten Ik wd den naam niet hebben van met een jongen te vechten die jonger is dan ik Ik geloof dat je bang ben dat ik je eveneens je portie zal geven als ik scheeloog heb godaan zeide Harry uitdagend Jn ik ben heel bang voor jou antwoordde Alf op denzelfden toon Dat was meer dan de andere verdragen kon en hij viel woedend op Alf aan Zg waren goed tegen elkaar opgewassen wat ADVEBTBNTIBN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedei regel meer 10 Centen GEOOTE LBTTBE8 worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentiën gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De nirnwe locomotief beofl op den weg tusscben Brussel en Leuven die 6 mM op den meter rijst met gemak een snelheid van negentig kilometers in bet uur bereiken den weg met een zweren trein achter zich in vier en twintig minuten afgelegd De snelste treinen deden tot dusver dertig tot vijf en dertig minuten over den weg Br is dus op een traject van slechts drie en dertig kilometer tien tot elf minuten gewonnen ofschoon de machinist te Schaerbeek langzaam moest rijden Aon de Sodété Coeienll welke deze eerste loeomotief beefi vervaardigd is de levering van een tweede opgedragen Deze zal op de tentoonstelling te Parijs worden geéxposeerd De SenéU leonmrd te Luik vervaardigt eveneens e n locomotief voor denzelfden dienst en welke nog schitterender resultaten zon opleveren dank zq wijzigingen door den directeur den heer Bitret aan den ketel aangebracht Voor een geregelden internationalen dienst Daitschland Ostende zullen ten minste zes zoogenaamde bliksem looamolieren noodig zflB Pt De heer J Nwd arts en officier van gezondheid te Amsterdam heeft bij de firma Scheltema en Holkema een vertaling in bet licht gegeven vaneen klein vlugschrift waarin dr L Weigert te Beriijn de door hem gevonden nieuwe geneeswqze der tering beschrijft Deze geneeswijze berust op de ontdekking van prof Kocb dat de tering wordt veroorzaakt door bacteriën Het onderzoek heeft geleerd dat deze kleine organismen afsterven wanneer zij aan hooge warmte worden blootgesteld Van deze gegevens maakt dr W gebruik om de teringlijders zeer verwarmde lucht te doen inademen door middel van een toestel dat in het vlugschrifl wordt afgebeeld en duidelijk verklaard Door proeven eerst op zichzelf genomen heeft dr W de overtuiging verkregen dat de menach zonder bezwaren en zonder pijn gedurende vrij langen kracht en grootte betref hoewel Alf de oudste wa Hg had echter gedurende zgne vacantia op het StadvOymnasium eenige behendigheid in het pareeren verkregen die hij op Harry in toepassing bracht en waarvan de uitwerking spoedig bleek in een bloedige neus en een blauw oog Toen hij zag dat zijn vriend alle kans had om het onderspit te delven kwam Charley Graves haastig tot zijn ontzet opdagen onmiddelqk gevolgd door Tom Castleton die op zijne beurt een onderen knaap uit het dorp aanwierf totdat het gevecht al gemeen werd Ik wil niet zeggen dat de meisjes van beide kanten niet in zekere mate ook deel aan den strqd namen Ja ik boud het er voor dat zij rich veroorloofden bij wijze van lichte artillerie elka r sneeuwballen in het gezicht te gooien Ik weet dat Clara Digby bij dat tooneel niet alleen geen schrik vrees of afkeer deed blgken maar er moedig bij stond en Tom en Alf aanvuurde om er dapper op los te slaan Men ziet het bloed verloochent rich niet Clara betoout zich eene echte dochter van haar vader Hoe lang het gevecht geduurd zou hebben en hoeveel dooden en gekwetsten er gevallen zouden zijn weet ik niet want juist kwam Pettengill van het postkantoor en stond te midden der strijdende partgen In t eerst kon hg zijne oogen niet gelooven t Was zeker een troep gemeen volk uit de stad