Goudsche Courant, woensdag 6 februari 1889

1889 Woensdag 6 FebroarT N 3833 GOÜDSCHE COURANT ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met nitzondering van Zon en iFeestdagen De prga per drie maanden U 1 25 fnno 7 per poit 1 70 Afzonderlijke Nommen VIJF CENTEN De Intending Tan adyertantito kan ffeaohieden tot Mn nor das namiddaga Van den dag der ottgare er steeds over te klagen dat hij in sqne kindsheid en jongensleeftqd veel te weinig gespeeld en veel te Teel geleerd had en zuchtend roegde hij erbij Nu wreekt het zich Wordt vervolgd LIJST van brieven geadresseerd aan onbekenden door bemiddeling van het postkantoor terug te bekomen Splinter Alfen a R J Globus Amsterdam Mevr Scholten Amsterdam A L Zeilmaker Amsterdam Wed van Siraalen Amsterdam Wed v d Hiel IJssjlmonde H van Groningen Botterdara J Veening Rotterdam JU van Keeton Botterdara J Hoogendoorn Rozenburg J Willemers Utrecht Van Gonderak W Bonrmeester Rotterdam BRIEFKAART Poters Amsterdam De Dirrotear van Iret Postkantoor VORSTBR PETROLEUM NOTEERINGEN van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam Ue markt was heden willig Loco Tnnkfust ƒ 8 40 Februari levering 8 15 Maart levering 8 April en Mei levering ƒ 7 75 September October Noreraber on December levering ƒ 8 L O T I 1 G VOOE DE Nationale Militie EERSTE OPENBARE KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda voldoende aan art 28 der Wet van den 19den Augustus 1861 StaalMad No 73 en aan art 20 van Zijner Mnjesteits besluit van den Ssten Mei 1862 Staaüilad No 46 brengen ter algemeene kennis dat de loting der in het vorige jaar voor de Nationale Militie ingeschrevenen in deze Gemeente zal plaata hebben op DINSDAG den 26n BEBRUARI aanstaande dat de ingeschrevenen naar alphabetisohe orde opgeroepen zelven hun nommer trekken dat ook voor den niet opgekomen Loteling de trekking kan geschieden door zqn Vader Moeder of Voogd terwijl dit bij hunne afwezigheid door den BURGEMEESTER of een Lid van den GEMEENTERAAD wordt gedaan dat belanghebbenden ten einde te loten en opgaaf te doen van de redenen van vrijstelling die zij ter zake van de Militie meenen te hebben zich op voormelden dag zullen moeten bevinden ten Baadhuize dezer Gemeente en wel zij wier geslachtsnaam begiat met de letter A B C D E F G H I J K of Ij des voormiddags ten 9 3 ure en die wier geslachtsnaam aanvangt met de letter M N O P Q B S T ü V W X IJ of Z des voormiddags ten 11 ure Dat op MAANDAG den 18 FEBRUARI 1889 van des voormiddags 10 tot des namiddaga 1 en van 3 tot 6 ure op het Raadhuis aanvraag knn worden gedaan tot het opmaken dor getuigschriften wegens Broederdtemt of van te zijn eenige wettige iooH en dat belanghebbenden ten bewijze van volbrachte of werkelijke broederdiemi daarbj moeten overleggen een paspoort zakboekje of attest van dienst Ay plaatsvervanging en zich moeten aanmelden vergezeld van twee met hen bekende ter goeder naam en faam staande ingezetenen die op kunne veranf teoardelykheid de vereischte getuichte kunnen afleggen en het op te ms en getuigschrift onderteekenen Voorts dat de benoodigde bewijzen van werkelijken dienst of uittreksels uit het Stamboek voor de belanghebbenden b j de betrokken korpsen zullen worden aangevraagd indien zij zich vóór de Loting vervoegen ter Secretarie dezer gemeente en de daartoe noodige inlichtingen tijdig verstrekken en dat zij die bezwaren mochten hebben tegen de wijze waarop de LOTING is geschied die kunnen inbrengen bij de Gedeputeerde Staten dezer Provincie binnen V f dagen te rekenen van den dag waarop de Loting heefl plaats gehad bij een op ongezegeld papier geschreven bezwaarschrift hetwelk met de noodige bewijsstukken gestaafd tegen bewijs van ontvang zal behooren te worden ingeleverd by den BURGEMEESTER dezer Gemeente Gouda den 4 Februari 1889 Burgemeester en Wethouders voernoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER Afloop van Openbare Verkooplngen van Onroerende Goederen VEILING 4 FEBRÜAEL Perceel 1 en 3 Daggelderswoning met eenige perceelen land in het Beijersche te Stolwyk kooper J Koogje te Stolwijk voor f 1475 Perceel 2 en 4 Perceel Ho j h g8 in het Beijerscho te Stolwijk en een peroew WSöiland op Klein Stolwijk te Stolwijk kooper P de Joijg te Haastrecht voor ƒ 1350 Perceel IS Drie perceelen Hooiland in het Beijersche te Stolwijk kooper A Deelen te Stolwijk voor ƒ 550 BEIIR8BËUICI1T AMSTERDAM 4 Februari Per Telegraaf Integralen zeer vast Amsterdamsche bank 2 hooger Oostenrijk Bussen en Turken goed pryshoudend Zw Nooren l hooger Ontario wiUig ADVERTEWTIEN Voorspoedig berallen van een Zoon M M J OTTO JOOSTB Amera oort 4 Febr 18b9 fledea overleed na een langdurig Igden mgn geliefde Echtgenoot de Heer ARIË van DEN RING Ridder van het Metalen Kruis in den ouderdom van 76 jaren Wed J VAN DEN RING geb V4N Vlikt Gouda 3 Februari 1889 Voor de vele bewezen van deelneming ondervonden bg het overlyden van myuen geliefden Vader betuig ik mjjnen oprechten dank H GROENEN DAAL Gouda 4 Februari 1889 Voor de vele blijken van belangstelling b j het overlyden van nigne geliefde Echtgenoote en Moeder ABIGAIL BÜL betuig ik ook namens de kindereu onzen weigemeenden dank M M BELONJE Gou a 4 Februari 1889 De ondergeteekende betuigt hg deze haren hartelgken dank voor de vele blgken van vriendschap ontvangen bg haai 90 Verjaardag Zaterdag jl Wed VAN DKR LUGT 1 geb A Hoenes Gouda 4 Febr 1889 Oe ondergeteekende heeft bjj deze de eer zijne geachte stadgenooten en begunstigers te berichten dat hji zijne Zaak in KOLONIALE WAREN en SPEK8LAGERIJ in de Keizerstraat heeft OVERGEDAAN aan F van der HEE Dankbaar voor het genoten vertrouwen beveelt hg zgn opvolger beleefdeljjk in nWe gunst aan ÜEd Dr K VAN DORT De ondergeteekende bovengenoemde ZaakOVERGENOMEN hebbende beveelt zich beleefdelijk aan en hoopt dezelfde gunst te mogengenieten die zgn voorganger zoo ruimschootsheeft genoten UEd Dv Dr F VAN DBB HEE Blikgroenten 20 Cent bet Fond LITËRBLIKKEIVOOCt J GEIIHETSEN De GOÜDSCHE Stoom Mineraalwater Fabriek hoek LANGE TIENDBWEG Plantsoen levert echt MINERAALWATER en GAZEÜ8E DRANKEN tevens alle BRON en TAFELWATEaE VICTORIA WATER uit de bron te Oberlahnstein bg Erna tegen concarreerende prgzen NB De flesscheu worden ter leen gegeven Alsmede verkrggbaar I van de Compagnie HONGROISE te Weentn per Flesch ƒ 1 25 per halve Flesch ƒ 0 70 j de e Wgn is keurig van smaak en zeer versterkend Hoogachtend UEd Dv Dienaar B LAIXDAAL Dadelijk voor billijken prys TE HUUR of TE KOOP Een goed onderhouden staande en gelegen aan de Haven bg de Dubbele Bnnrt te Gouda zeer geschikt voor WINKELNERING Te bevragen franco Brieven bg den Heer A H G MURRAIJ PrMstizgn Flaweeleo Singel 596 Gouda De Gondscbe MacliinefabrieL vroeger COSIJN Co beveelt zich aan voor de L E V E R I N G van Gasmachines Gaskachels Gasovens Gaslampen enz Agentnnr voor SIEMENS Lampen en SIEMENS Branden es Ittilhoiidenll If de m tt Kraokttit tn Vsrtttriisiitfs ICina WlJn Ah bcToltn de r tal vu blosta tn bult Uads h StttMikHm VtrkrtJiktu la iHiokn k flW m f 1 KBASPaLIBN BOLM kfAtUn UM Depot voor Gouda bg den Heer A H lEMPJIl Apotheker voorheen C THIM Groote Collectie A v OS Az Kleiweg E 73 en 73a 1 Februari OPENING der NIEUWE GOÜDSCHE Viscli en Fruitwiakel J B GOEDHART LANGE GROENENDAAL L No 111 A DVfiRTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandhche Couranten worden dadeljjk opjfezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Gouda Snelpersdnik van A BBINKMAN Se Zoon BINNENLAND GOUDA 5 Febnuri 188 Hen meldt ons heden middag nit s Grsvenhsge Op de algemeene begraa luta werd heden in tegenwoordigheid van een groot aantal knnstachilders en vereerders op het graf van den schilder Anton Hanre een eenvoudige gedenksteen van graniet onthuld Op de voorzijde staan de naam en de jaartallen gebeitdd en een opdracht van zijne vrienden en vereerden De aecretaria der vereeniging rPniehri studio de heer Termeulen herdacht Maare s kunxt treffend van eenvoud en waarheid en droeg het huldeblqk aan tgne weduwe over Daarop werden tal van knnsen en bloemen of het graf neergelegd Uit sHage meldt men ons Ia de Theresiakerk is heden een plechtige Iqkdienst gehouden voor de Oostenrijkaehe kroonprios Tegenwoordig waren rertegenirooiïligen van H M wÊÊf Kmnng ett oe KeuiiigiK uilflttMM wWwwMMfffache gezanten de presidenten der Ie en 2e Kamer en andere antoriteiten De Oostenrqksche gezant ontving de aanwezigen en betuigde zijn dank aan de vertegenwoordigen van Hunne Majeateiten De dienst werd verricht door Pastoor Sehmisr Het Zangkoor voelde het requiera uit De heer Willem van Zuqlen trad gisterenavond weder voor een talrqk publiek in da sociëteit irOna Oenoegen op en venehafte ons opnieuw een paar aangename nnr ea De voordracht vaa EogfaieHanael s stul bet jtirkjt had niet dat sueoea dat men daarvan verwacht had Het kwam niet geheel tot zijn recht De overige nn van het programma niet het minst Bet rr üljet De man iie en Beslmtelooshetd schonken veel genoegen en weiden luide toegejuicht FEViLLETOX UIT VEERE GEWESTEN iVear M JBngtbet vm 18 èt Verwon iiqk mompelde Pettengill Een poosje later kwam Tom Castleton naar Bill zien en ben eursnde hoe veriaagend de knaap steeds bleef om heen te gaan bood hij aan hem op zijne slede naar huis te brengHL Dit werd ttgewetea ofschoon Bill er niet tepa had dat Tom voor gezelschap met hem medegiag maar nadat zij een kort eind geloopeo hadden werd hij moede en toen Tom zqn aaaood Jiemieuwde nam hij het gretig aaa Bill bleef eme week vaa strooi en Tom maakte r eene gewoonte vaa om hem eiken dag te gaan l bezoeken Hij was verwonderd toen hq bemerkte 1 hoe verstandig Bill was maar het hindenle hem geweldig te beapedren hoe bitter gestemd de knaap was en hoe washopig hq soms kon spreken Ondanks zich zeiveo gevoelde Tom zich tot den zonderiittgen knaap aangetrokken De ziekte vaa Bill bracht abuo deze twee tnt eikair en zij geraak ten ia nauwe kerans Dit was van gewiehtigen invloed op Bill zooals wij in t vervolg znllen ziea Tot op dit oDgenblik had bq met nieoiaad var Het hoofdbestuur der HolUndaehe Haatschappüvan landbouw hoeft besloten een adres aan de regeering te richten om aan te dringen ook naar aanleiding van het braluit der algemeene verg ering in 1876 dat het verbod van arbeid van kinderen beneden de 12 jaren ook wwds nitgebrdd tot denveldarbeid Do redenen die tot het uitspreken van dien weoaeh hebben geleid vinden hun gnnd zoowel in den overmatigen arbeid zcWen als in het sohoolverz4ip dat daarvan het gevolg is Ook richt het haofdbeatnar zich tot do regeoring mat het verzoek dat ook de landbouwarbeid aan bqwrkeode bepalingen worde onderworpen hetzij door dim te beperken tot den tijd der vaeactiin hctzq door dien te verbieden gedurende den tijd waarop hst ondarw in de aefaolea wordt gegeven De Amtterdammhe SporleM heeft aan alle Nadei tandsche sehaatseanjders twee itdagingai gericht nl 1 Algemeen wordt in tpitffai vcrfgehouden dat éen foelie hardi dar eens fcua via ISfl meier üi 11 seconden kan afrijden De ortclttb looft eene premie va 250 nit voor den eersten rijder die dit op hare baan zonder wind of hoogstens met tgdewind tea uitroer brengt t Algemeen wordt in Friesfand volgehoadaa dat de Frieaebe beroepsrijden ook op dis kaga hato harder rijden dan de amatann De Sportclub daagt dientengevolge ds besta beroepsrij en uit op hare baan tegen de amateon u een match over een afstand ran 2 £ ng mqlen 3218 meter te i en Volgens de intematioBale bepalicgsB Inumen aantenn on beroepsrijden wel lejpea dkair kampen indien het alleen om de ear gaat en er koegenaaiMl geen prijs noch geld noeh medaiUe aoeh eenig getuigsehrilt ia uitgeloofd WüleB de benepsnjdera tnmwelijk omgegaan Hq Isrfde geheel op öAxiif van het oogenhlik dat hij des motgea de deoraitging totdat hij wéér fhuia kwam Te huis oodervond hü de teederheid zqaer moeder ie den nnmatea omvang maar al zqne BoeiKkMea hieU hf voor zich en de gal en abem me zgne ziet vervulden verborg h $ haar sorgvaUig Kortom hij was aooit vertronwel k met haar daar waa hij te trotseh ea te eigenzinnig toe zoodat hg het voordeel ran dea invloed eeaer moeder mate Ik darfaietzeggeB geheel want hoewel zijn karakter net vena t i egaadeel verhard werd was z hart geCiuMB door hare gestadige zorgen Hq had haar Bef ea waa aaa haar gehecht ea het a nd KdT te hehbea wtUi ne moeder wie awa IMie inaAalSgi is I e heer en juftoaw FMteagiO doegea tea ap hle vaa de veehtpart dea ventaadigstea sria Er werd op sehoid hoegeaaaaad geene toespMis op gemaakt Wrf ia waar weiuea epa e knapen waaronder Alf en Tom Harty ea Ckailaf door dea ondeTWTJZCT in een afeooderi k rtAoot geaomes Maar ik heb nooit gehoord dat a eea alui woord t ea eea vaa de metres gsapnrihsa werd Dehesw ea jnboBW PetteagiU woaa astar wgs i kma hestaar vaa de aAooL Met aitzaadetiw vra eea gexwnSa gKoehtea ea hfeuwe oogea die t vereijehteB om te hentellen waa er aan het niterl der srholieten ot m met eöakt aiels meer Ie bemericeavaa ADVBttTENTIKN worden geplaatrt T n 1 5 regels jb 60 Centen iedere regri meer 10 Centen O E 00 TB LKTTBEB worden berekend nur plantCToimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVBBTBNTIBBLAD t welk de Maandag verscbgot niet zonder geldelgken steun rijden dan zuUsn toch wel Friezen genoeg gevonden worden die hel weinige geld bij elkaar brengen om bijr Kingsma en W de Vries naar Amsterdam te zenden zoodra er ijs ia De Sportclnb zal deze twee Wedstrqden op denzel lea dag laten doorgaan zoodra bet a dik genoeg ia om 2 of 3 personen te dragen Het publiek wordt dan niet op het i toegelaten en de abonnA hebben er geen nadeel bij daar de bun voor hen allen dan toch niet geopend konde worden Bij de eente vorat zal de dag zeer spoedig bepaald lija en worden erentueele mededingen dringend rerzocht zich nn reeds op te geven ten einde onmiddellijk per ielegiaaf verwittigd te kunnen word DsB 14ea Febnuri a s op Sint Tahm nadafeviert ttn de Bijmer de geliefde kinderdiehter £ Haiavriend van zoo menig gezin zijn taefatigsteii veijaardag Hy is iet alleen oud maar ook lijdend Jan joeTemenr brengt stil door velen rergeten zijn I hoekje ras Ospiqgss Maar 4at hij niet geheel vergeten wordt blgkt uit eene eircahtiie die door een twaalftal z aw vrienden is rondgezonden Deze wiEen den 14ea Febroan voor hem tot een genoeglijken d maken Z9 verzoeken allen die sympathie gevoelen voor des ouden rijaKr róót 7 Februari a s hon portret m én gaUm te willes zenden aan 3hr B öoekbg ie Gtoningea de portretten znllen ia een album worden reteenigd a dit zat hem op den feestdag door de commiaaie wordeA aangehodee Be onderteekeaaan der eirrolaire zijn Mr X van Hall i P Haaebroek Dr K I nllard en Jo ns van Maurik aUen te Amsterdam Mr K W U C Ver Hoeil te Arnhem Dr Jan ten Brink te Leide A WCTan Boniog te Botterdsm Dr M F A O Campbell Jofcaa Gram en P Loawens allea te a Owvwhage J H Egenberger Ar dea voorgevatkn strijd waarvaa ik een geloofwa dig venlag heb gegeven De vrede vaa Eraope wie I EL Jina i ii M s p ai aa tb Vgamim tAoolpagmtt gOmkmafa as ia gaag Tan d r ie kerfia gea dieft ia Mbag vaa avfa naiaal imUun heb v ua i tnlaM is ct aaasripa étm omgMtrtm Nieawe MsiihiSB ea aieam kandMa doea sich voor OBi He oaiie sleak te vo ee Toaa B Alf aaar eeae hoogaie stiaol tet voorbereidiBg voor het f aaa waa een foa op de vhnot te Saaad HiD ea hcaete eea bósek te iiitaimhupW waar