Goudsche Courant, woensdag 6 februari 1889

Donderdag 7 Febrnarl 1889 GOUDSCHE COUBANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Vergadering op 7EIJDAG 8 FEBRUAHI a s s avonds te 7 uren in het Schaakbord bij den Heer D AI Kleiwegf De ondergeteekenden noodigen allen die in betrekking staan tot of belang hebben by den Kleinhandel nit tot het bgwonen van bovengenoemde Vergadering Onderwerp Bespreking en toelichting van bet Progamma van den Nederlandscben BondcMaatschappelgk Belang In te leiden door den Heer J J GBOOTENOOBST W H M STBEVENS J BEEEBAABT Az J J VAM DM SAN DEN T CBEBAS J J GROOTENDOBST TOEGANG VBIJ M PEETEBS Jz NB In plaats van DONDERDAG VRIJDAG a s f j Oa Inzending van advertentien kan göscbidden t9t één nur des namiddags van deii dag der uitgave het juist eene bijzondere streng opratting Tan de plichten zqner roeping Het g ons reroorloofd als bewijs roor die aireughoid Tan opratting een woord uit zyn mond ta rertelien roor welks echtheid w j kunnen inslaan Een der Oostenrqksohe schrqrers met wien hg omgang had rertelde hem eens juist uit Serrië teruggekeerd zynde van dab moeiiyken toestand ran koning Milan Ja hernam de kroonprins zyu toestand is inderdaad zeer moeilijk en ik begrijp volkomen dat hij dien moede is hg zou al lang afstand gedaan hebbeu indien niet mqn vader de keizer hem zoo krachtig op het gemoed had gedrukt dat bet de pliobt is van elk vorst op de plaats te volharden waarop do voorzienigheid hem beeft gesteld Ook ik ben van die meening uitgezonderd een enkel geval dat nnmelyk een vorst zich niet i raoh ig genoeg meer ¥ o6lt om de plichten van zijn ambt te volbrengen Dan blijft hem niets over dan afstand te doen of zioh een kogel door het hoofd te schieten Want liever in t geheel geen vorst dan een slecht vorst Wie kaïv zeggen of niet dergelgke gedachten denongelukkigen door lichamelijke pijnen gefolterden door morphine ontzenuwden vorstenzoon in diemorgenschemoring door het brein zgn gegaan Berl TaffMilatt 32è Staats loteriJ Ygfde Klasse trekking van Dinsdag 5 Februari No 11224 f BOOO No 2526 6813 7308 11612 en 17067 ƒ 1000 No 1253 7535 13757 en 19416 ƒ 400 No 906 1091 7271 8247 11127 12797 en 18465 ƒ 200 No 292 3265 3410 6274 14633 16273 17205 17907 en 18750 ƒ 100 Prijzen van ƒ 70 110 3681 6552 9233 13014 15542 18660 135 3736 6553 9346 13034 15773 18825 11 3786 6716 9481 13041 15785 18834 832 3810 6949 9601 13043 16346 18876 839 3899 7059 9984 13239 16357 18919 686 3933 7075 10319 13315 16510 18980 646 4102 7202 10361 13316 16528 19006 876 4133 7494 10491 13328 16634 19120 892 4190 7570 10496 13367 16667 19170 933 4326 7685 10618 13498 16678 19217 1239 4416 7688 10709 13532 16698 19279 1248 4602 7717 10742 13562 16723 19297 1806 4542 7746 10894 1S690 16794 19303 1432 4698 7776 11113 13808 16826 19422 1 84 4610 7809 11131 14015 16862 19460 1620 4782 7887 11188 14089 16884 19463 1742 5116 7970 11241 14111 17111 19481 1745 5168 8009 11272 14160 17191 19703 1764 6227 8083 11285 14189 17250 19780 1843 5340 8302 11333 14254 17270 19807 1867 5376 8395 11404 14339 17317 19841 1961 6596 8403 11664 14397 17320 19926 3005 6661 8496 11734 14556 17413 19945 S036 6736 8632 11893 14674 17430 20093 2170 6906 8533 11989 14680 17613 2010B 2267 6924 8731 12111 14696 176 5 20135 2342 6954 8787 12223 14717 17693 20262 2515 6997 8849 12360 14721 17824 20458 8587 6040 8943 12432 14959 17923 20491 2939 6126 9010 12562 15045 17928 20565 2960 6216 9043 12697 16064 18247 20599 2973 6431 9045 12722 16194 18498 20626 3042 6496 9207 12898 16251 18540 20731 3296 6546 2S32 12971 15470 18676 20916 3641 PETROLEÜMNOTEERINGEN van de Uakelaars Cantzlaar Schalkwijk te Roiterdam De markt was heden vast IjOco Tankfust ƒ 8 35 Februori levering ƒ 8 16 Maartlevering ƒ 8 April en Mei levering ƒ 7 85 September October November on December levering ƒ 8 JBEIIRSBEUICHT AMSTEEDAM 6 Februari Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen zeer vast Egypte Oostenrijk Portugal en Russen willig gestemd Zw Noo Burirerinke Stand OEBOKKN 2 Febr Coraelii ouden k Puit en C Kiinun Cornelia Mina nndets A da Korte en E van der laan 8 Nellj ondera D JJaaelatflo en i Eialto 4 Corneli ondera Q Hpelatr ei 1 Verborg Neelijr onderi H O Brfeer es A Hiuoeodyk OVERLEDEN 8 Febr J Sicrk bniatr van E C fan der Meg 9 j A van den Ring 7 J G C S kernan 8 d Gouda Snelpersdruk van A BSINKMAK 8s Zoon ADVERTENTIËN Verhuisd J o STAM Meuhélmdker van de WESTHAVEN naar de Oosthaven B 34 voorhesn J G BELONJB Mg minzaam aanbevelende root alles wat tot het rak behoort VERHUlZIlXGEi Qj binnen en bniten de Stad MAISOU O 9 ANTONIO mm 52 Herengracht 52 LA HAVE Amtterdam N Z Voorburawal 200 Snccarsales utrecht Wittevronwenaingel 55a Leiden Breedstraat 54 Soorten vao Spaansche en Portugeescbe s l DESSERT d Roodeen Witte = 1=8 gS WITTE d Sec 1 S S SPAANSCHB TAFEL WIJNEN gca V 5 TINTILLA DB ROTA d g Gta C5 fgë OPORTO WUNBN SHERRY d MALAGA d Portdgeeache DESSERT d l i OUDE WIJN voorHerstellenden f £ aas fel In Flesschen en in Fasten Importatie Ezportatie Prgsconrantfranco op aanvrage Monsters in Kistjes van 6 of 12 Flesschen voor de gemakkelgkheid van t proeven tevens voor geschenten JS B Dit Hnis is teerste ouder den naam BODEGA opgericht in dit land Aangezien ook andere Huizen dezen naam bezigen sedert de oprichting van het hierboven genoemde heb ik besloten om alle verwarringen met andere Bodega s te voorkomen mgne geachte Begunstigers te verwittigen dat van af heden mijne Firma den eenigkn naam al voeren van Maison Antonio Aguilar La Have Een GEaOWD PBB800N aogeenigaima disponibel hebbende wensoht LOOP WERK te verrichten tnsachen des voormiddagB 9 12 en des namiddags 2 4 nar Brieven onder Letter Z aan de Boekhandelaars J tamBENTUM ZOON ADVJERTENTIEN in allejB nnen ea BuitetUandeehe Coit ranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Barean van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Wordt GEVBAAGD met MEI een flinke BÜSSBIlMSTfiOIlE en een BAKKEBSLEEBLINO beiden P G Adres franco Brieven onder No 1788 aan het Bareau dezer Courant Vraa MUtDERS BOSCH BIER door tal van Geneeskundigen aanbevolenZuiver nit HOP en MOUT gebrouwen Kraepelien Holm s EIEEL CACAO is de beste Voor dageljiksch gebruik voorul voor Kinderen als versterkend voedingsmiddel zeer aanbevolen vervangt Koffie Thee SU Chocolade Jom verkrügbaar in bussen k A Kgr h f 1 70 V4 Kgr 0 90 Kgr Ö 5Ö k HOLM ZEIST Een ware schat voor de ongelakkip e slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime nitspattingen is het beroemde werk Dr Retau s z elfbewaring Hollandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 Gulden Ieder die aan de verschrikkelijke gevolgen van deze ondeugd l jdt moet bet lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarl ks duizenden van een zekeren dood Te verkregen bjj het Verlags Magaziu te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in HpUand TT De nitgare dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is L25 franco ier pest 1 70 izoaderlgke Nommen VUF CSNTBH BET GYMNASIUM Toen in het vorig jair het gemeentebestuur tot den minister van binnenlandsche zaken het verzoek richtte om subsidie voor een volledig gymnasiam was het als vrjj zeker aan te nemen dat de Begeering indien zij daartoe bereid werd bevonden zou aandringen op een nieuw gebouw Dit was den Raad dan ook bekend toen hij het bekende besluit nam B en W hadden in hun plan gerekend op een spm van 25 000 voor stichting van nieuwe lokalen Het schrijven van den minister waarin deze zich bereid Verklaarde het verleenen van een rijkssubsidie te bevorderen zooals aan andere dergelijke inrichtingen wordt gegeven d i ten bedrage van de helft der i rkeljjke kosten stelde dan ook gelijk oreral elders de bepaalde voorwaarde dat de Gemeente zich zon verbinden tot het stichten van een nieuw schoolgebouw Dit is geen wonder Al het R k zich een belangrijke uitgave getroost ten behoeve van het hooger onderwijs heeft bet recht te vorderen dat de te stichten inrichting voldoet aan alle billjjke eischen en daaronder behoort in de eerste plaats een eigen gebouw Dit spreekt zoo vanzelf dnt pogingen om in die voorwaarde verandering te brengen onbegonnen wetk zonden zgn Tol dus ver heeft dien zich voor het progymnasinm beholpen met bet gebouw der bnrgeravondschool natuurlijk met toestemming der Regeering die ook thans reeds de helft der werkeljjke kosten van bet onderwijs bijdraagt Beiiderredenendaarvoor FEVILLETOM inT VERRE GEWESTEN iVbar iet Rigeltck nt 19 Hy had gemakkelijk met den spoortrein kunnen gaan dan zou hg in drie kwartier in de stad lijn geweest Dit lag echter niet in zijn plan by had zioU Toorgenomen te loopen Hij had behoefte aan eene flinke beweging van vier of vyf uur om tot kalmte te komen an zijne gedachten eene andere richting te geven Hij liep langzaam voort naar den grooten weg Voordat hij dien bereikte sloeg hij eene straat in die er parallel moe liep en stapte voort totdat hjj tegenover de Episcopale kerk kwam De torenspits van eene kerk heeft veel te beteekenen Dat zeg ik altijd bij mij zelf als ik er eene zie In de stnd spreekt zij van zwier wedijver gezellige bijeenkomsten wuftheid huwelijken bruiloften dood en begrafenissen Zij spreekt van zucht naar onderscheiding wegens meerdere vroomheid van het streven naar kerkelijk gezag naar bewondering en toejuiching Zy spreekt er bovendien vnn dat wij elfzuohtig en bedorven zijn in onze dagelpsohe in zeker geweest dat hft gegronde vooruitzicht bestond dat de inrichtiag binoen een niet te lansr tijdsverloop op grond der bepalingen van de Wet zou moeten worden uitgebreid tot een volledig gymnasium en dat dan onmiddelijk zich de noodzakelijkheid van een ander gebonw zou doen gevoelen ïn het gebonw der burgeravondscbool toch zjjn niet de in het vervolg verdachte zeven lokalen disponibel terwijl daarenboven de thans in het gebruik zgnde vier schoolloknien voor het doei weinig geschikt zjjn Zij zijn voor een veel grooter aantal leerlingen ingericht en worden gedurende den winter des avonds gebruikt voor groote uit ambachtsjongens bestaande klassen hetgeen ten gevolge beeft dat het er s morgens alles behalve fnsch is Ook is er geen docentenkamer welke voortaan als het leeraarspersont l talrijker is ni lMa geniiat worden Ben afrondêrl ke conciërge is er niet de dienst wordt waargeinomen door den bediende van de rjjks hoogere burgerschool die wel de lokalen opent en sluit s morgens de kachels aanlegt maar overigens den geheelen dag aan den Tienneweg op zgn post moet zgn Leeraars en leerlingen moeten gedurende de schooltijden in zijn dienst voordien naar de bel Inistereh boodschappeh i annemen enz Het is dus geen wonder dat de R eering als zjj eene goede reeling van het gymnasiaal onderwgs wenscbt geen gedegen nemen kan met den tegenwoordigen primitieven toestand In de zitting van den gemeenteraad van 22 Januari jl hebben B ep W een rooratel in handelingen maar dat er i ns in de week iets is waar w j als tegenstelling op kunnen wijzen Op het land heeft de torenspits minder een dergelflke beteekenis Op de grens heeft zij niets van dien aard Daar spreekt zij slechts van afhankelijkheid van God on de noodzakelijk om dit te erkennen Maar overal in d stad op het land in de wildernis ia de torenspits eene bekentenis van bezorgdheid over hetgeen hiernamaals komen zal Hiervan sluit ik echter denederigenuit dearmen van geest bedoel ik voor wie do torenspits een bevestigend teeken is van God en Zijne tegenwoordigheid BiÜ Holt kwam tegenover de Episcopale kerk Toen stond hij stil Eerst nam hij den weg bedaard in oogonschonw Er was niemand in t gezicht Daar overtnigda hg zich vap Nu balde hij de vuist en schndde die nijdig tegen het gebouw Wat bedoelde Bill Holt daarmede Ik geloof dat hij t zelf niet recht wist Wat het ook wezen mocht ontbrak het hem naar t scheen aan den moed om daarbij gezien te worden Zooveel bleef er ten minste van den ouden eerbied over Misschien wihle hij hierdoor lucht geven aan de opgekropte bitterheid zijne vroegere jaren maar wanrom dnn zijne gramschap tegen het kerkgebouw gericht Waarschijnlijk bracht hij het in verband mot den ouden vijand en veprolger van zijne moeder ADVEBTENTISN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Boreodien worden alle Adrertentiea gratis opgenomen in het ADVEBTENTIBBLAD t welk de Maandags rerscb nt gediend om aan de gestelde voorwaarde te voldoen Zg stellen voor de voormalige Gasthuiskerk af te breken en op de vrijkomende ruimte een gebonw te stichten met de vereischte 7 ven scfaoollokalen een rectors en een docentenkamer en een woning voor den coucierge of althans een vertrekje voor dezen als bg niet in het gebouw woont De kosten van bet gebouw zgn geraamd op 14 000 die van den woning voor den concierge op 1200 eaf van het ameublement op ƒ 800 dns een gezamenlgk bedrag van 16 000 Wjj moeten zeggen dat de spm ons zeer meeralt als men in aanmerking neemt dat de eerste raming die berekend was naar hetgeen elders was nitg eren 25 000 bedroeg Dit geringer bedrag is zeker voor een deel het gevolg ran de omstandigheid dat ar op geen lokalen voor onderwgs in natuurwetenschappen gerekend is Deze Vakken ïflilen kunnen worden gegeven in het lokaal der rijks hoogere burgerschool B en W hebben zich zeker overtuigd dat bg bet Rgk daartegen geen bezwtor bestaat Bg eenigen goeden vril van weerszgden is dat ook wel te vinden daar zoowel het aantal lesuren in die vakken als het vermoedelgk aantal leerlingen niet groot is en het daarenboven niet zeker is in eene gemeente als de onze dat de splitsing van de hoogere klassen telken jare noodig zal zjjn Indien reeds voorloopige bespreldngein in dien zin hebben plaats gehad verdienen B en W in dubbele mate waardeering voor hnn streven om de te stichten inrichting zoo weinig kostbaar te zooals hij hem beschonwde den WelEerwaarde Croton Ellsworth Na deze opwelling en zeer tevreden dat er geen getuige bij was geweest stapte liill met vluggen tred voort en op den grooten weg gekomen was hij weldra op marsch naar de hoofdstad Do WelEerwaarde Croton Ellsworth had hem al dien tijd gadegeslagen hij zag hem den weg af komen hij zag hein stilhouden en voorzichtig rondzien hij zag hem zijn tengere vuist ballen tegen hei heilige gebouW hij zag dit alles met iets van die zelfvoldoening welke een politie spion gevoelt als hij tot zijne vreugde ontdekt dat de verdachte persoon dien hij zoo lang bespied heeft werkebjk de misdadiger blijkt te zijn dien hü zoekt Den volgenden Zondag werd de geschiedenis van Bill Holt aan de kinderen van de Zondagschool metde noodige opsieringen vertelt De predikant begon met een relaas over de moeder van den knaap en hare afvalligheid Het natuurlijk gevolg was zeide zijne WelEerw de schrikbare ongoloovigheid yan haar kind die op openlijke heiligsohonni i uitliep Den arm die op zulke eene wijze tegen de kerk werd opgeheven kon het nimmer welgaan Hij zou verdorren en verschroeien ten teeken van God s toom Wat beefden de kindoren Wat waren zij bl de Bill Holt noch de moeder van BiU Holt te zijn Ik geloof wel dat er enkele gevoelige harten gezullen üagn die medelijden met Bill hadden V