Goudsche Courant, donderdag 7 februari 1889

nuken It met de eiichen Tan goed onderwys eu de TOOrwMiden der hooge Begeering bestaanbaar ia Of het gebonw op de voorgestelde w aan het doel zal beantwoorden kannen w natuarIgk niet beoordeelen dit ia trouwens de aangewezen taak Tan het schooltoezicht Maar indien dit met het voorstel genoegen neemt en w j Tennoeden dat het gemeentebestuar in dezen wel zal te rade gegaan zgn met den inspectenr dan gelooven wfl dat hetdageIgksch bestanr het Traagstak op alleszias beTredigende wgze heeft opgelost althans wat de financiën betreft Dit een ander oogpnnt hebben wg echter één bezwaar Het betreft de plaats van het gebouw Volgens het voor eenige maanden door B en W overgelegde voorloopige plan bestaat het TOornemen ïooveel mogelgt gebrnik te maken van het leeraarspersoneel der rijks hoogere bargerschool zooals dit tot na toe geschied is In verband daarmede komt ons de afstand der beide gebouwen wel watgroot voor Wg vreezen dat heel wat tijd zal verloren gaan met het heen en weer loopen terwijl het zeker niet voor de orde bevorderlijk kan zija als eeif klasse moet wachten op een leeraar die na het eindigen van een lesuur eerst moet komen van een op betrekkel k grooten afstand gelegen lokaal Intosscben is dit bezwaar niet onoverkomelijk Er kan op worden gerekend b j het opmaken der roosters van lesuren hnishoadelgke bepalingen aan beide in richtingen knnnen er wellicht voor een groot deel in voorzien doch het geheel weg te nemen zal moeil k gaan Wjj kannen niet onderstellen dat zulks bg het ontwerpen van het voorstel ontgaan is aan B en W en vermoeden das dat aan de keuze Tan een andere plaats nog grooter bezwaren zijn Terbondeo Het kan echter zgn nat hebben op deze schaduwzijde van het voorstel de aandacht te vestigen wellicht dat in den raad nog een middel wordt gevonden om in dit opzicht in beter doen te komen Wel begrgpen wg dat ander terrein meer in de nabgheid en eveneens ter beschikking van de stad niet voor het grgpen is Aankoop van bouwgrond zou de kosten aanmerkelgk doen stfjgen doch t enover deze bezwaren mag dan in rekening worden gebracht dat de gemeente het terrein van de Gasthuiskerk dat om de ligging zgne waarde heeft voor andere doeleinden of verkoop di onibel houdt BINNENLAND GOUDA 6 Februari 1889 Sedert den 1 dezer heeft de heer I C Idenburg zich te Haastrecht als arts gevestigd Vele bewoners dezer streek lien met genoegen dat weder maar de WelEerw Croton Ellsworth gevoelde slechts eene strenge grimmige blijdschap De volgende week hoorde de arme mevrouw Holt er van spreken Ik weet niet hoe Het kwam evenals alle slechte tijding op de wieken van den wind Zij was zoo bedroefd en getroffen dat zij er over dacht om dadelijk bij den predikant te gaan onderzoeken of het verhaal waarheid kon behelzen Hiervan werd zij echter teruggebracht door juffrouw Pettengill die haar kwam bezoeken en er op aandrong de geheele zaak uit zulk een liefderijk oogpunt te beschouwen zelfs al was er iets waars in dat de weduwe zich weer gerustgesteld gevoelde Mehitabel Pettengill bleek werkelijk bij deze gelegenheid een weldoende engel te zijn Mevrouw Holt was ziekelijk gevoelig op dit punt geworden en het heldere juiste gezichtspunt waaruit de schoolm teres een jongenskuur beschouwde was zeer vertroostend v or hacir t Was echter geen jongenskuur Evenmin was het zooals de WelEerw Croton het had voorgesteld Bill Holt kwam vroeg in den namiddag te NewYork aan opgeruimd en vol lust en moed Hij liep voort tot aan strtat Dna en Twintig die hij insloeg en waar de schoonheid der stad hem eensklaps bü het naderen van Madison Square in toog viel Hij gevoelde zich niet eenzaam of verlegen Noch de pracht van alles wat hij om zich heen aanschouwde Is vroeger in date gemeente 1 ee genséikundigen zijn gevestigd daar de buitenpractgk zioh over verscheiden verspreide buurten uitstrekt Beaor dagen verscheen ter Landsdrakkwij h t verslag over de verrichtingen van het armbestuur in 1886 Uit het slak blpt dal men ter Algemeene Landsdrukkerij drie maanden en een week is bezig geweest met bet zetten en drnkkeu van dit jaarrapport dat den 29n October de Tweede Kamer passeerde Niet ten onrechte merkt het Hbl dit releveerende daarbij op dat het waarlijk is of de Regeoring den spot wil dryven met het voorschrift der Grondwet dat jaarlijks een uitvoerig verslag over de verrichtingen van het armbestuur aan de StatenGeneraal qioet warden uitgebracht De bedoeling van dat voorschrift zal wel wezen de noodige gegevens te verschaffen voor de kennis van den toestand der onvermogenden opdat men bijtijds de vereischte maatregelen kunne nemen Maar wat beeft men aan mededeelmgeu en cijfert omtrent den toestand van drie jaren geleden Naar de Wereldburger verneemt kan nu binnenkort definitief het olficieelo bencht tegemoet warden gezien van de benoeming ran onzen rroegeren landgenoot Lord Eeay baron Maokay tot gouverneur der Kaapkolonie en Ëogelands hoogen commissaris voor ZuidAfrika in de plaats van den aftredende den heer tiorcules Robinson Daar aan Lord Beay s tegenwoordige betrekking gouverneur van Bomb ruim het dubbele salaris verbonden is van dat als booge commissaris heeft het bij Lord Eeay een punt vaa rustige overweging uitgemaakt of hij de nieuwe betrekking hoe gewichtig en vareerend ook en daarbij voor hem zoo eigenaardig passend wel zou aannemen De Engelsche regeering schijnt echter op de eeno of andere wijze dat bezwaar wel uit den weg te zullen ruimen althans Lord Reay s benoeming mag men binnenkort tegemoet zien De keer Lucien Baujsde heeft te Far s den voormaliu cn draagbaren schouwburg in eere hersteld Een uitgelezen gezelschap kunstenaars en kunstenaressen een uitstekend orkest en goed bezette koren kunnen in elke salon worden ontboden om de komische operette lie Boilelet uit te voeren Een fraai tooneel Lo Chariot de Thespis betiteld wordt in twee uur tüda door drie man in elkander gezet en bediend Andere stukken zullen volgen Zaterdag hebben te Arnhem drie knapen van 8 en 9 jaar zibh toegang weten ta verschaffen tot den kelder van een tapper in de Beekstrast en zioh aan jenever uit een vat zoodanig tegoed gedaan dat zij als levenloos liggende in den kelder werden gevonden Een hunner was waarschijnlyk in zijne dronkenschap gevallen waardoor hij eene ernstige wond aan het hoofd bekomen had De nadere bijzonderheden welke omtrent de vreeseKjke spoorwegramp bij Groenendael gemeld worden bevestigen ten volle den omvang van dit onheil Het is natuurlijk onmogelijk met nauwkeurigheid op te geven het aantal personen die bij deze ramp lichamelijk letsel hebben bekomen omdat er daaronder zijn die er met een schram of buil zijn afgekomen maar in verband met het aantal biljetten noch het gewemel van menschen en rijtuigen brachthem van zijn stuk Hg richtte zich op en zag volvertrouwen rond luide uitroepende Daar behoorik ook toël ï X De hoofdstad verslindt aUes in hare onverzadelijke kaken Altijd roept zij om meer Zij put de markt uit zoowel wat levensmiddelen en fabrikaten als menschelijke wezens betreft Zij gebruikt zij verteert Zij jakkert evenzeer menschen af als omnibuspaarden De Rijkdom vordert er eerst wat moeilijk te verkrijgen is daarna wat buitengewoon fabeladitig en onmogelijk is De Armoede moet met inspanning van alle krachten daarin voorzien door dag en nacht te arbeiden Nu en dan struikelt de Armoede en valt Zij kan zioh niet langer staande houden zij bedelt Wellicht steelt rooft of moordt zij of begaat zelfmoord De Rijkdom fronst het voorhoofd Wat zijn de menschen slecht Wat neemt de misdaad toe De politie is al zeer zwaki De Armoede gebruikt echter niet altijd geweld ook kan zij met altijd bedelen Zij sukkelt voort en berust om maar stil gebrek te lijden De Rijkdom hoort er over spreken en zegt Zijn er dan niet genoeg annengestichten hospitalen en weldadigheidsinstellingen waartoe ik het mijne heb bijgedragen die aan den gare du Liaealmtrg is ven l 0 biljetten de raming van het aaq I passagiers hetw k de trein van de stations van Schaerbeek en if Vort had medegebracht en einle de samenstelling van den trein is ven tot dS sletsom gekomen dat er omstreeks 310 passagiers ép den trein waren en dat er van dezen omstreeks 2B0 geheel ongedeerd gebleven zqn terwijl eergisteren namiddag het aantal dooden 16 bedroeg en er zich in de verschillende openbare hospitalen nog 27 gekwetsten bevonden van welke de meesten aan de beenen gewond zijn en velen éiu of beide beenen hebben verloren De trein was als volgt samengesteld Na de locomotief en tender volgde een bagagewagen waarin de hoofdconducteur en een tweede conducteur zich bevonden die wonderbaarlijkerwijze beiden ongedeerd gebleven zijn niettegenstaande de goederenwagen geheel is vernield waarschijnlijk zijn zy door den schok uit den wagen geslingerd Achter den bagagewagen volgden vier rijtuigen Se klasse dan twee rijtuigen Ie klasse twee rijtuigen 2e klasse eneindelük 1 rijtuig 3e klasse waaraan de rem was welke door den derden conducteur werd bediend De vier wagens 3e klasse die vooraan waren hebben het meeste geleden en onder de daarin gezeten passagiers waren de meeste slachtoffers Toch is het aantal nog betrekkelijk niet groot als men bedenkt dat deze vier rijtuigen nagenoeg vol waren elk der rijtuigen bestaat uit 5 compartimenten voor 10 personen zoodat zij samen plaats bevatten voor 200 personen terwijl er ongeveer 180 in gezeten waren Ook het voorste gedeelte van het rijtuig der Ie klasse is verbrijzeld en daarin was zekere mevrouw Pasture gezeten die aan hare vreeseli ke kwetsuren overleden is In het tweede rijtuig Ie klasse was onder anderen öok gezeten de zangeres mcg Dyna Beumer die met den heer Bouwens en een paar andere artisten zich naar Namen begaf waar rij s avonds op een liefdadigheidsconcert moest zingen en ook werkelijk gezongen heeft onder de onbesohórijfeUjke geestdrift der toehoorders over hare gelukkige redding Ter aanvulling of verbetering van hetgeen in een vorig nr aan de dagbladen ontleend werd dient nog het volgende te worden medegedeeld In de eerste plaats dat de vernielde brug niet op één maar op twee bogen rustte welke beide ingestort zQn Verder dst het bericht ook per telegraaf gemeld dst omstreeks middernacht het werk aan de plaats des onheils gestaakt zou zijn geheel oiyuist is integendeel eene afdeeling genie troepen en bnrger sardwerkeis hebben onvermoeid den ganschen nacht doorgewerjct terwijl eerst tegen den ochtend een ander detachement troepen de eerste is komen aflossen Dientengevolge was men er in geslaagd het rechter spoor tegen 9 uur geheel vrij temaken zoodat ongeveer een half uur later de trein naar Ottigniet weder vrij passeeren kon Intustchen lagen de locomotief en het linker spoor nog onder puin en steenen bedolven en omstreeks 10 uur zou de eerste dynamietpatroon worden gebezigd om de groote gemetselde steengevsarten te vernielen ten einde die te kunnen opruimen Het deskundig onderzoek sohijnt geen twijfel te laten dat de ontsporing van den trein een 20 i 30 tal meter vóér de botsing tegen de brug heeft plaats gehad zoodat niet zooals er geruchten liepen de brug die bouwvallig en oud was door de laatste Waarom gaat de Armoede daar niet heen Dan gaat de Eykdom ter kerk knielt op een zacht kussen neSr en bidt voor de Armoede met aandacht en ernst bidt dat God de Alwijze de Barmhartige de armen en bedroefden gedenken en het in hun nood vertroostei moge Na dezen plicht volbracht te hebben stapt de Rijkdom zijn rijtuig in en laat zich naar huis rijden om te dineeren Soms is er in den tekst van de preek iets verschrikkends niettegenstaande den zoetvleienden toon waarmede de predikant de woorden tracht te verzachten nMet ü lichter dat een kernel ga door het oog va een naald dan dat een ryke inga ia het Koningrijk Oode ii De Rijkdom luistert en is niet op zyn gemak Waarde hoorders wij verstaan hierdoor niet letterlijk een rijk man maar een man die zijn hart op rijkdommen stelt Ha hal zegt de Rijkdom ik althans stel mijn hart niet op Eykdom Go en verkoopt allee tcat gij hebt en deel het onder de armen De Eijkdom verbleekt De predikant stelt hem gerust Dit werd eenvoudig gezegd om de oprechtheid van den jongeling op de proef te stellen t Is volstrekt niet toepasselijk op dan hedendaagschen maatschappelijken toestand Juist zegt de Eykdom en knikt goedkeurend Wordt vervolgd F regens dUbtwfe te zijn en rai tengevolge Tan het fceunen op den wia ou zijn neergestort JSene afschiMrellka bijzondisheid vermeldt de Inilépendance Terwijl op eiken trein van den Belgischen en den Eransohen Nord zegt zij een verbandkislje aanwezig is met de allemooozakelijkste eente bu pmiddelen bü een spoorwegeogevid schijnt de administratie van de Belgische staatsspoorwegen dit annoodig te achten zoadat dan ook Zondag lu de eerste oogenblikkeo ten einde bü de ernstige verwondingen het bloed te stelpeq by gebrek aan pluksel het paardenhaar uit de kussens gebezigd is moeten worden Dat een verband met zulke hulpmiddelen de vreeselijkste gevolgen kan hebben behoeft wel niet te worden gezegd Men schrijft uit Sittanl aan de N S Ct In de naburige gemeente B zal aanstaande week eene verkiezing voor den gemeenteraad plaats hebben Twee oandidaten streven reeds eenigen tyd naar de eer om in de dorpsraadzaal een plaange te bekomen Dinsdag jl kwam echter geheel onverwachts een derde oandidaat opdagen en el een zekere Z klompenmaker van beroep die aangemoedigd door vele vrienden ouch ambiesje hauw gekrege om ins in den road te komme zitte Woensdag vervoegde hij zich bij den burgemeester met de woorden Heer burgemeister ioh komuuch verzeuke veur de pampiere Wat voor papieren vriend vraagde do burgemeester Ija heer burgemeister dat zal ick unch ins krek zegge was het antwoord ich hub oooh ambieigagekrege om in den raod te komme zitte en noe wolich uuch vnyndlik verzeuke mioh de pampiere inorde te laote maoke Go verlangt waarschijnlijk de kiezerslijst hernam ds burgemeester lachend welnu goede vriend gal maar naar den secretaris die zal u wel he pen Deftig stapt onze klompenmaker naar den aeactaris die zioh juist in gezelschap van een dtr raadsleden bevond Heer secretaris begint Z de kompelemente van den beer burgemeister geer zoudt mich a ebleef de pampiere veur de kaeting in orde naoke ich hub ambiesje veur in den raod te kommeen schtel mich noe kandedsat Ge bedoelt zeker de kiezerslijst niet waar vraagt de secretaris justement heer antwoordt Z en ouoh loo ein annunske hauw ich gèr veur in de gazet en get angeisdi nog veur op da sukkeleirss U laote drukke fWaat zegt hierop het aanwezig raadslid biste gek jong zooveul gejid schaodig te maoke das te dich kandedaat schtelst hubste gliek mèbant dich in Oosnaam aon gein annunskes en sukkeleires op Dat kost dioh eine ganse pungelgejlden doe ksnst dat eigeate veul beterkoop hubbe Loester Doe geest doodeenvoudig bie Koob deBod en zekt hum dat hè het dich gans plechtigoetbelt das te dich kandedaat schtelst dat kostdich vief grosche en damit biste van de gansekrempel af Gleuf mioh jong as ich iaa weer gekoze mot worde ioh flik et em ooob ezoo Deze idéé beviel onzen klompenmaker uitstekend en na zioh in de gunst van den secretaris on bet raadslid beleefd te hebben aanbevolen en hun ieder een paar prachtige klompe te hebben beloofd es ia hem bie de ksezers loue aonrekommandeire spoedde hij zich naar Koob de Bod en beval dezen den anderen morgen zijne candidatuur oet te belle Koob die ook vleesoh oet te belle bad was s anderen daags s mon ns reeds vroeg in de weer Op de gewone plaatsen van afkondiging begon hij eerst hevig te schellen en riep dan met stentorstom Daar is te bekomen bij D verach geslacht rnndrleesch aan 56 cents de lalo zegt dit voort Toen schelde Koob nog heriger en veel langer dan de eerste maal en begon weder Nu luistert allen aandachtig De heer C J Z brengt bij deze plechtig ter kennisse van de inwoners en vooral en bijzonder aan de heeren kiezers dat hg zich by de gemeenteraadsverkiezing van aanstaanden Maandag candidoat stelt en dat hy zioh plechtig en beleefd in de gunst der haeren kiezers aanbeveelt Zegt dit voort De beide eerste candidaten ijn sedert dien niets op hun gemak daar de nieuwe aanbovelingamanier van den klompenmaker oaudidaat vele kiezers te zijnen gunste heeft gestemd en er dus veel kans bestaat dat zijn ambiesje om ouoh in den road te komme bevredigd zal wonlen Onlangs werd het plan geopperd en een opwekkend woord tot de Nederlandsche jongelingschap gericht om een bond te stichten zich ten doel stellende om door samenwerking het persoonlgk vervullen van den dienstplicht te bevorderen en te steunen Dank zij den bijval dien het plan van verschillende zijden ondervond is het voorioopig bestuur bestaande uit de bh H K Valmer voorzitter en A F de Savomiii lobnan eentiris haas in staat gesteld de eerste grondslagen te leggen voor dien bond SB zijn aan belangstellenden de ontwerpsla tuteu en een ontwerp huishoudelijk reglement toe f ezonden terwijl de eerste algemeene vergadering is epoald op Zaterdag 9 Febr a s s av te 8 uren in het hotel De oude Orsaf Kalverstroat 12 In de statuten wordt o m het doel van den bond omschreven als a bet honden van algemeene vergaderingen i het opwekken tot deelneming aaa de vrijwillige oefening in Ben wapenhandel en het geven van inlichtingen omtrent de regeling van den militiedienst c het bevorderen der aansluiting tusschen hen die buiten hunne woonplaats hunnen militiedienst moeten volbrengen en d het behartigen der belangen van hen die hun dienstplicht persoonlijk wenschen te vervullen In elke gemeente waar moer dan zes leden zg n kan eene afdeeling worden opgericht en elk lid stort jaarlijks 0 26 of 0 0 in de bondskas Een van de meest beroemde Parijsche artsen in de vorige eeuw kreeg op zekeren dag bezoek van een man die de hulp van zijne kunst inriep om een byzonder hardnekkige kwaal te bestrijden Op de vraag wal hem dan eigenlyk scheelde antwoordde de onbekende dat een onoverwinnelijke zwaarmoedigheid hem hot leven ondraaglijk maakte Ge moet af en toe eens een glas goeden wyn drinken zeide de arts Ik heb in mijn kelders de fijnste en beste wijnen antwoordde de zieke maar zij nemen mijne treurigheid niet weg Ga dan eens op reis Ik heb geheel Europa al doorgereisd maar steeds werd ik door mgne zwaarmoedigheid geplaagd Hm Dat is e h bedenkelijk geval Er is evenwel nog een middel ga geregeld naar den Italiaanscben schouwburg wanneer Carlin optreedt zijn humor is onuitputtelüir en zijn levenslust zoo aanstekelijk dat die de uwe ongetwijfeld zal doen terugkeeren Ach dokter antwoordde de zieke met een diepen zucht ik zie wel in dat mijne zwaarmoedigheid niet te genezen ia ik zelf ben Carlin I Baitenlanilsch Overzicht President Oamot heeft bewilligd in het venoek om ootthig vsn den heer ForroaUlat als minister van justitie en van den heer Delsporte als secretaris by het departement van koloniën De heer Guyot Dessaigns js tot minister van justitie benoamd Donderdag hield de nieuwe LondensChe graafschapsraad zijn eente bijeenkomst Tot de werkzaamheden behoorde het benoemen van een voorzitter en bet verkiezen der 19 aldermen Tot voorioopig voorzitter is verkozen nr John Lubbock doch de benoeming der aldermen is na een zeer heftige discussie tot deze week verdaagd Deze qnaastie der wethouders heeft de gemoederen zeer opgewonden te vwen had reeds een vrq heftige polemiek plaats over de vraag of zg zouden verkozen worden uit penenen buiten den counif council of uit leden van den graafschapsraad Onder de personen die als toekomstige aldermen genoemd wenlen behoorde ook Charies Dilke de politieke schipbreukeling die langs dezen weg in het staatkundig leven had knnnen terugkeeren doch naar men verzekert is deze candidatuur afgestooten op het moraliteitsbewustzyn der beide vrouwelijke leden van den county council lady Sandhurst en mi Cobden Indien waar zoo kan dit stof geven tot een interressante polemiek tusschen voor en tegenstanders van den invloed der vrouw op het staatkundig leven Het Ëngelsehe publiek stelt op het oogenblik meer dan in den Londenschen graafschapsraad belang in de behandeling waara in de lerscho afgevaardigden van den kant van Balfour bloot staan De i georing bewijst altyd weer opnieuw dat het volstrekt niet in haar bedoeling ligt de lersche dwangwet te beschouwen als een schjrikmiddel waarmede men stoute kinderen naar bed jaagt Wederom zijn twee lersche leden van het parlement John O Connor en Cordon tot vier maanden gevangenisstraf veroordeeld wegens ijverige deelneming aan het Plah of Campaign Wanneer het zoo voortgaat zal weldm geen enkel lerscb afgevaardigde op vrije voeten rondloopen en de zitting van het parlement deze maand zonder Pamell s volgelingen geopend worden De Duitsche Rijksdag heeft de behandeling van het voorstel tot afschaffing der graanrechten voortgezet Natuurlijk verzuimden de liberalen niet weer op de groote nadeelen der hooge invoerrechten op graan te wyzen Zelfs de heer Von Benningsen de leider der nationaal liberalen verklaarde dat hy persoonlijk evenals altijd een tegenstander is van invoerrechten op graan maar toch achtte hy het niet wenachehjk deze nu geheel af te schaffen Te vergeefs beproefden de liberalen het ontwerp althans naar een commissie te doen verzenden Dit voorstel werd verworpen zoodat het voorstel der soeisaMaemaffatei den volgenden dag ten tweeden male behandeld ea eveneens verworpen zou worden Terwyl k ntein Wissman zich gereed maakt om dezer dagen als Duitsche rnksmmmissaris naar Zanribar te vertrekken eu het beloer over de Duitsche koloniale bezittingen op Aftika s oostkust over te te nemen komen uit Zanzibar weer alleriei ongunstige benchten De Arabieren zetten de vgandeKjkheden tegen de Duitschers te Bagamoyo en Dttes Solam toort terwyl hun opperhoofd Busheri in zyn kamp groote slavenmarkten houdt De blokkade heeft nog niet veel gebaat want tot dusver is het alleen der Duitsche boot Leifzig gelukt een schip met 200 slaven te nemen die echter later weer in handen der Arabieren vielen In da Italiaansche Kamer heeft de Minister van Financiën den toestand der geldmiddelen uiteengezet Het tekort voor het jaar 1888 89 wordt geraamd op 191 826 000 lire met inbegrip van de credieten welke ter uitbreiding van leger en vloot zyn aangevraagd Da Minister acht het niet wenschelijk een leening te sluiten maar wil hot tekort dekken door een flnaneieele operatie In 1881 werd een fonds gesticht tot het uitkeeren van pensioenen hetwelk 27 153 240 lire aan rente kon uitkeeren 1 Juli 1889 zal do rente van dit kapitaal nog 16 370 000 lire bedragen Daarvan wil de Minister nu 3 800 000 lire besteden om het waarborgfonds voor de staatspapieren te versterken doch het overige deel van bet kapitaal wil hy in de schatkist storten De schatkist zou daardoor een kapitaal van 240 000 000 lire verkrijgen terwijl de uitkeering der pensioenen als geregelde uitgave op de begrooting zou worden gebracht Door deze operatie wordt het tekort voor 1888 89 verminderd tot 85 140 000 lire en deze som wil de Minister vinden door 31 610 000 lire te bezumingen en enkele belastingen te hervormen of te verhoogen De Minister stelt o e voor de grondbelastin met 1 pCt ta verhoogen en dentelfden maatregel toe te passen op de lontbelastiBg en de belasting op roerende goederen Aldus vertrouwt de Minister dat het financieel evenwicht over eenige jaren zonder leening zal hersteld zijn PETROLKÜM IMOTEERIIVGEN van de Makelaars CantzUar Schalkwük te Rotterdam De markt was baden onveranderd Loco Tankfnst en Loco Geïmporteerd ftut f SJ September October November en December laT ring ƒ 8 KEMMSGEriMG Gebruik van Hondenkarren BURGEMEESTER en WETHOÜDEES der Gemeente Gouda Gezien de bepalingen van het gewijzigd Beglement op de Wegen en Voetpaden in de Provincie ZuidHolland Herinneren HOÜDEES VAN HONDENKARREN aan hunne verplichting tot het doen van aangifte bij Burgemeester en Wethouders hunner woonplaats om zich in het daartoe bestemde Register te doen inschrijven Van de inschrijving Moordt aan de houders een bewgs afgegeven Het gebruiken of doen gebruiken van Hondenkarren waarvan de aangifte niet is geschied is op straffe eener geldboete van ten hoogste ƒ 50 verboden Onder Hondenkarren worden niet verstaan Handwagens waarbij een tusschen de wielen loopeade hond als hulpkracht wordt gebruikt Gouda 6 Februari 1889 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN De Secretaris BEOUWEB BEURSBEUIGHT AMSTERDAM 6 Februari Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen goed prgshoudend Russen en Portugezen zeer willig Oostenrijk en Turkije vast Zw Nooren en Amerikanen onveranderd ADVERTEWTIËN Voor de vele blgken Tan deelnemingondervonden bg het overladen van onze geliefde Zuster en BehnwdznsterMejufirouw ELISABETH BflCHNEB betuigen wg onzen oprechten dank J M SPRDIJTBücHNM M SPRÜIJT Gouda 6 Febrnari 1889