Goudsche Courant, vrijdag 8 februari 1889

N 3835 De nitgare deser Conrant geachiedt dagelgka met nitzondering Tan Zon en Feeatdagen De pr i per drie maanden ia 1 25 franeo per poat 1 70 A ouderlgke Nominen YUF CSKTSN DE HAAIV t Co Princenstraat 45 Rotterdam Handelaars in OLIE en LOOG VRAGEN op alle plaatsen soliede 7ESTEBENWDDEDI6EBS Groote Collectie A v OS Az Kleiweg E 73 en 73 Hooglieemraadscliap Eijnland DIJEGEAAP EN HOOGHEEMRADEN tan RIJNLAND brengen by deze ter openbare kennis 1 dat de listen der stemgerechtigde Ingetanden van het Hoogheemraadschap voor het dienstjaar 1889 van den eersten Donderdag in Februari 1889 af gedurende veertien dagen voor ieder ter lezing zullen liggen als volgt de lijsten van al de zestien dittricten ter Secretarie van Rgnland op eiken werkdag van des morgens 10 tot des middags 4 ure alwaar zg tevens tegen betaling van 10 cents voor elke Igst verKrggbaar zijn die fan het derde district aan de Cruquius dié van het vierde district aan de Lynden die van het zevende district aan de Leeghwater die van elk der overige districten tor GemeenteSecretarie van de hoofdplaats van dat district en van de daartoe behoorende onderkiesdistricten 2 dat zg die vermeenen dat de lijsten niet nanwkenrig zgn opgemaakt gedurende veertien dagen na het aanplakken dezer kennisgeving het recht hebben hunne bezwaren met overlegging van de vereischte bewijzen aan de beoordeeling van de Vereenigde Vergadering te onderwerpen welke op den eersten Donderdag in Maart omtrent de ingekomen bezwaren zal beslissen 3 dat door of vanwege het hoogheemraadschap deze kennisgeving op den 7 i Februari 1889 zal worden aangeplakt Dgkgraaf en Hoogheemraden voornoemd VAN DER BREüGEN Dijkgraaf EGBERT DE VRIES Secretaris OOUDA 7 Febnuri 188Ï Tenrijl wy de aandaoht Te ti i 8D op achtantaande advertentie betreffende het Militair Aseaut en Tooneeluitvoering op 20 Februari a t maken wij ingevolge een on g san verwwk het publiek opmerk3 am Aal de uitvoering aUee een liefdadig doel beoogt en niet zooala het Oouduke jttherttntuilad publiceert door etn hol besloten wordt strekkende dit bericht om het maksD na fig iiTtr gevolgtrekkingen te voorkomen Ken aehryft oos nit Haettrecht Den lOen dexer zal het 10 jaar g ladeu cijn dat de Zondagwhaol van den Ned Proteaiantanbond werd opgericht Met genoegen kan het beetnor an iaton derheid de niwleworkende dames op hun arbeid terug rien Zj verdienen den dank der vrijiinnigen in onze gemeente voor hun belanfelooca moeit dia aof tMdf üipera het gebralk dat van de lohaol g maakt word waardearUig vindt De heer O Bnrger te Stolwqk heeft wegens kooge jaren sijn ontahig genomen als schout van den polder Beqeische 28 achtereenvolgende jaren had hij die betrekking iraargenomen Het zeer groote meerderheid van stemmen is de heer C Ooms z tot zijn opvolger gekozen De Hsagsehe ooirespondent dei Zu h Cl kondigt een gewijsigd wetsontwerp op den Idnder en vrouwenarbeid aan waarin o a de instelling ran fabrisksinspectenn zou worden opgenomen Bij bevelschrift der arrondissements reohtbank te Middelburg is gisteren rechtsingang verleend met berel tot gevangenhouding en instructie tegen M m VERRE GEWESTEN iT ur hit AfeUa X 80 Maar waarom zijn de armen aan de hoofdstad gehecht P Omdat zü daar gezelligheid rindeui Daar sluiten zij zich aaneen als makkers in den nood Zjj nemen deel in elkander s lot en helpen elkair Ziet dien gsbrekkigen bedelaar Wie weipt centen in zjjtt hoedP Kinderen en arme lieden Denzulken is het Koningrijk der hemelen Daar behoor ik ook toel riep Bill Holt uit terwijl hü midden in den maalstroom stond j Waartoe f I Daar bekommerde Bill zich niet om hü dacht er volstrekt niet over hij wist slechts dat hü in de hoofdstad was om evenals de anderen züne krachten in te spannen Hy liep Broadway twee mülen ver af sloeg vervolgons linksom in de richting van de oostelüke rivier en stapte door iotdat hg aan de groote Fabriek ean Josiah Abbott kwam Hy trad binnen en na venigo oogenblikken gewacht te hebben werd hy in i roote JAARLIMSCHË ÖPRUIHINC gedurende de maand Februari van Mantels Costumes Japonstoffen Percales ¥ ïT14€li WÏTTI OMIilü en KATOEIVEIV GOEDEREIV enz enz TOT BALAHSPRWZEII D SAMSOM Premie Aandeelen HET VIÏTE KKUIS GEIiABASfDCERU door een speciaal voor deze leeiiins verbonden Waarborsrfonds en een Reservefonds beiden gedeponeerd bU de Wederlandsche itauk te Amsterdam Jaarlijks DRI £ TREKKINGEN met HOOFDPRIJZETN van 200 000 100 000 ƒ 50 000 ƒ 30 000 15 000 10 000 enz Alle Aandeden moeten in den loop van 64 jaren uitloten De minste prgs 14 opkUmmaude tot ƒ 2S DE JBUËUHXFOZGEAttB TREKKING heeft plaats op H A DIESTELHOEST BItLABD en MEUBELFABRIKANT beveelt zich opnieuw aan tot het LEVEREN van uitslnitend eigengemaakte en REPARATIE van alles wat tot het vak behoort Ook belast hg zich met VERHUIZINGEN Daar Nieuwjaar de ondste en beste knechts van wijlen den Heer J G BELONJE ook bjj mü in dienst gekomen zijn ben ik in staat alle leverantiën of reparation in den kortst mogeIgken tgd uit te voeren Dadelilli voor billUlieii prUs TE HUTJE Of TE KOOP Ben goed onderhouden staande en gelegen aan de Haven bjj de Dubbele Buurt te Gouda zeer geschikt voor WINKELNERING Te bevragen franco Brieven bg den Heer A H G MDRRAIJ Practizjjn Flaweelen Singel 596 Gouda 329 Staats loterij Vijfde Klasse trekking van Woensdag 6 Februari No 3643 3868 6000 10518 14471 17753 en 20801 ƒ 1000 No 3683 5710 7012 16012 en 17892 ƒ 400 No 2773 en 5643 ƒ 200 No 880 1513 1899 2031 2154 6616 8267 mét een Hoofdprijs van 50 000 2 Prjjzen 2 500 enz Deze PretflieAandeelen zgn voor den prjjs van f 12 75 verkrijgbaar ten Kantore van de Heeren Wed KNOX nOBTLAUD te Oouda 1 8388 882 8848 9078 12072 12214 12611 1 12762 en 14986 100 Prqzen vat 70 184 3457 6469 8843 12020 162B6 18202 157 8633 6474 8908 12245 15472 18224 441 3542 6488 8911 12261 15620 18287 445 3608 6548 9102 12309 15627 18384 638 3651 6701 9163 12363 1B732 18S61 640 3812 6864 9190 12363 16822 18367 702 3864 6908 9281 12602 16830 18490 733 3964 6950 9289 12667 15843 18967 774 3961 6964 9829 12601 16909 18 78 865 4000 6991 9340 12803 16965 19019 1067 4001 7051 9345 12865 16059 19065 1282 4008 7197 9426 12866 16084 19142 1370 4067 7204 9480 12941 16145 19194 1380 4068 7232 9604 13003 16162 19260 1401 4097 7244 9511 18016 16183 19893 1435 4156 7315 9698 1 3219 18701 19431 1441 4184 7360 9748 132 6 16825 19482 1489 4210 7386 9767 13241 16892 19604 1492 4240 7402 9762 13292 17070 19619 1592 4342 7430 9864 13309 17098 19688 1648 4450 7462 9969 13313 17128 19697 1659 4766 7468 10123 13848 17168 19722 1721 4921 7617 10360 13433 17220 19757 1914 5024 7770 10582 18626 17276 19806 1917 6046 7822 10606 13546 17305 19887 1956 6068 7866 10695 13729 17 348 19902 2228 6099 7908 10746 13782 17542 19961 2259 6114 8024 10797 13791 17659 19962 2410 5383 8103 10884 13985 17662 30187 2656 5463 8246 10892 14077 17600 20193 2888 5663 8363 10916 14147 17631 30244 2942 5674 8367 11003 14275 17650 20248 3063 5868 8396 11143 14346 17870 20678 3077 5960 8409 11191 14428 17788 20568 3174 5969 8450 11436 14623 18041 30614 3177 6977 8453 11780 14596 18057 20760 3206 6091 8467 11807 14659 18155 30838 3366 6317 8539 11823 147B7 18199 30988 3421 8356 8664 11937 14943 Gouda Snelperediuk van A BUI NT Z i v 1889 Vrüdag 8 Felniarl GOUDSCHE COURANT JXteuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVEBTENTIBN worden gepl w Tan 1 5 regel 50 Centen iedew regel meer 10 Centen GEGQTB LBTTKE8 worden berekend naar plaatamimta BoTenfien worden alle Advertentien graiia opgenomen in hei ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Terschgnt De InBeadlng van advwtentifti kan SMohiedesi tot éin oor dM lUunlddAga van den dag der uitgave BnOJENLAND dtardoor worden gespaard Met alle bescheidenheid acht ik rai ne opmerking van meer dan voldoend geiricht om daarop de aandacht der Nederisadsche spoorwegmaatschappijen te vestigen Ligt het niet op den weg van den raad van toezicht op darapoonregdiensten in Nedeiiand in deze het initiatief te nemen Naar de Jmt Ort uit betrouwbare bron verneemt beslaat het plan om eene maatschappij op te richten tot exploitatie ran het Paleis voor Volksvlijt Aan het hoofd van die Maatschappij sou komen te staan de heer Ton Sr directeur der centrale markten te Dusseldorf Het Paleis Voor Volksvlijt zon aldan tot eene groote hal ingerieht warden waar bloemen planten groenten vleesch visch enz zonden te koop aangeboden worden Er zyn reeds onderhandelingen aangeknoopt met de aandeelhouders van het Paleis voor Volksvlijt wsarvan de meerderheid zich bereid verklaard heeft zoodat de onderhandelingen apoedig tot e jgoed nd zollaB jebruht woh1 terntt J de E ood 44 jaar ontnager griffier rm den polder Waarde geboren te fort Batk wonende te Kminingra gedetinand te Ifidddburg ter zake dat hij in zq ne betrekking van ontvanger griffier van den polder Waarde voor welks betrekking bü bezoldigd weid van de an dïen polder toebshoerende gelden die hij in t$oe betrekking onder zijn bereik had in 1888 en iü het begin van dit jaar een bedrag van omstrt ƒ 6000 opzettelijk heeft verduisterd Naar aanleiding van de apoflfiregramp bij Oroenendaal tobnjft mr 8n in da j Jm it Onbegrijpelijk dat de millioenen reizigers door de gansche wereld wMr spoortninen r den niet op de middelen gewezen worden oa b geval van ongeluk zioh nror de vreeeelijfcste venüilnngen te vrijvaren en zooal niet gehael daa look looreel binnen bun igm bereik t beveiligen V wenden ten einde een subsidie te ontvangmi daar zoo het plan gelukt de reeds lang beloofde en verwachte groentenmarkt van gemeentewege niet opgericht zou behoeven te worden Als een bewijs dat er nog een aantal vosaen op de Veluwe worden aangetroffen dient dat gedurende de laatste maand bq de Vereeniging tot bescherming van don wildstand op den Velnweioom weder 6 volwassen rossen werden vertoond alle afkomstig uit de omgeving van Eede en fiennekom Wel moet het verwondering wekken dat het aantal dezer dieren noi zoo groot bigft daar die Vereeniging sedert hare oprichting in 1882 voor bgna 200 rossen premien heeft uitbetaald Dit is echter oen gevolg daarvan dat zij in eet belangrjjk deel der Veluwe niet worden vervolgd zioh ongestoord FEVILLETOX Het komt mij voor dat op de besturen der verschillende spoorwegmaatsehappütin de dure rerplichting raat ket rmumi a mkjMmiamid UUmm nota aan het middel tot selrBekeud in geval vm onverhoopt deraillemant of ander spoorwegongelnk Bestaat het verbod om gedurend de beweging van den trein hoofd of banden buiten de portierramen te houden is sedert kort in ieder compartiment de noodrem aaawetig om ingeval van noodzakelijkheid den trein te doen stilstaan niet minder wenschelijk komt het mij voor dat in iederen wagen op alle lijnen de reitigers met groot duidelijk zichtbare letters en ia het oogvallend kunnen lezen eeue ematige waatschuwing om toodra eenige schok zich in den trein doet gevoehm onvenrijld met den meest mogelijken spoed de beenen op te bank te pUatsen Deze eenmaal aangenomen vaste geiroonte van het reizend pabliek moge bij een panisehen schrik en goeden aSoop stof geven tot eenige hilariteit bü eene werkelijke ramp zal zg heilzame gevolgen hebben en mnig menschenleveg functie gjBsteld Hier zullen wy hem voor het tegenwoordige laten Intusschen bidt de weduwe Holt alleen in hare nederige woning Ood ochtend en avond om beacherming en zegen voor haar eenigen zoon XI Wy hebben gesproken van de veranderingen in de Byzondere school Omstreeks denzelfden tyd dat Tom en Alf naar Round Hill vertrokken werden Harry Ellsworth en Charley Graves naar Poughkeepsie gezonden om daar geperfectioneerd te wolden in hetgeen men een praktische handelsopvoeding noemt alsof jonge lieden niet spoedig genoeg de koopmnnsstreken ratten zonder dat er scholen gesticht behoeven te worden om het hun te leeren Datzelfde jaar was een voorspoedig jaar geweest voor Randall den apoorwegsanneraer zóó voorspoedig dat hy een A aai huis in de stad kocht en het zeer zwierig het inrichten Virginia werd na8r de kost en dagschool voor jonge dames van Madame Rosa Pora te St Oauden gezonden waar zy alles weer alleerde wat zü vroeger geweten had of het althans door nieuwe leerwüzon zóó in de war bracht dat het haar van weinig nut meer was Hier leerde Virginia Pransch met eene afschuwelyke uitspraak van een der beste meesters een Duitscher van de Strsatsburgerzüde van den Byn die by madame Rosa Fora te St Ganden onderricht in het Fransch gaf en in onveistaanbaar slecht Duitsch op het instituut van Madams Delia Farepa Prang By Madame Rosa Pora was hy een Parijzenaar by Madame Delia Parepa Prang een echte Pruis Ofschoon Clara Digby aan de Byzondere scho d den regel bleef volgen dien juffrouw PottengUl haar had voorgeschreven was zij toch met altyd te Scotenskopft maar bezocht in de vacantie hare voormaliga schoolvriendinnetjes in de stad of elders Zoo maakte zy ook kennis met Mevrouw Ferris die in de eerste kringen verkeerde dewijl haar echtgenoot door zyn bestier en overleg zulke goede zaken had gemaakt dat hy er over dacht bankier te worden Ik geloof niet dat Clara haar ooit bezocht als Alf in de vacantie thuis was maar zy was zeer intiem geworden met Emily Ferris Alf s nicht die wy den lezer in een vroeger hoofdstuk hebben voorgesteld en die zooals men zich herinneren zal van zooveel invloed was geweest op Tom s besluit om naar het stoomschip te gaan Clara en Emily waren zulke uiteenloopende karakten als twee meisjes slechts zyn kunnen en danrom juist waren zy zulke goede vriendinnen Zoo gaat het gewoonlyk Mevrouw Adolphus Drinker de zuster van Alf gaat nu ook met voorname familien om De zoo