Goudsche Courant, vrijdag 8 februari 1889

kuDDen vowtpUntea m rerspreiden in de omgeving Zeker w ira het te wensohen dat men rich over de geheele Veluw veraeaigde ter bestrijdiiig vau dezen aohrik voor wiUwng en pluimvee Sinds hare oprlohting betaalde gano mdt Vweeniging voor en badng van S666 aan miën voor 187 voawu 105 danen 88S bunsings B marters 243 wcMb 688 roofvogala UStt kstao 6S4 Tlaamsche gaaien en S66 kraaien Man stalls zich den toestand van jachtveld kippenhokken en zangvogela voor zoo ai deze veralinders in leven waren gebleven Wel verdient doe deze Vereeniging den dank en ateon van liefhebbera van jaoht pluimvee en gevederde zangera aaogerien de oontributie slechts bedraagt 6 voor leden en ƒ 1 voor begunstigers De Brusselsohe bladen gaan voort met nadere vreeselqke bgzouderheden mede te doelen omtrent de ramp welke te Groenendael heeft plaats gehad £ en groot aantal doodeu ea gekwetsten zyn herkend Intnsachen laat een officieele opgave zich nog wachten Met zekerheid weet men dat het aantal reizigers in den trein tweehonderd zeventien bedroeg Prof Hauben die zich met zijn neef en twee andere reizigers een heer en een dame in de achterste coupé 1ste klasse beyond welke van de ramp te Igden heeft gehad verstrekt aan de Ré orme een levendig verhaal VMr kirt ootmttend tooneel dat aioh aan ham voordeed toen by en zijne mederoizigors zich met groote moeite uit de coupé hadden bevrgd De opgestapelde overblgfselen van brug en trein vormden een puinhoop hooger dan de boog van de brug Uit hot puin kwamen voortdurend hartverscheurende angstkreten Vele gewonden baadden in hun bloed Aan dezen besteedde de heer Hauben het eerst zijn zorgen Maar zijn valies en instrumenten waren verloren geraakt Daar de meest dringende eisch van het oogenblik was bij velen het bloedverlies te stuiten nam de dokter zijn toevlucht tot het meest primitieve hulpmiddel Hq sneed in der haast kleine buigzame boomtakken af om daarmede de slagaderen af te binden Op deze wijzo verleende de heer Hauben aan een twintig of dertig gekwetsten de eerste hulp Indien ik terstond vervolgt de geneesheer cijn verhaal betere hulpmiddelen bij de hand had gehad zou ik vele levens hebben kunnen redden Maar er was niets Se Aulptrein haam eent twee uur a de ramp aan Yan alle kanten riepen ongelukkigen of men ken dan nooit te hul j zou komen De verbandraiddelen enz welke de trein aanvoerde waren ie eenenmale ontoereikend en voldeden voUtreIct niet aan de eiechen leelke de hedendaagKhe chirurgie êtelt Wg mijne helpera en ik waren er niet weinig over verontwaardigd Ik werd met groote toewyding bijgestaan door den heer Warnotte geneesheer te Etterbeek door geneesheeren uit den omtrek en een jong student aan de Universiteit te Brussel den heer Marin De restaurateur van Groenendael de heer fiose vermenigvuldigde zich hq liet cognac rhnm beddelakens enz brengen Het meerendeel van de reizigers die er heelhuids waren afgekomen hadden de vlucht genomen Wat de bewoners van de streek betreft zij stonden met de handen in de zakken het schouwspel aan te rien De hoer Rose smeekte hen om water voor de ongelukkigen te gaan halen die onophoudelijk drinken I drinken 1 riepen De boeren gaven zelfs geen antwoord hoog bezwaarde Bloomingdaler grondbezitting die dastijda de hypotheek niet waard was bleek een voordeelige koop te zijn Eene billijke vergelding voor zijne belangelooze daad Drinker verkocht tegen de hoogste markt en besteedde de opbrengst ala een verstandig makelaar om voor zijne vrouw een kapitaal vast te zetten dat haar tenminste een toereikend jaariijksch inkomen verzekerde Het beviel Tom Castleton volstrekt niet dat Clara zoo intiem werd met de familie van Alf Hij zocht een middel te bedenken om Clara met zijne moeder in aanraking te brengen maar er was geene geschikte gelegenheid toe Wat weusohte hij eene zuster te hebben of eene jeugdige tante of zelfs maar eene nicht in de tweeden of derden graad bq wien hij Clara kou ontmoeten Hij moest zich in zijn ongelukkigen toestand schikken maar wist zich er schadeloos voor te stellen als hij Clara ontmoette door haar zooveel buitengewone oplettendheid te bewijzen als eeu jongeling slechts kon Ik geloof haaat dat hij het wel wat overdreef maar dat durf ik niet beslissen Wanneer wij een bezoek afleggen in de Hoogere school te Round Hill zullen w j zien dat het daar zeer vlot gaat Tom en Alf zijn de voorbereidende studie bijna door Zij kennen Virgilius en Sallustius eu de oratién van Cicero op hun duimpje en zijn ook tehuis in de beste uittreksels uit de Grieksche dichters eu prozaschrijvers Hunne echt Engelsche opvoeding is Terstond na den nWt liad het fuw idt Ae lotsomotief zich medegedeeld aan enkele waggons waarin nog reizigers zatan opgesloten Dw ammeu breidden nok met eeu schrikwekkende euKeid uit Ik riep dan boeren toe dat zjj aarde op het vuur zoadm werpen om het uit te dooven Ik waa varplicht éad m den strot te gijjpen en ifin toe te voegen zoo je niet doet wat ik ja zeg werp ik je in het iwu Morrend onderwierp hg zidi aan mj bevd In den namiddag kwam ik te Brussel terug met deu trein welke de eerste gewonden aanvoerde Aan het station Luxemburg hoorde ik een van da beambten die uit een der goederenwagons stapte tot een zguer Brusselsohe ooltegs s zeggen Wal nu wat zegt ge er vanP Heb ik u niet gezegd dat er een ongeluk zou gebeuren Ik kan u verzekeren dat hq dit woonlelijk gezegd heeft want de uitdrukking trof mq zoo dat ik baar oumiddellyk in m jn opsohrqfboelge heb gedoteerd Of deie beambte droeg kennis van een defect aan den we dat zulke droevige gevolgen htbben kon en heeft verzuimd de administratie te waarachuwen en dan is hij schuldig of wel de administratie was op de hoogste gesteld eu dan kan nieta baar verontschuldigen Riders in de S orme lezen wq bat volgende verhaal van e e andere ooggetuige De hellingen van den dijk aan beide yden van den spoorweg zijn met uieuwsgisrigen bedakt dia de opruiming bijwonen Straatjongens zijn in de hoornen geklommen om een vrijen blik op het tooneel van verwoesting te hebben Met veel moeite had men de geheel vernielde wagens losgehaakt ééa rqtuig van de 3e klasse twee ongeschondon rijtuigen der 2e klasse eu één voor de helft vernield rijtuig der Ie klasse In laatstbedoelden waggon had men des morgens een waggon van de 3e klasse kunnen zien die er geheel ingeschoven was als eene lade in hare sponningen Met dak van den 3o klasse waggon was als oen sinaasappelschil omhoog getild en bleef in de lucht hangen Boven den goederenwagon te midden van allerlei overblijfselen vond men nog bijna ongeschonden de pakketten van de Brusscische dagbladen terug alleen do omslagen waren verscheurd De tender lag rechts van den weg d beide achterwielan waren gebroken Niets evenwel eveuaardde den overweldigenden aanblik van de locomotief die onder het puiu van de brug ala verplet lag De machine waarvan men alleen het achterste gedeelte kon zien lag als begraven onder groote steenklompon Het was eeu verwarde massa ijzer en steen waartusaohen geau enkel deel van de locomotief duidolyk te herkennen viel Het lijk van deu stoker werd op de locomotief gevonden bet was half verbrand door den stoom verpletterd door stukkeu van de brug en van de machine Met behulp vau een locomotief moest men de overblijfselen van de machine wegnemen Op het oogenblik dat de locomotief het stuk ijzer medesleepte waarop om zoo te zeggen bet lijk van den stoker Ferry gespiest was riep de aanwezige procureur des konings Qü gaat hem vierendeslen Er is niets aan te doen was het antwoord wij moeten hem in stukken snijden als wiJ hem hebbeu willen De ongelukkige zag er wel vreeselijk verminkt uit zijn hoofd was bijna geheel afgerukt bovendien waren Ferry beide beenen afgesneden zijne kleeding bijna geheel door het vuur verteerd reeds als voltooid te beschouwen Zij hebben een genoegelijk leven geleid In hunne getrouwe vriendschap voor elkander is meer wederkeerige oplettendheid dan tusschen twee broeders althans veel meer intimiteit Iets is er wel is waar dat een waren scheidsmuur tusschen hen opwerpt en daar is des te meer werkelijkheid in omdat zij er nooit op zinspelen en liet zelfs niet erkennen willen Toen Tom en Alf te Round Hill kwamen hield hunne gezamenlijke galanterie voor juffrouw Digby op Denk eens aan Onze kleine jlara Dertien jaar oud er niet langer Clara voor die jongelingen Zij bijna volwassen begreep den staat van zaken volkomen Haar gedrag jegens beiden kon niet verstandiger zijn Elk woord elke blik van haar werd door beiden opgevangen om als een schat voor altijd in het geheugen bewaard te worden Vooralsnog lieten zij daar niets van blieken Tom en Alf wisten echter zeer goed wat in elkanders hart omging wat daar kookte en brandde op het punt van uit te barsten twijfel jaloezie folteringen niet van onbeantwoorde liefde maar van onzekerheid Maar wat behoef ik die te beschrijven daar gij zelf lezer bq ondervinding er alles van weet Evenwel herhaal ik dat Tom en Alf oprechte en getrouwe Wenden waren en zeer gelukkig in hunne wederzqdsche gehechtheid Tom was de meest dweeperige de meest romaneske Toen ds lijkbaar de toeachoawers vooA loog oatbloottsn dezen het hoofd Dit was de eer die aan dit slachtoffer van den arbeid bewezen werd Twee beambte zijn het gevaar ontkomen Zü bevonden zich beidan in den goederenwagmi die ook geheel varniald is worden Ën van hea is slechts lieht gewond dezs vertalt dat aiat watt waar en iioe l j uit dan wagen lokaKcn ïs Dr Schaepmsn zet in het Centrum zijne meeoing uiteen over de beweging die op het getouw gezet is tegen het mogelijke plan der regeeriag en invoaring van den persoonlijken dienstplicht voor te stellen Hij noemt deze beweging ontijdig en wel op grond van het volgende De vraag over don peraooniijken dienstplicht heefl twee zijden De eerste zijde soa de heer Sahaeplnsn willen noemen de katholieke Voor ieder r katholiek zegt hij staat het vaat dat de invoering van den p fooulijkeu dienstplicht gepaard moet gaan met alle Vrijstellingeia die de kerk voor da volle en vrije uitoefening van haar geheelen werkkring noodig aoht Over dezen eisch bestaat bij geen enkel r katholiek twijfel Alleen wanneer aan dezen eisch ten volle ia voldaan kan de invoering van persoonlijken dienttplieht on vraag wezen waarop ook de r katholiek met een gerust geweten een toestemmend antwoord mag geven De tweede tijde ia van militairen of juister gezegd van socialen aard Op de vraag of invoering van persoonlijken dienstphcht nuttig of althans onschadelijk voor de maatschappij is worden slechts lijnrecht tegenstrijdige antwoorden gegeven Van den eenea kant heet het dat de persoonlijke dienatplicht het leger en de maatschappij zal redden van den anderen kant noemt men den persoonlijken dienstplicht den dood van de individueele vrijheid Beide beweringen zijn overdrijvingen De eerste is zoo goed ala onbewgsbaar de tweede is slechts eer gedeeltelijk waar zij geldt alleen voor vijftien ten honderd van de lotelingen In ieder geval is het waar dat de invoering van den persoonlijken dienstplicht bij velen bezwaaT vindt en geiyk staat met eene omwenteling in het volksleven Welnu zulk een omweateliug moet op vreedzame wijze met vrije medewerking van het geheele volk kannen geschieden Voor mij verklaart dr Schaapman bestaat in deze overweging het sterkste bezwaar tegen Je invoering van persoonlijken dienstplicht Wat wil nu de in gang zijnde beweging I Zij wil de Nederl roomsch katholieken doen protesteereu niet alleen tegen den persoonlijken dienstplicht die de vrijheid en het recht der kerk zou krenken maar tegen den persoonlijken dienstplicht als zoodanig Tegen die verwarring der beide sijden van het vroagatuk komt de heer Schaepmsn op evenals tegen de stempeling van het verzet er tegen als een r katholiek beginsel Ën welke r katholielcen zullen protesteeren zij dia van de plaatsvervanging gebruik kunnen maken of allenP Eu hoe zal men protesteeren Men wil krasse middelen bezigen Men wil aan de leden der rechterzijde het mes op de keel zetten Of men door op dezen toon te spreken het karakter on de waardigheid der r katholieke Kamerleden onaangetast laat laat staan eerbiedigt deheer Schaepman wenscht op deze vraag niet te ant van de twee Alf verloor de wereldwijsheid waarvan zqas ouders gesprekken op nog zeeï jeugdige leeftijd den grond hadden gelegd nooit uit betoog Tom was hem daarin ver ten achteren en hü beschouwde de meerdere kennis van Alf in dit opzicht als iets verwonderlijks Daar zulke eene wereldwijsheid Tom nog niet werkelijk te pas kwam had AÖ voor t oogenblik geen bepaald voordeel op hem maar iedereen zeide dat Alf een knaap was die zich wel door de wereld zou slaan en dat Tom niet tegen s levens hinderpalen en struikelblokken bestand zou zijn xn De WelEerwaarde Croton Ellsworth zette zegevierend zijn taak voort De heiligheid van dezen geestelijken heer zooals die zich openbaarde in de striktste inachtneming van vormen en ceremoniën trok de aandacht der geloovigen van heinde en ver De Episcopale kerk werd als een modelkerk aangewezen en Scotenskopfl word een Mecca op kleine schaal namelijk in den zomer voor die zichzelf kruisigende leden der Anglicaansche kerk die op eene nog oudere afkomst dan de Roomsch Katholieken aanspraak maken en die de gelukkige geschiktheid van den WelEerwaarden Croton om verfoheidene uitlokkende vormen opnieuw bq de steedsftoenemende kerkelijke ceremonien in te vooren zeelrbewouderden IF ordi vervolgd woorden lliar ita uA b lalcar men ontneemt aso 1iw ramt tsKaa peraoonlijkan dieastpUoht de gracht v o bet vruwUUge D tage iartü kan hun iJ taevo eot dot q 1ian4 laB ait UeMrevrees Waarom wacht nea borsndiea het wetsvoorstel der regeering of ten minste het verslag der Staats ommiaaie mat itt Had men ook niet kunnan afwachten of de leden der rechterzijde niet onder elkander op delicate wqze zouden beproeven eendrachtig op te treden tegen den persoonlijkett dienstplicht Wanneer ik dit alles overweeg oldos besluit dr Schaepman dan jueen ik bet volle recht te bezitten om deze protestbeweging ontijdig te heetan Ik geloof zelfs den lof van gematigdheid ta verdienen door het niet buigen van juister uitdrukking In het nieowa Hoandberieht van het Kederiand che Zeudelinggenootschap is het vijftiende jaarverslag der Kwartgulden Vereeniging opgenomen Daarin komt o a het volgende voor Ofschoon niet ieder jaar even belangrijke bjjtonderhedeu omtrent de Kwartgulden Vereeniging zijn meê te deelen kan toch met dankbaarheid worden vermeld dat de pogingen van hut beatuur tot instandhouding en uitbreiding in verschillende provinciën van ons land ook nu niet onvruchtbaar waren Wel miste meo meer dan eens op de roepstem die nsar sUe zijden uitgaat het begeerde antwoord maar desniettemin kon meer don ééa lichtpunt genoemd worden In de gemeente ËUekom o a zal door de ijverige bemoeiingen van ds Jonker en zijne echtgenoote in dit jaar een aanvang gemaakt worden met het inzamelen van gelden voor da aobplen in de Minahasaa ea ook van andere pUataen kan dit getuigd worden In 1888 is aan jaarlijkache bijdragen en asn giftan bij de Kwartgulden Vereeniging ingekomen Bü bet Botterdamsche Comité uit Bottardam 392 85 uit Friesland 88 76 uit Noord Holland 299 8SVi uit Utrecht 284 60 ta taaen 1066 93 Bq het Haagsche Comité uit Zuid Holland 1062 33 uit Zeeland 82 uit Groningen ƒ 47 uitNoordBrabant S tozamen ƒ n 4 38V Bij bet Zutfensohe Comité nit Gelderland 688 33 uit Overijsel 219 68 uit Drente 2 76 te zamen ƒ 810 76 Aan giften voor da kweekschool an da ssholen in de Minahassa is van December 1887 tot December 1888 bij den algemeenen thesaurier ingekomen 786 29 uitmakende met de bovengenoemde ontvangsten dar oomité s een bedrag van 3867 32 Een bijna ongelooflijk staaltje van verstrooidheid werd dezer dagen geleverd door het personeel van een trein in Frankrijk Be trein die Maandagavond ta halfnegen van Havre naar Montivilliers vertrok heeft het station te Havre verlaten zonder passagiers mede te nemen en eerst toen men te Montivilliers stilhield bemerkte het treinpersoneel dat de waggons alle ledig waren Intussohen zaten de reizigers omstreeks zestig in getal allen voorzien van een plaatabiljet in de wachtkamer van het station Havre te wachten lot men hen kwam waarschuwen Om het verzuim te hersiellan moest men een half uur later een extrv trein laten bopen Men meldt over het vergaan van een duitsche bark aan het DU Ned Zaterdag in den vroegen morgen ia in de Noordergronden gestrand de duitsche bark Theodor Sekrendt kapitein Paptist met steenkolen van Shields naar de Kaap Yerdische Eilanden bestemd Bq zwaar stormweer asn den grond geloopen werd het schip korten tqd later geheel verbrqzeld waarbij zeven miai der equipage benevens de echtgenoote en twee kinderen van den kapitein die zich san boord bevonden het leven verloren De zeven overige opTsienden wisten zich in eea boofge te redden waarmede zij de strandplaat Onrmt bereikten De reddingboot van Nieuwediep ter hulp gezonden mocht er in slagen vier der schipbreukelingen te redden de drie andere onder welke de kapitein bezweken door uitputting en weiden een prooi der golven De geredden zijn ter verpleging in het marine hospitaal te Nieuwediep opgenomen De toeaUnd der vier geredde personen is bevredigend De namen der geredden zqn de matrozenH Slmger en S B Datema de hofineeater F Lippkeen de kok C Schanz Men meldt uit Texel van 4 Februari Aan de Zeedijk beoosten de haven spoelde hedeneen Iqk aan waaraan nog geen ontbinding te bespeuren was en dat een scaphander om het lichaamhad Waarschijnlijk is het een der schepelingen van het verongelukte duitsche barkschip Tieodor Bekrendt De bovenkleeding bestond uit gele oliebroek enblauwe kiel Eeu Duitaoh majoor do heer SohUeben heeft saaa aarüga atodia in de weraU gesondes waaHn hü aantoont dat bij de Romeinen de paarden niet met hoefijzers besUigen werden Wel bond men hun lederen schoenen aan da pooteo Er is nooit een enkel echt Romeinsch hoenjzer gevonden Uit het Noorden stamt de gewoonte om de paarden te beslaan waar de met ijs bedekte bodem buitengewone maatregelen tegen het uitglqden dikwqls noodig maakte De oudste hoefijzers stammen uit de tweede eeuw na Chrtatus Eens uitgevonden verspreidde rich het gebruik van hoefgzers met groote snelheid door Germanic en Gallië Tot opheldering heeft majoor Schliebeu een paar platen aan zijne studie toi evoegd welke te vinden is in de Jaarboeken der Nauautche vertemging voor oudheden deel 20 Buitenlandscb Overzicht Gelijk wij gisteren berichtten is in Frankrijk de heer QuyotDeasaigne als minister van justitie opgetreden De nisdwe minister die lid der Kama is voor Puï de Ddme ivas voorheen voorzitter der radicale linkerzijde doch nu behoort bü tot de zoogenaamde independenten die zich Mj geen der drie republikeinsche groepen hebben aangeslotea De heer GuyotDessaigne ia rechtsgeleerde en was tqdens het tweede keizerrqk als officier vau justitie werkzaam Op het oogenblik was hq rapporteur der commissie welke verslag moest uitbrengbn over de nieuwe legerwet De Kamer heeft in de afdeehngen de commissie benoemd belast met het uitbrengen van rapport over het ontwerp tot wedorinvoaring van den tcrutm d arrondiuenunt Zeren leden zqn voorstanders van do voordracht en vier voor het behoud van den terutia de Hite In het geheel zqu 217 stemmen uitgebrsoht op de eerstgenoemden en 191 op de laatstgemeiden De rechterzqde heeft in mssas gestemd op tegenstanders van het ontwerp De meeste afwezige leden behoorden tot de Unkerzüdf In den Duitschen rqksdag went eene lange disenssia gehouden over de publicatie der brieven afkomstig van het Geffeken procea De nieuwe minister Schelling verdedigde de baudelwqze der Regeering die in dan boezaa der vergadering weinig steun vond Practiache resultaten had het debat niet Met lijk van kroonprins Budolf is plechtig doch eenvoudig onder algomoene deelneming der Weener bevolking ter aarde besteld De keizer heeft eene proolaaistie uitgevaardigd waarin hq ook uit naam van de keizerin en prinses Stephanie zqn donk betnigt voor de treffende blijken van deelneming eu gehechtheid bq den dood van kroonprins Rudolf Mq zeitt verder Ik bid God mü de kracht ta schenken om te volharden in müne pogingen voor het algemeene welzqn en tot handhaving van den vrede Ten slotte geeft de keizer de verzekering dat hij den weg tot dusver door hem ingealogon zal blqvan volgen Da Hongaarsche schrüvar Maurus Jokai deelt in zqn blad Nemiet den brief mede door kroonprins Rudolf voor sqn dood aan baron Saégenyi gezonden Dit schrijven luidt aldns Waarde Szdgenyi hierbq zend ik u een codicil Handel overeenicomatig den inhoud daarvan en van het testament hetwellÉ ik voor twee jaren met toestemming mqner gemalin heb gemaakt In mqn studeerkamer in den Hofbrug stout naaat de kanapea een tafelde Met den gouden sleutel dien ik u hierbq zend kunt ga de lade openmaken en daar zult ge al mqn geschriften vindan Ik draag aan u op deze te schiften en ik Iaat aan uw oordeel over te kiezen welke gü geachikt acht voor openbaarmaking Ik moet sterven Groet namens mq alle goede vrienden eu kennissen Wees gelukkig God zegene ons geliefd vaderhmd Uw Budolf Baron Szögyenyi Is begonnen meteen vergadering te beleggen van do redacteurs van het bekende werk De Oostenrqksch Hongaarsoha monarchie in woord en beeld Gelük de Voorzitter mededeelde gaf keizer Frans Jozef dén wenach te kennen dat het werk tot een aandenken aan zqn zoon ju denlalfden geeet zou worden voortgezet In de plaat van den overleden kroonprins zal da kroonprinsesweduwe de uitgave onder haar bqzondere hoede nemen Graaf Tolstoï de machtige minister van bionenlandsche zaken in Rusland is reeds sedert geruimen tqd bezig geweest met het uitwerken van een ontwerp tot hervorming van het binnenlandsch bestuur Dit ontwerp is eindelqk gereed gekomen en ter beoordeeiing gezonden aan don Staatsraad die het met grooto meerderheid verwierp Het ontwerp van graaf Tolstoi is zeer conservatief De mate van zalfregeering welke don boeren door Czaar Alexander II werd toegestaan heeft volgens den minister verkeerd gewerkt on daarom wU hq dit kwaad genezen door het aanstellen van rageeringiambtenarau gekozen uit den plaataelijken adel die da hoogste macht in de gemeenten moeten uitoefenen De staatsraad wU echter den toestand handhaven gelqk deze door Alexander II in 1861 werd vastgesteld obehoon de werkelijke toestand tooh niet aan do bepalin en dezer wet beantwoordt De vraag ia uu of de verwerping van zqn voorstel het ontaUg van den minister van binnenlandscha zaken ten gevolge zal hebben Waarachqnlük is dit niet want graaf Tobtoi die reeds meermalen heeft getoond zeer vast in den zadel te zitten is niet da man om zich door deu eersten tegenstand te laten ontmoedigen De beslissing is natuurlijk aan den czaar die begonnen is met het ontwerp aan den ataataroad terug te zenden met een verzoek om uitvoerige toelichting van de redenen waarom de Raad hot hervormingsplan afkeurt DOOVEIN Iemand die door een eenvoudig middel van 23 jarige doofheid en van geruisch in de oorrn genezen is zal de beschrijving van dat middel in het Mollandsch gratis een ieder op aanvraag toezenden J H Nicholson 4 rue Drouot Parijs PETROLEUM OTEEllI GEi van de Makelaars Cantzlur SehalkwUk te Rotterd m De markt was heden vast Loco Tankfust en Loco Geïmporteerd fust ƒ 8 25 Februarilevering 8 16 Maart levering ƒ 7 86 April en Mei levering ƒ 7 75 September October November on December levenog ƒ 8 329 Staats loterij Vüfde Klasse trekking van Donderdag 7 Februari No 12267 16607 en 20768 ƒ lOOo No 6689 5902 11694 en 13621 ƒ 400 No 2967 3610 7112 9228 9795 10589 12253 en 1511 ƒ 200 No 71 1779 3327 7418 8768 9174 12240 14160 15693 18S47 en 19176 ƒ 100 Prijzen van ƒ 70 66 2844 6722 9106 11432 14794 17887 60 2848 6761 9212 11568 14895 17853 172 3176 5783 9256 11625 14902 17890 241 3197 6786 9318 11660 14936 17942 879 3281 6062 9423 11663 14997 18117 421 3400 6236 9430 11768 15060 18337 674 3403 6303 9444 11784 15154 18408 679 3459 6481 9484 11968 15207 18423 685 3471 6634 9498 12080 15306 18621 624 3547 6695 9662 12109 16635 18624 629 3653 6625 9673 12143 16543 18643 792 3728 6658 9668 12199 16656 18644 802 3776 6772 9688 12232 15663 18862 837 3814 6802 9782 12344 15691 189S3 869 3925 6887 9788 12375 15709 18968 1196 3927 6944 9866 12492 15710 19023 1286 3968 7047 9889 12733 15967 19084 1358 4002 7064 9915 12826 16044 19092 1416 4047 7149 9957 12913 16094 19149 1427 4136 7276 10079 13006 16140 19208 1538 4286 7823 10190 18008 16146 19324 1676 4319 7472 10192 13189 16353 19521 1677 4324 7498 10236 13279 16422 19635 1738 4525 7722 10384 13443 16812 19711 1754 4529 7920 10398 13499 16822 19768 1761 4581 7958 10447 13601 16879 19814 1798 4782 8014 10478 13666 16900 19868 1890 4749 8123 10516 13619 16941 19870 2069 4778 8236 10516 13743 16962 20160 2l67 4812 8261 10564 13763 16983 20218 2400 4819 8263 10603 13810 17078 20237 2403 4829 8336 10616 13814 17122 20424 2406 4882 8442 10677 13864 17156 20434 2407 4967 8494 10791 13974 17286 20439 2511 4978 8666 10970 14059 17379 20532 2532 6000 8670 11082 14072 17431 20665 2612 5061 8737 11210 14301 17459 20786 2621 5219 8827 11330 14478 17619 20847 2628 6222 8836 11332 14653 17536 20869 2656 6366 8860 11334 14624 17629 20895 2798 5646 8964 11422 14750 17829 20998 2807 MARKTBERICHTEN Gouda 7 Febr 1889 Heden was er weder een flinke aanvoer van gra nen die zonder noemenswaardige prijsveraudeiiiig vrq vlug opruimde Puike Tarwe zeer goed te va koopen Kookerwten daarentegen bqna onverkoopbaar Tarwe jarige Zeeuwsche ƒ 9 10 a ƒ 9 50 Nieuwe Zeeuwsche ƒ 7 26 a ƒ 7 75 Mindere nieuwe Zeeawache ƒ 6 80 it ƒ 7 10 Nieuwe Polder ƒ 6 25