Goudsche Courant, vrijdag 8 februari 1889

Zaterdag 9 Febraarl 1889 N 3836 6 50 Afwijkende 5 60 if $ 7 Roode Tarwe ƒ 6 a 6 Ï0 Angel Tarwe 80 ƒ 7 10 Bdgge ZeeuwBche ƒ 5 50 i f 6 Polder ƒ 4 75 a ƒ 5 Buitenlaodaobeper 70 KG 4 40 a ƒ 4 75 Gerst Winter 4 75 a ƒ S aomer 4 Ï0 a ƒ 4 60 Chevalier f 5 60 it 26 Haver per Heot S f 4 30 per 100 kilo f 6 S0 a ƒ a Hennepzaad Inlandsoh ƒ 8 25 a 8 50 Buitenlandsohe 5 a5 a 6 75 Erwten Kookerwten nominaal ƒ 8 a ƒ 9 Niet kokende 6 90 a 7 20 Boonen Bruine boonen de beste ƒ 14 a ƒ 14 60 minrtere ƒ 11 50 a ƒ 12 50 Witte boonen 11 50 a 12 60 Dnirenboonen 60 i f 7 26 Paardenboonen 6 76 a ƒ 6 26 Kanarieiaad 8 26 a ƒ 9 Maw per 100 kilo Bonte Amerikaanaohe 5 80 a 6 Cinquantine ƒ 8 50 De Teemarkt met weinig aanvoer de handel was redelijk vette varkens van 23 a 25 et Tarkens voor Londen 19 a 20 et magere varkens en biggen ƒ 0 90 a ƒ 1 20 per week Nnchlere kalveren f 4 i f 7 per stuk Aangevoerd 16 partyen Kaas Eerste qualiteit 21 a ƒ 22 Tweede quahteit ƒ IB a ƒ 20 Noord HoUandsche ƒ 24 ƒ 26 Goeboter 1 60 a 1 60 Weiboter ƒ 1 15 a 1 30 13 MAART e k GROOTE KAASMARKT BEUR8BEKIGHT AMSTERDAM 7 Februari Per Telegraaf it Ind Handelsba Bossischen Oostenrqk en Turkije goed prgshoudend De ondergeteekende beveelt zich bg vemienWing beleefdelgk aan tot het MACHINAAL Breieo en Aanbreien van Kousen en TBICOT BBOEKJJES Wed H C KOOPMAN Raam O No 301 GOUDSGHE COURANT J ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TE BUUR gevraagd ten spoedigste een EÜSQEBWOMQ geschikt voor WINKELNERING of een WINKELBÜISJE Fr Br met opgave van stand inrichting hnurprfls en condition onder No 1789 aan het Bureau dezer Courant De Uuanding van aAvvetuMéa kan ge ebiad n tot Ma nnr dea namidklagt van den dag der nitgave Bargerlijke Stand GEBORRN fi Pebr Mirgaretha Adrians Jobanna oader L Viueher en H SchoU 6 Gernt Fieter Jicobai ondera O Tempelmau eo k Slobbe Abrabam oudera B taq der Heij en J B Soel Elizabeth oudera G N VeeriDao eo W A Haaa Adlianoa Jobannea oadera A M Smit eo A Ztidam 7 Oeertroida Sophia oadera R vao der Kleg ea A 8 Jnaen Frauina oadars E v Haltem A fan der Spelt OVERLEDEN 4 Febr 0 O van d Eofi 4 m oiauWD 8 Febr S Brnikman en R M Gouka J Terloiw an A Boa M Kle nenbnrg en B Ualloi Beeuw k GEBOREN 1 Jaeobna Perma ondera J Verkleij u H Klever GEHCWD e Sterk en H Krngt O Hoaaaart en A van Wieringen P van der Star en G Sefaonten StolwUk OEBOBEN Adrian ondera T Tranre n T C Noord graat Oouderak GEHUWD J de Jong en J Kalkman De Nieuwe Vtech ei Frultwlnkel HoU gesorleer Winterharing Blank geweekte en droogeStokviscb Nieuwe Zontevisch Valencia Fruit l con Visch en Tafelmostaard Puike ZnïTer Witte Hostaard Billgke prgzen Beveelt zich minzaam aan J B GOEDHART Lange Groenendaal Openbare Vrijwillige Verkooping TAN MK UITEEWAAED onder Koordreclit zjjnde een zeer geschikt terrein voor het oprichten van een FABRIEK De Notarissen A KLUIT te Moordrecht en G C FORTDUN DROOGLEEVER te Gouda zgn voornemens op DONDERDAG den 21 FEBRUARI 1889 dea middags ten 12 unr te Gouda in het Koffiehuis Haruoihi op de Markt bg veiling verhooging en afslag in het openbaar te verkoopen Een UITERWAAED met daarvoor gelegen ZELLING benevens tweeperceelen DIJK gelegen onder de gemeente Moordrecht nabg het dorp kadaster Sectie BNos 1218 1219 1220 1321 1488 en 1489 te zamen groot 2 Hectaren 66 Aren en 20 Centiaren Te aanvaarden bg de betaling der kooppenningen op den 21 Maart 1889 ADVERTENTIÊN Beden overleed tot onze diepe droef heid Uogdarig en smartelgk Igden onze jongste Dochter Zaster en Behawdzaster JOHANNA JOZINA vam dik KLEUN in den ouderdom ran 37 jaar Namens de Familie A TAM DER KLEUN Pz en ECHTGIMOOTE Omia S Febr 1889 DS een De schnldeischers in het faillissement Tan OBBARD BBUIJNJÉ Winkelier in Boter en Kaas en Oeldersche Waren te Gouda worden opgeroepen voor de tweede Vergadering tot Terificatie der schnldTorderingen welke is bepaald op Maandag den achttienden Februari a s des voormiddags ten 10 are in het Gerechtsgebouw aan het Baagsche Veer te Rotterdam De Curator Mr J FOBTÜUN DROOGLEEVER AdTocaat te Gouda Wed G STRAVEB met 4 halpbehoevende kinderen Winterdgk No 103 wensohte nog enkele aan hois te bekomen beloTende dezelve helder gewasschen en desrerlangd netjes gestreken af te leveren waarvoor zy ziek ten zeerste aanbeveelt Gouda Snelpersdruk van A BBINKMAN h Zoon IK TOOiMEELUÏTVOERIIVG door het Kader van het Bataljon Infanterie alhier in Garnizoen op 20 Petruari a s ten voordeele van halpbehoevende Oadstrgders Voor diegenen welke geen inteekenlgsten mochten zjjn aangeboden zgn van den 10 dezer nog Kaarten ad 0 60 verkrflgbaar aan het gebouw der Sociëteit Ons Gknoeogn x BET BE8TPDR WESTHAVEN 161 6b Verhuisd sP e J D STAM Meubeltnaker an de alïer Ie G ® WESTHAVEN naar de Oostbaven B 34 4 b voorheen J Q BELONJE MAGAZIJN VAK Ft AUTO S VIOOL en VIOLONCXlLSNABlllf Werkplaats voor Reparatiën van alle Instrumenten STEHHlWe BIJ ABONNEHEWT J 4 Mg minzaam aanbevelende voor alles wat tot het vak behoort VERHUIZIlNGErvi binnen en buiten de Stad Openbare Verkoopingf tmmmmmi S F STROEVE tó per do van IS stuks i a dC ï Cent De Notaria B GROENENDAAL ts Ooudm is Toornemena op MAANDAG den 18 FEBRUARI 1889 des morgen 11 nnr in bet Hotel Dl Paadw aan de Markt te Gouda in het openbaar te reilen en te verkoopen No 1 Een op een der beste standen staande en aangenaam gel n ruim ingericht WINKMLH VIS waarin sedert jaren handel in Uzerwaren is en nog wordt uitgeoefend aan de oostzgde ran de Wgdstraat te Gouda wgk A No 41 kadaster Sectie G No 194 groot 82 Centiaren Het Huis berat behalve den Winkel 4 Kamers Keuken Meidenkamer en Zolaer en i voorzien ran Gas en Waterleiding Alle werkdagen róór den rerkoop ie zien ran 1 4 nor en op den rerkoopdag des morgens ran 9 11 nnr No 2 Een goed onderhouden en gemakkelgk ingericht WOONMU 18 mei TUIS aan de Gonwe te Gouda wgk C No 162 kadaster Sectie D No 98 groot 1 Are 22 Centiaren strekkende róór ran de straat tot achter op den gemeenen gang met het medegebruik en uit en ingang ran denzelre tot op het Nonnenwater Bet Huis berat 4 Kamen Kenken Kelder en Zolder en is roorzien van Gasleiding Te bezichtigen 3 werkdagen vóór den dag der veiling van des morgens 9 tot des namiddags 4 oor en op des verkoopdagdes morgens van 9 11 ndr Alles te aanvaarden bg de betaling der kooppenningen op 1 April 1889 Nadere informatiën geeft voornoemde Notaris GROENENDAAL te Gouda Een algemeen als goed erkend middel bg HOBSTen VBRKOUDHEID zgn de oplossende en verzachtende = Salmlak Pastiiies = ran KRAEPELIEN BOLM Apothekers te Zeitt Verkrggbaar bg Apothekers en Drogisten in flacons i 20 Centë De uitgare dezer Courant geschiedt dagelgka met uitzondering ran Zon en Feeetdagen De prg per drie maanden it 1 26 franco per poat 1 70 Aisoaderlïke Nomman TUF CENTSN DE mSTB IML Nu de begrootingswetten wel wat laat maar toch tgdig genoeg om geen stoornis te brengen in den geregelden gang van den staatsdienst in beboodtn baren zijn aangeland is er gedurende het reces der rertegenwoordiging een a ran kalmte ingetreden dien de Rage ring zeker zal besteden tot voorbereiding van de Tooratellen welke zg in het nog komende meest rruchtbare deel der zitting aan de kamers zal voorleggen Stdt men zich de vraag of het baar gelnklM zal voor hel land heilzame maatregelen tot stand te brengen dan kan het antwoord niet anders luiden dan dat zulkt Toor een groot deel zal afhangen van de honding der Eerste Kamer Zooaü bekend is beschikt de Begeering over eene voldoende meerderheid Ui de Tweede Kamer doofa de Eerste daarentegen is beslist liberaal en staat dus in beginsel Ignrecbt tegenover haar Zg dient met dezen toestand bg haat voorsMlen rekening te houden Aan de eene zgde voortgestuwd door haar vrienden loopt zg voortdurend gevaar door het veto onzer senatoren in haar bewegingen gestuit te worden Hoe it nu de geest der Eerste Kamer tegenorer de Regeeriug hoe zal deze hoog vergadering de taak opvatten die baar door de grondwet is opgelegd Deze vraag is vour de binnenlandsche politiek van het grootste gewicht zoodat het de moeite waard kan geacht worden daaromtre it eenig licht te zoeken in de eenige bron die oni FEVILLETOX ÏÏTT VEERE 0EWESTSN Near M XtfeUci xn i IntUHohen wilde men wel zeggen maar dat waren zeker kwaadwilligen geene ware vrienden van den Eerwaarden keer dat de gelegenheid wu opengesteld tot eene afoeming der biedit wel ia wasr niet als een bevel opgelegd maar jongelieden als een genademiddri aaaberolsn Verder verklaarden diezelfde kwaadwilligen dat de WelEenraarde Cnyton werkelijk op bepaalde dagen in m nette kleine studeerkamer vrijwillige bieobtea tst af te wachten Ik aarzelde dme gemehten medetedeelen omdat ik er niet voor kan instaan of zq gegrond tqn E ne gewichtige verbetering bracht hü tenminste tot stand Wjj allen weten dat het bij de Episcopale geloo formulieren gebruikelijk ia als de twee eente penonen der Sriecenheid genoemd worden eerbiedig te buigen t Was opmerkelijk dat de jonge dames van deze gemeente ia plaats van eene eenvoudige buiging eene diepe neiging maakten evenals die waarmede men gewoonlijk dien bevaUigen dans bekend onder den naam van de Quadrille dea Lanoiers daarvoor ten dienste staaf 4c diwnssiSn over de stnatsbegrooting De Eerste iUmrr heeft tkans een taak te vervallen w art e sg dwhil zeiden geroepen wordt In den regel dient bet hoogerhuii als remtoestel tegen al te grooteroortvarendheid van het lagerbnii De Tweede Kjuuer rechtstreeks nit het volk voortgekomen bestaat gewoonlijk uit meer democratische eiemantn dan de Eerste Oorspronkdgk werd deie laafare t a onzent in het leven geroepen als bolwerk van den troon de leden door den Koning benoemd vormden all het ware eene kearfaeoda die de rechten der kroon en de oomtitati badden te verdedigen tegen de aanvallen der demagogen Later bij de grondwet van 1848 kwam hierin rerandering Zg werd ook een vert nwoordigend lichaam tegenover de Regeering doch door de rerkiecing harer Men op te dragen aan de Prorinoal Staten mf men haar toch en ander kanAMr Q iMHMlllfHM iltt 4e hoogere standen de arittoeratie ran geld en geboorte het gioote grondbezit te rertegenwoordigen en moett dut ranzelf de ran nature mew conserratiere elementen der natie bevatten als tegenwicht tegen de door rechtstreeksche keuzen samengeatelde Tweede Kamer die geacht werd de meer liberale en progressieve richting onder het volk te belichamen Tot dos ver is da verhouding dan ook steeds zoo geweest De samenstelling der Eerste Kamer uiteen beperktgetal verkiesbaren die niet door de gewone kiezers maar door de Prov Ssten worden begint Qe jeugdige heeren deden dienovereenkomstig soödat een vreemdeling dia juist op dit oogenblik binnenbwam met leden in twijfel geraakte wat hi r eigenlijk te doen was De kerkmuziek was beerlijk De sdioonste aria s uit 1 Afrtcaine Grispino Is Barbier Traviata Trovatore ea andere gunstig bekende opera s werden uitgevoerd na eent behoorlijk gewgzigd te ijjn t Waa waarlgk een genot om da dieast te Sootenskopft bq te wonen Z j waa aoo indrukwekkend en de preek was too kort Het smaakvolle gebouw was propvol in die liefelijke lachte tomerdagen Sevallige jonge dames met hare kname beaux naar de alleriaatste mode gekleed prachtige equipages gevoegd bg de onbeschrijfelijke sierlijkheid der geheele omgeving spreidde over het Sabbathstoonael een tint van elegance en verfijnde weelde De dames Marlinspike hoe antiek nu ook geworden waren ten toppunt van glorie En wat gevoelde de WelEerwaarde Croton hierbij P Hij overiag bet alles met eene gewaarwording vaa de gelukkigste telfVoldoening Zqn beker was vol tot overvloeiens toe Aan alle wereldsohe taken komt een einde Te midden der tegepratl van den WelEerwnarden Croton Ellsworth toen er hoegenaamd geen mogelijkheid ADVBBTBNTIBN worden geplaairt ran 6 regelt it 50 Centen iedere legel menrilO Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar phuttmiinte Borendien worden alle Adrertentien gratia opgeijomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandag renchgni a evaard gd heeft ten doel daarin bezadigde mannen te brengen die zonder hartstochtelgko gehechtheid aan partgbelang in hooger instantie uitspraak doen over de besluiten van den anderen tak der TOlksvertegenwoordiging Zg heeft geen recht vai amendement en is dos verplicht de haar voorgelegde wetten aan te nemen of te verwerpei Baar roeping it dna in den regel slechts oiii overwegendev aan het algemeen belang ontlkende redenen tegen te honden wat uit bet L emeen overleg der Regeering en de andere Ktmer is voortgekomen Ouder de tegenwoord politieke omstandigheden is dew taak vaii geheel bgzooderen aard geworden R el behoort te zgn dat de beide Kamen met de Regeering homogeen zgn en dat er alleen een verschil van nuance eene quaestia van meer of minder snelle toepassing der politieke debkbeelden van den dag de beide takken der yolksvertegenwoordiging onderscheidt die wat partgindeding betreft lijnrecht staat tegenover de Tweede Haar taak wordt nu dus Ite waken niet voor te overdreven liberalisme maar voor overdreven reactie Krachten haar beginselen kan de meerderhad niet toelitten dat alles wat met haar med werking is tot stand gebracht worde afgebroken d ior een tijdelgk overwicht der tegenpartg in de andere Kamer Deze positie kaB zeker in bet vervolg aanleiding geven tot moeilgkheden in elk bgzonder geval zal men hebben uit te maken wat het zwaarste weegt handhaviilg zijner beginselen of een conflict dat scheen te bestaan dat hü in iqn zegevierende loopbaan gesniit lou kunnen worden vertoonde lidt een stipje aan den gesiehteinder een atijge slechts bijna onzichtbaar maar die aanleiding gaf tot sgn vertrek uit Scotenakopft Het ia n spreekwoord geworden dat schijnbaar kleine ooraken groote gevolgen hebben Zoo gebeurde het dat een onbateekenende ketellapper het werktuig werd om eene wending aan het lot van den WelEerwaaiden Croton te geven Bamabas Low was geboren te Yonkers Hq waa tot zijn 21 jaar leeijongen bq een ketellapper die tevens werkman in gedsgen ijzer was en daarna werd hij man om zijn zucht naar avonturen te bevredigen Als zood ig leidde hij een ruw en los leven en zwalkte jaren lang op zee Op veeiiigjarigen leeftijd begon Bamabas dat zwervende even moede te worden vooral nadat zekeren zonter zijn geboorteatad had bezocht waar ontdekt haq dat een vroeger liefje van hem uit den tijd toen hij bij den ketellapper in de leer was nog ongehuwd én hare eerste liefde getrouw was gebleven Baniabas besluit was genomen Hij gaf het zeevaren er aan keerde tot zijn oude vlam terug en begon met allen ijver het vak van ketellapper waartoe zijn vroegere leertijd hem alleszins bekwaam had gemaal4 In een afflalle laan aan het einde van het pastorieterrein dat omstreeks drie bunders besloeg stond