Goudsche Courant, maandag 11 februari 1889

zQn om binnen acAt iagtn na eene splitsing of vereeniging hunner perceelen daarvan ter Plaatsel ke Secretarie kennis te geven opdat de vereischte w ziging in de huisnummers kunne worden gebracht Geschieden de e waarschuwing ter VOOrkoming van vervolging omreenkomstig de bepalingen der bovengenoemde Verordening Gouda 8 Februari 1889 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER 18§9 Maandag 11 Feb oarl N 383 GOUOSCHE COURANT JNieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Bargen ij ke Stand If oordreoht GEBOREN hesboi osdin L Verhoef es II Slobbe OVERLEDEN W f Rieoeld 24 d ONDbRTIlOUWDi L de Kwsediteniet wouade te Oouderak D k Hloot Zevenhuiseo OEHORK V I Fietertje oaden K ven den Bestel eo P Kerrenee Alida oudeie H Nieawlaed en h Boe ADVERTENTIÊN Gisteren middag overleed na een kortstondig lyden te Dordrecht onze Behnwdzaster en Tante Mej A BBAND Wed N Qdast in den oaderdom van 60 jaar Uit aller naam J QÜAST Gouda 8 Febr 89 De in nding o sd artentita Ion icMeden tot éfa ggr da namiddag v den dag der uitgave Gevoelig voor de hartelgke belangstelling ona op 3 dezer betoond brengen wg4oor dezen onzen welgemeenden dank i P HORNES en EcaTOBNooTi Men verlangt in een klein gezin eene DIË1 STB0DE die een burgerpot kan koken Loon 90 tevens holp eener WEBKSTEEl Kattensingel Q 181 BURQEMEEST£B eli WETHUUDEBS vu Gouda znllen den 13 FEBRUARI 1889 bg enkele inschrgving AANBESTEDEN Het uitdiepen van 110 Meter lengte der rivier de Oouwe nab bet Jagers8tal te Gouda Inlicbtingen worden gegeven door den Ge meenteBouwmeester Geen grïjsEaarmeerI a D nieuwe LONOON i fi B de beste van alle bestaande par mm fo i en om bet grgze baar binnen J jSt enkele dagen te doen verdwgnen fnwIWiHfllM M 0 het baar glansrijk en zacht I wMHBTlen verft niet Prgs SScentfet flacon en 1 S0 per dubbele flacon Alleen verkrggbaar te Gouda bg J H C HUINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 waarachtig niet dat de kerel zich maar zoo houdt Je hebt Reuben zeker niet herkend Craton Ellsworth werd bleek Voor ditmaid gaf hg blgk van ontroering wat kon het zgn De twee penonen liqien voorl j zander dat hg hen aanriep Hg hield zich tot ateun aan het hekwerk vaat De zeeman stond hem met eene uitdrukking van de grootste verachting aan te rien Moet ik maar naar bmnen gaan vroeg hg vNeen Beuben neen 6g kunt niet binnenkomen Het huis is vol familie uit New Tork Bovendien weet mgne vrouw niet Dat jij zoo n ruwe klant tot broeder hebt over wian gij u schsamt hé Dat Igkt juist op u Croto Jg ben zeker bang dat ik over die historie met Sallv Jenkens zal spreken dat was dan ook verd gemeen van je Croton liet hij er op vcdgen met pn veelbeteakeneod knipoogen je ben oog dezelfde alimme klant die je altgd geweeM ben ha ha ha ik zag het toen die knappe meiden heengingen Beuben hoe kunt gij zoo spreken Denkt gg das nooit aan Ood en het oordeel en da eeuwigheid Kom me niet met uw gefnnet aan boord Daar ben ik ia t geheel niet van thuis Wat weet jij van God en oordeel en eeuwigheid Jij ben een gritorrai httirheUar Croton en een huichelaar zal je altqd bigven Eo gg qt een vermetele godslasteraar FHEMIE AANOEELBN HET WrTTE KRUIS gegarandeerd door ern bq de Nederlandsche Bank te Avuieriam gedeponeerd Waarborgfonds JAARLIJKS 8 TREKKINGEN met prqzen van ƒ aM 000 100 000 S0 000 f 35 000 enz De minste prgs waarmede een Premie aandeel uitloten moet is 14 en klimt deze op tot 85 Eerstvolgende trekking dezer in elk opzicht solide en gewaarborgde Premie aandeelen op 1 A P B I L a a roet de H00FDPRU3 van 50 000 enz OriKlneele Loten zqn tegen beurskoers thans ƒ 18 78 verkrijgbaar bij JOHANNES KRAMER Co Commissionnain in Wissels en Effecten DAM hoek Fyymdam 16 17 te Amsterdam Gouda Snelpersdiukvan A BRINKMAN fc Zoo Prins Biamtrek heeft nu te Washington Toorgeatald de toen begonnen bespreking roort te zetten en en nieawe conferentie te Berlg n te belegged Oftchoon de regeering der Tereenigde Staten nog niet heeft geantirooni rerklaarde de minister Bayard reeds officieus dat de Amerikaansobe regeering geen bezwaar hiertegen heeft PËTROLEUM I OTEERINGËN Tan de Uakelaars CADtzlaar SohtlkwUk te RoUerdam Da markt iras heden rast Loco Tankfust en Loco Geïmporteerd ftist 8 26 Pebrusrilerering ƒ 8 Maart levering f 7 85 Aprillerering ƒ 7 80 en Mei levering 7 76 September October November on Deoemberlevering ƒ 8 329 Staats loteriJ Vyfde Klasse trokking van Vr dag 8 Februari No 15228 ƒ 10 000 No 262 2468 16328 en 18625 f 1000 No 2341 4516 13739 18253 188S5 en 19232 ƒ 400 No 1600 en 5662 ƒ 200 No 5629 8473 8661 9809 11808 12514 18229 18636 en 19082 100 Pryzen van ƒ 70 75 3182 6493 10496 12987 16208 18669 206 3313 6577 10755 13049 16218 18764 543 3383 6608 10782 13096 16266 18969 552 3440 6655 10792 13203 16284 19133 743 3538 6735 10940 13830 16310 19207 766 3539 6742 10978 184W 16360 19270 876 3652 6791 11062 13576 16366 19329 926 3690 6835 11083 13748 16420 19330 929 3796 7078 11089 13751 16461 19331 1018 8867 7434 11169 1S758 16568 19466 1076 4041 7466 11185 13852 16696 19523 1292 4170 7973 11189 13978 16739 19629 1467 4173 7984 11199 13995 16778 19567 1636 4219 7989 11245 14073 16816 19620 1794 4328 8067 11279 14166 16905 1968Ï 1796 4708 8121 11283 14 44 17006 19715 1810 4796 8172 11296 14246 17076 19867 5087 8174 11305 14620 17140 19896 5177 8177 11366 14786 17153 20074 1937 6196 8862 11395 14785 17173 20113 8169 5479 8520 11431 14992 17178 20172 2226 6518 8578 11668 16092 17197 20176 8264 5538 8637 11841 16132 17238 20238 2389 5556 8650 11890 15146 17601 20297 8475 6628 8699 11974 15179 17526 20457 5676 8708 12024 15181 17622 20483 5756 8754 12032 16196 17646 20490 2632 583 8789 12142 16261 17796 205472796 6848 8814 12239 16271 17817 206642810 5857 9107 12264 15368 17852 20561 2867 5966 9519 12897 16437 17941 20673 8944 6019 9543 12462 15630 18074 20596 8957 6312 9619 12566 15657 18200 206698980 8819 9624 12736 15720 18228 20740 8070 6830 9715 12754 15739 18876 20775 8086 460 9926 12890 15793 18420 20832 8141 6467 10054 12899 15863 18529 20861 8151 491 10216 12906 16104 BEIIR8BEttlCHT AMSTERDAM 8 Februan Pw Telegraaf Integralen prqshoudend Ind Handelsbank IVi hooger Ned bank 8 lager Oostenryk Bassen Torkye en ügypte willig Amerika flauw WAABSCHLWIKG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien de Verordening op de Wijken en bet doen van aangifte tot het byhouden der Bevolking Registers Herinneren belanghebbenden dat volgens die Verordening Ieder die naar eene andere woning binnen de Oemeeate verhuist daarvan zoodra mogelgk altijd binnen DRIE dagen aangifte moet doen b de betrokken Wijkmeesters en ter Plaatselijke Secretarie Bureau van Bevolking en de Hoofden der huisgezinnen alsmede afeonderl k wonende personen gelqke aangifte behooren te doen wanneer zg dienstboden of andere personen in hunne woning opnemen en dat voorts volgens bedoelde Verordening alle eigenaren van gebouwen of besloten erven verplicht zgn te zorgen vooreene behoorlijke nummerinK hunner panden welke nummering eveneens moet geschieden op afschuttingen bij verbouwing of vertimmering terwgl zg mede gebonden Faillissement A van deb WAL te LBKKBBKBBK Openbare Verkooping TAM na KOFFIEHUIS INVEf TARIS bestaande in twee BILJARDS met toebehooren onderscheidene STOELEN en TAFELTJES OLASen AARDEWERK enz Voorraad Wijo en Sterken Drank Metselaarsgereedschappen ISrSOBBSft waaronder een GOUDEN HORLOGE en dito KETTING en op Woensdag 13 Februari 1889 des voormiddags ten 9 ure in fot Osoots Boiu te Lekkerkerk ten overstaan van den Notaris di MOOLl aldaar Groote Collectie A V OS Az Eleiweg E 73 en 73 Fransche Stoomververij Chemische Wasschery Gebreveteerd doorZ M den Koning der Belgen H OPPSNHEIMBB Kniskwle 1 te Botterdam Gedurende de maand Janaari worden alle soorten winterjassen demi saisons regenmantels en verder alle Heeren en Dameskleedingstukken gordgden tafelkleeden garnituren trgp bont veeren enz gestoomd of geverfd in de nieuwste kleurjn te n verminderdeprgzen en na acht dagen als nieuw geleverd Hooiddepöt voor Coutfa en om iwI R de Beer A VA OS Az Kleiweg E 73 en 73a alwaar Stalen te bezichtigen en Prgsconranten te bekomen zgn POLAR S I LEVENS ELIXER I Met de hoofdverkoop van boven e staand heb ik voor QOV DA en i r OJUaXBEKEN belast navolgende 3 MH Groaaiera tn Qediatüleerd S M PB ET E Ba J n Markt O H J F HBBMAN A Zoon llendeweg S KinAeren S KONING8 § 5o Oudewater G POLAK Gzn Fabrikant Oroningtit A D VERTENTIËN in alle BiHneH en Buuènlandaéhe dmranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bareau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda De uitgave dezer Oonrant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlgke Nonuners VIJF CENTEN Bfl deze Coimmt fcehoort ee Jro Ml BINNENLA ND GOUDA 9 Februari 188 TEBGADEEINO VAN DEK GEMEENTEEAAD Op Dinsdag den IS Februari 1880 des namiddags tan 1 ure Aan de orde Hel voorstel tot wgziging der begrooiiog voor het OttdeVrDUwenhuia dienat 1888 De bwrooting voor de Volksgaarkenken dienst 188 Het voorstal betrefCende den bonir van eeo Oyainasium De benoeming van eene Begentas van het Vereenigd Woes en Aelmoeaeniorshuis De benoeming van eenen Qemeente arta Dr B A M Stavoniaae de Brau zal Dinsdag k ia bet BqK OaBd van d M a üw Up p g tot Nut van t Algemeen een voordracht houdói over Kaar den IJssell Naar den Usselt klonk bedenmoigen ieder stadgenoot in de ooreo Qouda loopt gevaar door het binnenstroomende IJssclwater te worden overvallen en iedsr spoedde zich naar den rivierkant om zich te overtnigen van de waarheid dier tyding Het bleek niet overdreven Deed reeds gisterenavond de hooge vatantsnd de noodige maatregelen nemen om het gevaar dat van den Usselkant onze stad bedreigde te voorkomen werden er Uatiagen gezet en bereidde men zich voor om den machtigen vyand te bestreden toen tegen half twee hedeonaobt het water viel meende n en reeds bet gevaar te boven te zgn Die hoop werd niet vervuld Hedenmorgen verhief zich het FEVILLETOK UIT TERRS GfSWESTEN Haar ket JBifiltek JU 23 Mg laten wegjagen riep de ander laebend alsof zoo ieta te bespottelgk waa om aan te denken Zeg eens wie zou dat moeten doen Gesteld ging hij voort no dichter bg het hek komende geateld zeg ik dat ik naar bioneo wou gaan om je vnmw en kinderea te liea wie sou mg dat beletten Croton wad mt waricelgk ongerust Hg wierpeen blik dan weg imgt ea zag twee mannen aankomen Het wam ladaa vaa zqn kerspel Er waa dua bnip nabg De nias a nlgia ie richting van zgae oogea en scheen te beèi fpn wat w in hem omging irKamaaa zeid tg sotwoord je niet Ik sal je aaastoada aotwoordta sprak Qroton die nu moed vatte Dus had je liever dat ik niet naar binoen ging hernam de aader op tergenden toon Ga dadalgk heen of ik laat je ia heiitaaia nemen De twee maaaea kwamen nader Maar keu je me dan oiet Croto Oc gebied AD7ERTBNTIBN worden gepl trt van 15 regels b 60 Centen iedere wel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertenüen gratisopgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni zwaar beschadigd De zee staat zeer hoog H t grootata deel dor vloot is in zee Men is zeer bezorgd In het naburige Gouderak is heden de Ussel over den dgk geslagen Bij klokgelui zijn do ingezetenen opgeroepen om gezamenlijk het gevaar te bestiqden en verdere ongevallen te voorkomen De herbouw der afgebrande bouwmauswoning met hooiberg nabij het Polsbroeksche Stoomgemaal ia door bet Polderbeatnur van Polsbroek gegund aao den Uagsten insohgver den heer B Striar aldaar VOO 3686 Omtrent den te Utrecht gepleegden moord meldt het U D De geniesoldaat Stavast die uit geweest verri geus tbuis gekomen waa en zich ter ruste begeven bad werd door den korporaal Fekke die eveneens uit geweest waa doch later was thuia gekomen omstreeks 12 uur aan zgn bed opgezocht de kKpanal Bwd twist net d i soldaat ea dai 3 dezen uit mede naar buiten te gaan waaraan genoemde geniesoldaat aanvankelijk nut wilde voldoen Ten laatste stond hg evenwel op kleedde zioh vluchtig aan en liep met den korporaal F da kazerne rond Voor den ingang van de soldat n cantine gekomen schijnt korporaal F den verslagene aangevallen te hebben wat men opmaakt uit den bloedplas die aldaar gevonden werd en ia dezen met een knipmes het zoogenaamd modelmes behoorende tot de uitrusting van den soldaat eene 3 cU groote wond in den hals caroti toegebracht welke verwonding kort daarop den dood ten gevolge had De schildwacht voor de kazerne die op een kieet van den versUgene toeschoot trachtte hem naar de wacht te brengen doch op korten afatand daarvan zakte bq onder den uitroep jrHeer wees mg genadig levenloos ineen Door de a4Judanten wderofficier K en De V bggestaan door een paar andere gevaar opnienir en met mmt kracht dan te voren De waterstand werd zoo ho als maar zelden q meenen in 18S3 het laatst het geval was Het waa een eigenaardig gezicht dat een blik op den Ussel opleverde die driMa de d ken te overstroomen zelft bier eo tt dit werkelqk deed Op sommige punten sloeges de golQes lustig daarover heen hot dgkje van de Haastrecbtsche brug tot aan Stolwgkersluis waa geheel overstroomd do Haneprooi onbegaanbaar Sommigie bnizeo werden bedreigd met name dat bewoosül door Ds Scbun van der Loeff vaar buitengewoae maatregelen moesten worden genomen om bet water Ie beletten binnea te stroomen Door het pakhuis van den heer Schouten op de Punt atrooside het water de atad binnen Tot ongeveer half een ure moest men op het ergste bedacht zgn Gelukkig kon toon de val van bet water worden geeonstatserd en bet ergste was gelukkig niet gakomsa Op den weg vaa Botterdam naar Gouda dedei voortduread bnitec r one koetisn dümat die do autoriteiten op h o B g W M lsrtB M W ii i toest nd Een lalrgke menigte bewoog zich gedurende den ganseben dag aan den ririn kaoit Naar wg vernemen heeft de K K Bederijkerskamer Vondel het voornemen om in het begin van Maart eene uitvoering te geven ten voordeele der armen Alsdu zal worden opgevoerd Merodates treurspel in 6 bedrijven Het stuk behelst eene isooB uit den atrijd tusscben t Heiden en Christendom en speelt te Nioea in Klein Arië ongeveer ISO jaar na Chr De telegrafische gemeenachap met Dniöchland en België ia gestoord ITit s Hage meldt men ons De herige orkaan heeft een tiental te Scheveningen liggende bommen totaal onbruikbaar gemaakt of Het raakt u niet wat ik ben Houd die praatjes maar voor je en zeg mij waar ik mijn bakamasrt kan vinden Ik zal het aan een van de dienstboden vragen blijf hier totdat ik terugkom Croton ElUiworth kwam spoedig met de gewenaehte inlichting terug Croton zeide de zeeman op een minder ruwen toon dan vroeger Croton hoe vaart moeder Zg ia wèl gebof ik antwoordde da predikant aarzelend Oeloof je riep zijn broeder uit Weet jj liet dan niet Wanneer heb je iets van haar gehóeid Dat is biog geleden Wanneer dan Het zal verleden vooijaar geweest zgn Help jij baar dan niet Ik doe zooveel voor haar ida ik kan Dan zal ze op verduiveld schraal rantsoen gesteld zgn riel Beuiüni in Beken het maa t te ja hebt haar in geen luUf jaar een stuiver gezondca Croton zweeg In geen jaar Dat hebt gg mis zeide Cmton Hlswcnth Aaka Zie je Crote ik ben maar een deugni t een vloeker en een dronkaard Jg bent een heilige een van de zalvende soort Hoor nu eens Toen ik op mijn driejarigen kruistocht uitgii schreef ik op de voorwaarden Drie vierden van mijne gage aaa de oude vrouw uitbetalen De rest was genoeg voer