Goudsche Courant, maandag 11 februari 1889

WOLREGIME DB ECHTE Noraaal Goederen met de handteekening van Prof JAEOMB zgn alleen en nitslnitend verkrggbaar bg D Boogenboom Agent voor Oovda en Omtreken Laagste prijzeo van geheel Nederland VERPAGHTIIVG der Orasgewassen en Vissclierijen behoorende tot den Straatweg Gouda Bodegraven op Dinsdag 26 Febrnari 1889 v m elf nar in het Logement BLOM te Bodegraven Breeder bg biljetten ZUIVERE FKANSCHE WIJNEN De bekende BORDEAUX h f 87 per 48 Ftesaohen met accijns franco huls geheel Nederland ook per proefSesoh kwart en balf ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MEKEEN Frijscooranten gratis en franco Tan alle merken zijn proeffiesschen 7erkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eeng Depot van Wellens Eoonekamp E Ugter ii personen zich rereenigden die nn in t bezit zgn ran eene M ruime assurantiekas dat ig volstrekt geen premie meer betalen en de rente doelen Het het doel ook hier eene afdeeling op te richten riepen wg U op tot deze vergadering We rertrouwen dat door bet gehoorde Uwe beiangstolling ia gewekt en het besef ia U i leven g geworden dat groote belangen op het spel staan Daarom onthoudt ons Uwe medewerking nut het kan niet genoeg herhaald worden In ons aantal schuilt onze kracht Dat niemand zich onttrekke zooreel meer kans bestaat er dat bij volhardende krachtsinspanning onze pogingen rgke vraehten zullen afwerpen Wellicht zgn wij in het voorafgaande niet dnidelgk genoeg geweest of geeft het gehoorde D aanleiding tot op of aanmerkingen Dringend noodigen wij V nit ons er opnurkzaan op te maken en wij zullen ons beqverea mogelgke onduidelgkheden op te helderen en op ea oaamerkingen te beantwoorden ITiumnerverwisselaars kunnen zich aanmelden tegpn hoog loon Adres S BOOT Spoorstraat Q 200 Gouda Na een korte pauze stelde de Voorzitter de aanwezigen in de gelegenheid naar aanleiding van het gesprokene nadere inlichtingen te vragen opmermerkingen te maken of iets daaromtrent in het midden te brengen waarop de volgende discussie ontstond De heer O van Dontdg meende uit het door den heer Grootendorst gesprokene te mogen opmaken dat het hoofddoel van den bond l£ atteia iik Belang is bestrijding van de vereeniging Sigm Hulp t scheen de bedoeling nlSige üu er onder te brengen en spr betwijfelde of dat wel waa in het algemeen belang Voor zoover spr weet is hier üi Gouda gMW tSim ag vaa jÊfm MtOf gevestigd en nu rindt hg het geheel onooodigr hier den sti d aan te binden tegen deze vereeniging De heer Orootendorst zegt dat de heer van Dantrig hem niet oed begrepen schgnt te hebben wat waarschqnlgk wel aan de minder duidelgka voordracht van tpr zal te wgten zgn waarvoor ola dat zoo ia spr zgne excuses maakt maar kg meende dnidelgk het liael omschreven te hebben van iiMaatKhafpeliji Belang Dit doel is niet alleen te strgden tegen Eigen Hulp maar is meer omrattend en strekt om met alle zedelgke middelen op te komen voor de belangen van den wiakelstand Om die belangen te bevorderen ia het wenschelgk dat eene afdeeling wordt opgericht van ifaattciafpelgi Belang en dat heeft ipr in zfpi rede uiteengezet De heer ran Dantzig bigft er bg dot hier wsor geen afdeeling ran Mgen Hulp gerestigd is althans roor zoorar spr bekend is geen vereeniging noodig is om nBigen Huif te bestrgden Hier ter atede bestaat alleen de Ar bacKUta i Vereenigiag die s r reel goeds doet en die aarlgk geena bestrgding erdieot Bestrgdmg rati Óy i Huif acht spr trouwens ook nietjin het al meen belang aoaeorrentie is steeds gded en die Inag niet teg o g an worden I De beer Orootendorst zegt dak de heer ven Doatiig niet op de noogte blijkt te zgn l want er bestaat si degelgk hier ter stede eene afdeeling van £ e Huif Daarran zgn eenige Goudsohe heerèil lid spro namen kunnen noemen die versehilleade inifn uit don Haag laten komen zich van tgd tot t d vermaken met voor winkelier e te spelen on die waren dan verdeelen Spr vraagt brengt het algemeen belang mede dat Goudsohe ingezetenen knnae levensmiddelen uit eene andere stad laten komeaf Spr betwijfelt het en in ieder geral brengt het helang der Ooudsche winkeliers mede dat dit nitt geschiedt en daarvoor is het dat men wUqikonMn De heer ran Dantzig meent bg igne meening te moeten rolhorden dat iet algemeen iehnf niet vordert bestrgding van Mgen Huif Het belang der wi keiiers dat is ieta anders naar spr komt hier op voor het algemeen belang I Concurrentie is steed goed die moet in de hand gewerkt worden en ni tegengewerkt s De heer K B Blommendaal is een ander gsvoelaa toegedaan als de heer van Dantzig en treedt in een kort betoog hoe wel degelgk de boud waarvan men thans hier ter stede een afdeeling wil vestigen i iet algemeen belang is Wat toch is het geval F Een groot deel van het volk bestaat uit honde Caisinier Patissier Oosthaven B 36 Galantine de Veau truffée HUZAREN KBEEFTEN ZALM HABINGSALADE bg iedere hoeveelheid net opgemaakt Terkrggbaar VANILLE PÏÏDDIITG is een heerlijk Dessert Verkrggbaar bg de voornaamste Winkeliers in Comestibles en Kruidenierswaren De INTEEKENLIJSÏBN voor de SOmÉE liIUSICALE van Mei GERDA REINDERS en den Heer S VAN GRONINGEN op Donderdag 14 Februari 1889 des avonds 8 uur liggen tot Woensdagavond in de 3 Sociëteiten Bureau = 1 49 Zie het Programma HET COMITÉ P P SOOS Lange Tiendeweg D 59 Levert Sazonia Naaimacliines op Dootenboomhonten voet met hoogen arm voor 24 Gulden Wm NAMGIINES met prachtige Fgne Afslaitkas vooi 38 Gulden Verder voorradig NAAIMAOHINEOLIE NAALDEN en andere onderdeelen voor Naaimachines Alle MACHINES worden OP PROEF geleverd met vgQarige garantie Gouds Saelpersdruk van A BBINKMAX ZooN Openbare Verkoopingf te GOUDA ten overstaan Tan den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLBEVBE op Yrijèg 22 Febroari 1889 bij opbod ei op Woensdag 27 Februari 1889 bij aislag telkens des morgens te elf nren in het Ko£Sehnis cBabiiomi aan de Markt te Gouda van ruim 97 Hectaren Veenplas Hooi Wei en Rietland Tningrond Elskweekerij enz 8 HUIZEN met EBVBN TDRPSCHORBN en verdere betimmering alles staande en liggende te REEUWIJK afdeeling 8LUIPWI JK Breeder bg notitien welke te Terkrflgep zfl bfl boTengenoemden Notaris POBTÜUN UHOOGLEBVER te Gouda Openbare VerkoopuLg te GOUDA De Notaris Q C FORTDIJN DROOGLEEVER te Gouda zal op MAANDAG 25 FEBRUARI 1889 des morgens te elf uren in het Eoffiehnis € H bkomie aan de Markt aldaar in het openbaar doen veilen en onmiddellgk daarna bg aislag verkoopen No 1 Een goed onderbonden WOONHUIS ERF en TUINTJE voor aan de Karnemelksloot te Gouda wgk B Nr 515 Te aanraardeft 1 Mei 1889 Het Huis bevat 4 Earners Keuken en Zolder No 2 Bene WERKPLAATS afeonderlflk staand HUISJE en ERVEN en groot stok GROND daarnaast als voren wgk R No 514 en 513 Terstond te aanvaarden No 3 Een HUIS met PAKHUIS en ERVEN in den Korten Groenendaal te Gouda wyk I Nr 200 en 201 Te aanvaarden 1 Mei 1889 No 4 Een HUIS en ERF aan de Earnemelksloot te Gouda wgk R Nr Slid No 5 6 en 7 Drie HUIZEN en ERVEN in een Poort achter den Bleekerssingel te Gouda wgk R Nr 232 234 No 8 Ben HUIS en ERF aan het Lombardswatertje te Gouda wgk G Nr 99 No 9 Een HUIS en ERF in de Vrouwensteeg te Gouda wgk H Nr 228 En No 10 Een HUIS en EBP in de Drapierstraat aan den Raam te Gouda wük O Nr 260 De perceelen zgn 3 werkdagen vóór den dag der verkooping te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOBTUIJN DROOGLEBVER te Gouda Openbare Verkoopingp te GOUDA op DINSDAG 19 en WOENSDAG 20 FBBRUABI 1889 telkens des morgens te 9 nren ten sterf huize van Mevronw de Wed dkn UUL aan den Bleekerssingel ridaar wgkR 201 yan den geheelen dooi haar nagelaten netten en bizonder goed onderbonden INBOEDEL bestaande in staande en draagbare Mahoniehouten Notenhouten en andere Meubelen Pendules Spiegels Schilderden Portretten en Gravures Huisraad Koperwerk Glas Kristal en Aardewerk ond Porcelein waaronder een fraaie Pot en een Eabioetstel en oud Delftsch Vloerkleeden Bedden en Bedd oed Linnen en Tafelgoed Mans en Vrouwekleederen Kachels en Fornuis eeue partg Boeken en voorts Gouden en Zilveren werken waaronder 44 paren Zilveren Lepels en Vorken en Jnweelen enz Te zien daags te voren des morgens van 9 tot 12 en des nikfaiddags van 2 tot 5 nren In dezen Inboedel znllen geone goederen ter Verkoop mogen Woideii bggebracht Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris G 0 FOBTUIJN DROOGLEBVER te Gouda E A DIESTELEORST BILLARD en SiEOBBLFABRIKANT beveelt zich opnieuw aan tot het LEVEREN van nitslnitend eigengemaakte X£BT7BBLB3ïT en REPARATIE van alles wat tot het vak behoort Ook belast hg zich met VERaUIZlJSOEN Daar Nieuwjaar de oudste en beste knechts van wglen den Heer J G BELONJE ook bg mg in dienst gekomen zgn ben ik in staat alle leverantiën of repaiiatiën in den kortst mogeIgken tgd uit te voeren TAILLEUR is verhuisd van dë TURFMARKT naar de Zeugpstraat G 9 Tevens ontvangen de nieuwste Demiaaiaona aaiaonaen Voorjaarsstoffen Die verkouden is hale een doos DROP uit de Blikken Trommel Verkrijgbaar per doos è 4 0 cents bij 4 J Tan der Sanden Markt GOUDA Maandag i Februari 18 9 uitgebreid ledental te bezitten De Bond moet zgne leden bg duizenden tellen eerst dan heeft onze stem kracht en kunnen wy verwachten dat onze eischen weerklank zuUen rinden De houding welke de Bond aanneemt moet getuigenis afleggen ran mannelgke kracht en rastberadonheid steeds meerderen moeten wg trachten aan ons tererbindenbij de zaak door ons roorgestaan heeft iedereen belang fabrikanten grossiers handelaren neringdoenden enz Veler steun zg daarom t loon ran ons streven Waar enkelen in kracht te kort schieten mooten velen slagen Dst niemand in de eerste plaats rrage Igd ii schade maar wèl lijdt t algemeen waar één lid Igdt lijden aUe leden Beeds in rele pUatsen ran ons land werden afdeelingen opgerieht die een aanzienlijk ledental hebben onder anderen te Arnhem Delft Utrecht den Haag Hoorn J uwarden Vlissiugen Zwolié en Zaandam Te Breda trrulen dadelg bg de oprichting ruim 260 leden toe te Bergen op Zoom waar een riertal weken geleden eene afiloeUng werd gesticht met 30 leden telt deze er nu reeds 0 Om U te doen zien dat hier on daar da handen reeds krachtig aan dèn ploeg geslagen worden wil ik eren een bnef uit Bergen op Zoom rooriezen opgenomen in één der laatste nnmmera ran de Ba delnriend VERGADERING ran Belanghebbenden bq den Kleinhandel tot oprichting van eene Afdeeling ran den Nedorlandwben Bond Maatschappelijk Belang iFenolg vm fe Courant De beatrgdicg dor verkeerde werking der Goöperatiare winkelrereeniging rerrult bier ai do gemoederen De vereeniging aanrankolgk nit 30 leden bestaande klom spoedig tot 84 leden an op t oogenbhk hebben we er reeds ruim 90 Het bestuur bestaat nit zeren leden Beeds 3 rergaderingen hebben plaats gehad en op de butste werden 4 gewichtige punten behandeld tm eente De winkeliers leden van den Bond verbinden zich om met ingang van 1 Januari 1889 hunne winkelwaren i oontant voor dezelfde prgzen te leveren als Eigen Hulp Ten tweede De leden ran den Bond verbinden zich om geen der bazen die in Bigen Hulp hunne winkelwaren halen hoegenaamd werk te verschaffen Ten derde De bazen leden van den Boud verbinden zieh om hunne knechts in hun eigen belang te verzoeken niet in Eigen Hnlp ter winkel te gaan Ten rierde De leden ran den Bond rerbinden zich om van geen der lereranciers ran Eigen Hulp te koopen of hunne goederen te betrekken Zoodoende zgn als lereranciers van Eigen Hulp bekend gemaakt d volgende heeren De heer C van de Boemer koloniale waren te Rotterd im De beer W Asselbergs zont Bergen op Zoom De heer Koopman borstelwerk Bergen op Zoom Do heer C ran Opdorp zeep Bergen op Zoom Terens moet ik de leden ran den Ned Bond Maatschappelgk Belang melden dat hier in Bergen op Zoom iedere week bgna een rat jenerer wordt gesleten zonder rorgiinning kleinhandel Hopende dat oreral dezelfde grer de Nederlanders mogen bezielen blgf ik een lid ran den bond tegen irKigen Hulp Of dwangmiddelen zooals hier in Bergen op Zoom worden toegepast het meest geschikt zgn om tot ons doel te geraken wenschen we hier in t midden te laten maar we restigen de aandacht op de rolkomen rrgheid van de efdeelingen in hunne wgze van werken mits deze niet in strg d zg met de beginselen ren den Bond Daardoor wordt bet mogelgk naast de algemeene ook plaatselgke belangen te bevorderen Om een enkel voorbeeld te geren wijzen wg op het groote aantal rreemde kramers die Donderdags onze markt bezoeken en tegen betaling ran n dubbeltje hunne waren mogen uitrenten rlak roor de deur ran hen die onder zware lasten gebukt dezelfde artikelen rerkoopen Zoo zouden wg b r ook daar waar roorloopig nog weinig uitzicht op belastingherrorming bestaatf en tegeoorer de onbillgkheid dat Eigen Hulp in den Haag bg een omzet van ruim f 700000 slechts patent betaalt roor 130000 wellicht zelf iets kunen doen tot rermindering ran losten door het oprichten eener onderlinge assurantie Dat zoo iets praotisch uitroerbaar is bewgst het Toorbeeld ran Derenter waar eenigo jaren geleden In onze Vdksrertegenwoordiging ritten over t algemeen te ireinig mannen die op handelsgebied thuis zijn Al zijn de Kamerleden uitnemend geschikt om het land te regeeren rerdragen met rreemde mogendheden te sluiten of koloniale politiek te drijven voor hetgeen in on eigen land in den handelsetand omgaat hebben zij in den regel oog noch oor wat trouwens ook moeilijk te vergen zou zfln omdat wij niet kunnen verwachten dat zij met juistheid zouden kunnen oordeelen orer alles wat don kleinhandel betreft Wèl bezitten wij in de Kamen van Koophandel een lichaam dat zich meer in t bqzonder belast te waken roor de belangen van den handel maar of zij althans wat den kleinhandel betreft aan die roqiing beantwoorden kan met grond betwijfeld worden Feitelijk heeft dos de kleinhandel geen enkele voorspraak bij geen enkel punt van aanraking met de regeering De kleinhandel vertegenwoordigt echter een zeer aanzienlijk deel ran de nationale welvaart het is dus niet meer dan billijk dat daarmee rekening wordt gehouden Belast de bond zich dus met de roorliohting van ds kamera van koopbaodel in zaken den kleinhandel betreffende dan zal deze ran zelf mrer op den voorgrond treden Of deze voorlichting baton zal met zekerheid is daarran niet te zeggen omdat in deze alles afhangt ran de wgze waarop de bond in dezen zal optreden maar toch wijzon wg als een voorbeeld op de reeds jaren met suooea werksaasa aehipycnrerpeniging Schutteraer die eene macht rertegenwoordigt waarmee wel degel jl rekening wordt gehouden Wat dia vereenifiof die uit den aard dor zaak niet loo groote uitbreiding kan hebben als de bond M B kon bereiken ligt ook onder het bereik ran goed georganiseerde en flink optredende vereenigingen zoodat b jna met zekerheid mag roorspeld worden dat de handelingen ren M B niet zonder vrucht zullen bigren Daarom alleen reeds rerdient hy den steun ran allen die tot den kleinhandel in betrekking staan Nog een aantal zaken kunnrn gerekend worden roor den bond een ruim reld ran werkzaamheid op te lereren We stippen alleen aan het brengen Tan klachten orer onbillgkheden onder de aandacht der regeering torwyl ook het belastingstelsel ruimschoots aanleiding geeft tot op en aanmerkingen die op gepaste wgze en te juister tyd ter kennis van de bevoegde autoriteiten gebracht goede vruchten kunnen dragen Na in t kort de belangen te hebben uiteengezet die de bond wenscht te behartigen willen w nog eene korte toelichting geren van de middelen die ons ter bereiking ran ons doel ten dienste staan Daaraan zal zeker in booge mate bevorderlijk zijn dat onze denkbeelden en beginselen zoo algemeen mogelijk verspreid worden het uitgeven van geschriften die de voor ons belangrijke vraagpunten in duidel ken rorm behandelen en het doen houden van Toordrachten z jn daartoe zeer geschikte en volkomen gepaste middelen Daar waar eene beslissing over de te volgen gedragslgn moeilijk te nemen is zal het uitsohiijven ran prysvragen een uitnemend middel zgn om tot eene goede oplossing te geraken Zgn alle leden van den bond bezield met grer voor de zaak dan kan ieder zgn steen e bgdragen om onze pogingen te doen slagon vooreerst door mede te helpen om ieder in eigen kring de beginselen van den bond ingang te doen vinden ten tweede door zijne denkbeelden over aanhangige vraagpunten kenbaar te maken hetzg in de afdeelingsvergaderingen hetzg door reohtatreeksche mededeeling aan het hoofdbestuur hetzg door ze te doen opnemen in ude bandelnriendu het orgaan ran onze vereeniging waarvan gaarne exemplaren ter kennismaking door den uitgever den heer W H Nederhood te Bolsward worden afgestaan Al wat wg hierrrfdr opnoemden is ochler ran onderschikte beteeksnis rergeleken bg het groote dat er voor ons in gelegen is een zeer