Goudsche Courant, maandag 11 februari 1889

Dinsdag 12 Febraari N 3838 1889 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inBendingr van adTertentiön kan geBcUeden tot Mn uur des namiddags van dan dag der uitgave lun en nerinffdoenden Wanneer na die klasse dis 100 taltyk in iedere stad Tertegenwoordigd is nr lal niet nggen met vemiei iiig maar dan toch llet MU rt it i Tbedimgd wordt dan moet tulks ait den asnl der laalr invloed oefenen op het algemeen belang Jkohteruitgang der algemeene welvaart is er t gevolg r n op ds opbrengst der belastigen heett jket invioed Qn ook op het onderwijs Haadelura ien t goed gaa zenden huiins kinderen ua H Burgenoholen en Ojrmnasia dooh gaat t hun daarentegen slecht dan kannen zjj dat nist doen die inriontingen van onderwijs kwenen en de leeraren worden overbodig De heeren kunnen dan niet langer aan een baantje geholpen worden en moeten q geiuimd Ala de handelsstand achteruit gaat deelt noodwendig het beele volk in die achteruitgang en dui ia wel degeljk het algemeen belang er bij gebaat dat die stand Toor achteruitgang bl ft bebaard De keer W de Ven is t gedeeltelijk eens met het door den laatatfn apr in het midden gebrachte doch de irijae waarop deze sprak van de leeraren tan E Burgerscholen en 6ymnasia keurt spr af Het kwam hem voor dat de heer Blommendaal jwaar hy van de leeraren sprak ironisch werd en ironie komt hier volgens spr niet te pas I Werden die keeren opgeraimd het ou leker strijdig zyn met het algenleen lelang De heer Blommendaal voert daarop opnieuw het woord Geenszins was het zijne bedoeling de leeraren aan H B scholen en Oymiasia op te ruimen dat heeft hjj oo volstrekt niet gezegd maar alleen dit dat achteruitgang van den handelsstand meebrengt achteruitgang raadde algemeene welvaart en ook de inrichtingen van onderwas moeten daaronder Ijjden Bjj gebrelc aan eters geen brood bij gebrek aan leerlingen geen onderwijzers Spr ia echter leer voor goed onderwijs en acht de betrekking van leeraar zeer nuttig en dat h j die lou willen rOpruimen heeft h j volstrekt niet geiegd De heer van Dantiig komt nog eens terug op het doel van den Bond Blgkens den brief door den heer Orootendorst voorgelezen uit Bergen op Zoom blijkt het dat men hier een soort lersche toestanden wil invoeren Wat in die gemeente gedaan wordt blijkens genoemden brief ia niet meer of minder dan nhojcotten Op die w ze zou een onhoudbare toestand in t leren worden geroepen en zou oorlog ontataan in de maatschappij op allerlei gebied on spr kan zich daar volstrekt niet meê vereenigen De heer Qrootendorst komt tot de overtuiging dat de heer van Dantzig niet goed gehoord of spr niet duidelijk gesproken heeft Het geldt hier de vraag moeten wq opkomen voor de belangen van den winkelstand f Ên deze moet bevestigend beantwoord worden En die umrdt bedreigd dow vereenigingen als nEigm ffiUp Het is toch zoover gekomen zegt pr dat militairen die rwjj te eten geven op sommige plaatsen achter de toonbank staan om te coneureeren tegen de winkeliers Mogen wij nu niet onze belangen met gepaste middelen verdedigen waar die worden aangerand P Dit zijn w verplicht nBigm Hulp heeft in alle klassen en rangen vertegenwoordigers Als een eclatant staalde daarvan verhaalt pr van een jongmensch die in Breda examen had gedaan en abchoon de kans goed stond nog niet wist of hij er door was toen hij reeds een pr seooisnt kreeg uit e Hags van Sigen Hulp voor nniform ent enz De heer A Kok rsreenigt zich met bet gesprokene door den heer Grootendorst en ook waardeert kq hetgeen de heer Blommendaal sprak In hetgeen batstgenoemde zeide heeft spr toet de bedoeling geaan om de leeraren op te ruimen Spr treedt daarop in een kort betoog dat de geschiedenis leert idat beroemde namen meestal uit den burgerstand zyn voortgekomen en het algemeen belang brengt dus nade dat de belangen van dien stand worden beXrorderd Spr zegt ten slotte zich zeer goed te kunnen rereenigen met het doel van den bond De voorzitter komt nog eren terug op hetgeen da heer van Dantzig in het midde bracht betr de jtmiacAittanJVeremiffiiig Spr acht die Vereeniging Mk niet noodig on zeer zeker is zij schadelijk voor andere neringdoenden De heer v Dantzig is dit batste niet eens met den Voorziter Na de oprichting tan de A éaeUtla i Ptnenifmg zgn verscheidene winkels geopend in de Groenendaal Naaierstraat li en die gaat het over t algemeen zeer goedl Daarop wordt de discussie gesloten De gelegenheid wonlt opengesteld zich als lid op te geven van een afdeeling irGouda van den Bond 32 der aanwezigen geren zich als zoodanig op De Afdeeling vordt daarop geconstitueerd Tot Leden ran het Bestuur wordt daarop benoemd de hk J J Grootendorst J J ran der Sanden M Peaters Jzn T Crebas H W M Steerens en J Breebaart I n Laatstgenoemde neemt de benoeming idet aan doch de orerige laten zich deze welge nllen Nadat d n keet Qiootendont een wooid rao erken telijkheid was toegevoegd door den heer Breebaart namens de aanwezigen voor zijne reden werd de vergadering gesloten Buitenlandsch Overzicht Naar aanleiding van de verwerping ran graaf Tolstoi s hervormingsplannen door den Bussiscfaen rijksraad liepen er in de laatste dagen geruchten van zijne aanstaande aftreding Dit scheut geheel anders af te loopen dan men alftemeen dacht Zooals w j dezer dagen zeiden moest de Czaar nOg een definitief besluit nemen n telegram uit Petersburg bericht thans dat de keizer Graaf Tolstoi s ontwerp dat door den Byksraad met drie dubbele meerderheid was verworpen heeft goedgekeurd en vastgssteld Se provinciale wet wordt dus in streng reactionairen geest gewijzigd en aan het hoofd der districten door de regeeriug benoemde hoofden aangesteld In eene Boulangistische vergadering te Parus moest medegedeeld z n dat de generaal niet lang zal irachtm met uit naam der kiezers van het departement der Seine den eisch te stellen dat i Kamers zullen worden ontbonden De vergadering nam daarop een voorstel aan een groote bijeenkomst te beleggen waarin alle afgevaardigden van het departement der Seine zullen worden uitgenoodigd ten eind rekenschap te geven ran de uitoefening van hun mandaat De nieuwe minister van justitie is reeds in de Kamer aan het woord geweest en niet Zonder succes Van bevriende zijde verzekert men dat Floquet geenzins lichtvaardig te werk is gegaan door den heer GuyotDessaigne in zyn kabinet op te nemen Deze zou namelijk de portefeuille van justitie aanvaard hebben met een volledig programma in den zak dat de regeering in staat stelt krachtens de bestaande wetten de Boulangistea te vervolgen zoowel als de lasteraars van bet soort Numa Gilly lljissohien wooht den heer Floquet hsden weer een hevige strijd Dan zal namelyk de heer Tony Bevillou namens de commissie het verslag indienen over de verschillende ontwerpen welke tot herziening der grondwet zgn ingediend De voorstanders der herziening willen nu eerst dit rapport behandelen doch de opportunisten geven de voorkeur aan de herziening der kieswet en het herstel van de enkelvoudige districten De radicalen achten het echter wanschelijk eerst net de herziening te beginnen en wiQen tegen den tcnttin d arrondiuement stemmen indien de heziening voorgoed wordt verworpen Do regeering heeft nog geen partij gekozen in dezen strijd maar zal vermoedelgk heden haar meening uiteenzetten Misschien komt het dan reeds terstond tot een beslissing Nu de Oostenryksche kroonprins ter aarde is besteld wordt de parlementaire arbeid welke door zijn dood zoo plotseling word afgebroken zoowel te Weenen als te Pest hervat In de Hongaarsohe Kamer zal nu de strijd over de legerwet opnieuw beginnen De heer Tisza die na een bijzonder onderhoud met den keizer naar Pest vertrok is naar men beweert gemachtigd eenige wijziging te bitagen in de wet ten einde dor tegenpartij althans zooveel mogelijk te gemoet te komen Zoo o a zal een bepaling worden opgenomen dat de tegenwoordige regeling geldig is voor niet langer dan 10 jaren en de volksvertegenwoordiging na verloop van dezen t jd opnieuw zal worden geraadpleegd Bene dergelijke bepaling kwam ook voor in de nu f eldende legerwet welke in 1879 tot stand kwam och het nieuwe ontwerp stelt alleen het aantal der recruten vast die elk jaar moeten opkomen zonder daarbij van eenigeu term ju te gewagen Maandag vertrekt keizer Frans Jozef met de keizerin en aartshertogin Maria Valeria naar Pest Vermoedelijk zal de komst des keizers er toe bijdragen het verzet tegen de nieuwe wet te verminderen De uiterste partij heeft in den Londensche graafschapsraad bij de verkiezing van aUernum de zege behaald Het uitstel schijnt door de radicalen slechts pro fomaa verleend te zijn De gematigden hadden eene zoogenaamde verxoenende l jst opgemaakt waarop zij slechts 7 der hunne tegen 11 radicalen gebracht hadden Maar hun voorstel werd niet aangenomen Men stemde ieder op zgn eigen partq waarvan het resultaat was dat natuurlijk de lijst der radicalen doorging Daaronder merkt men op Frederik Harrison de bekende positivest en verscheiden intransigente staatkundige mannen zooals S 8 Taylor Spicet Eccleton Gibb en een dame Miss Cocs Een gematigd liberaal vond genade bg de meerderheid de graaf van Meath B j slot van rekening hebben dus de radicalen hunne meerderheid met 18 stemmen vergroot daar alle schepenen buiten den raad zqn gekozen en toch stemrecht bezitten De stedelijke administratiie van Londen is dus in handen der meest gearanceerden Men is nieuwsgierig naar het gebruik dat zg van hun macht zullen maken en of zij de dwaasheden van den Farjjschen gemeenteraad zullen nadoen zooals in sommige kringen u voorspeld PETROLKÜM NOTEERINGEN van de Makelaars Cantzlaar h Scbalicwijk te RoUerdam De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 8 26 September October Novemberon December levering ƒ 8 329 Staats loterijI Vyfde Klasse trekking van Zaterdag 9 Februari No 8B99 1000 en Premie 30 000 No 20683 Premie ƒ 3000 No léllS ƒ 200 No 1853 en 4370 100 Prgzen van 70 363 4067 6894 10976 1B711 17689 19009 367 B903 7463 10995 16525 18072 19471 813 6070 8788 12858 16529 18458 20169 2079 6328 9313 13076 Trekking ran Vrijdag No 19682 70 moet zijn niet uurgerlljke Stand OEBOKEN 7 Febr Jolisiinn ouden C F W Hormin CD J Tan Rood Maria Heleoi oadert Bi P Ooaterbeelï n L Overhem Wilhelm Alriaoat ouden H Heij en I Boéro Johanna oudeia J de Wije en 1 Nieawtrld Frederik Headrik onden C P lan Grilnen en H BakTts 8 WiUemina ouden T Gibbon en A Klaterreld Dirk oudere C de Oruil en M C BeparMa OVERLEDEN 8 Pebr J 1 an der klein 87 j 7 A M an der Leeat v I NieuwenhuizeD 77 j ONDERTROUVVDi 8 Febr P GgMnij 22 j en 1 M van Helle 2S j i Zeegen 60 j en C Hujjtenaar 61 j Advertentiën EENIQ SEFOT W TIEE Hen wordt verzoclit op t HERK te letten tiiT HOT Magazijn ta5 M RAVENSWAAY ZONEIV OORINCHEM Deze THEEËN worden nfgelejf rerd in verzegelde pakjes van vijf ft tteee en een half en een Ned ons jBj Ju iai rermelding ran Nommer en jUP Pr i roorzien ran nerenetsand f m l j Merk rolgens de Wet gedeponEwmm neerd HfeaS Zich tot de nitroering van ge JHB Sf eerde ordere aanberelende f J BREEBAAUT LZ Botermarkl te Gouda EENIG DEPOT der Haagscbe BeacfaDHran den Heer J K SOMMER LANGE FRANKENSTRAAT 42 ROTTERDAM Koper en letaalgieterij en Draaierij TOOB Stoom en andere Werktuigen Gouda Snelpersdruk van A BBINKMAN k Zoon De nitgare dezer Coarant geschiedt dagelgki met nitzonderiag ran Zon en Feeitdagen De prgi per drie maanden ii 1 25 franco per poet 1 70 fiioaderi ke Mommen VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 11 Februari 188 Uit s Gravenhage meldt men ons De toestand van Z M den Koning is reel rerbeterd Z jne krachten en eetlust nemen gestadig toe De Koning verricht thans veder zijnen gewonen arbeid en beweegt zich ook gemakkelijker Uit s Grarenhage meldt men ons Naar wij vernemen is eene wijziging der rerdeeling van de Provinciale kiesdistricten in bewerking I ne spoedige b jeenroeping van alle Provinciale Staten wordt verwacht om die vrijziging te beoordeelen Het doel zou zijn deze wijziging reed b j de aanstaande verkiezingen te doen werken welke dan des nooda op een anderen lateren datum Muden plaats hebben Uit s Orarenhage meldt men ont Ongeveeer 20 bomschuiten zijn thans te Soheveningen teruggekeerd Omtrent de overigen heerscht ongerustheid omdat op het strand stukken van bommen aanspoelen De bomschuit Vier gebroederi schipper Dijkhuizen is hoogst waarschijnlijk met man en muis vergaan Naar men ons meldt zal de Tweede Kamer vermoedelijk 36 Februari bijeenkomen Dr I H Gunning J Hzn predikant b i de Ned Herv gemeente alhier heeft een werk geschreven en bij den heer J B Wolters te Groningen het licht doen zien dat veler belangstelling verdient en waarop wij gaarne de aandacht vestigen Het FEUILLETON UIT VERRE GEWESTEN Naar het Engehek XII 38 nik zal hier geen oogenblik rust meer hebben zeide hij zich cnrustig in zijn bed heen en weer wentelende Eindelijk was het daglicht Croton stond op en liep de kamer op en neer Hij zag het venster uit Daar liep een man voorbij Hij herkende hem Hij gaat hier geloof ik van daan riep Croton uit Dat was een tijdelijke geruststelling slechts een tijdelijke Eiken dag kon h j terugkomen Al die t jd was de goddelooze deugniet op weg om de oude vrouw z jne moeder te bezoeken ten eonenmale onbewust van de onrust die hij in t ge moed van den geestelijken heer verwekt had Om de waarheid te zeggen was de ontmoeting louter toevallig Hij had vernomen dat Barnabas Low in de nabijheid van de pastorie woonde en toen hij daar naar hem vroeg was hij Croton tegen het lijf geloopep Er was niet het minste gevaar dat li j zou terugkomen om hem te kwellen Hij gevoelde slechts verachting voor hem en hoe minder hü met Croton te maken had hoe liever is geUteld Bet ProktttmUeke Heierland onier dagen uit een kerkelijk godi enttig oogpunt beêchouvd en hutoritek toegelicht De naaste aanleiding tot het schreven van dit boek is een verzoek van gene zgde van den Oceaan tot den heer Gunning gekomen om voor eene Amerikaansche Encyclopedie een uitvoerig verslag op te stdlen van the actual state of the Protestant Church in Holland Daaraan hebben wij een boek te danken dat voor belangetellende gemeenteleden een zeer nuttige en tevens aangename lectuur oplevert Telkens en telkens wordt er in beschaafde kringen gesproken over de verschillende richtingen in de Ned Herv Kerk wa rb j niet zelden bUJkt hoe weinig de meeste mensoken op de hoogte zijn van oen onderwerp zoo gurfte door hen behandeld Dr Gunning geeft om hier a a een zeer duidelijke voor ieder bevattelgke scheta van die verschillende richtingen stelt met enkele karaktertrekken het kenmerkende daarraa in het licht en teekeut ons de personen die als sieraden en voornaamste woordvoerder daarvan mo n wordw beschouwd Na eene beschouwing gewifl te hebben aan de Ned Herv Kerk worden achtereenvolgena de andere kerken van het Protestantsche Nederland besproken b V de Chr Geref Kerk de Ned Geref Kerken doleerende de Xemonstrantsche broederschap enz enz Daartoe bohooren ook gemeenten vrier bestaan hier te lande velen zelfs niet vermoed zullen hebben b v die der Zevendedagi iaptiêlen die in Haarlem bun hoofdstation hebben eu die met de baptiete den Doop door onderdompeling gemeen hebben maar op t stuk van Zondagsviering van hen verschillen In het laatste hoofdstuk wordt nog aan verschillende mannen uitmuntende op verschillend gebied in ons land een woord van waardsering gewgd o a aan onzen stadgenoot Dr M A O Vorstman De heer Gunning noemt in dit boek Holland het Dit wist de laatstgenoemde niet Voor hem was er te Sootenskopfl geen rust of vrede meer Hij besloot de eerste gunstige gelegenheid aan te grijpen om naar New ïork te verhuizen Te New York was eene talryke politie en aan gevangenissen geen gebrek Öe omstandigheden begunstigden onzen geestelijken held In eene der grootste en voornaamste kerken van de stad had eene scheuring plaats gehad De predikant een man van verheven karakter eu een kraohtigen wil was een groot tegenstander van hetgeen hij de buitensporigheden noemde die ingang hadden gevonden eu die zooals hij beweerde sterk zweeraden naar eene wederinvoeriug van de vormen der Iloomsche kerk terwijl hij zelf zich beijvenle om die te verminderen en meer en meer een geest van vrijzinnigheid in de kerk te brengen Het scheen dat zijfi ijver hem te ver dreef Bij zekere gelegenheid had h j de onvoorzichtigheid een Methodistisch predikant te erkennen als een broeder in Christus een medearbeider in den wijngaard van hun geraeenschappelijken Heer en hem dienovereenkomstig te behandelen Wat gaf dat eene opschudding t Was alsof de wereld vergaan zou De geheele kerk was in gevaar De weÊrspannige predikant moest gestraft worden Iemand als broeder te erkennen op wien geene gewijde handen gelegd waren De WellEerwaarde Croton Ellsworth omhelsde met ijver de zaak van de kerk Zoo groot was zijn hei ligen Ijver in dit opzicht dat li j weldra aan het ADVERTENTIËN worden geplaatet van 1 5 regel i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatamimte Borendien worden alle Adrertentien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk dee Maandags rerechgnt uitverkoren land dor practische populaire theologische litoralunr ons dunkt terecht en w j twijfelen er niet aan of zyn boek zal gretig welkom worden geheeten door allen die zich op de hoogte willen stellen van den toestand zooals die thans in ons land bestaat Heeft de storm Zaterdag overal in het land veel verwoesting aangericht vooral in den Haag en inzonderheid te Scheveningen was het bar In de stad bepaalden de ongevallen door den westerstorm die tot een orkaan oversloeg zich hoofdzakelijk tot het vaneen splijten v i een vigelante die door een boom getroffen werd en het beschadigen van een rijtuig van de Holl stoomtram mede door een boom terwijl op de Grocnmarkt een loopknecht door een neerstortend uithangbord getroffen werd Aan het strand te Scheveningen werd de vloot oen vierde deel was aan wal dooreengekegeld en opgezweept door het zeewater dat zich een doortocht baande tot aan den duinrand en daar een groot gftdeelte wegsloeg zoodat de golven werden omezwenit tot aan den dijk en den steen n trap althans bij hotel Kauch b j hotel Gsmi en het Kurhaus Laatstgenoemde gebouwen hebben ook veel geleden vooral Garni De schade aan de vloot toegebracht bedraagt ƒ 10 a ƒ 15 000 Voor de zwaar beschadigde bommen die hoog opgesleept z jn vreesde men nieuwe gevaren ais het hoogwaterget j van 9 uur door den orkaan mocht worden opgestuwd De Autoriteiten waren natuurlijk ter plaatse en de middèlBB van vervoer brachten aanhoudend tal van belangstollenden uit den Haag aan Telegraaf en postverkeer ondergingen natuurlijk veel vertraging hoewel de meeste treinen door twee locomotieven werden getrokken Tusschen Amsterdam en den Haag was de telegraafgemeensohap herhaaldelijk verstoord hoofd stond van de beweging tegen den woêrspannigen predikant Hij preekte hij arbeidde hlj donderde hij schreef hij liet drukken en uitgeven Z jne bewonderaars noemden hem den nieuwen Apostel der geloovigen Ik behoef niet meer te zeggen Da nieuwsbladen waren er vol van en iedereen heeft het kunnen lezen Het gevolg was eene scheuring in de gemeente De volbloed orthodoxen verlieten betonde heiligdom en lieten eene prachtige nieuwe kerk bouwen en binnen een halfjaar na het onwelkom bezoek ran den zeeman werd diens eerwaarde broeder daar als predikant beroepen H j noemde deze kerk de kerk van de Wonderdadige Tegenwoordigheid ten toeken zooals hij zeide von de blikbare en zichtbare tusschenkomst der Voorzienigheid ten zijnen behoeve toen h j zeer ter nedergeslagen eu bedrukt van gemoed was Nu is de loopbaan van den WelEerwaarden Croton Ellsworth eerst recht geopend Weldra ontdekte hij dat z jn verblijf te Scotenskopft slechts zijn proeftijd was geweest Het verwonderde hem hoe hij zich daar zoo lang mede had kunnen vergenoegen In de hoofdstad vond hg alle middelen die strekken konden om den bloei zijner kerk te bevorderen Den bloei Wat z jne vroegere kerk in t klein wos werd de kerk der Wonderdadige Tegenwoordigheid op eene groote en uitgebreide schaal Bijkdom schoonheid elegantie praal opschik