Goudsche Courant, dinsdag 12 februari 1889

Vit SoheTeningen sohrijft men T g n i uur gisterennacht werd door een nachtwtoht opgemerkt dat op de kust af stakelvuren werden ontstoken Toen de dag aanbrak werd bemerkt dat een driemastbarkschip om de noord op ongeveer SOOO H afstand van het artilleriepark op de tweede bonk cat Onmiddelqk word door de politie van het pesthuis aan het Kurhaus bericht naar Scbeveningen gezonden om de reddingsboot en de andere reddingstoestellen waarop tegen 7 uur het vuurp ltoestel aankwam Voor dien tqd had de gestrande bark getracht verbinding met den wal te krijgen door bet afzenden Tan 2 man in oen klein schuitje dis van t schip een lijn medenamen Die l n brak eohter onderweg loodst de manschap niet meer naar het schip kon terugkeeren en inmiddels herbergzaamheiJ vond bij de gisteravond gelande Katweker bomschuit no 15 De beamMe van het vuurpijlstelsel Pieter Thomas had inmiddlis een pgl opgezet waarmede hij een meesterl jk schot deed dat onmiddellijk doel trof De reddingboot die tusschentijds was aangekomen in gereedheid gebracht en in zee was gegaan kon nu gemakkelijker langs die lijn naar t schip komen waarop de verbinding met den wal versterkt werd door van af het schip langs do reddingslijn een kabel naar het strand te brengen De reddingboot bemand door Jjcob van Duyn kapitein L Spaans Joh v Duyn W Visser J de Niet J A en J Bal G de Lange J Verburg J de Vrindt P de Jong en J P Groen had het bij het chip hard te verantwoorden door de bran ding het wassend water on de groote moeilijkheid om de lieden van boord te krijgen wegens de hooge ligging van het schip In vier partijen werd de bemanning bestaande uit 32 man behalve den kapitein terwijl de £ e stuurman den vorigen dag over boord was geslagen in de boste orde naar t strand geroeid De kapitein en de Ie stuurman bet laatst De Katwijksohe reddingboot met den burgemoester De Ridder die uit waren gegaan om een in gevaar vorkeerende Ostendensohe kotter bij te staan hetgeen evenwel niet noodig bleekj daar de bemanning zflf naar wal kwam heeft ook goede diensten bij lie redding bewegen Aan t strand was aanwezig de commissaris van politie te Scbeveningen de heer Vernée die onder bijstand van den directeur generaal van het Zeebad Scbeveningen de schipbreukelingen naar t Kurhaus deed vervoeren waar deze liefderijk werden verpleegd en van tnoodige voorzien Het stalen schip is genaamd Benavon reeders Wetson Brothers kapitein Tames Brock v n Hamburg naar Sydney met een lading stukgoederen bestemd Het had te Cuihaven golegen en was 4 dagen geledeh van Hamburg vertrokken Het had een Hamburgschen loods aan boord die wegens gelijkenis van het licht van don Scheveningschen vuurtoren mot den Engelschen vuurtoren to Kentishknock dacht aan de Engelsche kust te zyn Baardoor beeft hij het schip naar het Z Z W gestuurd waardoor t hier op strand is geloopen De bemanning bestaat uit Denen Noren Ieren Duitschers en l Hollander genaamd Berend Kleine geb te Zwolle oud 28 jaar wiens moeder teZutfen woont De doctoren Van der Mandele en De Vries waren aan t Kurhaus aanwezig om dienst te verleenen t kortom alles wat de wereld kan opleveren om menschelijke ijttelhoid voedsel te geven en alle gedachten aan iets iiemamaals te verzetten was binnen de wanden van dezen nieuwen tempel vereenigd Hij was nu niet meer bevreesd voor Keuben Laat hem maar komen De politie zou haar plicht doen on de bedrieger zou zonder complimenteni achter slot gezet worden En zijne moeder XIII Eindelyk was voor Tom en Alf de tyd gekomen om de voorbereidende hoogere school te verlaten Zij zouden vier weken vacantie hebben en daarna hunne Academische studiën beginnen Doctor Castleton had te Dartmouth zijn graad verkregen en natuurlek zou Tom daarheen gaan De heer Ferris Alf s voogd volgde gaamo den wenk van den doctor op en sedert lang was het beslist dat de jonge vrienden niet gescheiden zouden wonien als zy de school verlieten De gewichtige dag kwam Het was de zesde September Tom vergat dien datum nimmer AUe toebereidselen waren gemaakt en s morgens ten acht ure stapten de twee jongelingen op den trein die voorbij New haven door het dal van de Connecticut rivier loopt het bekoorlijkste dal op de wereld geloof ik althans het bekoorlijkste dat ik ooit aanschouwd heb gMn niet noodig wu daat de bemanning Tolmaakt gezond was De scheopspapieren zg n gered Bg t verlaten ran het schip was daarin een lek gekomen waardoor er 15 voet water in stond Twee van de eigen booten waren gisteren over boord geslagen en het marszeil was weg De Engelsche gezant gewaarschuwd kwam tegen half 12 te Schoveningen aan t Kurhaus waar hij in de kamer van den directeur n een onderhoud had met den kapitein met dun hoofdcommissaris van politie die eveneens reeds spoedig naar Scbeveningen kwam de heeren Vernée eu Reiss die hem de gewenschte inlichtingen gaven De bemanning blgft vojrioopig op het Kurhaus terwijl dè kapitein van mailing is dat het schip wegens t lek en t daardoor ingekomen water niet meer naar see zal kunnen geitokken worden Te Madrid is den Ssteu Tèbruari even na middernacht een hevige brand jtgebroken in het militaire hospitaal Hier or ontstond een verschrikkelijke paniek onder de 500 patiënten welke in het hospitaal werden verpleegd Wie nog k loopen nam de vlucht doch zij die daartoe nSn meer in staat waren moesten worden weggedragen hetgeen dank zij der tijdige hulp nog even bytijds gelukte Het grootste ïedeelte van het gebouw is echter vernield De koninginregentes bezocht dm volgenden dag met den minister van oorlog dt zieke soldaten die in verschillende andere ziekenhuizen zijn overgebracht In de vele stadjes iu het zuiden en westen dir Vereenigde Staten vooral in den staat Illinois die staan onder de afschaffiagswet heeft zich eer zonderlinge hatidehtak ontwikkeld In dt ze steden mogen alcoholische dranken wijn bier en whiskey alloen voor medicinale doeleinden dus alleeu met voorkennis van den dokter verkocht worden en de bewoners van die plaatsen en de doorreizende vreemdelingen zijn dus voroordeehl koffie en niets dan koffie te drinken Ten behoeve van deze reizigers nu van wie men geen verraad behoeft to vreezen is de nieuwe handelstak iu t leven geroepen Aan stations op da schepen aan do haven op de markt kortom overal waar een druk verkeer is loopen negers rond die met luider stem hun mooie warme koffie 5 cent het glasl aanprijzen De vreemdeling wordt bovendien door een listigon oogwenk van den verkooper aangelokt het eens te probeeren Neemt hij missebien slechts uit nieuwsgierigheid een glas dan vraagt de neger of bij koffie met melk of klaar wil ebben Is hot antwoord met dan krijgt de vreemdeling een kop echte reeds mot melk gemengde koffie luidt het daarentoxen zonder dan bijt de verkooper zijn klant in t oor De klare kost 15 cent meer afschaffingskoffie you hww i De klare wordt voor don dug gehaald en uit een afzonderlijke kan vloeit een stof die op alles behalve koffie gelijkt Ze is zoet scherp bijt een weinig in één woord ze smaakt als klare whiskey Een ieder die de voorliefde van de amerikaansche heerenwereld voor dezen drank kent zal wel begrijpen da t met de klare koffie in die stroken alleraardigste zaken gedaan worden Onder vegetariërs verstaat men menschen die nagenoeg uitsluitend plantaardig voedsel tot zich Het was de gelukkigste dag van hun leven Jong en gezond in al het gevoel hunner toenemende geestontwikkeling zonder eene enkele zorg èene enkele schaduw over hun verleden gingen zij hunne toekomst vroolijk en vol hoop te gemoet P n beiden koesterden in hun hart het beeld van Clara Digby heimelijk en diep verborgen als eene teedere herinnering die de ruwe kanten van leven dige jongelingen verzacht zonder het mannelijk ka Vakter in hen te onderdrukken of te benadeelen Het was zonsondergang eer de trein aan het station te Dartmouth aankwaija Welk eene drukte en beweging Wel honderd jongelingen stroomden de waggons uit en namen alle soorten van voertuigen in beslag om koffers en valiezen en allerlei bagage de stad in te brengen Welk een tooneel op zich zelf Wat scbeneo die studenten daar thuis te zyn en hoe vry en onafhankelijk zagen zij er uit Do groenen van het vorige jaar die nu als academieburgers terugkwamen zagen met trotschheid en het volle gevoel hunner waardigheid neer op de beschnoomde candidaten voor de klasse welke zij pas verlaten hadden Onze vrienden bleven bg elkander en weerstondenhet verzoek van een ondeugend jong student omhem te volgen ten einde door zijn invloed bij eender professoren met wien hij byzonder b Jiend was hun nog dienzelfden avqnd hun examen te latenafnemen en hun alzoo een dag van onaangenameonzekerheid te besparen nemen Onder de Terschillende argumenten dievoor die leer werden aangevoerd is zeker dat van Bouaseau wel bet vermakelqkst Boussesu beweerde namelijk dat planten ons eigenaardig voedsel zijn omdat wy twee borsten hebben evenals de plantetende zoogdieren De leer der plantenetors is evenwel in tegenspraak met de duidelijke aanwijzingen die onze lichaamsbouw oplevert De bouw van onze tanden en van ons spijskanaal wijst op een gemengd dieet van vleesoh en plantaardige spijs Talrijke voorbeelden bestaan er die aantoonen hoe noodzakelijk dierlijk voedsel is voor hen die veel hunne spieren gebruiken fransche aannemers en fabrikanten die genoodzaakt waren Engelsche spoorwegarbeiders en werklieden in dienst te nemen omdat de Franscho werklieden niet de noodige kracht bezaten besloten ten laatste de uitwerking te beproeven van een meer rijkelijk Tleeschdiéet en door den Franschman een even ruim rantsoen vleesch te geven aU de Engelschman eet werd het verschil spoedig tot nul teruggebracht Vooral na het jaar 1848 heelt de leer van het vegetarisme den vorm van een wetenschappelijk systeem aangenomen De apostelen schoten als paddestoelen uit den grond zoodat een Pargsch feuilletonnist uit dien tijd zeide On ne peut ouvrir sa fenêtre sans oracher sur un apötre Een van de vermakelijkste en onschuldigste van al de apostelen uit dien tijd was Jupille de Vegetariër Hij was een leerling van Gleizés En dat deze met hart en ziel vegetariër was toonde hij door van zijne vrouw die van vleesch hield te scheiden En Jupille deed zijn leermeester geen oneer aan Hij bedekte in dien tijd de hoeken der straten van Parijs met aanplakbiljetten en overstroomde de tafels der boekverkoopers met brochures waarin hij zijn leer uiteenzette Daorin beweerde hij o a dat de verschillende plantendeelen de symbolen waren van de lichaamsdeelen en dat daarom de planten zeer goed tot opbouw van het lichaam konden dienen Zoo was bijv de m het symbool van het oog en daarom beweerde Jupille tranen nog onze oogen door verwantschap als wij een ui schillen En die verwantschap blijkt volgens hem ook daaruit dat ovenal rondom het oog verschilleude lagen aanwezig zijn zoo ook de ui uit verschillende rokken bestaat en dat evenals er oogen zijn van verschillende kleuren men ook uien vsn verschillende kleuren vindt Jupille brochures eindigden doorgaans met een uitnoodiging aan de lezers om zijn groentenwinkel te komen bezoeken waar hij een prachtige uitstalling had en ook van tijd tot tijd vegetarische diners gaf aan uitverkorenen Aan de toenmalige regeering diende Jupille een request in waarbij hij verzocht belast te mogen worden met de voeding der leeuwen en tijgers uit den Jardin des Plantes en beweerde dan spoedig te zuUe aantoonen dat hunne kwade gewoonten alleen veroorzaakt werden door hun vleeschdieet daar hij ze spoedig door plantenkost zoo zacht zou maken als lammeren Zelfs ging Jupille zoo ver van te beweren dat de vischvrouwen alleen daarom kwaadaardiger en kijfzieker waren en meer overvroegen dan de groentenvrouwen omdat zo visch aten terwijl de groentevrouwen met h ar plantaardig dieet voor zachtere aandoeningen vatbaar bleven I ZoiHdagtblai Een onderaardscbe brand In de kolenm nen van Dux in Boheraen woedde sedert weken een hevige onderaardscbe brand Nu eonige dagen geleden Wij die in het geheim zijn weten dat die student hun een poets wilde spelen en dat het een examen bij pseudoprofessoren was die het hun zoo lastig zouden maken dat zij van verdriet wel dadelijk weder zouden willen heengaan Den tolgenden dag stonden Tom en Alf vroeg op en om alle vergissingen te voorkomen gingen zy bij den president de noodige inlichtingen vragen Ten drie nre van dienzelfden dag hadden zij hun examen met glans ondergaan en waren groenen geworden Nu moesten zij voor een kamer en een kosthuis zorgen Na veel zoeken kozen zij een gemeubileerde kamer waar zij een heerlyk gezicht op het Asoutney gébergte hadden Als zij wilden konden zy daor in huis ook in den kost zijn Daartoe besloten zy ten minste voor den eersten tijd Na zich aldus tot bun genoegen gedomicilieerd te hebben namen zij het Academie gebouw in oogenscbouw en sloegen het doen en laten der studenten gade Vervolgens gingen zij naar het station om den trein te zien aankomen die weer nieuwe studenten aanbracht Nu zij zelf er door waren konden zij met bedaardheid op hunne beurt de andere aangekomenen monsteren Zij lieten zich in eene der sociëteiten voorhangendoor een vriendelijk student die ben op hunnen terugweg aansprak iWorU tenolgd sloegen uit eene verlaten schacht de vlammen naar buiten eo hulden den geheelen omtrek in een verstikkenden rook Van nab en van verre kwam de brandweer aanrukken wyl men dacht dat er een hevige brand boven den grond was uitgebarsten Na enkele dagen had er evenwel zulk een geweldige instorting plaats van den door het vuur ond mynden bodem dat de vlammen nitbrakende schachten als met puin gevuld schenen Nochtans is men voortdurend in de weer om door nieuwen aanvoer van steen en aarde de toetreding der lucht tot ket onderaardscbe vuur te beletten Evenals thans in de bruinkolenmijnen van Dux zoo woedde eens in de ontzaglijke steeakolenmijnen in de omstreken van Zwickau en brand die reeds vóór vier eeuwen begonnen eerst gebluscht later weer door een troep soldaten tijdens den 30j oorlog aangestoken werd en eerst in onzen tijd voorgoed eindigde Daar heeft het vuur eene steenkooUaag van 66 M dikte 300 M lengte en 60 M breedte vernield Sedert het jaar 1887 gebruikte men de warmte welke de bodem te Flonitz zomer en winter uitstraalt voor broeikassen waar men de schoonste ananassen aankweekte Sedert eenige jaren schynt de daar heerschende brand door ontginning der kolenlagen en door afdaramingen geheel onderdrukt te zijn Ruitenlandsch Overzicht De Fransche Kamer van Afgevaardigden heeft met 308 tegen 243 stommen bepaald dat de beraadslaging over het wetsontwerp tot wederinvoering van don êcrutin d arrondmemfnl hmlen zul gehouden worden en met 604 tegen 9 stemmen dat het wetsontwerp op de grondwetsherziening aanstaanden Donderdag Z d behandeld worden De Temp meldt lat de hoer De Lesseps heden het volgende tor openbare kennis heeft gebracht Daar de wet voorschrijft dat voor de vestiging éener maatschappij de storting van een vierde van het kapitaal op het gebeele bedrag der uitgegeven aandeeien vereischt wordt en deze voorwaarde niet is vervuld voor de uitgifte van 2 Fobr ben ik uiet in staat thans de nieuwe maatschappij op te richten welke zich de voltooiing van het Panama kanaal zou ten doel stellen Dienvolgens worden de gestorte i sommen radtCr ter beschikking der inschrijvers go steld Het Pruisische Hnis van Afgevaardigden heeft do kroondotatie zonder bdangrijk debat bij tweede lezing aangenomen By de behandeling der telegraafbegrooting in den Duitsehen tijladag beeft de staatssecretaris dr Stephen medegedeeld dat bij eene overeenkomst met Engeland van 4 Januari 11 in het vervolg de grondtaxe van 40 pfennige voor een telegram vervalt en het woordtariof van 20 op 15 pfennige verlaagd wordt Nu de directe verbinding tot stand gekomen is staan 14 lynen ter beschikking Ook met Nederland en België worden er in dezelfde richting onderhandelingen gevoerd Het plan bestaat eene directe telographisohe erbinding tussohon Hamburg en Liverpool totjlUnd te brengen Na do goedkeuring der geheele begrooting is de rgksdag voor onbopaalden tyd uiteengogaan Dat de pogingen der bimetaliaten om het Dnitsche muntstelsel te veranderen en Kngelands medewerking te zoeken tot herstel van den lilveren standaard im lukto is reeds gemeld De minister van financiën do heer Voö Maltïhuhn Gulst deelde den conservatieven heeren Von Mirbach en Von Kardorff de leiders dor beweging mede dat de Doiteche regeering niet het minste plan heeft van muntstelsel te veranderen De NfUional Zeiiung betuigt haar ingenomenheid met dit besluit hetwelk trouwens ook door den heer Von Benningsen werd toegejuicht en wyst er op dat Duitscbland nog in het bezit is van een aanm jrkelyke hoeveelheid zilver Een prijsverhooging van het rilver kan dus voor Duitschlnnd nooit nadoehg zijn indien men althans niet wordt gedwongen den voorraad door een verandering vsn derf standaard van de hand te doen De betoogingen der werkeloozen te Eorae hebben zich herhaald en tot verstoring der rust aanleiding gegeven Eon aantol arbeiders zondor werk die by het Castello vergaderd waren geraakten in botsing met de overheid tengevolge waarvan zy naar het midden der stad vluchtten waarin verscheidene traten de vensters van winkels vernield werden ponten der stad ontstonden onge geldheden waartegen de politie met kracht optrad en waarbij zij een aantal personen in hechtenis nam dientengevolge heerschte er groote opgewondenheid m de stad In de kamer zyn er interpellaties tot de regoering geschied om haar te vragen welke maatregelen y denkt te nemen om eene herhaling van zulke ongeregeldheden te voorkomen De Minister Crispi verklaarde dat de regeering die de uitspattiDgen ten zeerste betreurt maatregelen heeft genomen om eene herhaling daarvan te voorkomen Alle openbare vergaderingen zelfs die welke eed vredelievend karakter dragen zullen verboden worden Hy bescholdigda de vereeniging der zoogenaamde vrienden van den vrede slechts één doel na te jagen nl het verwekken van ongeregeldheden Het aantal personen tot Vrijdag in hechtenis genomen wasj 163 De regeering wachtte met vertrouwen hét oordeel der Kamer af De heer Bonghi stelde e volgende motie voor De Kamer betreurende het voorgevallene doch vertrouwende in de geestkracht der Begeering tot onderdrukking der wanordelijkheden gaat over tot de orde van den dag Over deze motie zal aanstaanden Donderdag worden beraadslaagd De voorzitter van bet Oostenrijksche Huis van Afgevaardigden Smolka deed in de zitting verslag van do audiëntie bij den Keizer Veel opgemerkt en door al de Weener bladen met voorliefde besproken wordt hetgeen de Keizer gezegd heeft over de Keizerin Do Keizer zeide volgens de mededeeling i an Smolka Wat ik in deze droeve dagentedanken heb gehad aan mija geliefde echtgenoot de Keizerin en welk een groote steun zy mij is geweest kan ik niet beschrijven Ik kan den hemel niet genoeg danken dat my zulk een levensgezellin is gegeven Vertel dit verder Hoe meer het bekend wordt hoe aangenamer het mij zal zyn Deze hulde aan de Keizerin valt in te beter aarde omdat de Weeners in de laatste dagen weinig gehoord en gelezen hebben om den mensch of het menschelijke te verheffen De Koning en de Koningin van België zijn weer naar Brussel teruggekeerd Op uitdrukkelgk verlangen van Koning Leopold werd hora door geen der leden van het Keizerlijk huis uitgeleide gedaan Kroonprintes Stephanie is niet meegegaan De weduwe van den Kroonprins blijft te Weenen en zal als beschermvrouw van het werk Oosteurgk in woord en beeld voortaan in plaats van den Kroonprins de vergaderingen der redactie presideeren BRIEVEN UIT EOTTEEDAM V De voorstelling door den tenor van Dyck hier ter stede gegeven is met goeden nitslag bekroond Aaavankilyk een weinig onvast herstelde by zich en behaalde als Loiengrin ten dotte een obbewist succes Indien ik op die voorstelKng terugkom dan is het omdat de vermelding van het voren omschreven feit noodzakelijk was om hetgeen ik in mijnen rorigen schreef te completeren en óók om te kunnen berichten dat de recette dien avond omstreeks drie duizend gulden heeft bedragen My dnnkt dat dit laatste tot nadenken moet stemmen Kent ge waarde lezer het verhaal van Jen man met de zenuwachtige vrouw Misschien niet In elk geval het is van dien aard dat het nog wel eens U in herinnering mag worden geroepen Er was dan eens een rgk man die in liefde ontbrandde voor een arm maar bevallig en deugdzaam meisje Dat gebeurt wel meer maar dat er in dit geval in alle eer en deugd een huwelijk op volgde behoort onder dergelgke omstandigheden reeds dermate tot do zelilzaamheden dat bet verhaal daardoor alleen reeds recht van bestaan heeft Het echtpaar leefde in den beginne recht gelukkig want de vrouw had haren echtgenoot even lief als hij haar Op zekeren nacht evenwel werd hij door haar uit zyn diepen slaap gewekt hg voelde hoe haar hand zich op zijnen mond legde en hoorde dat zy hem in radeloozen angst in het oor fluisterde daar is iemand onder het ledikant Hij die officier van de schuttery en gevolgelijk heldhaftig was sprong uit bed greep zyn sabel die in een hoek van het vertrek rustig stond te roesten bukte zich en zag dat zich niets en niemand onder het ledikant bevond Hij stelde zijn lief vrouwtje gerust en lag kort daarna weder in diepen slaap Doch het was voortaan mét zyn hniselyk geluk gedaan Elke nacht soms twee of driemaal in den nacht werd hy door zyne vrouw gewekt die maar altyd in doodelyke benauwdheid beweerde dat zich iemand onder het ledikant had versoholen Ten laatste werd he b leven hem zoo onverdragelyk dat hg geen lust gevoelende het voorbeeld van zekeren Oostenrykschen prins te volgen een rechtsgeleerde ging opzoeken ten einde van hem te weten te komen of er wettige reden tot echtscheiding bestond De jurist liet zich alles tot in de kleinste bijzonderheden vertellen en vernam daardoor onder meer dat het ledikant waarin de echtelieden sliepen niet van yzer maar van hout was staande op vier vormloozo pooten Weet ge wat ge doet aldus luidde het advies van den grgzen rechtsgeleerde laat die vier pooten Tan het ledikant afzagen en kom dan over veertien dagen eens terug De man volgde dien raad Het ledikant kwam zoo doende pal op den i rond te staan De vrouw ziende dat het nu feitelgk onmogelyk was dat zich iemand onder het ledikant kon verbergen werd van zelf van hare zenuwachtige gefaogdheid genezen liet haren man voortaan gerustj slapen en geluk en vrede waren in het huishouden teruggekeerd Dit geachte lezer is een zeer leerzaam verhaal omdat het bew jit dat er in het leven veel tegenspoed en jammeii zouden kunnen worden verholpen indien men mair het gezond verstand bezat tydig het juiste middel toe te passen en hier kom ik als van zelf tot de Hoogduitsohe Opera terug Reeds toch hét feit dat het tot de mogelykheid behoort op éénen avond eene recette van drie duizend gulden te lUken bewijst dat de onderneming als zoodanig levensvatbaarheid bezit Het Rotterdamsch publiek Is een huiselijk slag van menschen doch bij dat al houdt het hartstochtelijk veel van de Opera meer nog van haar dan van Hollandsch Tooneel en andere openbare vermakelijkheden De beslommeringen an het dagelijkache leven zijn zeer groot de arbeid vordert rustelooze en geweldige inspanning gopa ste uitspanning wordt te midden van dien ttrvgglem life door de meesten sterk gezocht maar aan den anderen kant blijft men in zijn zin voor huiselijkheid liever met vrouw en kinderen in de gezellige huiskamer dan dat men openbare vermakolijkheden bezoekt die niet ten volle bevrediging schenken De opera directie nu klaagt over het publiek dat op den duur niet trouw genoeg opkomt Kfvam zij bij mij om advies ik zou met den grijzen rechtsgeleerde van wien ik hierboven gewag maakte zeggen zaag de pooten van w ledikant af Met andere woorden geef ont slag aan al de leden van uw personeel die niet voor hun taak geschikt zijn Werf artisten aan die den toohooider in het gemoed weten te gry pen en die hepn tot geestdrift stemmen Kom daarna aan het slot van het volgende seizoen eens bij mij terug en ik ben er zeker van dst gij dan al moet gij boogare gages betalen over de finan tieele uitkomsten tevreden zult zijn Eu werkelyk aju dit het geval wezen Maar of nu de Opora diitectiën zoo verstandig zullen zijn als do man met de zenuwachtige vrouw zie dat zal te bezien staan Evenzoo is het aan twijfel onderhevig of het op de vergadering die Maandag 11 Februari wordt gehouden zal blijken dat het vereischte bedrag aan subsidie is volteekend Dertig jaren achtereen stond de Hoogdaitsche opera elk jaar op het punt om te vallen en toch werd zij ten laatste telkens daarvoor behoed Ware het anders ik zou inderdaad bevreesd zyn dat zij de crisis van 1889 niet te boven zal komen In mijnen vorigen heb ik voorspeld dat de voorstellen van Burgemeester en Wethouders tot handhaving van het spoelstolsel te Rotterdam zouden worden aangenomen Dit is ook werkelijk het geval geweest en wel met de verpletterende meerderheid van 31 tegpi 6 stemmen Men ziet derhalve dat ook nu wede r mijne voorspelling goed is uitgekomen Ligt dat dit vertrouwen inboezemt I Wil de lezer mij dan ook eens raadplegen over de vraag welk weder het too al op een bepaalden dag zou kunnen zijn of wil de lieve nog ongehuwde lezeres te weten komen boe baar aanstaande gemaal er zoo al zou kunnen uitzien ik ben volgaarne bereid van myne profetische gave opnieuw blyk t geven Wat nu het vraagstuk van den afvoer van faer calien aanbelangt dat door den Gemeenteraad isbeslist ten gunste van net spoelstolsel het mag eenopmerkolyk feit genoemd worden dat zelfs van de 6 leden die togen de toorstellen van Burgemeesteren Wethouders stemden geen enkel zich verklaardheeft ten gunste van het Liemurstelsel Hun verzetwas meer uitsluitend gegrond op de omstandigheiddat naar hun oordeel in de officieele stukken geenvoldoend licht over de zaak in haren geheelen omvatfg werd verspreid vooral niet over de verschillende stelsels die plaats nemen tusschen het Liernur on het Spoelstelsel Een der Raadsleden deheer E van Rijckevorsel heeft van die tusschenstelsels op eigen hand eene grondige studie gemaakt Hij is iu den Baad daaromtrent in eene ontwikkeling getreden die heOi meer dan twee volle urenaan het woord deed zijn De vele reizen en kostenen tegelgk de omvangryke arbeid dien hij zich voordat onderzoek getroost heeft verdienen onbeperktewaardoering en hadden een beter lot verdiend Dochwat wil men Het was eene verloren zaak die hgkwam bepleiten J In de korte uiteenzetting die ik vroeger gaf van de drie hoofdstelsels v n afvoer van faecaliéc heb ik er op gewezen dat hef groote nadeel dat aan het Lierunr stelsel kleeft hierin gelegen ligt dat men wel de fiecaliën langs pneumatischen weg uit de