Goudsche Courant, woensdag 13 februari 1889

iHH Woensdag 13 Febrnari N 3839 GOÜDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiefl kan geschieden tot éto any dés namiddags van den dag der uitgave Van af 1 Januari 1889 verschijnt de 60DDSCHE COURANT op iederen werkdag zonder Prijsverhooging behalve het meerdere port voor de per post te verzenden exemplaren Abonnementen worden aangenomen b j de Litgevers A BRINKMAJV ZOON prÏTaten kan voeren naar centrale Terumelplaata n doch dat men daarna niet weet wat er mede aan la Tan en Ik beriep mij op het ToorWd Tan A materdam en toen ik dat schreef was het mij bekend dat daar de faecalien na door middel ran het Liernnratelsel ingezameld te zjjn worden geworpen in het openbaar water omdat men niet weet waar andera met den lederen dag aangroeienden Toorraad ta bigven Men heeft echter soms redenen om niet alles te sohryven wat men weet en daarom zweeg ik maar nu in openbare raadszitting te Rotterdam werd geconstateerd zoowel door den Burgemeester Heinesz als door den ingenieur Martini Buys dat te Amsterdam het product van het Liernur stelsel voor negentiende gedeelte in het water wordt geworpen kan ooIÉ ik op dat feit wijzen Waarom men zich de groote kosten aan de iuroering Tan het Liernurstelsel Terbonden zou moeten getroosten het zou iqn om Terontreiniging van het water den bodem en de lucht Ie Toorkomen maar als men nu niet weet wat met de ingezamelde stoffen te doen en men ze ten einde raad toch in het water moet werpen dan is het dunkt my duidelijk dat of niets anders Toor eene gemeente als Eotterdam oTerbljjft dan bij hei spoelstelael te ToUiarden dat voor haar door hare Uggirg vrij wat minder bezwaar heeft dan TOor andere gemeenten Men heeft in het debat zeer Teel nadruk gelegd op het goTaar van ontreiniging der Drinkwaterleiding Ik voor mij kan de gegrondheid Tan dat bezwaar niet inzien Beneden Eotterdam bestaan twee Drinkwaterleidingen in de Toormaligo gemeente DelfshaTen en te Schiedam Beiden zien OTer haar n Tmii al het tuU trekken dat de 200 000 zielen Tan Rotterdam lozen en toch heeft het chemisch en microscopisch onderzoek van het product van beide g leidingen geleerd dat het volkomen zuiver en in geen enkel opzicht schadelijk voor de gezondheid is Hoe zou dan de Kotterdamsche Drinkwaterleiding die haar prue Seau een heel eind boven de stad heeft verontreinigd kunnen worden Kn indien dat gevaar bestond zou het dan niet reeds sinds lang zijn waargenomen Het tegendeel is het geval Ook het water van de Rotterdamsche Drinkwaterleiding dat aanhoudend scheikundig en microscopisch ook door een ervaren bacterioloog wordt onderzocht blijkt bij voortduring en zelfe in toenemende mate van uitstekende hoedanigheid te zijn Voor wat de bacteriologische wetenschap aanbelangt vestig ik uwe aandacht Mijnheer de Redacteur op de redevoering die Vrijdagavond in den Gemeenteraad is gehouden door een geneeskundige van naam den heer dr Sleurs Gy zoudt naar mijne opvatting aan uwe lezers een dienst bewijzen door die redevoering geheel of gedeeltelijk uit hot Officieel Verslag over te nemen NEMO VERBETERING In htt verBlat iu ons Torïg ur tbd de vorgaderinR tu Vrgdtgitond itant dat de heer A Kok betoogde dat bcroepide oamen menul mt den borgerstaad zijd voortgeko men dit u een drukfout en moet zijn beroemde miDnen BEIIR8BEK1GHT AMSTERDAM 11 Februari Per Telegraaf Binnenlaudsohe fondsen vast Russen Oostenrijk on Portugal prijshoudend Zuidwest on Rnss spoorweg willig Burgerlijke Stand Haastrecht CEBOREN MtrüTietla ouilera H lan Zljll eo M tin Ei OVERLEDEN M 3 Grofn 4 j B J Verborg 18 m Vlist REBOREN Misüie ondcra M Speksnüder eo U Oükani OVERLEDEN H do Vrfes 56 J ADVERTENTIÊN Heden overleed onze dierbare Moeder en Behnwdmoeder CATHARINE RÜIGER8 Wed van den Heer I F v d Vlist in den ouderdom van bflna 73 jaren Tb t d vlist M L T D VLIST KONINCKS J M V D VLIST P M V D VLIST C M T D VLIST S M T p VLIST Rotterdam jq j Iggg Gouda Goud Snelpersdruk van A BRINKMANkZoos ♦ ♦ Den 16 Febrn ri a 8 hopen onze geliefde Oaden HENBI DB VRIJER en AORIENA SOPHIA yxv die STAAL hnnne 12 Jarige Echlvereeniging te herdenken Bonne liefhebbende Kinderen PETRONELLA MARINÜS HENRI ADRIENÜ8 JOHANNES Amsterdam Nassankade 73 Voorspoedig bevallen Tan een Zoon M A KOPPEET Echtgenoote van D VAN Reu n Jr Gouda 11 Febrnari 1889 De GOÜDSCHE Stoom Mineraalwater Fabriek hoek LANGE TIENDEWBG Plantsoen levert echt MINERAALWATER en GAZEÜSB DRANEEN tevens alle BRO CD TAFELWATERE VICTORIAWATER uit de bron te OberMn etein bg Ems tegen concnrreerende prezen NB De flesscheu worden ter leen gegeven Alsmede verkrggbaar van de Compagnie HONGROISE te Weenen per Fleaoh ƒ 1 25 per halve Flesoh 0 70 deze Wgn is keurig van smaak en zeer versterkend Hoogachtend UEd Dv Dienaar B LANDAAL De Qoudsche Macliinefabriek vroeger COSIJN Co beveelt zich aan voor de L E V E R I N G van Gasmacliines Gaskachels Gasovens Gaslampen enz Agentuur voor SIEMENS Lampen en SIEMENS Branders OpezLliaar Onderwijs Toelating van Leerlingeo op de Kosteloozeen op de fiewaarscholen De COMMISSIE van TOEZICHT op het Lager Onderwgs alhier maakt bekend dat de Inschriiving van Leerlingen wier plaatsing men met den 1 APRIL 1889 op een der bovengenoemde Scholen verlangt zal geschieden in de SchooUokalen op DINSDAG 26 FEBRUARI 1889 des namiddags ten vjjf uur Voor verdere bgzonderheden wordt verwezen naar de aanplakbilletten Namens de COMMISSIE de Secretaris Me J FORTüIJN DROOGLEEVEB Gouda 9 Februari 1889 Twee bekwame Bekangerskneclits GEVRAAGD Adres P tan ROGGEN Stikke Hekelstraat Nijmegen Groote Collectie A 7 0S Az Kleiweg E 73 en 73 Blikgroenten 20 Cent ket Fond LlTEKBLIKKEKOOCt J GEIIRETSE Een ware schat voor de ongelukkige slachfoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaringf HoUandsehe uitgave met 27 afb Prjjs 2 Gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze onden Igdt moet het lezen de oprechte ieenng die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkregen bg het Verlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland De nitgare dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prjs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzoaderlijke Nommer VUF CENTEN BIN NENLAND GOUDA 12 Februari 1889 In de hedenmiddag gehouden erg derin v n den Gemeenteraad die door 16 leden werd bggenrooDd afwezig wa de heer van Vreumingen was o a aan de orde hot vroeger medegedeelde voorstel van B en W om op het terrein der vroegere Gasthuiskerk op de Oosthaven eoQ Gymnasium te bouwen e heer Oudijlc stelde voor de behandeling dezer zaak aan te houden tot eene volgende vergadering daar hij zich ook na de overgelegde toekeniag en beschryving niet voldoende kon voorstellen hoe het gebouw dat B en W wenschten op te richten er zou uitzien I it voorstel werd na een korte discussie terKorpn met 10 tegen 5 stemmen die der hh IJsselde Schepper van Veen Prince Hoogenboom en Oudijk terwijl de heer Fortuyn Uroogloevor buitenstemming blee Daarop volgde oeno korte bespreking van het voorstel van B en VV waarbij bleek dat eenige nadere toelichting van de zaak gewenscht werd waarop de Voorziter mededeeido dat do emeeoteboawmeester op het stadhuis aanwezig was tot het geven van nidore inlichtingen De hoer Oudgk verklaarde die gaarne te zullen ontvangen terwijl hif dan tevens in do besloten vergadering waarin die inlichtingen zouden worden gegeven tot B en W een paar vragen wildo richten Daarop ging de Baad over in geheime vergadering Na heropening der openbare vergadering stelde de heer Oudijk voor daar het de Iwpaalde wensrh waa der Regeering dat het Gymnasium in een afzonderlijk gebouw zon komen daarvoor een bestaand huis te koopen door spr in de besloten vergadering na FEVILLETOJV UIT VERRE GEWESTEN Xaar iet FrngeUck XIII 24 Hij had do beleefdheid hen uit te noodigen om oesters met hom t gaan gebruiken welke uitnoodiging zy goeno roden zagen om af te wijzen inzonderheid dowyl do student verklaarde hun de verdienste van elk der verschillende socioteiton te willen uitleggen rondborstig te kennen gevende dat bij hoopte hen te zullen bewegen om do zyue to kiezen Onze Now Yorlscho jongoliagSn stonden van tafel op zonder zich tot iets verbonden te hebben maar beloofden hun nieuwen vriend den volgenden ochtend te zullen bezoeken Zeer tevreden gingen zy tor ruste Zij waren goed door hun examen gekomen en hadden eene kamer naar hun zin Den volgenden ochtend zou do cotlegiobel tot het gobod luiden en ten elf ure zonden de lossen een aanvang nemen Do dag brak helder aan Do studenten kwamen allo in de kapel bijoen Welk een genoegen voor Tom en Alfl Hoe geheel anders dan een school I Het was omatreeks tien nur Do twee vrienden der aangewezen dat toot jdat dool uitoemend geschikt was en daarom stewe bij opnieuw voor de behandeling der zaak aan ta handen Zonder hoofdelijke stemming werd thans dit voorstel aangenomen In deze raadszitting kwatt in eene Missive van de Commissie van Toezicht over de Stads Muziekschool De Commissie zegt dainin dat zij zich verplicht acht zich van den blaam te riHrereu die in de vorige raadsvergadering ten onreoht op haar geworpen is Zjj deelt in deze missive VMrscbilleude feite mede ten laste van den onderwgzer aan de Muziekschool Mart Bouman die haar aBOleiding gaven ongunstig te adviseeren aan B on W op zijn verzoek om do betrekkingen van Directeur der Gtnidtcke Zaïtgvereeniging en der Uiretittcie Mttiunt Zaiitjvtrtemgmg togelyktijdig te mogen bekleeden met zijne betrekking aan de Muziekschool Zg deelt voorts mede dat in hare vergadering van 6 November roods besloten was om het examen op 19 Decomber to doen houden Zg beschuldigt den hoor Bouman van 1 Vuwaias Ooheusche behandeling van leerliugen enouders Slordig les geven Bij den Swretaris dor Commissie zijn dairomtrent allo verlangd nadere inlichtingen te bekomen De Comateio deelde al de thans in hare missive medegede idc feiten eerst thans mede omdat zq eerst in het uiterste geval als aanklaagster van een der onderwijzers vilde optreden De Commissie gelooft door de thans gedane mededeelingen den Baad de overtuiging te hebben geschonken flat do beschuldiging in de vorige raadsvergadering geuit dat het van do Commissie een ffZoeken en Dplagen was jegens den heer Bouman oHfecAivaardig en onjuist was Deze missive die wy in ons volgend nr in haar geheel hopen mede te deelen werd ter inzage voor waren in hunuo kamer zagen hunne boeken na en brachten het oen on ander in orde Eensklaps word er luid aan do deur geklopt Zy word geopend voordat er antwoord was gegeven Alfred du Barry riep de bode op haastigen toon Die ben ik zeide Alf Een verzegelde enveloppe werd hem overhandigd en de man vertrok De twee vrienden zagen elkander verschrikt aan tis eon telegram zeido Tom Alf zei niets Waarom mnakt gij t niet open vroeg Tom Alf scheurde de enveloppe los zag do depêche in en werd doodsbleek Wat is t vroeg Tom in de grootste spanning Alf overhandigde hora hot papier Kom met den eereten trein te Nev Tert terug Gewichtig maar niet verontnutend Perbis Zij zagen elkander ontsteld aan t Is zeker uoii grap zeide Alf op een toon Tan verlichting Dat zou ik niet denken antwoordde Tom Het zou al oone zeer ernstige scherts zijn TOor wien ook Niet ernstiger dan de examen poets die zy ons wilden spelen henv m Alf De beste manier om do vraag op te lossen is naar het telegraafbureai tn aan sprak Tom ADVBRTBNTIBN worden geplaatit van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt de raadsleden gelegd Verder kwamen do volgende stukken in 1 Do Rekening van de Kamer van Koophandel en fabrieken over 1888 Ter visio 2 Een voorstel van B en W tot vertimmeriogvan een Kamer in hot St Catharina Gasthuis Ter visie 3 Een missive van hot Hoofdbestuur van da Nederl Vereeniging tegen do prostitutie den Raad uitnoodigende tot bijwoning van het to houdennationaal Congres Aangenomen voor kennisgeving 4 Een missive van de Commissie voor de StntfTerordeniBgott inzendende een concept verordening op de Brandweer Ter visie De Eaad besloot 1 tot wijziging dor begrooting voor het Codevrouwenhuis dienst 1888 8 toi ywdtamiii dw hegiootiag wo itoJfniJMl m gaarkeuken dienst 1889 Tot Regentes van het Wees on Ëleraoeseniershuis werd benoemd Mevrouw C E Knaap de Klerk Tot Gemeente arts werd benoemd de heer P J A LeveSag arts te Amsterdam met 10 stemmen tegen 4 op den heer Bransma 1 op den heer Hubers van Aasenraad en 1 op den hoor Arends Men meldt uit Oudowater De wolbekeode tcee mm aldus genaamd naar de plaats waar hij staat de binnenplaats van bet Toormaligo weeshuis deze reus onder de lindeboomon om wiens voet té omspannen men ruim zeven meter lengtemaat nooJig heeft tal eerstdaags moeten vallen Toen Stoop in 1B88 eene afbeolding gaf van het beleg en den moord van Oudewater in 1575 door hierop Alf volgde dien wenk en zij deden te behoorlijker plaatse onderzoek Er viel niet langer aan te twyfelen Het telegram was echt Langzaam gingen de vrienden terug De bel luidde voor do eerste bijeenkomst der klasse oone bijeenkomst die zij met zooveel belangstelling te gomoet hadden gezien maar zij gaven aan die roepstem geen gehoor Weder in hunne kamer gekomen werd de geheimzigo depêche aan een strong onderzoek onderworpen alsof dat papier hun oenigo inlichting kon geven Ik zal al de aanmerkingen do gissingen en redeneeringen die op niets uitliepen maar overslaan Gy moet gaan Alf zeido Tom dat is het eenige wat er op zit Gy moet gaan en wel binnen een half uur Hoe oer gij gaat des te oor kunt gy terugkomen Ik zal gedurende uwe afwezigheid wel goed voor alles zorgen Met weerzin volgde Alf den wijzen raad en ging met een kleinen reiszak in do hand en door zijn vriend vorgezold naar het station Er was geen tijd te verliezen De trein kwam dooi het dal aansnorren en was bijna tegelijk mot hen aan hot station Onderweg hadden zy geen woord gesproken Tom greep AlPs hand en zeide Beloof mij dot gij doen zult wat ik vraag Van avond zijt gij ta New York Telegrafeer mij morgen ochtend dadelijk en schryf aiij denzelfden dag