Goudsche Courant, woensdag 13 februari 1889

Doflderdag 14 FdNmari 1889 N 3840 GOUDSCHE COURANT JVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzeadlng van advertentifin kan geschieden tot één uur des namiddags ran den dag der uitgave de Losse giften ran ƒ 3300 tot 14 000 de Winterbedeeling van ƒ 1100 tot 2600 Laat er nu nog buiten dat b de laatste cijfers niet is meegeteld al hetgeen het Genootschap zelf onmiddellijk in natura werd toegezonden en ge komt in ieder geval tot de slotsom dat eene stijging der niet terugkeerende uitgaven van ƒ 11000 tot ƒ 37000 dat is meer dan eene verdriedubbeling binnen den tyd van twee jaren den toestand schier al te sprekend schildert En ongelukkigerwijze is die op dit oogenblik niet verbeterd maar verergerd met het gevolg dat het Bestuur van het Genootschap dringende beden om meer ondersteuning tot zijn stadgenooten moest richten en zijne hulp by de toeneming der aanvragen om tijdelijken bijstand alvast is moeten gaan beperken Zeker zal dit laatste niet lang behoeven te duren de gulheid en de goedgeefschheid van het njke Amsterdam heeft zich jegens die genootschap ondanks de tallooze beden van alle ijden nog nooit onbetuigd gelaten Doch blijft het met dat al niet een verschijnsel t welk te denken geeft dat zoovelen thans moeten aankloppen bij de liefdadigheid die vroeger in staat blaken zich tijdelijk er met eigen krachten door te slaan een bedenkelijk verschijnsel ook daarom wijl dergelijke hulp in stede van eigen geestkracht te bevorderen gewent aan het steunen op anderen en aldus de veerkracht en het weerstandsvermogen onzer lagere klassen verminderen Xk mag over liefdadigheid sprekend niet zwijgen van een nieuwen dezen winter toegepasten vorm die ongetwijfeld nog meer bedenkingen opwekt Hij is die deï gratisuitdeeling van brood en koffie tweemaal daags aan allen die zich aanmelden Op deze wijze heeft men gepoogd onmiddellijk tegemoet te komen in de nooden van hon wien het zelfs aan het eenvoudigste middel tot levensbehoud mangelt Blijkbaar is men hiertoe gekomen in navolging van hetgeen ten vorigen jare een paar malen s weeks door de socialistische partij is verridit en hebben de heeren die deze uitdeeling op touw zetten zich aiet in het minst daarom zulke groote offers getroost wijl zij wilden voorkomen dat het lenigen van den nood misbruikt werd tot een middel om ontevredenheid aan te kweeken En die offers zijn niet gering wat men licht zelf kan berekenen als men weet dat nu reeds eenige maanden achtereen aUgelyks tweemaal gemiddeld 1100 porties brood een half weite broodje en koppen koffie worden verstrekt iets waartoe behalve de voorraad grondstof een hulppersoneel van ten minste vijf personen yereisoht wordt Oppervlakkig beschouwd schijnt niets zoo voor de hand liggend en voortreffelijk als deze hulp waarbij de linkerhand niet weet wat de rechterhand geeft en die voorkomt dat eenig mensch l jde onder de behoefte aan het hoogstnoodige Maar juist dit geven zonder te weten aan wien men geeft zonder onderzoek naar de aanspraken op dergelijke hulp is ten deele even verderfelijk als het wegschenken van aalmoezen aan bedelaars het bevordert de zorgeloosheid en trekt een aantal behoeftigen naar onze stad De eenige voorzorgsmaatregel tegen bedrog drang om binnen de ruimte van het gebouw het aangebodene zelf te verorberen baat weinig en strekt niet om de genoemde bezwaren weg te nemen Doch als men zich afvraagt of deze liefdadigheid dan toegejuicht of afgekeurd mag worden komen velen allicht niet mij tot de slotsom van Schimmel m zijn vers £ 1 aalmoes Of t hielp De wetenschap zegt neen Het menschelijk hart zegt jal t Valt velen allicht vreemd mij van dit sociale vraagstuk te zien overgaan op eenige tooneelvoorstellingen doch het leven is nu eenmaal zóó en we hebben toch immers ook nog het recht ons voor de kunst te interesseeren De voorstellingen zijn trouwens beide van buitengewonen aard geweest Daar was allereerst de Matinee der jongeren van de Kon Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel die eens hun krachten wilden beproeven aan eene zwaarder taak dan hun in den regel bedeeld wordt Dank zij den steun van de leden onzer Afdeeling van het Tooneelverbond kon de voorstelling geldelijk doorgaan en was misschien niet geheel onvoordeelig Artistiek was de oogst niet zeer belangnjk het geheel toonde een gemis aan zorgvuldig overdenken en voorbereiden aan fijn artistiek gevoel en goeden smaak als te verwachten was van jongelui die in eene omgevmg leven waarin beide ontbreken Toch toonden verschillenden dat zij meer zouden vermogen als het hun niet voortdurend aan oefening en leiding ontbrak D tweede voorstelling waarop ik doel was door de directie van ons kleinste theater dat van den Salon des Variétés alhier aan de leden onzer afdeeling aangeboden met het doel ons te toonen wat haar jongere leden die trouwens de kern van het gezelschap uitmaken vermogen Deze voorstelling die in het geheel blijken van zorgvuldige voorbeiciding droeg was in hoofdzaak belangrijk om het slotnummer Op de Terugreii een toooeelspel in één bedrijf t welk feitelijk een pleidooi is tegen de leer der menschelijke zwakheid welke tot vergoelijking van het kwade brengt Deze leer vindt hare verdediger in den predikant en wordt bestreden door eene kloeke helder ziende oppervlakkig koele doch innerlyk diepgevoelende vrouw die haar man na zijn terugkeer uit de gevangenis weigert op te nemen in zijn huis wijl hij niet tot het juiste inzicht van zijne misdaad valsche handteekening op wissels gekomen is En zij weet hem zoover te brengen tot bij leert beseffen dat hij zich eerst werkelijk moet louteren in den levensstrijd Dit stukje leven wijkt zoo geheel af van het gewoon toeneelmatige de teekening van den domme en de vrouw is zóó scherp dat het publiek aanvankelijk niet wist waaraan zich te houden Doch de jeugdige artisten vooral de heer en mevr Holtrop als de predikant en de echtgenoote waren zoo zeker van hun zaak en speelden tegelijk zóó sober en waardig dat zij eindigden met het publiek te imponeeren en het te doen toejuichen Mevrouw Holtrop toont zich meer en meer een onzer meest innemende en belovende en tevens bescheiden jonge actriiOBS en de voorstelling als geheel strekte dit ijverig gezelschap je tot alle eer ÖHIJSBR v Aemstel PETRüLlUM NOTEKIl N jlE van de Makelaars CantzLtar Schalkwijk te Rotterdam De mnrkt was heden rast l oco Tankfuat f 8 75 Februari levering 8 30 Maartlevering 8 April en Mei levenng 7 75 Augustusloïeriiig J 7 80 September October November en December levering 8 10 CORRESPONDENT B la anlnoord op de truag ons heden per briefkuarl gt daao dteleu WIJ lULde dnt damiB Hejjentesaen van het Wteshuis am dm Gemfenteraiid eene aaiibevclinfE zenden waaruit deze ren keuxe dout btond daarop id de eirile ilnats een darDe nit bet door U euaein ie Kerkg nootH hap de Haad zou baar ongein ijfeld tot Ite tentcs benoeuieo zoonU ber baaldtlgk bij nudere coUegiui gebleken U Het in Eezondi n stuk vttn Z kan zóó met wordeu ge pluatst Met eenige wijziging an het slot IB opoeming li een folgend nr mogcf k DE RrDACTIB BEIIKSBEIUCIIT AMSTK ipAM 13 Februari Pet Telegraaf Binnenlnadsche fondsen onveranderd Buitenland algemeen ieta flanwor iHzonderbexd Eussischen Zw Nooren en Amerika onveranderd üurRerltjke Stand GEÜOBEN 9 Februari Hendrik ouders H Jaipera en M J dea Edel 10 Adnatius ouders C BrberrcU eo Ë Kooijiuao Miz beth Johanna ouden M da Joug eu C Zour Leonardus Niculaae ouders C J Hrrtthe rn A C J Kramer Dirk ouders P de Jong en M M vaa der Vegt 11 Adrianus Johannes ouders D tan Ubgo en M A Koppert Aart ouderd C Mul en J M vuD Gend Ane Fieter ouders J LeeunfcDfautk en L Stnal 12 Jan ouders A Abbema en J Slons OVEHLEDEN 8 Fcbr H C Bdauw 4 m 9 C P Stigter 3 m 10 H M A van Duijn 8 w C Mooleuaar 3 m Jl J A Kerrebijn 2 j ADVERTENTIËN Voor de vele bewijzen van belangstelling ontvangen by het overlijden van miju geliefden Echtgenoot betuig ik m n oprechten dank Wed A VAN DEN RING Gouda 12 Feb 1889 van Vliet Vraa MLLDËBS BOSCH BIER door tal van Geneeskundigen aanbevolenZuiver uit HOP en MOUT gebrouwen Geen grijs Haar meer De nieuwe LONDON is de beate van alle bestaande parfumerien om betgryze haarUnnen enkele dagen te doen verdwenen Maakt het haar glansr k en zacht en verft niet Prgs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrögbaar te Gouda t g J H C HUINCK F Bz 122 Hoogstraat 123 Openbare Verkoopingp De Notaris H GBOENENDAAL te Gouda is voornemens op MAANDAG den 18 F£BRDABI 1889 des morgens 11 nur in het Hotel cDB FAictr aan de Markt te Gouda ia het openbaar te veilen en te verkoopen No 1 Een op een der beste standen staande eu aangenaam gelegen ruim ingericht WINKELIIVI8 waarin sedert jaren handel in Ijzerwaren is en nog wordt uitgeoefend aan de oostzgde van de Wijdstraat te Gouda wgk A No 41 kadaster Sectie C No 194 groot 82 Centiaren Het Huis bevat behalve den Winkel 4 Kamers Keuken Meidenkamer en Zolder en is V orzien van Gas en Waterleiding Alle werkdagen vóór den verkoop te zien van 1 4 uur en op den verkoopdag des morgens van 9 11 uur No 2 Een goed onderhouden en gemakkelijk ingericht WOONH DIS met TUIS aan de Gouwe te Gouda wijk C No 162 kadaster Sectie D No 98 groot 1 Are 22 Centiaren strekkende vóór van de straat tot achter op den gemeenen gang met hec medegebruik en uit en ingang van denzelven tot op het Nounenwater Het Huis bevat 4 Kamers Keuken Kelder en Zolder en is voorzien van Gasleiding Te bezichtigen 3 werkdaj en vóór den dag der veiling van des morgens 9 tot des namiddags 4 uur en op den verkoopdag des morgens van 9 11 uur Alles te aanvaarden b j de betaling der kooppenningen op 1 April 1889 Nadere inforraatiën geeft voornoemde Notaris GRUENENDAAL te Gouda Wie eenmaal Abshaubbins of Anti Hhumatisclie Watten goed gebruikt heeft erkent derzelve onmisbaarheid in dit land vau vocht en koude tegen alle Khumatische aandoeningen of zoogenaamde gevatte koude door de leden Sedert 25 jaren algemeen gebruikt en verkrygbaar a 30 ets per pakje bij C B Verheul Oudewater A Bo Borkel J van Dorp Zoetermoer A Knulins Alphen Gebr Knuling Bodegraven K OostBrlmj Haastrecht Oebr Knahu Woerden Cf V d Geur Waddinxveen T 4 G van Deth Uej de Wed Bosman Gouda W r J donUyl Schoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop O Hoogendijk Cappelle S V d Kraats Bloiswijk Gewaarschuwd tegen namaaksels A BREETVELT Az Delft Louis P WELTER Coiffeur LEVERT de beroemde ZEEP van Eeckelaers in verschillende fijne reuken t 75 Ccnl per doo e van 3 stuks vroeger ƒ 1 Vaseline 90 Gent Aan bovenstaand adres kan een nette GEPLAATST worden G daT Snelperadlük vanA BEINKMAN Zoo De aitgftTS decer Coarant geschiedt diget ki met nitzondering van Zon en Feestdagen D pr s per drie maanden ii 1 25 franco per pott 1 70 Aizonderlgke Nommen VUF CENTEN BINIJENLAND GOUDA 13 Februari 188 I r B A M Staveniste de Brauw hield gisterenavond in bet hier gevestigde Departement der ifaata i j tot Nul na t yilfenéfn de aangekondigde voordracht over XaturalitiücJte lUmaiu i Hoewel spr ook met een enkel woord gewaagde van andere reaUitische auteurs ah Babiac en Dostojewski behandelde bij voomamelgk Kiliile Zola en Graaf Wo Tolstoï Na eerst kortelijk in het licht gesteld te hebben wat de naturalisten willen nl een photogralisch weergeven van de werkelykheid trad hg in eene vergelijking van beide schrijver wsarbg hq tot het resultaat kwam dat Tolstoi verreweg de voorkeur verdiende als naturalistisch auteur Als uitgangspunt van zijn stadie over Zola nam hij diens roman La Joit de nvre niet omdat hij dit een zijner beste werken achtte maar wijl dit het meest geschikt pDP iWSi m ds dwyUa iw gihwlraiiw to liJiiMt te leeren kennen Spr toonde ons aak hoe Zola uitmuntte door fraaie schildering van natnur tooncelen en teveBs hoe hg een meester was in het tjrpeeren van personen Jammer genoeg dat h j van dit laatste talent niet wat meer gebruik maakte immers bij de meesten zgner werken doen de eerste hoofdstukken veel meer verwachten dan hot heele boek geeft Hoe komt dat Omdat hy te veel philosopbeert in zijn romans Hg vertelt ons veel te veel wat zijn lieiden doen en denken in plaats van hen zelf te laten handelen en spreken wat afbreu i doet aan den levendigen indruk dipi de lezer moet outrangen van de personen die in een roman optreden Spr wees voorts op het toevallige dat do omgeving van Zola s helden meestal geheel in overeenstemming is met hunne gemoedsstemming Dit komt niet overeen met den werkelijken toestand die de naturalisten vóur FEUILLETOX UIT VERRE GEWESTEN Naar iet EngeUdi XIV 25 Daarna gaf zij haar emstigen wensoh te kennen dat haar neef Alfred du Barry eene opvoeding mocht genieten waaraan niets ontbrak En tot dat einde ging de testatrioe voort vermaak en bespreek ik al het overige van mijne bezittingen zoo roerende als onroerende goederen hoe ook genaamd en van welken aard ook aan Alexander Sterritt Esq in de stad provincie en staat New York een der Vereenigde Staten van NoordAmerika om de gelden uit gezegde nalatenschap voortvloeiende veilig te beleggen en te beheeren en de interest na aftrek van eene billijke vergoeding voor gehouden administratie haUjaarlijks of zoo mogelijk meermalen uit te betalen aan mgn neef voornoemd Alfred du Barry uit gezegde stad Newïork zoon vsn wijlen mgn broeder Henri R S F du Barty gewoond hebbende in gezegde stad NewYork Evenw 4 alleen op de volgende voorwaarden namelijk dat gezegde Alfred du Bsny binnen drie weken na vanjezen mijn uitersten wil en testament alles willen weergeven BarebdieD is het een groote schsduwzqde dat Zota in zijn romans zooreel helangscolling toont roor het dio lijke in den mensch terwijl zijne beschrijvingen boMeer ook getnigende van groote kennis eo ijverige stadie vaak itaeer doendenken aan een zg t ook fearig gestileerd pooesverbaal van en ambtenaar sn aan een letterkundig voortbrengsel Van Tolstoi s werken keus spr Trafe en Oorlog dat met Jiaa Karémina iM bet best in staat is om mot diens talent to do kennismaken Spr betoogde dat ho M ook ToUtoi in zijn romans sterk philosopheert Bit bjj hem veel minder hinderlijk is dan bij Zala onidal hg het niet zelf doet maar het laat doon d fer de personen die hij laat optreden Terwijl Zolf meestal een hartstocht teekent in den mensch dn door overerving zijn doel werd i die hem ten bite te gronde voert teekent Tolstoï meer den hei4en mensch met al zijn goede en kwade eigenschappen waartusachen een strgd ontstaat die hem ook Ml nuestal doet ondergntl méaa vtanrb meer r ening wordt gehouden met zgn eigen verantwoordelijkheid De romans van beiden legt men vaak onvoldaan uit de hand tij eindigen meestal met een groot vrsagteeken en vroolijke lectuur laveren zij niet op zg die daarnaar verlangen benevens dames die slechts willen weten of ifZij elka r ten slotte krijgen doen beter werken uit de romantische school ter hand te nemen maar voor den ernstiger leier bieden zij een rgken bron van genot aan Spr hoopte bij zgn gehoor eenige belangstelling gewekt te hebben voor genoemde schrijvers welke zij zoo ten volle verdienen De voorzitter van het depart Dr D Terpitra betuigde ook namens de aanwezigen den heer de Brauw dank voor zijne belaagrgke voordracht Ten Baadhuize werd hedenmiddag aanbesteed het uitdiepen van llO Meter lengte der rivier de Gouwe bericht ontvangen te hebben de Vereenigde Staten zal verlaten en zich naar Duitschland in Europa zal begeven om zgne opvoeding te voltooien en te dien einde ten minste zes jaar na zijne aankomst aldaar in Europa zal blijven Hoewel ik mijn neef voornoemd niet tot Duitschland beperk is het mijn wensch en verzoek dat hij daar zijn meesten tijd doorbrenge op de scholen en universiteiten die hem sla de beste aangeraden worden door lievoegde personen met wie ik hoop dat hij zal raadplegen Maar indien mijn neef voornoemd deze voorwaarden niet aanneemt of nakomi of ten een of anderen tijd in gebreke blijft zich daaraan te houden verliest hij alle aanspraak op de voordeelen in deze mijne wilsbeschikking voor hem vervat en in dat geval draag ik voorzegden Alexander Sterritt op enz enz enz Deze en zoo voorts besloegen verscheidene folio bladzijden en bevatten beschikkingen om alsdan hare nalatenschap onder liefdadige instellingen van haar vaderland te verdeelen Als haar neef zich aan do voorwaarden van het testament hield zou hem na verloop van zes jaar het kapitaal door den benoemden administrateur belegd geheel uitbetaald worden Eene andere clausule voorzag in de betaling van vijf honderd dollars voor reiskosten Het afschrift van het testament kwam denzelfden ochtend toen Tom en Alf naar Darmouth vertrokken ADVBETBNTIEN worden geplaaUt van 1 5 regelt 50 Centen iedere nge meer 10 Centen GEOOTB LETTEBS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t wdk de Maandags verschgni nabij het Jagersstal te Gouds Ingekomen waren 5 inschrijringsbüjetten en wel van J van der Post te Gouda voor J 715 C Fnrrer te Qonda voor 695 J Trouwborst Jr te Ouderkerk a d IJsel voor 649 M van Meijeren te Ouderkerk a d IJsel voor ƒ 527 50 en W Erengroen te Ouderkerk a d IJsel voDr 424 99 Door eenige notabolo ingezetenen der gemeente Zevenhuizen worden pogingen in t werk gesteld tot het oprichten eener vereeniging tot wering der bedelarij Uit OuderVn k a d IJsel wordt gemeld Bij de steenbbriek de Sciaiu is tijdens den stortvloed de dgk doorgebroken van een binnenpoldertje dat daardoor geheel overstroomd is Een huis bewoond door 5 gezinnen en staande in de nabghdd van de doorbraak moest het erg ontgeldet Het bonedengedeelte door 2 gezinnen bewoond werd geheel verwoest en het middengedeelte bewoond éoar esB gonr net 6 kinderen is geheel onbewoonbaar gewoideo zoodat de toevlucht naar elders is genomen daartoe do6r het burgerlijk armbestuur in staat gesteld Met dsranis ziet men de ramp door den storm te dezer plaatse aangericht De gevolgen worden zooveel mogelijk verzacht door de tussohaikomst van gemeeote en armbestuur en het hulpbetoon van den naaste Enkele bewoners van het buitengedeelte van den Useldgk hebben vrg groote schade geleden Bij koninklijk besluit zijn s Konings Commissarissen in de provinciën gemscntigd tot het bijeenroepen van de Staten banner respectieve provinciën in buitengewone vergadering op 26 Fobraari om daarin aan de orde te stelleu de overweging eener nieuwe verdeeling hunner provinciën in kiesdistricten ter benoeming der leden van de Provinciale Staten waren te New York aan Het maokte niet weinig sensatie in de gezinnen van Henty Ferris en Adolphns Drinker want Alf s tante hield evenveel van hem als zijne zuster zij had zelve geen zoons en beiden waren bg deze gelegenheid zeer opgewonden Voor de eerste maal was er een ernstig verschil van gevoelen tusschen Ferris en zijn wederhelft Als een brave vrouw was zg gewoon in alle gewichtige zaken met haar echtgenoot in te stemmen Maar toen Ferris na het testament overluid aan het ontbijt gelezen te hebben het onverschillig ter zijde wierp met den uitroep Gekheid waagde zgne vrouw hem te vragen wat hij daarmee bedoelde Juist wat ik zeg lieve was het antwoord Maar wat noemt gij gekheid Dit testament It vind het integendeel alles behalve gekheid Ik geloof dat wij er voor Alf zeer blijde me moeten zijn Ferris zog al in verbazing op Gij denkt toch niet dat ik zal toestemmen dat Alf op die voorwaarden het geld aanneemt zeide hg Niet toestommen Maar Henri wat bedoelt gij daarmede riep zijne vrouw uit Ik bedoel dat het zijn ongeluk zou zg n Dat ben ik volstrekt niet met u eens Ik houd het er integendeel voor dat hij er fortuin door zal maken Voor ditmaal werd Ferris hoe vriendelijk hij ook ytié