Goudsche Courant, vrijdag 15 februari 1889

1880 Da oitgaTs deiei Courant geschiedt dagelgks met uitzondering Tan Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aiionderlüke Nomuers TUF CENTEN BINNENLAND GOUDA 14 Febrnari 1888 Ook de 2e luit K F Collard van de Se eonp 5s bat io reg inf alhier is aangewesea ora van i April tot 3 Juli a s de oefeningen van het korps gfenietroepen by te wonen hy wordt daartoe gedurende dien tyd gedetacheerd by bet 5 bst 5e reg inf te Utrecht Volgens ie Tiji t eene voordracht tot nieuwe inrichting van het leger reeds ïa den voonomer de Kamers kunnen bmiken Het Iqk van den op loo treurige wijze om het even gêbnohtea geniesoldait A Stavost weid gisteren ochtend 9 unr vin uit het militair hospitaal te Utrecht met militaire eerbewijzen op de algemeeoe bqpaafplaots ter aarde besteld li Pi i iPieit WÉi was 4asi fsp MNmiMIfr Twee kraaien wsren op da kist gelagd Bij hel graf werden toespraken gehouden Aangaande den dienst Op de lijn der BtaataspoorweMn Botterdara Dordrecht verneemt men in ver L j jpngsten storm aangerichte chsde dat thans vyf treinen van beide richtingen loopen tot aan de waterkeering by wachthuis 51 waar men moet overstappen de goederendienst is geheel gestaakt De drie gaten in den straatweg welke langs en gedeeltelgk door het terrein der Staatsspoorwegen loopt zyn gedicht en het polderbestuur schynt den dsm by den wachtpost 51 niet te wiUen verwijderen voordat men volkomen zeker is dat by komendenstorm het water niet opnieuw in den polder kan nnngen WT VERRE GEWESTEN Naar iet Xapeltei XIV Maar daarentegen zgne schooldagen geëindigd ijn soademiache cursus jnist begonnen Clara Diglifl CUra Digby dat was t wat zijn hart deed oppen Kchtar scheen iets hem toe te fluisterenjUt hy van dien kant niets zou veriiezetf dodr heen g D dat hij in hare oogen des te belangwekteiider zou rijn omdat hij zoo eensklaps rijn irenoortelanil verliet r v o f 8 T onrustig opgewonden bealniWoos Zyn oom was de eerste dien hij zag Ferris and hem altijd aU een zoon behandeld Hy raankto gebruik van een half uur voordat het ï m bijeenkwam om rijn gevoaleB over de crisis wn het oogenblik te zeggen Zijne meening was dat een zesjorig verblijf buiten s lands Alf ongeschikt w rnakon voor zgne loopbaan als Amerikaan en M het onbeduidend vermogen van tien duizend oollar door zulk een opoffering verkregen hem neer kwaad dan goed zou doen Het zou hem zgn Wvertrouwen benemen en zijn mannelijk karakter oemideelen Gouda Snelpersdruk van A BEINKMAN 8t ZooN geval aliMnUagw ontleedt tegenover een dar onderw ien en tq vermeenae ÜSdel Aohtbaren en heeren Burgemeester en Wethouders genoegiaam vertrouwen in haar stelden om aan hare beknopte vanakering geloof te hechten De Comminie houdt zich verzekerd UEdelAchtbaren na kennismaking dezer inlichtingen overtuigd xjjt de in Uwe vergadering uitgesproken woorden van zoeken en plagen onrechtvaardig en oqjuiat waren De Commissie van toezicht over de Stadsmuzieksohool te Qouda De Voorzitter M SPEÜIJT De Secretaria F HABTING De Leden D HOOGENBOOM Cïook C TAN VEEN Az H 1 BEÜ8EKAMP Deze missive werd ter visie gelegd Kantongerecht te Gouda ZITTING van d 13 FEBRUARI 1889 Mr J H VAN MIEROP Kantonrechter Mr A W C WENTHOLT Ambtenaar van het Openbaar Ministerie De navolgende personen z n veroordeeld k V d S te Bleisw k wegens het jagen op eens anders jachtveld zonder acte of vergunning 2 X ƒ ï of 1 da voor elke boete met verbeurdverklaring en bevel tot uitlevering van het geweer of betaling van de geschatte waarde ad drie gulden of 1 dag L S te Beeuwijk wegens het visschen met een schakel waarvan de mazen niet de vereischte grootte hadden ƒ 1 of 1 dag met verbeurdverklaring en bevel tot vernieling van de schakel A V te Beeuwyk wegens het visschen in eens aaders vischwater zonder acte of vergunning X 1 of 1 dag voor elke boete met verbeurd rklaring van de fleuren W C K te Rotterdam wegens het jagen op eens anders jachtveld zonder vergunning ƒ S of 1 dag nut verbeurdverklaring en bevel tot uitlevering jfevsn de haas of betaling van ƒ 1 50 of 1 dag W S te Rotterdam te dier zake vrijgesproken F C S te Gouda wegens het te Gouda op straat spelen met geld ƒ 0 50 of 1 dag J G te Gouda te dier zake ontslagen van rechtsvervolging C L te Gouda en H Th P te Waddinxveen ieder wegens het te Gouda beraden van een met klinkers bestraat voetpad f 0 50 of 1 dag A C te Bleisw jk wegens het te Zevenhuizen zitten op een kar bespannen met een ongemuilbandehond 2 X f 1 8 boete B E te Nieuwerkerk a d IJssel wegens openbaredronkenschap ƒ 2 of 2 dagen C B te Gouda wegens openbare dronkenschap ƒ 3 of 3 dagen J K te Zevenhuizen C d Z te Gouda en J F te HUlegerslwrg ieder wegens openbare dronken schap ƒ 1 of 2 dagen Bovenstaande personen zijn voor zoover zij zign veroordeeld tevens veroordeeld in de kosten van het rechtsgeding C J D te Moercapelle is trygetproken ter zake van het zonder acte in het veld niet behoorlyk zorg dragen om te lieletten dat de hond dien hij bij zich had wild dreef De kosten van dit rechtsgeding to dragen door don Staat De Kantonrechter plaatsvervanger Mr J FOETüUN DBOOGLEEVEB heeft daarop de navolgende vonnissen ui esproken L I v R te Beeuwijk wegens het visschen in eens anders met ijs bedekt vischwater zonder vergunning van den eigenaar en zonder toestemming van den Commissaris des Konings van de Provincie 2 X 2 of 2 dagen voor elke boete O J V te Gouda wegens het te Gouda bij verhuizing binnen de gemeente van de eene wijk naar de andere niet daarvan binnen 3 dagen aangifte doen aan de betrokken wijkmeester ƒ 1 of 1 dag J v T te Gouda wegens het als bordeelhouder te Gouda niet eenmaal s weeks aan het Bureau van Politie opgeven hoevele pjiblieke vrouwen in zijne woning gehuisvest zijn ƒ S of 2 dagen J M B te Rotterdam wegens het te Gouda Ie zonder vergunning van den Burgemeester houden eener voor het publiek openstaande muziekpartij 2e als koffiehuishoudster niet te middernacht sluiten van haar koffiehuis ƒ 15 of 3 dagen en ƒ 3 of 1 dag A T U te Gouda wegens het zich in kennelijken staat van dronkenschap bevinden op den openbaren weg gepleegd bij Se herhaling binnen een jaar nadat de laaUte veroordeeling wegens tweede herhaling onherroepelijk was geworden hechtenis van een week en pUstsing in eene r kswerlrïn richting gedurende dirie maanden P B te Gouda openbare dronkenschap l SO of 3 dagen W V L en A D beide te Gouda wegens openbare dronkenschap ieder ƒ 0 50 ti 1 dag G den H te Beeuw k het op den openbaren weig laten staan van een trekdier zonder de noodiga maatregelen tegen het aanrichten van schade te hebben genomed ƒ 1 of 1 dag Bovenstaande personen zijn tevens allen veroordeeld in de kosten van het rechtsgeding PETROLËUN NOTËËRII GËN Tan de Makelaars CantzUar S kalkw jk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Geïmporteerd fust 9 Februari evering 8 40 September October November en Decem berlevering 8 10 BEURSBERICHT AMSTEEDAM IS Februari Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen onveranderd Buitenland aanvankelyk flauw heeft echter zich later ieU hersteld Columbia 2 hooger Zw Nooren en Amerika flauw ADVERTENTIÊN Bevallen Tan een Zoon N M StEGT TAM Vm SlohoijkertluU 12 Febrnari 1889 j E TOOHITTLIET TAIZLBUSE PEPERSTRAAT vraagt Een QANDEL in STEEITKOLEirezi EIEE wordt te KOOP aangeboden Te boTragen o r No 1790 aan bet Barean dezer Couranti Ut is t erweer tp voor Wjj noteeren heden in KECLSCHE POTJESinhoud ruim 5 KiloMAINZER ZDüBKOOL ƒ Ingelegde SNIJBOONEN PRINSESSEBOONEiN ƒ 1 Frankfurter ZUURKOOL ƒ 1 Bollandgcbe 0 70 ANDYVIE gegn deu 1 PRIMA KWALITEIT J GERRITSEIN WESTHAVEN 161 Vter te MAGAZIJN VIOOL en VIOLONCBLaHABUN Werkplaats voor Reparatiën van alle Instrumenten STEHNING BU ABONNEHKNT TAILLEUR is verhuisd van de TURFMARKT naar de Zeugfslraat G 9 Tevens ontvangen de nieuwste Demisaisonê en V orjaarsatoffen IJsclub Gooda IJS eo WEDER dienende Opening der Banen op Donderdag 14Fel nLarï Het BESTUUR Groote Collectie ID £ S S IB IsT A v OS Az Slelweg E73 en 73 E A DIESTELHOIIST BILLARD en MEnBELFABRIEANT beveelt zich opnieuw aan tot het LEVEREN Tan nitslnitend eigengemaakte en REPARATIE Tan alles wat tot het Tak behoort Ook belast by zich met VSSHUIZimQUN Daar Nieuwjaar de ondste en beste knechts Tan wylen den Heer J O BELONJE ook bg mij in dienst gekomen zyn ben ik in staat alle leverantiën of reparatign in den kortst mogelyken tyd nit te roeren FBEMIE AANDEELBM HET WITTE KRUIS gegarandeerd door een bij de Nederlandscho Bank te Amtteriam gedeponeerd Waarborgfonds JAAELIJKS 3 TBEKKINfiKN met prijzen van ƒ 800 000 100 000 lüOfiOO f 35 000 eni Ue minste prqs waarmede een Preraie aandeel uitloten moét is 14 en klimt deze op tot 29 Eerstvolgende trekking dezer in elk opzicht solide en gewaarborgde Premie aandeelen op 1 APRIL a 8 mot de H00FDPRU3 van 50 000 enz Orif ineel6 Loten zijn tegen beurskoers thans ƒ 18 75 verkrijgbaar bü JOHANNES KRAMER Co Commissionnairs in Wissels en Kffecten DAM hoek Fyymdam 15 17 t Amsterdam Tegen IICHT BK RHUMATIEK verkrijgbaar te Gouda VVed Boshav Tiéndeweg O IJSKtSTIJI Blaawstrast Alphen L Vabossiad Zn Bodegraven B G F BaiNKKi P Vbrsloot Boskoop J GOUDKADK P Logman AANDOENINUN 1 Hazertuioude J Gaarkeuken Kamerik Van Esuwïk Oudtieater J Liefland Rijntaiertwoude J H tam MouBiK Rijndijk A C Post Schoonhoven Gez Abhoopb Stolwijk A Natzijl Waarder Wei Boüthookn Woerden H v Hattum Woubrugge A dk Wildb Op Toordeelige voorwaarden worden Dépötegeplaatst aanTraag aan het Hoofd Depot bö M J C HAM te Dmcht N 3841 Vrildag 15 Febroari GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVBBTBNTIBM worden geplaatrt Tan 15 r eU it 60 Centen iedon nml meer 10 Centen OB00 UB LSTT8B8 worden berekend naar plaatsrnimto BoTendien worden alle AdTertentten grati genomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Terschgnt De 1niwn 11ng ran sdvertsatida fan gescfaledwi tot éte uur des luuniddagB ran den dag dm aitgave Naar wy vernemen won dj gewone dienstop da apoorwegign SoUerdao Dordrecht op morgen hervat De keizerin van Busland heeft b j den fabrikant Rodfern te Parijs een manUl besteld galgk aan die welken zy op het oogeoblik van hst on luk bq Borki aan had L heeft 4e tt mantel aan deo beambte der firma die te Petersburg orders kwam ontvanjjen medegegeven Ds knoopen van het kleedmgatuk tgn door de hevigheid tan den schok gehael geplot en in de liakMiijde bevindt zich oen gat ter grootte van een liand Hürait blijkt hoe hevig de sohok is geweest s hst is bgna onbegnjpelgk dat ds keiserin geaa kisel van eenic belani bekwam verscheen de vad doch te laat om de ontvluchtmg te etóte Hij greep een geweer en reed to paard da vluehtalmgao achterna Omstreeks U Kng mylen van huis haalde hy hen in sdioot de beid jonge maaneo dood eo bracht Marniet een ernsti e WMda toe By zgn thaiskomst bemerkte hg tot K hnk dot da twee andere dochter Hatt en Vm ar met twee andere bewondw irs Ned GlesM no Allison vandoor ga mn waren Hij liet da meisjes die hij taruggehracht had a o de zorg der baren over en ginjt dadelijk lijn twee andera dochters achterna die hy zonder veel moaita lahsalds en wadar mee naar huis naai Een italeerde hond trad dsser dagen in een gerechtshof te Dublin als gstoige op Er waren twee pemonen da heer Burke en de heer Smith die elkaar hst eigfndomsrecht op d houd betwistten Op ei enaardtga manier bewMSMÉeMP P Indié geweest was leide dat hy den hond de taal der Hindoo s en Famiis had geleerd en dat hg hem in dia tooi zou aanspreken De hond werd dsarop voor den rechter gebracht de heer Bnrke beval hem ia die talen verscheidene dingen to doen en tot verbazing der aanwazigsa voerde de taalgeleerde bond at deze bevelen stipt uit Hij werd daarom aan den heer Bnrke toegewexeo Het volgende verbaal kont uit Amerika En onde landbouwer Henr Thomas woonde met vier dochters Hattie Marpiret Xaunr a Jane van zestien tot twee en twintig jaren te Bolar een dorp in Missouri Des nachts kwamen Samnel en Charles Hashuru twse broeders met een ladder om Margaret en ane te schaken Op het oogenblik dat alle vier veilig op den jtrond waren IntBaschen varen da vrienden en kennissen dar jon e manneo zoo over de handeiwgs van den Tsdn verontwaardigd dat zg met aan grooto menigte op ham afgingen en hem aan een boom ophinge In Fjigeland nam in de laatste jaren het aooUl twn loo saer oe dat men daar te laoda oo middelen beduikt Is eit m mmaamOii tAnmnng te keen De rarmeerdering dor artsen bedro van 188 1887 ongeveei 1400 Vooral in de steden is do ophooping groot Zoo vindt men thans éénen arts op 98 inwoners te Londen op 1232 to Bristol op 1564 to Liverpool ja zeUs to Brighton érai op 728 inwonms Ook in Amerika is de vermeerdering zear groot en de varhooding ongeveer als to Brighton In Nederland is binnen weinige jaren een dergelijk verschgasai to wachten asngtzien het aantal stadenton in de geneeskunde hier te lande rasda tot ruim 1800 gestegen is In Engeland evenals hier en elders beginnen zich al meer en meer stemmen te verhefieri tegon het opvoeren en uitbreiden ja het misbruikoi dor eiamens De NimeimM Oeutarj die over dH on FEVILLETON Ferris eindigde met Alf te verzoeken ernstig na te denken over hetgeen hij zeide De laatstgenoemde was diep getroffen Voor t oogenblik verdwenen al zjjne Europeesche tefereelen Hij zou de voorwaarden van het testament met nadruk verwerpen Het ontbgt werd aangekondigil Toen het afgeloopen was ging Ferris naar het kantoor en liet Alf over aan zijne tante en zuster die juist binnenkwamen Des avonds was zyn lot beslist Hg wist het zelf niet Maar de vrouwen die beslaten h idden dat hij gaan zou namen dienovereenkomstig hare maatregelen Ferris had rijn raad gegeven en liet het aan Alf over om to beslissen sender verdere tusschenkomst van rijn kant zoodat tij de baan vrij hadden Eerst na verloop van eene weck had Alf hechter den moed om zgn oom te zeggen dat hij besloten had het legaat aan te nemen enhetland te veriaten Ferris vernam zijn besluit met merkbare aandoening Het spijt mij zeer Alf was alles wat hij zeide en Jij spraken er verder niet over Er was geen tyd te veriiezen Zou Alf zelf gaan en afscheid van zyn vriend nemen of zou hy zooals zijne tanto hem nanried Tom schrgven om hem zijne bagage terug te zenden en twee dagen reizens uitwinnen Hij sou gaan Niets zou het verhinderen Op dit punt was hy standvastig XV 4 eht dagen waten verioopen Tom gewende vrg I wel aan het collegie routine Hij nam zgne studiën ijverig waar Hij deed met de anderen mede maar het was slechts werktuigelyk Hij soesde zooals men het noemt ïu kon zijne ware balan toUing 1 opwekken Eindelijk had hij Alf een enkel woord geechreren want hij hield rich verzekerd als eene pleister op zijn gekwetste trotschheid dat de verwachte tijding van ka niet terecht was gekomen Er kwam geen antwoord Telkens als Tom zijne kamm binnentrad viel hem de groote koffer van Alf in t oog die vUk I over de deur stond Zoo dikwijls hij dien koffer zag gevoelde hg zijne hoop herieven Dat was eene schakel tnssehen hem en zijn makker Dien koffer begon hij als een vriend te beschouwen als een kamergenoot die hem voor totale eenzaamheid behoedde cht dagen waren verioopen toen Tom des middags als gewoonigk naar zyne kamer ging Hg deed de deur open Er was geen koffer Hij stond als verstomd Robinson Crusoe op zg n onbewoond eiland kon niet meer verbaasd geweest zgn den indruk van menschelyke voetstappen in het zand to rien dan Tom toen hg die koffer miste Stokstijf bleef hij op de ledige plaats staren Eindelijk trad hij de kamer binnen Aan dakleine tafel ter linkerojde zat Alf Hg leundeop de ellebogen met beide handen onder de kin en zag Tom strak aan