Goudsche Courant, vrijdag 15 februari 1889

dtrwarp en grondig onderzoek heeft ingesteld ontTing zoovele gewichtige madedeelingen dat si er van heeft moeten afiien ze in haar maaudelyksch nummer te bespreken em groot boekdeel zou nanwel ks voldoende zgn Van alle kanten doen zich kreten van verontwaardiging hooren over het dwaze ajsteem van toehtting tot verschillende betrekkingen dat bestaat in het beoordeelen der candidaten op eena of mefrdai proefviagen Dese vexame n furie is een schrikbeeld voor de milies en voor den jongeling deze elkander opvolgende examens drukken als een zware last op de schoonste levensjaren werken nadeelig op het verstand en op de gezondheid en voldoen toch niet aai den eisch namelgk een jnisten maatstaf der bekwaamheden aan te geven Een der beroemdste genaesheenn van Londen doctor Priestley kleinzoon van den grooteu scheikundiq verhaalt van eene kraamvrouw wier eerste vraag na hare bevalling was Is het een meisje jNeen mevrouw een jongen I Helaas I arme kleine I Wéér een slachtoffermeer voor die afschuwelyke examens Deze moederklacht kan men tegenwoordig byna even goed op een meisje als op een jongen toepassen het misbruik der examens is toch voor beiden even groot H NnuUextk Centufy geeft den gemotiveerden raad van verscheidene uitstekende mannen wier opmerkingen in hooge mate de aandacht verdienen De heer Auberon Hubert toont duidelijk aan hoe weinig verbaud er dikwqls bestaat tussohen de te vervullen betrekking en het examen dat door den candidaat moet afgelegd worden Qeldt het een ambtenaar bij een ministerieel departement Men zal hem ondervragen over t Latqn Grieksch physica of da eene of andere wetenschap geheel vreemd aan zijne toekomstige betrekking Zou het niet oneindig beter zijn een nauwkeurig onderzoek in te stellen uaar zqn bekwaamhe an zijn karakter en zgn geschiktheid om de plichten die op hem zullen rusten goed te vervullen Niemand denkt daaraan en toch is het van t grootste belang Hetzelfde geldt voor den toekomstigeta soldaat ingenieur of wetgever Overal beoordeelt men hunne bekwaamheden volgen een geheel verkeerden maat staf byna zooals men een decaliter zou gebruiken om een afstand te bepalen of een kilogram om eene ruimte te meten Voeg hierbij dat men zich voor bijna alle examens door t scherpen van het geheugen en andere kunstmiddelen kan voorbereiden zoodat men zich geen juist oordeel omtrent de kennis van don candidaat kan vormen waarby nog komt dat de examinatoren natnurlgk zeer verschillen in bekwaamheid karakter en aard en dat zooals de candidaten zeggen het toeval eene groote rol in die zaken speelt Bovendien zullen een groot aantal nieuwelingen en daaronder dikwijls do beste in tegenwoordigheid en onder den invloed van hun rechter veel minder goede antwoorden geven ze raken de kluts kwijt en kunnen zich dikwijls de eenvoudigste dingen niet herinneren Bereken den tgd eens dien duizenden ongelukkigen besteden om met het oog op een examen met groote moeite allerlei zaken te leeren die ze zich zullen haaston weer te vergeten en die noch voor hen noch voor het vervullen hunner De laatstgenoemde schoot op hem af greep hem bij de schouders bij de handen om het lijf en draaide hem een paar malen rond Het was een luidruchtig tooneel Te midden daarvan riep Tom eensklaps uit Wat heeft er aan gescheeld Waarom hebt gij niet getelegrafeerd of geschreven of mij de eene of andere boodschap gezonden Zeg wat scheelt er aan ging hij voort toen hy bespeurde dat Alf geen antwoord gaf Tom zeide Alf treurig jTom ik ga u verlfctan Mij verlaten gij schertst Neen Ga zitten en ik zal u alles vertellen En hij zeide het hem Nu ziet gij waarom ik niet telegrafeeren of schrijven kon Wat kon ik zeggen Van alles wat er gebeuren kan zyn weinig toestanden zoo moeilijk te dragen als onzekerheid en spanning Tom s hart was verlicht ioewel het bericht dat Alf hem bracht bedroevend genoeg voor hem was Ik zal in geen verdere bijzonderheden treden Zij brachten dien dog gezamenlijk door en spraken den geheelen avond Zij maakten plannen voor den nieuwen staat van zaken geschikt wekelijkschebriefwisseling een volledig en uitvoerig veislag van hetgeen elk van beiden deed kortom eene omstandige geschiedenis van hun dageljjksoh leven Zoo vervuld waren zq van dit nienwe denkbeeld dat het werkelijk de smart der scheiding verminderde Des morgens ging Tom opgeruimd aan het werk latere betrettiig tw eanig iut kucaes liju Bereken daarbi dau niet minder koat Iijken tqd die duitendcn examinatoren doorlirengea om al die candidaten allerlei gevone en buitengewone Tragen te doen en ge tuit tot de slotsom komen dat eene eenrondige loting somtnda even goed loa voldoen eu leer zeker minder koatbaar zou zijn dan een examen d w geestel ke marteling Deie ooDCluai whynt wat gewug d Wat echter onbetwistbaar vaststaat ia dat het tegenwoordige examensystesm zeejr slecht te verdedigen valt en dat het hoog tijd wordt loowel hier als elders verandering te brengen in de algemeene exameu manie Is vermeerdering van bevolkin e i teeken van toenemende welvaartf In een zeer bdangrijk artikel door de Rmue ScimHfyae onlangs gepubliceerd constateert de heer V Tarquan o a dat er in de laatste twintig jaar op de duizend inwomirs geboren werden 43 kinderep in Hongarije 39 5 in Beieren 39 iu het Duitsche rgk 88 8 in Prnisen 38 4 in Oostenrijk 36 8 in Italië 36 1 in Engeland 34 7 in Schotland 31 6 in België 31 3 in Denemarken 80 8 iu Noorwegen 30 2 in Zweden 30 2 in Zwitserland 26 4 in Ierland en 26 3 in Frankrijk Wij halen zegt de Inditeht Oidê die cijfers hier aan om nogmaals er op te wqzen boe ongeremd het ia uit bot feit dat da bevolking van een laud belangryk toeneemt te willen conclttdeeren dut dat land welvaart geniet En weer denken wij daarbq aan J val Volgens de ol cieelo statistiek vermeerderde de bevolking van Java in de laatste twintig jaar met meer dan 46 o op de juistheid van dat cijfer valt veel af te dingen maar dat er in Europa weinig landen waar het zielental zich zoo snel uitbreidde als op Java werkelijk het geval was is toeh ook onbetwistbaar dunkt ons en wie zou durven bewereii dat de welvaart van Java dio van Frankrijk b v overtreft Zoo min als een verstandig mensch zou durven beweren dat Ierland welvai Dder dan Frankrijk ia Het jaar 1889 zet zich goed in De opbrengst der eerste maand als altijd wel ver onder de raming blijvende a8 782 000 meer dan verleden jaar Het is waar dat het successierecht dat maar steeds ruim blijft vloeien daaraan voor 408 000 deel had maar ook uidfre middelen die t best als maatstaf der volkswelvaart kunnen worden aangemerkt toonden vooruitgang Zoo brachten de invoerrechten ƒ 3 000 idVer op y 18 000 meer dan de raming de accijnzen ƒ 147 000 meer fwaaronder gedistilleerd ƒ 107 000 zeep ƒ 8 000 geslaclit ƒ 13 000 meer registratierechten ƒ 89 000 meer zelfs ƒ 131 000 boven de raming Bijzonder ruim vloeide ook het zegelrecht 307 000 tegen ƒ 262 000 waarschijnlijk ten gevolge van het door vele nieuwe emissien veel opbrengende effactenzegel terwyl poster en telegrafen loodsgelden mede een niet onbelangqjk avans toonden Van de directe belastingen gaf het patent ƒ 24 000 meer de grpndbelasting ƒ 103 000 minder en het personeel ƒ 73 000 meer Wat de grondbelasting betreft nadert de opbrengst het normale cijfer voor de eerste maand des jaars ƒ 72 000 verleden jaar was bjj nitzondering in da totaalsom reeds een opbrengst van meer dan een ton over t aangevongen dienstjaar begrepen terwijl Huns gel k gewoonlijk nage 11 I iiii om zijn vriend aan Ai toabereidselen voor zgn vertrek te helpen Dat duurde niet lang De trein kwam op zgn tgd an Alf vertrok Br zijn tgdstippen in l at leven van ieder mensch dat er door een onverwacht voorval dikwijls schijnbaar onbeduidend eene nieuwe wending san zijn lot gegeven wordt Dikwqls ja meestal bemerken wij daar niets van Het komt ongmerkt maar in de gevolgen is het daarom toch niet minder gewichtig Zulk een tijdstip was het nu voor Tom en Alf voor Tom misschien evenzeer als voor zijn vriend Voor den overblijvende is scheiding altijd zwaarder dan voor dengeen die V r i De laatste gaat nieuwe tooneelen tegemoet die nieuwe gedachten nieuwe wenschen nieuwe verlangens wekken Dit alles was het deel van Alf Tom s coUegieleven was wel is waar ook nieuw voor hem een groot onderscheid met zijne schooldagen maar toch kon hij zich niet meer zoo ingenomen mede gevoelen als dien eersten dag toon Alf en hg de poets welke de jonge student hen wilde spelen ontsnapt waren met den ouderen student oesters gebruikt hadden en met glans door hun examen gekomen waren Om t even de jeugd is spoedig getroost Toen Tom den brief van Alf had ontvangen aan boord van de stoomboot geschreven en door den loods medegenomen had hij met zijne klasse keunis gemaakt en jeefde op een aangenomen voet met zijne makkers noeg nitts orar ket loopande jaar ia b Uald Staat tegenover dit mindere een ruimer opbrengst van het penoueel dit is toe ta schryven aan ruimer en sneller aanioirsriDg van t geen nog over het loopende dienitjaar verschuldigd is De heer Sehsepman komt in Het Centmm nogmaals terug op het vraagstuk van den persoonlijken dienstplicht en wel naar aanleiding van de beweringen door De Tyi tegen zijn betoog aangevoerd De aiKMysu en feudoofmi wenscht h niet te beantwoorden daar zij die er hun naam niet voor over hebben tegen hem als strijders op te treden van hem niet kunnen vorderen dat hq hen als bekwame tegenstanders beschouwt te meer daar hun wapens niet in argumenten bestaan De heer Schaepman billijkt het in l e Tifd dat deze om de tijdigheid der bekende beweging te bewijzen de conscriptie veroordeelt Dat is logisch w l de conscriptie de persoonlijke dienstplicht en de plaatsvervanging niets anders als een verzachting er van is Maar hoezeer ieder de invoering der conscriptie zal beklagen dan dient men toch te vragen wat anders Éen leger van vrijwilligers is niet te verkrijgen dienstplichtigen moeten er zijn is dan de loting niet het eenige middel om ze bijeen ta En gaat het nu aan te zeggen w willen geen perioonl ie dienstplicht maar in de ure des govaars zijn we tot Ugememen dienstplicht bereid Gaat het aan ziob dan te beroepen op den grijzen voortijd op de neringen en de bevolkingen die te wapen vlogen Gaat het aan te zeggen dat hot leget een a onderl ke stand is en deze uitspraak te doen dienen in dit pleit De te wapen vliegende neringen en bevolkingen behooren in den roman zy die de geschiedenis raadplegen weten beter De neringen en bevolkingen waren wel degelijk in den wapenhandel geoefend naar de wijze en den eisch hunner dagen De voorstanders van den persoonleken dienshilicht willen naar huu zeggen hetzelfde in onzeii tijd Zij willen dat het leger niet zy een a onderlijke stand in de maatschappij maar verbanden met het geheelevolk Zq vragen wat men heeft aan een slgemeenen dienstplicht in de ure des gevaars als niemand iets van den dienst verstaat Zij meenen dat zulke ongeoefende soldaten zeker voor het vaderland kunnen sterven maar zij meenen ook dat zq die deze ongeoefende soldaten naar het slagveld voeren aan weinig minder schuldig zgn daa aan moord Het is mtuaachen san dr Schaepman niet duidelqk wat dit alles met de tijdigheid der manifestatie te doen heeft De Tgd zelve sn dt lederen redetwist af Ben legerwet met alle mogel ke vrqstellingen voor ons kan niets haar redden Al beloofde ons de persoonlijke dienstplicht een Dorado w j zouden er beleefd voor blijven liedanken Tot zulke dingen kan men beleefd het zwqgen doen Dr Schaepman betoogt vervolgens dat het vraagstuk wel degelijk twee zijden een sociale en een kerkelijke heeft en De Tijd met een woordenspel haar standpunt tracht te verdedigen Ten slotte wijst h nogmaals op de ontijdigheid der agitatie Wat heeft zy tot nog toe uitgewerkt Niets anders als een verwarring die leidde tot uitspraken als over felonie die men zich haasten moest terug te nemen die dingen deed vergeten welke ieder die lezen Alf had nog n bezoek af te leggen Het was te Scotenskopft De heen en terugreis was zeer gemakkelgl mnar de gedochte aan dat bezoek deed zijn hart hevig kloppen Hij nam behoorlijk aischeid van den heer en juffrouw Pettengill Hg vroeg naar Clars Zg deed eene wandeling Alf wist hare lievelingsplek in het begin van den herfst Hg bedroog zich niet Hij ontmoette haar eensklaps terwgl zij eenige rijkgekleurde ahornbladeren verzamelde Zoo ijverig was z j daarmede bezig dot zij hem niet zag aankomen voordat hg haar bij haar naam riep Zij zag verbaasd op maar niet verschrikt nllc dacht dat gij op de hoogeschool waart zeide zg Ik ga niet naar de hoogeschool ik ga het land uit f Het land uiti vJa Ik ga voor zes jaar naar Europa Een plotseling besluit I ffZeer plotseling Mijn tante is dood en ik voldoe aan haar laatste verzoek Dat was voor Alf nogal romanesk gezegd maar hij gevoelde eene sterke aandrift om de waarheid een aanlokkelijk vorm te geven Clara gaf geen antwoord Juffrouw Digby riep Alf uit beide hare honden grgpende iets moet gij mg beloven En dat is zeide Olara haVn handen terugtrekkende en kleurende oril eenolffd im weten moest die tot verdaditmaldng der Be geering leidt en de voorzichtigheid der katholieke partij in een verkeerd daglicht stellen moet Teider is er uit gevolgd dat het onderling overleg van de fractien der rechterojde is afgesneden de overreding door het dreigement verdrongen is en dat men weldra van liberale zgde iea juichtoon zal hooren bres in de rechterzijde de meerderheid valt uiteen Meent men den persoonlijken dienstplicht verre te houden door deze meerderheid te niet te doen en deze Begeering te veijagen Wil men werkelijk terugkeeren onder de liberale heersdiappij om het kanqe te hebben dat een liberale regeering dit liberale beginsel gelijk men dan peraoonlqken dienstpliclt gretig nanoemt zal vreezen in te voeren Ba denkt men dat de liberale partij als den persoonlijken dienstplicht invoert gelijk zij het doen zal zich bekommeren zal om ernstige vrijstellingen Wanneer men het rapport der Staatscommissie had afgewacht dan had men kunnen zien welke stroo mingenzich in het land zouden openbaren Dan had men het behoud der plaatsvervanging niet met het bekende gevolg op liberale geesten tot een katholiek Schibboleth gemaakt Weinige vloeistoffen hebben in korten tgd meer naam gemaakt en dien goeden naam beter verdiend dan de in 1779 bg de vervaardiging van loodwater toevallig ontdekt glycerine De verdiensten van dit heldere zoete vocht zgn vele Brandt gg u hebt go springende handen is de huid wat sorophuleus is uw keel droog en stroef wanneer gij spreken moet dreigt da gasmeter te bevriezen wilt gg het schoensmeer een nieuwe voortreffelijkheid geven waardoor het leder zocht en duurzaam blijft zoo zal het n goede diensten bewgzen Het laat zich vermengen met myrrhe en dan is het probaat voor het tandvleesch het laat zich gebruikeh bij het inmaken van vruchten en vleesch en don bewaart gij het tegen bederf eindelijk het laat zich vermengen met zwavelen solpeteizuur moor dan is het geduld van het zoete goed ten einde dan wordt het bewaard en als nitroglycerine jaagt het u en uw huis in de lucht Met zoete dingen moet men soms voorzichtig zijn Sigen Haard BoitenlaDdsch Overzicht Heden is in de Fraosohe kamer de vraag aan de orde ot de grondwet zal worden herzien Hoe de uitslag der stemming zal sqn is moeilgk te voorzien waarsch jnlyk zal er toe worden besloten met behulp der rechterzgde eu der Boulongisten De wet op de arrondisaementsstemming is reeds door den Senaat aangenomen met 228 tegen 62 stemmen De vraag is thans of ig in staat zal zgn de republiek te redden En wot tal generaal BouUmger nn doen De Figaro weet dat de generaal zgn plan reeds heeft vastgesteld Hg wil afwachten zoodra ds tgd voor de verkiezingen aanbreekt zal Boulonger lijn vrienden candidaat stellen in alle arrondissementen waar hg teker is van de overwinning Daar echter waar zgn tegenstanders de meerderheid hebben zol hg zelf in het stf gdperk treden Boulanger verklaarde dat hg het niet raadzaam ooht nu reeds een poging te wagen het minister Floquet ten rol te brengen Ten gevolge von de politieke beroering der laatste dogen is de indiening der begrooting voor 1890 door den minister van finonoiën bqno ono emerkt voorbijgegaan Trouwens deze b rooting verschilt niet veel van die welke nu is oangenomen daar er nog iets is te bespeuren van de financieela hervormingen die door den heer Peytral zgn aangekondigd De inkoinsten voor 1890 worden geraamd pp 3 036 966 720 en de uitgaven op 3 036 788 633 francs Zoowel de inkomsten als do uitgaven ign 24 000 000 francs hooger don ket vorige jaar Daarvan zijn 10 000 000 bestemd voor schulddelging terwijl 14 000 000 voor rekening komen van uitgaven gevorderd door do nieuwe wetten Eigenlijk liJn de uitgaven 43 000 000 francs gestegen doch de minister ziet zich in staat door zuinigheid 19 000 000 francs te besparen Op de buitengewone begrooting wordt 180 000 000 francs uitgetrokken voor het leger doch de marine ia overgebracht op de gewone begrootiug Men spreekt te Porgs weer van een nieuw plan tot voltooiing van het Panamakanaal en wel van een overeenkomst met de groote oredietiustellingen tot dat doel om te voorkomen dat het werk in handen van buitenlanders overga De Lesseps zou in deze nieuwe maatschappij eere voorzitter zijn Uit New York wordt gemeld dat de Senaat met de aanneming van het wetsontwerp betreffende het krediet tot besoherming tan Amerika s belangen bij de landengte van Panama spoed heeft gemaakt omdat de berichten uit Panama zeer ongunstig luidden en men taBgetolge van de stoking der werkzaomhedeu voor ongeregeldheden vreesde De Oostenryksche keizer ontving gisteren de voorzitters van beide Hongaarsche Kamers om hem het leedgevoel tob het Parlement over den dood von den kroonprins ta betuigen De keizer antwoordde in hoofdzaak het tolgeude Mijn vertrouwen in den Allerhoogste is onrerzwokt In den steun der keizerin en in de sympathie mijner volken vind ik de kracht welke ik behoef tot het volbrengen mgoer taak Ik hoop dat de le len van het Pwlement mij die taak door hunne bekende toewqding zullen vergnnukkelijken en mij ook in het vervolg zullen bijstaan bg het verwezenlijken mijner plannen Ik zal nooit ophouden mgne plichten na te komen en reken daarbij op de wetgevende macht van mijn geliefd koninkrijk Hongarije dat da behoeften van de tegenwoordige treurige omstandigheden zal beseffen en pok uit het oogpunt van het gemeenschappelijk beUng zijn steun zal verleenen zoowel aan mij als aan mijne regeering welke mijn volle vertronwen bezit Op eene aanspraak van den burgemeester antwoordde de keizer Ik hoop dat gedurende de weken welke ik met mijn gemalin in de hoofdstad van Hongarije gedurende den lonwtijd deak door te brengen gelgk tot dusver onze smart zal worden gelouigd door nieuwe bewijzen van trouw eu gehechtheid Zondag had Bome bijna weder zgn gewoon uiterlijk In het midden der stad zag men weinig patrouilles meer doch werden de banken nog door militairen streng bewsakt De rustverstoorders haddon büyetten uitgestrooid meldende dot de eerste aonslag op de banken zon gericht zijn Het getal gearresteerden bedraagt volgens nadere opgaaf ongeveer 200 De totale schade wordt garoomd op 100 000 froi De radicale professor LabrioU wiens naan aon elke oproerige beweging oltqd verbonden wordt en die oan de universiteit te Bome tegenwoordig over de Franscbe revolutie leest werd door zijn toehooiders Zoterdog met afkeurende kreten ontvongen en was gedwongen zijn voorlezing te staken Zondag werd beproefd een meeting te houden opde Danteplaats maar de manifesteerenden werdendoor de cavolerie uiteengqoogd Tien personen zijn daarbij gearresteerd INGEZONDEN Noor wij vernemen mog Groudo sinds een paar maanden zich verheugen oter de oprichting eens Vondelclttbs bestaande uit de meest beschaafde en geletterde katholieke jongelingen dezer stad Waanwijze spotters echter vonden in die oprichting eene schoone gelegenheid om deij draak met genoemde vereeniging te steken en noemden haar de Witte Vesten olub Het spreekt van lalf dat zolk altg van menschen hatelijk als zij zijn geen wederlegging verdient Met groote ingenomenheid én woordeering hebben wijze en edele mannen da zook der Vondelvereeniging in bescherming genomen en mag men de berichten gelooveu don zullen de leden ook het voorrecht hebben door diezelfde mannen hunne oefeningen te zien leiden De eerste vruchten der vereeniging zullen wü reeds in de eerstvolgende weken mogen plukken althans er circnleeren lijsten waarop de nomen vermeid staan van degenen die voor 76 cent eene voorstelling door den Vondel club in de Boelekade te geven wenschen bjj te wonen Dagelijks worden de repetities gehouden en wordt de poëtische kant der spelers nog meer geslepen Wg twijfelen er dan ook niet aan of de sociëteit Ons Genoegen zal bij eene eventueela opvoering van voren tot achteren met belangstellenden gevuld zijn X Verslag over 1888 130 prooesaen verbaal in zake justitie 161 pro cessenverbaal in zake politieovertredingen 283 processenverbofd in zake openbare dronkenschap 236 doortrekkende behoeftigen nachtverblijf verleend en voeding verstrekt S62 stuks gevonden voorwerpen gedeponeerd 63 kruitschepen door de gemeente geleid 3 vermoedelijke zelfmoorden gepleegd 332 brieven ingekomen 616 brieven uitgegaan 164 voorschriften ter bekoming van een bewgs van goed gedrag afgegeven 232 aanvragen gegoedheid beantwoord 126 bewijzen van onvermogon goteekend 19 biljetten van besmettelijke ziekte aangeplakt Nationale Militie BEKENDMAKING BUBGEMEE8TKB en WBTHOÜDÈES von Gouds gezien ort 9 van Zijner Mojesteita besluit von den 17den December 1861 StaaUilai No 127 Boepen door deze op alle ingezetenen die verlangen als VrUwillifter bij de Militie op ta treden om zich daartoe ter Secretarie der Gemeente aan te geven vódr dan 24n FËBBUABI a s van des morgens 10 tot des namiddags 1 UUT onder opmerking dat door de Gemeenta aan hen die zich als zoodanig mochten willen verbinden uit de fondsen der Gemeente een handgeld wordt voldaan van Dertig Gulden De Vrijwilliger moet zijn ingezeten des Bijks ongehuwd of kinderloos weduwnaar voorts lichahamelijk voor den dienst geschikt ten minste 1 660 meter l4ug op den Isten Januari van jaar der optreding h t 20e jaar zijn ingetreden en het 35e jaar niet hebben volbracht aan zijne verplichtingen ten aanzien van de Militie voldaan en een goed zedelijk gedrag geleid hebben Bij zijne aangifte als Vrijwilliger zal hij behooran over te leggen het door den Burgemeester af te geven getuigschrift voorgeschreven bij art 9 voornoemd tot afgifte waarvan zal worden gevaceerd ter Secretrie der Gemeente op den 23n dezer maand Gouda 12 Februari 1889 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN UZENDOOB De Secretaris BROUWEB MARKTBERICHTEN Gouda 14 Febr 1889 De opnieuw gestremde binnenvoort wos oorzaok er heden in granen zeer weinig omging Tarwe jarige Zeeuwsche ƒ 9 a ƒ 9 40 Nieuwe Zeauwsche ƒ 7 26 ƒ 7 76 Mindere nieuwe Zeeuwsche ƒ 6 80 ö ƒ 7 10 Nieuwe Polder ƒ 6 26 a ƒ 6 50 Afwijkende ƒ 6 50 i ƒ 5 75 BoggeZeeuwsche ƒ 6 60 o ƒ 6 Buitenlondsche per 70 KG ƒ 4 40 o ƒ 4 75 Gerst Winter ƒ 4 60 o ƒ 4 75 Chevalier 6 25 ü ƒ 6 26 Haver per Heet ƒ 3 o f 4 30 per 100 kUo ƒ 6 30 a ƒ 7 76 Hennepzaod Inlondsch ƒ 8 26 a ƒ 8 60 Buitenlondsche ƒ 5 25 i ƒ 5 75 Boonen Duivenboonen ƒ 6 60 o ƒ 7 25 Poordenboonen ƒ 5 60 a ƒ 6 Konv riezaad ƒ 8 25 a ƒ 9 Maïs per 100 kilo Bonte Amerikaanscha ƒ 6 76 ü ƒ 5 90 Odeassa f 8 op levering echter behingrijk lager Cinqu tine ƒ 8 50 De veemarkt met weinig aanvoer de handel was vlug vette varkens goede aanvoer handel zeer vlug 23 ü 26 s et per half KGr varkens voor Londen goede aonvoer handel vlug 20 ü 20V et per holf KGr mogeie biggen weinig aanroer hondal vlug ƒ 1 B ƒ 1 30 per week De hondel von vette schapen was van geen beteekenis Nuchtere kalveren goede aahvoer handel vlug ƒ 6 ö ƒ 9 per stuk Fokkalveren ƒ 10 a ƒ 14 Kaas Noord HoUandsche ƒ 23 60 Boter tamelijke aanvoer handel zeer vlug Goebotar ƒ 1 80 o ƒ 1 90 Weiboter ƒ 1 40 i f 1 56 13 MAABT e k GBOOTE KAASMABKT BELIitSBEUlCHT AMSTEEDAM 14 Februari Per Telegraaf Binnenlondsche fondsen vost Buitonlandschen mearendeels goed prgshoudeud Coiumbis 1 hooger Zw Nooren en Amerikaanschen onveranderd Burgerlijke Stand 6BBOREN 11 Febr Sigfried Elui oaden E L CsU en A de Vriei 12 Abrshim oaderi A de Hoog ea L van der Kleg luae ondsn 1 vss Leeaweo en S deo Herder l Oillea Hibsrtai ouders H Willhio en C F van den Ing Cornelia Hflsdrika oodera L W Annaara ea M H van Dugveoduli OVERLEDEN 12 Febr A den Hel4 2 w 13 W Roienttrateii M j Rietveld 87 B Cata haiKf van M ü Cati 84 j GEHUWD IS Pebr U Oroenendaal en M BolthoiJMn H van den Heetel en E 3 Pnnaalie H J Broacnna lan Nidek en M lan der Ben A J Saa n 8 l Prins Beeuw k GBBOBEN Bastiaantjs Hendrika ondera J vu der Woensel tn D de Jong Gerrit naders E B Verksik en A Noomen Barben oaders W Braans ea D van Malden Adiiana ondera H Verwaai en C Vermenlen OVEKLBDBN E Verbell 5B J W Vermeolen 8 m ADVERTENTI N Heden overleed mgn geliefde Echtgenoote BETJE ARON CATS in den ouderdom van 86 jaar Natneot Kinderen Behawd Kleineii Achier EleinkindeTen M S CATS Gouda 13 Febr 89