Goudsche Courant, zaterdag 16 februari 1889

Maandag 18 Feftroarl N 3843 1889 GOUDSCHE COURANT JMeuws en Advertentieblad üoor Gouda en Omstreken Oe InKeadlQg van adTertentita kan geBObleden tot éÖn Inr des namiddag van den dag der nltgave plaaqM miiin vondeien rerhaald worden ungaando t n middel n I d l g Xmut Ihmmtiiilieu vam IHdMÊO wvsA ean aantal loogenaamde gatnig okrifteo geroegd ign Tan perfonen die geheel of gedeelteiyk van han doofheid genezen te zgn Die attesten zgn meeat afkomstig uit het buitenland doch enkele z jn door personen in ons land afgegeren Omtrent de laatstep heeft de Bedactie van het Maandblad tegen de Kwakzalrerg een onderzoek ingesteld en de uitslag is geweest dat die getuigschriften niets Toor de dengdelgkheid Tan de werktuigjes kunnen bewgten Wïe zich echter door al dat fraais in die boekjes laat verleiden om een bestelling te doen krggt een paar toestelletjes zoo lang als een nngerlid bestaande uit een Terguld of verzilrerd staaQe waaraan op het einda kleine schgQes van kaoutschouk tgn bevestigd ter grootte van een dubbelde Deze dingetjes moeten in de oorcn gestopt worden dit laatste gaat zeer moeielgk en heeft men te er eens in dan heeft men dikwgls de grootste moeite ze er uit te halen De redactie iovengenoerml blad heeft net een aantal personen toeliet die tcietellelja gebrHÜct hadden gecorrttpondeerd doek haar m geen geval bekend geworden waarin e diarzaafn eenige kuip tegetf doofheid hadden gegeven De prgs dien Nicholson Toor zgne toestelletjes vraagt is zeer hoog nl 18 25 of ƒ 26 50 al naar male ze verzilverd of verguld zijn Dit geld moet TooruitgezoBdeu worden Nooit wordt er eon ter beproevinj gezonde Iemand die dit wenschte en het geld bg een kassier gedeponeerd had werd dit geweigerd Verder verkoopt hg nog een zoogenaamde Lotion om het oor mede nat te houden en een katarkpoeder te zamen a f 8 50 Die Ixttion is een mengsel van gU cerine en kofmandrujipeU en het poeder onnmer ryttemeel met drofpoeder Alles te zamen is wel te leveren voor éin of twee kwartet en de instrumentjes voor een halve gulden zoodat wie zich laat verleiden voor 95 gulden te koopen nog niet voor een waarde van 1 heett ontvangen en bovendien de kans loopt zijn doofheid erger te maken of hoogstens hetzelfde te doen bigven Een ieder bedenke zich dUs wel driemaal v66t hg tot een bestelling bg den heer Nicholson overgaat Db P SCHELTEMA Sliedrecht 14 Februari 1889 L O T 1 IV G TOOS Dl Nationale Militie TWEEDE OPENBARE KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Goudd voldoende aan art 28 der Wet van den 19den Augustus 1861 Staataiad No 72 en aan art 20 vanZgner Migesteits besluit van den Ssten Mei 1862 Staattbiad No 46 brengen ter algemeene kennis dat de loting der in het vorige jaar voor de Nationale Militie ingeschrevenen in deze Gemeente zal plaats hebben op DINSDAG den 26n FEBRUARI aanstaande dat de ingeschrevenen naar alphnbetische orde opgeroepen zelven hun nomraer trekken dat ook voor den niet opgekomen Loteling de trekking kan geschieden door zgn Vader Moeder of Voogd terwijl dit bij hunne afwezigheid door den BURGEMEESTER of een Lid van den GEMEENTERAAD wordt gedaan dat belanghebbenden ten einde te loten en opgaaf te doen Tan de redenen van vrijstelling die zij ter zake vata de Militie meenen te hebben zich op voormelden dag zullen Tnoeten bevinden ten Rnodhuize Aeiar Gemeente en wel zij wier geslachtsnaam begint met de letter A B C D E F G H I J K of L des voonniddags ten 9 j uft en die wier geslachtsnaam aanvangt met de letter M N O P Q R 8 T II V W X ü of Z des voormiddags ten 11 i nre Dat op MAANDAG don 18n FEBRl ARI 1889 van des voormiddaga 10 tot des namidflags 1 n T in 3 tot 6 ure op hel Raadhuis aanvraag kan orden gedaan tot het opmaken der getuigschriften wegens Broederdientt of van te zijn eenige tcetttge mon en dat elanghebbenden teu bewgze van volbrachte of werkelgke broederdienat daarbij moete overleggen een paepoort zakboekje of attest van dienst bg plaatsvervanging en zich moeten aanmelden vergezeld van twee met hen liekende ter goeder naam en faam staande ingezetenen die op kunne verantwoordelgkheid de vereischte getuigenis kunnen afleggen en hel op te maken getuigschrift onderteekenen Voort dat de benoodigde bewijzen van werkelijken dienst of uittreksels uit het Stomboek voor de belanghebbenden bij de betrokken korpsen zullen warden aangevraagd indien zij zich vóór de Loting vervoegen ter Secretarie dezer gemeente en de daartoe medife inlichtingen tijdig verstrekken m dat zg die bezwaren mochten hebben tegen de wijze waarop de LOTING is geschied die kunnen inbrengen bg de Gedeputeerde Staten dezer Provincie binnSB F dagen te rekenen van den dag waarop de Loting heeft plaats gehad bij een op ongesegeld papier geschreven bezwaarschrift hetwelk met de noodige bewgsstukken gestaafd tegen bewijs van ontvang zal behaoren te worden ingeleverd bij den BURGEMEESTER dezer Gemeente Gouda den IB Februari 1889 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER PETROLEUM NOTEERINGEN van de Makelaars CaQtzlaar SohalkwUk te Rotterdam De markt was baden vast Loco Tankfiist 8 50 Fabruari levering ƒ 8 25 Maartlevering 8 15 April levering f 8 Meilevering J 7 8B Augustus leveriug 7 90 September October November en December levering ƒ 8 15 Zeilend 8 25 fiEURSBËUICHT AMSTERDAM 15 Februari Per Telegraaf Intozralen flauwer Russische goudleoningen willig Columbia Oostanrgk en Turkije vaat Zw Nooron 1 Ifge uurgerlijke Stand Gtouderak GBHOREN Johanna ooden J Oofterom eo D de Jong OVKRLïDKN L Kaïtiorgeo 10 lo W dt Jong 6 m Stolwtik REHOREN Hargje oodera D Took en n Kool Jacob Cathertnai oodera P Borger en M Timmtr Jecob ouden G Verborg on K Follgraaf OVERLEDEiN C Verborg 8 j Moordrecht OVKRLEnENi A Vink 8 ni C BUUnd hoi r van F Verwei 61 j i A Vink 4 o C IWm 1 G BUHI L de Kwaadstaniet en A Bloot ADVERTENTIÊN Beden OTW wd te Anulerclam onze waarde Schoonzoon n Zwager de Heer J H EIEBÊRT in den jodendom ran 45 jaren Uit aller naam C MESSËMAKëR Gouda 14 Februari 1889 Eenige kenrasgemng Men VRAAGT tegen 1 MEI eene bekend met het maken van UOUDSCHE KAAS Adres onder No 1791 aan bet Bareaa dezer Courant Lange Tiendeweg D 60 Fransche Sloomververij Chemische Wasscherij Gebreveteerd looj Z M den Koning der Belgen H OPPENHEÏMEB Kruiskade 19 te Sotterdam Gedurende de maand Februari worden alle soorten winterjassen demi saisous regenmantels en verder ytle Heeren en üameskleedingstnkken gordjjden tafelkleeden garnituren trjp bont Teeren enz gestoomd of geverfd in de nieuwste kleurjn tegen verminderde prjjzen en na acht dagen als nieuw geleverd loofddepöt Toor Gouda en omttreketi de Heer A VAN Q $ Az Kleiweg E 73 en 73a alwaar Stalen te bezichtigen en Pr scouranten te bekomen zgn Nederl BOUWVEREENKüINa gevestigd te GOUDA Grewone Jaarlijksche Vergadering TOor de Leden tot het doen der rekening op Donderdag den 28 Februari 1889 des namiddags ten ëén nre ia het Koffiehuis DE Haehoiiiic op de Markt te Gouda Groote Collectie A v OS Az Eleiweg S 73 en 73 POLAKS lEVEKS ELIXER f Met de hoofdverkoop Tan boren r o staand h b ik voor GOUDA en oq gj OMSTREKEN belast naTolgende S P3 HEL Oroaaier in Gedistilleerd M PEETEBS Jgn Markt J F HERMAN Zoon 1 tr Tiendeweg § Kinderen N KONING 8 i Oudewater C POLAK Gzn Fabri ant Groningen ADVKRTENTIÈN in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadel k opgezonden door het AdvertentieBureau van jk BRINKMAN enZOON te Gouda f fi ttft KAï MB JHA 4HH mOSJVZf LANGE RANKENÖTRAAT 42 aOITËRDAIH ir n Metaalgieterij eo Draaierij VOOE I Stoom en andere Werktuigen GEEN KIESPIJN MËËH voor allen die bet wereldberoemde echte j K K Hof Tandart Dr P O P P l Anatherln v gebruikt hebben Boven ieder ander Tand water te verkiezen als voorbehoedmiddel tegen Tandeu Mondziokten Bij gebruik vsn het Mohdwater en Dr POPP TANDPASTA randpoeder ütTt behoudt men gteeds gezonde eu chooDe Tanden een oerate vereischte tot bot behoud van eene gezonde mnag Dr FOPP s Kraideuzeep is mot het grootste succes ingevoerd tegen iedere soort van Huiduitalag POPP g ZonneUoem OUezeep fijnste en boste Toilet Zeep WA AR8CH U WING jl Alle bestaande tamaaksels van Anatberiu Moiitwater zijn voor de Gezondheid schadelijk I mb volgens analyse daarom waarschuw ik hier J mede het geëerde publiek voor aankoop van Wtw zulke namaaksels Dr J G POPP KK HofTandarts en uittinder der jinatherin Preparaten te Weenen Depots van alleen echte Anathorin Preparaten bovindcn zich te Goud bij de fin a J C Zeldenryk Co Drogist op de Markt te Botterdam b j F E van Santen IColff te s Hage bij J L F Snabilié apoth te Delft bij A J van Rijn te 8cllio4Bm bij 0 Malta Gz te Leiden bij E Hoordijk te Amstpidam by F van Windhflim Co én H H Uloth Co apotheek te Utrecht hij G H N van Spanje idem Lobry Porton Droogistcn Goud Snelp radruk van A BEINKMAN Zoon De uitgave deier Courant geschiedt dagelgks met uitïondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 nmoo per post 1 70 Afioaderlgke Nommen VIJF CENTEN BINNENLAND m 60ÜPA 16 Februari 188 Door de directie der Nederhindache Bhgnepoorwegmaataohappy werd gisteren aanbesteed het verbreedea van twee bruggen Tsrlengon Tsn drie duikers maken van gebouw voor waterbezorging Terplaataen Tan twee wachterswoningen ea doen van aanhooriga werken op en nabq station Woerden Sr kwamen 14 inschrijvingen in Minste inschrijver was H J Nederhorat alhier voor ƒ 24 843 Bg de nieuw ontworpen kisstsbel san de Prov Staten toegezonden is eene nota gevoegd ran denTolgenden inhoud De tabel beboorende bij de wet Tan 6 November 18S2 Staatsblad No 197 tot regeling Tan de Terdeeling der provinciën in kiesdistricten ter benoeming dor ledon van de Provinciale Staten is sedert het tot lit ai komen dier wet onveranderd gebleven AOengT echter mat betrelfking tot lin mtri inwonen en hst aantal leden der Staten zoowel tnasohen de verschillende kiesdistricten in ne provin ie al tusschen de provinciën zelven eene wanverhouding ontstaan wdke vooniening eiacht Om hieraan te Toldoen ia eene wgziging Tan de Terdeeling der proTinciën in kiesdistricten en Tan het aantal der in elke prorincie te kiezen leden voor de Staten noodzakel k Daartoe strekt de nieuw ontworpen tabel Evenals ia 1850 ii een bepaald getal leden aangenomen voor de minst en voor de meeat talrijk bevolkte provincie en naar evenredigheid daarvan het aantal leden voor de overige provinciën bepaald waarbjj in het oog is gehouden dat nergens het aantal mocht verminderd worden Uit den hierbij overgelegden staat kan bljjken welke maatstaf daarbq is gevolgd FEUILLETON UIT VE RS CfEWESTEN Kaar het Ikgelsch IVI 8 Men jaagt kennis na om de kennis zelve waar haar onmiddelijk nut in het aar sch gewoel niet gezien of erkend ja nadwlijks begrepen wordt t Ia deze gestadige en onafgabn ken gewoonte vier jaar long die door haar verëdalande en hartverruimendo invloed den grond legt tot een braaf leven in de toekomst en in dit opzicht kon men zeggen dat da student liberaal wordt opgevoed niet zoozeer de mate van kennia die hg verga rd heeft maar de liberale eh humane beginselen die hij tot de zijne maakt en die hem tot edele en verhevene doeleinden voorbereiden Aan het slot van het laatste hoofdstuk hebben wij Tom Castleton verlaten op het oogenblik dat hij zich bedaard op zijne studiën ging toeleggen terwgl zijn vriend Alf du Barry aan boord van het stoomschip de zee overstak Voor een jongeling uit New York levert waarschijnlgk geane hoogeschool in het geheele land zulk een sterk contrast op met zijne eigen persoonlijke omgeving als Dormouth Bg het vaststellen van het in elk kiesdistrict te kiezen aantal leden ia het aantal inwoners in de tabel bg elk kiesdistrict vermeld g eeld door het getal dat in de derde kolom vsn den staat ia aangeduid en voor elk veelvoud van den deeler één lid aangenomen terw l voor een overschot dat meer is dan de helft vsn den dseler aan het kieadiatriot één lid meer is gegeved Wat de verdeeling in IdesdMrioten betreft zg opgemerkt dat in de ontwot n tabel de thans geldende verdeeling in kieadistaieten voor de verkiezing van de leden vas de Tweede Kamer der Staten Oeneraal ia gevolgd bfbondans die vrijzigingen welke wegens de grwzen der provinciën noodzakelijk zgn De gemeenten nl die voor de eeratgemelde verkiezing bohoorea tot districten waarvan de hoofdplaata in eene aodere provincie ligt zjjn van dat district afgescheidsa en hg een district in hsre eigen provincie gevoegd Het is wenschelgk dat de fMasen van de kiesdistricten voor de vorkiezing van da Provinciale atitMi aat dia aa de kis Jlip BWIt Wor de verkiezing van de leden der Tlreede Kamer zooveel mogelgk samenvallen hetgeen nu door de aanneming van hat stelsel van enkelvoudige kiesdistricten veor laatstgemelde verkiezing mogelijk is geworden In overeenstemming met dal atelsel zgn in de nieuw ontworpen tabel ook da groote gemeenten in kiesdistricten verdeeld en wel volgens de verdeeling opgenomen in eene nota op 9 Maart 1887 aan de Tweede Kamer toegezondm behoudens eenige geringe veranderingen in de verdeeling der gemeente Botterdam noodig om e ne in de nota voorkomende onjuistheid te hontallen Het aantal laden ziU va ens de nieuwe regeling bedragen Groningen 48 thans 45 Friesland 64 tbana 50 Drente 37 thans 35 Overijsel 49 thans 47 Oelderhind 6 thans 62 Utrecht 46 thans 41 Noord Holhmd 76 thans 7Ï Zdid HoUand 84 Op een afstand van elke gioote stad gelegen kan geen invloed van buitenaf er op werken Integendeel geeft het collegieleven zijn toon en kleur aan de geheele plaats Hier komt geen toeval van geboorte in aanmerking hier brengt rgkdom geen enkel voordeel mede Hier geldt alleen iniierlgke waaide en wie het knapst ia staat het hoogst Dat was yiist een atmospheer voor Tom want hij waa zooals wij weten oprecht en gul van karakter Hij was weldra op een gemeenzamen voet met al de studenten van zgne klasse eU knoopts mat vaiacheidone Triendschap aan en tegen het einda van zgn eerste studiejaar waa hij op de hoogeschool zoo goed thuis alaïijne beste vrienden slechts hadden kunnen wenschen Naar t achgnt was de WelEerwaarde Croton Ellsworth het niet een met het gevoelen dat ik aangaande eene liberalB opvoeding te kennen heb gegeven Wal is waar had hg zelf ar eene genoten wat meer is Croton stond al een der voornaamste godgeleerden aangeschreven Bovendien had hij op versohillande tgden op de hoogeschool waar hg studeerde letterkundige voordrachten en bg zekere gelegenheid eene zeer uitgewerkte verhandeling op de theologiache school gehouden dte van veel bekwaamheid getuigden Men zou dus redalgkerwijze kunnen vooronderstellen dat hg zijn zoon Harry zgn eenigen zoon 7de beate opvoeding zou laten geven die in zijn vermogeh was Maar gij vergist u De loopbaaB ADVBBTBNTIBN worden geplaatst van 1 5 regels ik 60 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimta Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt 9 thans 80 Zeeland 45 thans 42 Noord Biabant 69 thans 64 De districten Gouda en Bodegraven zgn hg da nieuwe indeeling voor de Provinciale Staten geheel gelgk aan die voor da Tweede Kamer Gouda tou 4 leden en Bodegraven 6 naar de Staten afvoardigao Ons ia toegezonden het Verslag van de BVeroeniging tot ondersteuning van hulpbehoevende gepensioneerde onderofficieren en minderen van het Nederiandsohe leger waarvan wg mat belangstelling hebben kennis genomen Daaruit blijkt dat deze nuttige Toreeniging steeds meer sympathie Tindt en de ondersteuning Terdient Tan alle weldenkenden Uit de rekening en verantwoording vermelden wg dat gedurende het boekjaar 1887 88 ontvangen is ƒ 16848 73 waarvan 14391 60 is besteed voor onderstand aan leden hunne weduwen oud atrgdeis enz Omtrent de afdeeling Gouda vinden wij vermeld dat zg bestaat uit 9 gepensioneerde onderoffioieron en 4 gepensioneerde minderao pM bet b rtvoi aecretari J Boer pemmignSMSlt j9p4B a ter is de heer A K van der Garden ond officier der Inf en majoor der rustende Schutterij het aantal bèachermers is hier ter stedenietgroot slechts een drietal Ten slotte nemen wg het volgende over Het is voor enkelen wellicht van belang hierbn in herinnering te brengen op welke wijze ondersténnd wordt roet andere woorden wat onze Vereeniging rich eigenlgk tenSdoel stelt Zij tracht zonder onderscheid van Godsdienst voor zoovar hare middelen reiken lederen gepenaionneerdea militair mits hij werkelijk hulpbehoevend is te helpen deze moet zich echter vooraf tegen eene geringe jaariijksche contributie uit het oogpunt van selfhelp als lid dor Vereeniging hebben doen inschrgven Dn wijze waarop zij onderstand verleent ia verschillend en wel wa rvoor deze groote godgeleerde zgn schranderen en vaalbelovenden zoon zooals iedereen hem noemde had bestemd had niets met zijne vaistandalgke vorming of zedel ke ontwikkeling te maken Gelijk wg gezien hebben zond hij zijn zoon naar eene handelsschool waar hij leerde boekhouden en handel drijven waar hij denkbeeldige compagnieschappen sloot en ontbond en comedies speelde van welgeslaagde en mislukte ondernemingen De reden dia Croton Ellsworth er voor opgaf waarom hij dezen weg met Harry insloeg was da praktische geest dar eeuw en de gebiedende noodzakelijkheid dat de handelsatand die tegenwoordig d n toon voert uit bat beste materieel bestond welke het land kon opleveren dat het ruime veld tot nuttigheid t welk da handel aanbood het ham tot plicht maakte zijn zoon eene opvoeding te even die hem in staat stelde om er dadelijk met vrucht zijne krachten aan te besteden Wat de ware diep in zijn hart verscholen beweegreden was die Cj ton Ellsworth zich zelf niet durfde bekennen tenv l Bg er eene onbestemde bewustheid van had mag ik niet verraden eene beweegreden door toga en bef bedekt achter gebed en kniebniging verscholen en door een zalvend maar ondoorgrondelijk gedrag verborgen Was bat dat de man aan den God dezer wereld was overgegeven en dat hij gaene schoonheid zag in eene andere dat hij zulke materiëele bgkomende omstandigheden als rgkdom alleen kon geven noodig