Goudsche Courant, maandag 18 februari 1889

a door tweemaal per jaar in de maanden November en Februari aan hen die daartoe in de termen vallen eene uitkeering te verschafiFen waarvan het bedrag telkens door het Hoofdbestuur in verband met de daarvoor beechiktbare middelen wordt vastgesteld Z die voor deze uitkeeringen het eerst in aanmerking komen ogn Ie de Veteranen boven de 65 jaar en de blinden die ongeacht hunnen leeftqd nie voldoende in hun onderhoud kunnen voorzien 2e de weduwen van leden der Vereeniging die nog onverzorgde kinderen te hunnen laste hebben 3e de invaliden inzonderheid de blinden die ongeacht hunnen leefUjd niets meer kunnen verdienen i Door afgescheiden van deze periodieke uitkeering aan ieder hulpbehoevend lid dat door ziekte of tegenspoed in benarde omstandigheden verkeert eene gratüicatie uit te reiken waarvan heUjedrag naar gelang der omstandigheden en volgens den uitslag van het ingesteld onderzoek door het Hoofdbestuur wordt bepaald Deze ondersteuningen worden steeds met den meesten spoed uitgereikt doch niet dan na nauwkeurig onderzoek door tusschenkomst van de afdeelingsbesturen of door middel van betrouwbare rapporten van Heeren burgemeesters en plaatselijke notabelen Geloofsbelijdenis komt niet in aanmerking alleen worden buitengesloten of liever ontvangen gttne ondersteuning zij die misbruik maken van sterken drank e Door uitkeering aan weduwen van leden zoo noodig een sommetje in eens als zij by den dood hunner echtgenooten dadelijk hulpbehoevend worden terwijl zij overigens dezelfde uitkeering genieten als dia bedoeld bq punt a 2 Ook worden ondersteund oud strijders versierd met hot zilveren kruis 1813 1816 ofmetdecitadelmedAille of met het metalen kruis 1830 1831 die niet lang genoeg dienden om voor pensioen in aanmerking te komen en daarom nu op hun ouden dag al hadden zij éénmaal hun bloed veil vaak kommer en gebrek lijden Daar onze Vereeniging echter niét alle oud strijders kan helpen die zich om ondersteuning aanmelden heeft z zich moeten bepalen tot een ionderdtal der meest hulpbehoevenden en hoogst bejaarden die nu telken jare op 19 Februari den jaardag van Z M onzen geeerbiedigden Itoning eeu Gouden Timide ontvangen Eindel k kan elk lid der Vereeniging een rentevooreohot öp zün pensioen bekomen tot een maximum bedrag van één honderd gulden waarvoor hij 2 bargen ten genoege van het Hoofdbestuur moet Btellen Voor vele leiden die niet in de termen vallen voor ondersteuning en deze ook niet zouden wenschen doch die door eene of andere oorzaak in t jdelyke financieele moeiel kheden verkeeren is een renteloos voorschot dikwerf eene ware uitkomst Ook kan dusdanig voorschot tot het beginnen of uitbreiden van eenen kleinen handel van veel nut wezen Men ziet dus dat de Vereeniging op velerlei gebied nuttig werkzaam is hetgeen dan ook zeker wel de oorzaak ia dat zg den stoffelqken steun van duizenden in den lande geniet Men schrgft uit Eotterdam aan het Ulr DU Nu men een overzicht heeft kunnen nemen van de gevolgen der jongste ovorstrooming blijkt dat de had en dat hg besloten had dat zijn zoon een aanbidder van den mammon zou worden in plaats van naar den waren rgkdom te jagen Het betaamt mg niet dit vonnis te vellen De lezer moet zelf maar oordeelen Haar tot welke bijzondere betrekking had hij zijn loon bestemd Men zal waarschijnlijk vooronderstellen dat hij Harry op een voornaam cargaüoorskantoor met uiigjebreide handelsrelatién plaatste of mogelgk bg zgn vrienden Allwise en Co eerste handelaars iMfaxdenierswaren die beloofd hadden een nauwletwSpwezicht over Hany te houden en voor zgne bevdrdering zorg te dragen als Uj aan hen werd toevertrouwd Ook waren er groote Gommisaiehuizenrdie den WelEerwaarden Croton Ellsworth gaarne een dienst bewezen zouden hebben door zgn zoon eene goede betrekking te geven Nog andere gelegenheden waren Toor hem opengesteld om door vÜjt en ijver vooruit te komen maar niets van dit alles werd gekozen xvn t Dit brengt mij tot een nieuw hoofdstuk want deman dien ik b hrgven wil verdient afEondej lgke ▼ ennelding Jacob IllingsWorth was een der voornaamste effec tenhandelaars uit Wallstreet De firma schreef Jacob Ulingsworth en Co en bestond uit drie leden waarvan de oudste oompagnon de ziel en het leven iraa aangeriebte schade veel grooter is dan men had kunnen vermoeden en dat tal van personen ook onvermogende daarvan het slachtoffer z d geworden Onder de laatstgenoemden zyn er die zooveel nadeel geleden hebben dat de hier bestaande watersnoodscommissie besloten heeft een gedeelte der nog b haar in kas zijnde gelden aan te wenden om bgstand te verleenen Ët zqu door het binnendringen van het water in kelders eu benedenverdiepingen aanzienlqke hoeveelheden koopmans en winkelgoederen bedorven of besehadigd Ook tnl van andere verwoestingen zijn door storm en water aangericht Zoo bijvoorbeeld op de terreinen en uitgest ekte petroleum etablissementen onder Charlois l aar is een werk van vernieling aangericht waiirtan het hitrstel een offer van duizenden guldei zal kosten Ook aan de waterleiding onder Kialingen is veel schade aangericht en evehzoo aan de werken aan de Rijnhaven waar mede een dijk voor het geweld van l n vloed bezweek Door de dylibreuk en de overstrooming onder IJselmonde waardoor ook de spoorbaan van het Stautsspoor oubruikbwr werd is een zeer aanuenlgke schade aangericht odt hebben veel zalmvissoheryen zeer grleden Meu schrift uit kroningen aan do Haarl Ct Jan de Eijmer de bekende en nog altijd geliefde kindordichter de sriBrjjver van Het Fabelboek van oPiikkeboon en zooveel andere ernstige goedige en vermakelijke lectuur viert heden op Sint Valentijnsdag zijn tacktigsten verjaardag Eene commissie begeeft zich hedenmiddag nnar zijne eeuvoadige woning treedt voor de bedstede waarin hij neerligt on bieüt hem een album aan in fraaien band vau pluche met zilver gemonteerd waarin ruim honderd portretien van vrienden en vriendinnen hom toelachen of toespreken Keurig is door eeu calligraaf den heer C Muller onderwijzer te Groningen de opdracht uitgevoerd die op het titelblad prgkt links verheft zich de hooge Martiniioren rechts bovenaan zit een huisvader aan zijn gezin uit De Huisvriend voor te lezen iets lager leest een student in losse joviale houding uit de Gedichten van Jan Gouverneur terwijl onderaan twee kinderen in het Fafelboek en in Prikkebeen bladeren Bozestruiken omlijsten deze schetsjes en aan die struiken hangen een doedelzak het geliefkoosd instrument van Jan de Bqmer een paar Goudsohe pijpen zgn liefste versnapering en eeft Uuwarkrans Al deze pen teekeningen zyn met wezenlijk talent uitgevoerd In bet midden leest men Hulde aan J J A Goeverneur op zyn 80 sten veig aardag 14 Februari 1888 aangeboden door oude en jonge vrienden van Jan de Bijmer Op het titelblad volgt eene teekening in wasige sapverf van Alexander Ver Huel den Egmer voorstellend in zgn leunstoel gezeten terwijl ouden en jongen maar vooral kinderen zich met kransen met bloemruikers en uitgestoken handen om nem verdringen Daarop volgt een ver a uit naam van Oud en JongNederland gedicht door den heer F Louwerse den popniairen kinderdichter Nog andere versjes waaronder een in hetFriesch zgn bg de portretten gevoegd Bg het album is een lezenaar gevoegd dien de grijsaard voor zgn armstoel of voor zgne bedstede Het was een zeer rijk handelshuis en dus was het ook zeer achtenswaa ig Het had de beste relatiên en verkte öp eene groote schaal voor eigen rekening maar alt d met groote voorzichtigheid Dlingsworth was een man van vijftig jaar Hg was door de natuur begaafd met een helder verstand en een zeer juist oordeel Hg was in zekere mate nauwgezet en deed zijn best om zgn zedelijk gevoel geen geweld aan te doen Op jeugdigen leeftijd reeds ouderloos had hij mef vele moeUgkheden moeten kampen Hij had vertcheidene vakken bij de hand gehad in eenige was hij niet geslaagd maar altijd had hg den naam van trouw en eerlgk behouden Deze man ondersteunde een aantal arme bloedverwanten en gaf mildelgk aan onderscheidene liefdadige instellingen en de gewone coUecten B iiten de effectenbeurs was Jacob ulingsworth goedhartig vriendelijk en ik had bijna gezegd gevoelig dat wil zeggen als men hem alleen te spreken kon krggen hetgeen nogal moeilijk wa In zgna zaken was hij scherp en slim terughoudend onverzettelijk streng an onmeêdoogend Zeer noodige elementen zult gij zeggen in aanmerking nemende met welke menschen hij te doen had Gg hebt gel k In zulk een strgd waar alle listen en lagen bij in t werk worden gesteld moest h j de beste wapens gebroiken die hg te zgner b hikking had Maar die gesfatdige inspanning bracht hare eigene vergelding mede Op vijftigjarigen leeftijd was hij een uaaf van het vak dat kan plaatsen om de vriendengalerg op zgn gemak te kunnen bezien De commissie heeft gemeend den jnbilaris genoegen te doen door uit naam der deelnemers ook een nieuwen gemakkelgken leunstoel bg zgn altijd snorrende kachel te plaatsen De tachtigjarige dit bleek reeds dagen tevoren want de dagbladen hebben ook hem het geheim verklapt is bgzonder gevoelig aan deze attentie zgne oogen en zgn hoofd zgn nog sterk genoeg om de beeltenis van oude bekenden te herkenoen en om de namen te onthouden der onbekende vrienden en vereerders die hem op zgn tachtigsten verjaardag voor het eerst onder de oogen komen Het is te voorzien dat bij nog wel een aardig rgmpje zal vinden om allen te danken 4ie hem zoo aardig bedachthébben Wij hopen dat hetnietzijnlaatstezalzijn Buitenlandscb Overzicht De spoedige afloop der beraadslaging over de grondwetsherziening en de val van Floquet bg den eer ten aanval schijnen te Pargs eene verrassing te zgn geweest De regeering bleef in de minderheid doordien de opportunisten zich bg de rechterzijde en de Boulangisten voegden De president der republiek heeft reeds den voorzitter der kamer geraadplergd en zal nog wel andere hooggeplaatste personen om raad vragen alvorens eene beslissing te nemen wie de nieuwe kabinetsformeerdor zal zgn Eeeds wordt gemeld dat de president don heer De Freycinet de samenstelling van een kabmet wil opdragen De heer De Freycinet is bereid dit te doen mits bg rekenen kan op den steun van de heeren Floureos en Goblet als ministers van buitenlandsche en binnenlandsche zaken Met zekerheid is evenwel natuurlijk nog niets bekend over de plannen van den president De opportunisten die het ministerie ten val brachten zijn evenmin als de radicalen in staat een levensvatbaar ministerie te vormen want de heer Clémenoeau zal dit kabinet eveneens behandelenalsdeopportunisteu het den heer Floquetdeden Een tgdperk van politieke verwarring staat in elk geval weer te wachten en dat nog wel terwijl reeds den Isten Mei de groote tentoonstelling tot herdenking van het honderdjarig bestaan der republiek zal worden geopend Het eenige middel hetwelk president Carnot ton dienste staat is het benoemen van een Cabinet d afmn dat tot na de verkiezingen kan regoeren doch hiervoor is eveneens de steun van de meest gematigde radicalen noodig Da kansen voor generaal Boulanger en zgn bondgonooten de Bonapartisten en Monarchisten zgn in elk geval door de ministeriéele crisis weer aanmerkelgk gerezen Generaal Boulanger woonde de zitting bij maar voerde niet het woord De generaal zat tusschen de heeren Laporte en Chevillon en trok de bgzondere aandacht van den prins van Wales die uit zgn logeden generaal met zgn kgker nauwkeurig opnam Ook waren de tribunes geheel bezet terwgl er weer bijzonder veel dames aanwezig waren Buiten het Palais Bourbon stonden slechts weinige menschen ten gevolge van het ongunstige weeï hetwelk de meeste nieuwsgierigen t huis deed bigven Het voorstel van Windthorst over het godsdienstondorwgs op de school brengt natuurlijk weer veel pennen in beweging En dat verlangen juist de ultramontanen daardoor vinden g gelegenheid een hg beoefende en had nauwlgkt eene andere gedachte of aan4oening dan dis daarin haar middelpunt vond Zijne vrouw was zeer elegant eene der toongeef sters van da beau monde Zgne twee dochters waren C ist in de wereld gepresenteerd en hadden vele wonderaais Zoons had hg niet Zijne huishouding was op een zeer mimen om niet te zeggen verkwistenden voet ingericht Zijne vrouw had allerlei ecptpages al naar hare luim of de gril van het seizoen medebracht Er waren rijpaarden voor de jonge dames eene pony phaeton en Fransche kameniers Bovendien was de liverei zeer smaakvoL Van de toiletten van mevrouw en hare dochters zal ik niet eens spreken De reception en partgen bg mevrouw lUingsworth waren van de schitterendste in de stad en eiken avond ontmoette men in haar salon een alleraangenaamst gezelschap Zg was eene zeer knappe vrouw Toen zg jong was mocht zg bepaald schoon heeten In zekeren zomer ontmoette Jacob haar te Northampton toen zg een bloeiend meisje van achttien jaar was en hij een knap jongman van vgfentwintig Zg werden op elkander verliefd zoo heb ik het altijd begrepen en hmvden Wat was er van hunne jeugdige liefde geworden Zooveel is zeker dat niets hun echtelijk geluk stoorde Jacob sloeg zich door vale moeilijkheden heen waarbgzijn vrouw hem getrouw en blgmoedig ter zgde stond Daardoor althans werd hunne jeugdige liefde niet inj gevaar gebnoht ordt urvolgd beweging op te wekken welke nog niet bestaat immers ontevredenheid met de bestaande regeling is er ovw t geheel genomen niet het minst maar door in verschillende soorten en vormen te prediken dat er ontevredenheid moet zgn komt er ook ontevredenheid bg de goegemeente en meent deze eindolgk zelf dat zij ontevreden is ook al ia zg t inderdaad niet De kerkelgke politiek heeft van die eigenaardigheden welke men overal terugvindt In de Bumeenscbe Kamer is de strgd der Biissischgezinde conservatieven tegen het ministerie CarpBosettl met een overwinning der regeering geëindigd Tot stormram tegen bet Kabinet diende gelijk mm weet de eisch dat de beer Johan Bialiano die 12 jaren achtereen de Bumeenscbe staatkunde leidde in staat van beschuldiging zou worden gesteld Alle afgevaardigden waren aanwezigen ook de tribunes waren geheel gevuld met niewsgierigen die den tweedaagachen strijd wilden bijwonen De tegenstanders van den heer Brationo bepaalden zich in bun aanklacht slechts tot algomeene beschuldigingen Zonder in bijzonderheden te treden of bewijzen aan te halen werd alleen vervolging vanden gewezen ministor president gevraaa d wegens beperking van de vrijheid der verkiezingen mishandeling van burgers door de politie bekorting van de rechten der volksvertegenwoordiging benadeeling van het land door het volgen oener verkeerde buitenlandscho politiek on dergelijken De minister van buitenlandsche zaken de heer Carp verdedigde zijn staatkunde tegenover Busland en zoo kwam ook het verlies van Bessarabië het loon voor Bumcnie s deelneming aan den oorlog tegen Turkije ter sprake De beschuldigers weten juist het verlies van dil gewest aan de onbekwaamheid van den heer Sratiano n piet aan Buslands kwade trouw zoodat zij dit bewgs van Buslands trouweloosheid niet als geldig erkenden PETR0LÏ i MA0fEERI GE van de Makelaars Cantzliiar Schalkwijk te Rotterdam De markt was beden willig Loco Tankfust ƒ 8 SO Februari levoring 8 25 Maartlevering ƒ 8 16 April levering 8 Meilevering J 7 86 Augustus levering 8 September levering ƒ 8 10 October November en Decemberlevering ƒ 8 20 CORRESPONDENTIE De brief int de Hoofdttad wordt in een volgead ut gepUkttt BËlIRSBEttlCHT AMSTEBDAM 16 Februari Per TeUgraaf Binnenlandsche fondsen iets vaster Bhgnahares 2 hooger Bussen en Oostenrijk vast Buss spoorweg V booger Burgerlijke Stand 6EB0REN 18 Febr Kluios eoden A Viagerling n K Buebroek li AdrisDS Citbirioa onderi J Hei en E Kr n i Trnidi ouden A L Cati ea M Blom 16 Pieter oaden J v deD Berg en N Alblu Cliriitiu Frederika Albrechtiiu oadera C F A Tromb overl ea E van Hoorn OVERLEDEN U F br A 1 f Polet 1 4 m U Abbema hoiavr vu I Zorg 71 j vtn Lmn w o 68 j ONDERTROUWD i IS Febr W vag Wingerden 27 j en l P Woerlee te Zalt Bommel 28 j ADVERTENTXÊN Heden overleed in den onderdom ran rnim 58 jaren mgn geliefde Echtgenoot JOHANNES TAS LEEUWEN Ridder der Militaire Willemiorde en tan het Krnis voor belangrijke krQggverrichtingen in Ned Indië De Wed M tan LEEDWBNT D Moot Gouda 15 Febrnari 1889 Beden orerleed in het gesticht Yoorbnig te Viicht mgn geliefde Echtgenoot de Heer REINIER JOOSfEN Wed B JOOSTBN Gouda 15 Februari 1889 C Bmk V Heden overleed in het gesticht Voorburg te Vttch onze geliefde Vader do Heer BE NIER JOOSTEN Uit aller naam T N JOOSTBN Gouét 15 Febr 1889 Iemand Tan middelbaren leeftgd en gehnwd soekt WERK onverschillig van welken aard Adres wm de Boekh van A KOE Comp Bg gelegenheid van het ASSAOT in de zaal tKoürfmiH op WOENSDAG 20 PEBBÜARI a B zgn er plaatsen te bespreken van des voormiddags 10 tot des namiddags 3 nre tegen 10 C nts per plaats G VAN Reedt Dobtland Kastelein Nederi BOüWVEREENiaiNG gevestigd te GOUDA Gewone Jaarlijksche Vergaderingvoor de Leden tot het doen der rekening op Don ler la r Am 28 Februari 1 89 des namiddags ten één nre in het Koffiehuis Dif Harhonie op de Markt te Gouda mmiumw te GOUDA De ondergeteekende bericht dat op 1 APRIL a B KWKËKëLINGEN kunnen geplaatst worden Aanmelding vóór 1 MAABT bg den Directeur met overlegging van geboorte acte een of meer getnigschriftea en verklaring van ouders i voogden dat z voornemens zgn hem of haar voor het ondertvgs te bestemmen Vereischte leeitgd 14 jaar De Directeur H J W HUBEB Gouda 14 Februari 1889 E A DIESTELEOIIST BILLABD en MEUBELFABRIKANT beveelt zich opnieuw aan tot het LEVEREN van uitsluitend eigengemaakte en REPARATIE van alles wat tot het vak behoort Ook belast hg zich met VMRHUIZINOMN Daar Nieuwjaar de oudste en beste knechts van wglen den Heer J Q BSLONJE ook bg m in dienst gekomen zgn ben ik in staat alle leverantiën of reparatiën in den kortst mogel ken tgd uit te voeren I PUIKE OUDE SCHIËDANNER Mwk NIGHTCAP Verkrggbaar bg M PEETERS Jz te Gonda NB Als bewgs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE Een Loopknecht GEVRAAGD voor 3 uren daags Adres aan het Bureau dezer Conrant Bgzonder geurige en zachte ZEEP per stuk 15 Cent in pak van 6 stuks 80 ets VASELINE ZEEP per stuk 10 en 20 cents ZEEP van het Boode Krnis per stnk 10 cents Verkrggbaar bg H REINHARDT Specialiteit in Hnishond en Toiletzéep Hooge Gouwe C 250 Gouda TE HVVR et Koffiehuis db HUMORIST met vergunning Te bevragen onder No 1793 aan het Bnrean dezer Conrant De Notaris H J F HEUMAN gevestigd te Haattneht zal aldaar op MAANDAG 25 PEBBÜARI 1889 des voorm om 11 ure ten herberge vafl Mejufvrouw de Wed L BLANKEN in het openbaar veilen en verkoopen van Mevrouw de Wed A H DROST Eene groote M02STUI1T beplant met exquise VBÜCHTBQüMBN bgzonder geschikt voor Warmoezier oi Boomkweeker met PAKHUIS en 2 SCHIJRE staande en liggende aan de groote Haven te Haastrecht Kaïlastraal groot 32 aren 83 centiaren in perceelen en gecombineerd Nadere informatiën geeft voorn Notaris F SIROEVi Magazgn van Galanieriên en Speelgoed Speciale Inrichting voor Speelgoed in alle genre Permanent geëxposeerd J SS 7EN Harkt Lü AGENT der India Rubber Stempelfabriek van N TETTERODE te AnuUrdam Prgzen volgens prijscourant der fabriek Cuisinier Patissier Oosthaven B 36 beveelt zich beleefd aan voor het LEVEREN van Déjcnners Dinatolres Dfners Soupers Koude eo Wari le Schotels Gecondenseerde GROENTEN SOEPEN SAUZEN enz Steeds voorhanden Galantine deveautiniffée Op nlcDV voorradige Een ruime keuze nette gemaakte DEMI SAISOJXS van af 14 en heele nette PANTALONS van af 5 G PUIJK Turfmarkt De Heer A DEKKER te Stolmik vraagt ten spoedigste eene van de P G tusschen de 40 en 50 jaren oud ÜBEOm TOEETZEEP Deze ontsmettingszeep alleen vervaardigd met Creolin rechtstreeks ontvangen van de firma WILIAM PEARSON te Eamburg is bg voortdurend gebruik zeer aan te bevelen tot het behoud eener zachte huid voor hnidnitslag is onorertreflelgk Alleen verkrggbaar voor Gouda 30 cenfbü H REINHARDT in TOILETZÉEP en PARFUMEBIËN Hooge Gonwe C 250 Gouda TRAJ B KAR K van Gebrs S1 EL Amsterdam Verkrggbaar te Gouda bg P OUDSHOORN Kleiweg en bij G H LAKERVELD Gonwe O 96 te Sehoonhovm bg P FÜN tan DRAAT Aaiauerdam bg de Wed J m BOER Oietendam bg Wed v n HEUVEL en Leerdam bjj A tan WIJK Probeert s t p de SOÜOHON THBE No 3 f 1 26 per küo O I