Goudsche Courant, woensdag 20 februari 1889

1889 Woensdag 26 Febrnari N 3845 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inaondlng van advertentifin kan geBohleden tot Mip nnr dea namiddags van den dag d r mi aTe Verzetering Societeit de Amstel Gevestigd te AMSTERDAM 4 Amttrdam Febrnari 1889 Aan de Belangstellenden in bovengenoemde Maatschappg wordt bericht dat nadat aan den Heer A K van dbe GARDEN op diens verzoek eervol ontslag werd verleend tot HOOFD AGENT der Sociëteit voor Gouda en Omstreken is aangesteld de Heer A C COSIJU Gouwe C 9 aldaar tot wien men zich dus voortaan voor het afsluiten van Verzekeringen de aanteekening bgVerhuizingen en eventueele veranderingen genoemde Agentuur betreffende gelieve te wenden De Directie der Sociëteit voornoemd C J B mJNSSEN J BEKOÜW G A OPHORST Cz ixntnnt vanum dat men het itraatgeld weer verhoogen wilde eene belaating waaruit bestrating en reiniging eni bekostigd moeten worden hoorde ik met alle krachi venekeren dat hij als men dat deed ook nooit meer een oent uit zija eigen zak voor sneeuwwegruiming betalen lal En ik denk dat er meer zullen denken zooals hij O ja ik mag niet rergeten te rermslden dat ik ontzettend in m n nopjes ben in de laatste dagen £ n wel dank zq den gehouden schaatsenwedstr d waarbij de Friessche rijders van beroep t tegen onze Hollandaohe liefhebbers hebben afgueg Xk kan niet zeggen hoe ik in mqn schik ben mijn boUttiulKi bloed loopt nu weer reel sneller door mijn aderen Jongens jongens wat heb ik in den angst gezeten dien dag En uu gaan wij Hollanders zelfs tegen de Koren schaatsenrijden We worden waarachtig nog een beroemd volk wat ik U zeg Ghijsbb t Axmstel SUPPLETOIRE PATENTEN KENNISGEVING BUKGEMEESTEK en WETHOUDERS der gemeente GOUDA brengen ter kennis van alle PatentplteJktiffe ingezetenen vrigt namen voorkomen op de suppletoire registers voor het dienstjaar 1888 89 dat ry ty die na Mei 1888 tich in deze Gemeente Heulen geseetigi of na dien tijd zici voor iel Patentredt hebben aangegeven dat do PATENTBLADEN in gereedheid en op de Secretarie dezer Gemeente verkrijgbaar zijn voor hen die zich daartoe persoonlijk aanmelden van den 18n Febrnari 1889 tot en met den 2n Maart daaraanvolgende des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure de Zondag uitgezonderd zullende overeenkomstig Z M besluit van 17 October 1820 de binnen dien tyd door de belanghebbenden niet afgehaalde FATENTEN door den Deurwaarder dor Directe Belastingen aan hunne huizen tegen betaling van tien cents worden uitgereikt terwijl de nalatigen vervallen in eene boete van vijftien gulden zoo zij hun PATENT of een afschrift daarvan niet kunnen vertoonen wanneer dit verlangd wordt Gouda den 15 Februari 1889 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEEGEN IJZENDOOSN De Secretaria BEOÜWEE COBBESFONDENTIE A ID X Het il wur dat de redicfie van het politie vfrslag D t leer correct wai maar de bedoeling was daidel k S Z beklaagt zich o er de mioaar nette maDieren tbd BommigCD banner die hedeDnorgen eeoe collecte bieldcD voor een liefdadig doel Zoowel de beer die de schaal asthield alt de weeijoQgeD die de collecte aunonceerde bidden een aigaar in hou mond en dampteD er loatig op los Dat komt votgent S Z niet te poa Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 18 Februari Woonhuis en Tuin Gouwe C No 162 2750 kooper A de Kek BEtIRSBEttlGHT AMSTERDAM 18 Februari Ptr Telegraaf Binnenlandsche fondsen onveranderd Rhijnshares 2Vj hooger Oostenrijk en Russen iets flauwer Zw Noren 11 lager finrgerlijke Stand Haaatreoht GEBOREN BeUu idriam oudsri M Teibwm cd F Vttttnbo Mrd OVERLEDEN H Stolwyk IS d Vlist ONDERTROUWD E Oikam cd M Hauman B Zaidbroek ea N Moleoui t Birkenwoade Zevenhuizen t GEBOREN Grietje oaden L Buk en M Knok Jliinetje Mirgrien A Spekmin en A Verhoef OVERLEDEN C Klapwijk 82 j I Kramer 4 m ONDERTROUWD L de Koning en W C Langendam APVERTENTI N Bevallen van een Zoon B J LOTSY LiUOBAAL WlOHÏES Oouda 17 Febr 1889 Voonpoedig berallen van een flinke Docht M SCHALEKAMP geb JoBOAAH Qouda 17 Febr 1889 Heden morgen werden we door de geboorte van een Meisje verbied Mr J FOETÜUN DROOGLBEVBR J D PORTDUN DROOGLBEVER V GULPBS Gouda 18 Febrnari 1889 Heden werden wg verblgd door de geboorte van eene Dochter B J SWAAN V D M C E S SWAAN Bastbbt Goada 18 Febrnari 1889 Heden overleed in den onderdom van 68 jaren de Heer M J LEVISON De executeuren testamentair E S OATS M E MONASCH Gouda 16 Febr 1889 ♦ Voor de vele bewgzen van deelneming ondervonden bg het overlgden van onzen dierbaren Vader en Behnwdvader ELIAZER MOZES MONASCH onzen hartelgken dank Dit aller Aaam Abraham E MONASCH Hartelgk dank aan onze geachten Patroon den Heer H JAGER voor het prachtige Cadeau ons gegeven op de Herdenkdi onzer 50 en 25 jarige werkkring els Knechten Meesterknecht J VA HENNE P VAM HENNE Willemsteeg s Gouda 16 Febr 1889 Open baar Onderwijs ToeMng van Leerlingen op de Kosteiooze en op de Bewaarscholen De COMMISSIE van TOEZICHT op het Lager Onderwgs alhier maakt bekend dat de Inschrijving van Leerlingen wier plaatsing men met den In APRIL 1889 op een der bovengenoemde Scholen verlangt zal geschieden in de Schoollbkalen op DINSDAG 26 FEBRUARI 1889 ies namiddags ten vgf uur Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar de aonplakbilletten Namens de COMMISSIE de Secretaris Mk J FORTüIJN DROOGLEEVER Gouda 9 Februari 1889 Verwacht in LOSSING eene lading GROVE Hulir Kachelkoleii waaruit 62 Cent per B L vrg aan hnis wordt a eleverd Ligplaats Hontmansgracht bg de Zwemschool D VAN STAVEL Mejufvrouw IJSSELSTIJN Blauwstraat VRAAGT een zindelgke DIEi STBODE om dadelgk in dienst te treden Groote Collectie V ÉmwÊKM Nmü Nw mAh A 7 0S Az Kleiweg E 73 en 73 Lange TiendewegD GO Uu is t er weer tM d 70or l l ƒ 1 ƒ 0 70 Wg noteeren heden in KEU LSCHE POTJESinhoud ruim 5 EiloMAINZER ZUURKOOL ƒ 1 Ingelegde SNIJBOONENPRINSESSEBOONENFrankforter ZUURKOOLHollandscbe PRIMA KWALITEIT j GERRITSEIV ANDYVIE gesneden Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaringf HoUandsche uitgave met 27 afb Prns 2 Gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het leze de oprechte leenng diehet geeft redt jaarlgks duizendeu van eenzekeren dood Te verkrggen bg het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Goud Snelperadruk Tan A BEINKMAN k Zoon De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering vait Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franoo per poit 1 70 Afïonderlgke Kommen VLIF CENTEN BINNENLAND GOUDA 19 Februari 188 Se Terjaardsg ran Z M den Sfining is heden in deze gemeente herdaclit door het uitsteken der T derland clie ïUg uit de openbsre en vele particuliere gebouwen eh het houden eener parade op de groote markt Uit s Hage meldt men ons Z M de Koning bracht een rustigen naeht door De ontsteking der mond en keelholte heeft zich niet uitgebreid De toestand van Zyne Hajeiteit den Koning heeft de laatste dagen weder eene minder gunstige wending genomen De aandoening ren het slijmWies der monden keelholte waaraan Hoogst Dezelve vroeger leed heeft zich herhaald Het slikken is moeielijk en pijnlijk en kan Zijne Majesteit slechts zeer weinig èbniiken tengavoig manan de kruhttn Tan den Hoogen lieke lyden Staatê et Onze stadgenoot de heer Mart J Bouman is de onderscheiding te beurt gevallen door Z H Fans l so XIII vereerd te worden met het kruis Pro Ecclesia et Ponttfice Tegen het vonnis van den kantonrechter te Woerden ton laste van J P wonende aldiar waarbij deze wegens onbevoegde uitoefening der geneeskunde als beroep en zulks zonder noodzaak te dier stede gepleegd is ontslagen van reohtsverrolging ia appèl aangeteekend Naar wij vernemen zal eerstdaags bij de uitgevers 8 W N Van Nooten te Schoonhoven de eerste aflevering verschijnen eener goedkoope editie zijnde FEVILLETOK UIT VERRE GEWESTEN Naar het Rtgelsch xvm 80 Op school haalde de laatstgenoemde Harry s laden overhoop gebruikte zijne halsboorden en zakdoeken en bracht zijn boeltje totaal in de war Als Harry er ernstig tegen opkwam lachte Charley er zoo hartelijk ppi dat hot bespottelijk scheen boos op hom te zijn Toen zij te New Tork kwamen en hunne loopbaan in Wallstreet begonnen bleven zij op denzolfden vriendsohappelijken voet met elkaê r Maar nu begon Harry Ellsworth zijn ouden sohoolmakker beter te begrijpen hy begon dien uiterlijken schijn van ongedwongenheid gulheid en goedhartigheid te doorzien Charley was altyd verkwistend geweest op school kon iaj er vlug meê terecht om zijn zakgeld op te maken én daarna hielp hy Harry van het zijnb af Al do jongens noemden hem edelmoedig maar het geleek er niet naar Toen Harry in zyn nieuw beroep scherprinnig werd begon hij dit op te morkon üit oude gewoonte echter bleven zy met I elkander op denzelfden vriendsohappelijken vo t omgaan Virgini Randall hield meer van Charley Graves de vijfde druk van Sellstab s beroemden historischen roman 1812 naar let hoogdiiltsch door 3 A Qoeverneur Een Nederlander de heer Bngberts is door de rechtsgeleerde faculteit te St Petersburg mot goud bekioond voor zijn antwoord op een prijsvraag over eenzame opsluiting wat in tBussisoh heet ddiennotsnoje zaklutajoeq e Onderstaand adres is aan de Tweede Kamer verzonden Aan de Tweede Kamer der Staten Generaal Geven eerbiedig te kennen J de Gidts P van der Want Gzn P Goedewaagen Zoon Jan Prince Tie en P van der Want Azn aieh PÜpenfabrikanten tevens Comaissarissen gestold over de pijpenfabrieken en den pqpenhandel dat zij de vrgneid nemen zich tot Uwe vergadering te wenden niet dringend verzoek om hel aanhangige wetsoMM èip hMdmde bspaMagur wge dea ocanaa t n arbeid vin jeugdige penonen en van vrouwen niet aan te nempn Fabrikanten pchten zich verplicht U dringendte verzoeken bij do behandeling van h et wetsontwerp niet uit het oog te verliezen dat de pijponfabrieken zeer zouden belemmerd warden in deuitoefe iag van hun bedrijf omdat hetzelve voorhen eer bezwarende bepalingen vervat Fabrikanten meenen ü in de eerste plaats te moeten wgzen op hot feit dat volgens hunne overtuiging het wetsontwerp alleen in het leven is geroepeq met het oog op groote fabrikanten speciaal groote inrichtingen met stoomvermogen waarin alle werklieden tegen een vast weekloon werken on van s morgens zeer vroeg tot s avonds zonder genoegzame rusttgden moeten doorwerken zoodat de werktijd dan wel eens te lang genomen wordt m dan van iemand gnders De onverschilligheid waarmede hij haar soms behandelde strekte slechts om haar des te meer aan hem fa hechten Charley wist wat Virginia gevoelde en was trotsch op zijne overwinning Bovendien beminde hij haar zooveel als hij iemand kon beminnen Wat Hatiy Ellsworth betreft hij had Virginia werkelijk lief Zij wist dat wel en daar zij hooi niet gaarne wilde laten varen speelde zij de coquette met hem Wees voorzichtig jonge dame Gij t l öp gevaarlijk terrein Wol verre van Harry EllaVorth te beminnen houdt gij eigenlijk volstrekt niet van hem Gij rindt hem koel en berekenend on toch neemt gi den schijn aan van bijzonder veel belang in he te stellen als gij hem ziet aankomen on gij besluit hem onder den stoet uwer aanbidders te behouden Pas maar op Als Harry bespeurt wat gij doet wie weet waartoe hij op zijn beurt in staat is Do invloed welke zulk eene zaak als die van Illingsworth op Harry had was dat hij nog voorzichtiger nog moer berokenesd en minder gevoelig werd die van Flint en CollWhad op Charley Graves de uitwerking van hem nog zorgeloozor nog onverschilliger en nog verkwistondor to mfken Hij zag hoe gemakkelyk er geld gewonnen en verloren werd en begon alles slechts als kinderspel te beschouwen Hij had gelijk en ongelyk tevens Gelijk dat het een spel ongelijk dat hot van een onschuldigen aard was t Is een spol mot scherpe gereedschappen maar dat scheen hij niet te begrijpen ADVBRTENTIEN worden geplaatgf van 1 6 regels il 50 Centen iedere reg Ci meer 10 Centen GROOTE LBTTBBS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien graii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt M tegen hetzelfde loon dat bij de pijpenfabrieken niet het geval is omdat die nooit zoo groot zijn ea alle werklieden zoo mannen jongens vrouwen en meisjes zeer enkele uitgezonderd op stuk werken en fabrikanten derhalve van hen geen meerdere werkzaamheden kunnen vorderen aU zü zelven vermeenen te kunnen doen en vol te banden Fabrikanten worden door Art 3 ii de uitoefening van hun bedryf zeer aan banden gelegd of aan de willekeur overgelaten van de maatregelen van bestuur in hot doen verrichten van lichte zelfs rittende werkzaamheden dat niet anders kan geschieden als door jongens of meisjes van 16 jaar ea jonger en dat volstrekt niet nadeelig voor de gezondheid is of gevaarlijk voor hun loven en moet derhalve dat artikel doodend op ome pijpenfabrieken werken Fabrikanten zien voor hunne fabrieken in Art 4 veel bezwaar en verzoeken U niet uit het oog te verliezen dat geen d Ö er bestaande pijpenfabrieken s morgens om 5 uur beginnon zoodat het sluiten to ftlufieken om 7 w 8gilJSRJaES kaïrten eene onmogalijtkeil u T eweïSadi1io4e r vangen aan in het tijdvak van 1 April 30 September van 6 7 uur s morgens en eindigen s avonds om 8 uur Van 1 October 30 Maart van 7 8 uur s morgens on eindigen s avonds om 8 nurj des Zondags wordt nooit gewerkt Fabrikanten achten hot niet gewenscht dat een zeker getal werklieden t zij meisjes of jeugdige arbeiders de fabriek vroeger moeten verlaten aangerien alle werkzaamheden tenminste bij de pijpenfabricatie opvolgende werkzaamheden zijn zoodat indien oen zeker deel de fabriek vroeger moetende verlaten de anderen in de uitoefening van hunnen arbeid belet worden Fabrikanten vermeenon met grond te mogen aannemen dat het zeer verkeerd is bepaalde voorschrift ten dienaangaande in het loven te roepen daar de XIX Scheinfnrth Oct 25 18 WaarSe Tom Mijn vorige werd afgezonden van Wuizburg dat slechts Weinige mijlen zuidwaarts van hier ligt Gij zult mij wel de eer mllon geven vin V tot dusverre tamelijk goed op de hoogte van mijn doen en laten gehouften te hebben Hier zal ik halt houden en deze brief is bestemd om het een en ander aan te vullen dat ik over hot hoofd gezien of vergeten mocht hebbon Eindelijk ben ik gevestigd ten minste voor eene poos zeker zoolang totdat ik mij die afschuwelijke taal eigen heb gemaakt Als er iets is Tom dat iemand van pedanterie kan genezen inzonderheid als hij meent dat hij alles weet is t door een land te reizen waar men evenmin kan spreken als toegesproken worden De minste koUner is pro tempore zijn meerdere En wat den courier betreft dio rie p u neder roet een vriendelük medelijden dat wHrlijk om te lachen is En zich door zulke schelmolibij den neus te laten leiden zooals sommigen doon gij ziet mij toch zeker niet voor zoo onnoozel aan dat ik er zo6 een zon gebruiken Niettegenstaande er in alle hotels van den eersten rang Engelsch en Fransch wordt gesproken gevoel ik mij al zoor nietig wanneer ik als een stomme door de stad loop In Frankrijk maakte ik het nogal wel ofsc ioA onder ons gezegd Tom mijn Fransch niet zoor vlot ging Zooals