Goudsche Courant, donderdag 21 februari 1889

1889 N 3849 Oooderdag 2 felniarl GOUDSCHE COURANT JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Societeilb OITS GENOEGEIT Zaal Kunstmin k K Rederijkerskamer f OIMDEL Miïl€ll4T Treurspel in 5 bedryven NB Tot Zaterdagavond 6 nur zyn een beperkt aantal Toegangakaarten verkrggbaar ik 75 cents in het Magazgn van Schrgtbehoeften van de Wed A QOANT Kleiweg Gouda mmmmM het witte im GEGARANDEERD door een speciaal voor deze leeninr verbonden Waarboriffonds en een Reservefonds beMen gedeponeerd bfj de Nederuuidiche Bauk te Anisterdan Jaarlijks DRIE TREKKINGEN met HOOFDPRIJZEIS van 200 000 ƒ 100 000 ƒ 50 000 ƒ 30 000 15 Hf 10 000 enz Alle Aandeelen moeten in den loop van 64 jaren niUoteu De minste prfls ƒ 14 opklimmende tot ƒ 25 J3JB HMBSirOLOEJSDB TBBKKIHG heeft plaaU op 1 ieiXa IQS © P liuw idïiig van advCT t ntlto ten geaohledon tot éto unr dM namiddags van den dag der uitgawj met een Hoofdprfls van ƒ 50 000 2 Prezen i ƒ 2 500 eni Deze PtemieAandeelen zgn voor den prjjs van ƒ 12 75 verkrggbaar ten Kantore van de Heéten Wed KNOX éb DOBXIjAJID te GottOa Hotel Koomuu electriioli te Terliohten ii aanrankelijk Trij goed geslaagd doch toen keerde behalre het Hotel elkeen er tot het gaslicht terug rermoedelijk omdat men terugdeiiiade Toor kosten onpraktische beiwaren Dat electnsoh licht minder warmte en damp geeft dan gaslicht kan niet worden geloochend maar dat het in t geheel geen schadelijke uitdamping geeft is eene wetenschappelijk onhoudbare illusie Baarbij komt dat afgescheiden van praktische bezwaren en kosten het licht zelfmij maar niet kan berallen Het is eene persoonlijke opratting het zij zoo maar ik Duet haar ter sprake brengen ter rei diging van m M TOOTop gestelde meemng De ooglampen met haar weinig constant licht rerspreiden een spookachtig schijnsel dat alles als in een lijkkleur hult De gloeilampen rerdienen Terreweg de Toorkeur maar afgescheiden Tan het feit dat ook dat licht zelden constant is met dien verstande dat het door onregelmatige werking der dynamo machine en door het verslijten van de draden in de lampen onregelmatig licht geeft telkens dalende en aanwakkerende in lichtsterkte heeft ook het schijnsel van gloeilampen iets dat neerslachtig maakt nederdrukt tot zwaarmoedigheid stemt Kom in groote openbare lokalen kom zelfs in huiskamers die helder door gas verlicht zijn en ge gevoelt u indien ge niet uit anderen hoofde ontstemd zijt opgewekt opgevrool jkt tot levenslust opgewekt Bezoek ik daarentegen lokalen kajners en terreinen die electrisch verlicht rijn dan maakt zich zoo al niet dadelijk d n toch na verloop van korten tijd narigheid van dü meester Coolang dan ook nieuwe uitvindingen op t gebied vtin het electrisch licht de zaak niet aannemelijker maken houd ik het bij gaslicht Te Amsterdam moge thans leven in den brouwketel zijn gekomen het feit dat men eene geheele straat in en uitwel dig electrisch verlichten kan behoeft er waarlijk niet nader te worden bewezen Do vraag ia maar of men er bij die nieuwe verlichting wel zal varen oif dat men na eenigen tijd niet weder zoo snel mogelijk tot gaslicht zal wenschen terug te keeren Daarover laat ik gaarne de ervaring uitspraak dlben NEMO PETROLEUM NOTEEBINGEN van de Makelaars Cantzl ar Sobalkwijk te Rotterdam De markt was heden flauw Loco Tankfust ƒ 8 25 Februari levering ƒ 8 16 Maartlevering ƒ 8 April levering ƒ 7 85 Meilevering J 7 75 Augnstus levering 7 86 September levering ƒ 8 October November en Decembor leveriag ƒ 8 10 Zeilend 8 26 BEIIRSBEUICHT AMSTERDAM 19 Februari Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen onveranderd Spoorwegmarkt vast Oostenrijk en Peru flauw Zw Nooren 2 lager Amerika onveranderd KEMMSGEf IlMG De BUEGEMEESTEE van Gouda brengt overeenkomstig Art 16 tweede lid der Wet van den 26 Mei 1870 Slaahhlad No 82 ter algemeene kennis Dat hij gedurende dertig dagen ter inzage van de belanghebbenden ter secretone van de Gemeente heeft nedergalegd 4e staat aanwijzende de uitkomsten van de meeting en schatting der Gebouwde eigendommen welke nieuw gesticht zijn of aan welke vernieuwingen hebben plaats gehad met opgave van het jaar waarin de belastbare opbrengst geregeld wordt bedoeld inde Artt 16 23 en 43 van gemelde Wet Gouda den 16 Februari 1889 De Burgemeester voornoemd VAN BEEGEN IJZENDOOEN gMBMaaM M iiiii II III II III I I iisaeBBga BgegBa M Hurgerlijke Stand GEBOREN 15 Febr Rnrtruida Cbriitii ouden A Battir en O Schell 16 Ëliubeth oodcn T Eoiddam n L Vonk Hcadnk SimoD ODdna H S Weidema en H SetOB Heodril oadera 6 van der Loov en O den Hiet 17 Wibo Henry onder W Lotaij en B J Umonal Whhera Johanna oidere A de Hoog en 1 Vergeer Johanna Jansje Cornelia ouders C van Dnnren en E van Balen Leeadert onders L Te geman en M J Lottwarenbnrg 18 Christine Blitabcth Sopbis coders B J Swaan en C E S Baitert Johannes Cornells oaders C H Hensbroek en H Slinkers Wilhelmina Berendina Aaltje ondera 6 Sipsma en U B KeiMr 19 Oerardos Stephanos onders J IJpelsar en C Bniikman OÏEBLEDBN 1 Febr M I lefison 67 J 11 m T D Bron 8 j Sm 17 J J van Hofweegeo 2 j S m C Timbergon 10 m C Edelman 7 m 18 M Raab hnisvr lan M Billert 31 j A Boahoff 4 m Gouda SnelpersdruV tsb A BKINKMAN Zoon ADVERTENTIÊN Se Gfoudsdie Hadünefabriek rroélfer COSIJN Co bereelt zich aan roor de L£V£RING1 ran Gasmachines Gaskachels Gasovens Gaslampen enz Agentani voor SIEMENS Lampen en SIEMENS Branden I Depot van THEE van W J VAN DEB BOOR te Vlaardingen Deze THEE is verpakt in pakjes van een half één twee en een half en vijf H Gr en voorzien van het merk ds Zkehah Verkrggbaar vanaf f 0 80 per 5 H Gr voor Qouda alleen bg W SGHALEKAMP Jr Oosthaven 17 De GOUDSCHE Stoom Mineraalwater Fabriek hoek LANGE TIENDEWEG Plantsoen levert echtMINEUAALWATEB en GAZËUSË DRANKEN tevens alle BRON en TAFELWATEaElV VICTORIA WATER nlt de bron te Oherlahnetein xg Enu tegen cononrreerende prgzen NB De flesscheu worden ter leen gegeven Alsmede verk gbaar Wil van de Compagnie HONGROISE te Weenen per Flesch ƒ 1 25 pei halve Flesch 0 70 deze Wgn is keurig van smaak en zeer versterkend Hoogachtend üEd Dv Dienaar B LANDAAL en sUilfaondiBds tl de mMSt KrMktlg ad Vtr tirk nil Cinn Wi n AibItTolea d ar ttl t b bianeo tn baiUnUndsehfl 0 ii nh er a Tii rljgbaar tn SHBoh k f 190 b fl EBABPBLIBN HOLM ipotbikem Depot voor Gouda bfl den Heer A M TMEPE Apotheker Toorheen C THIM Openbare VrUwllllge Verkooplng De Notaris A KLDIT te Moordrecht is voornemens op Woensdag den 6 Maart 1889 des morgens te 11 unr te Moordrecht in het Logement tnii Posthots bewoond door de Wed C DBH BRABBB bg veiling verhooging en afslag te verkoopen Een WOOJMHUIS met SCHUUR en ERF staande en gelegen te Moordrecht aan den Vliet kadaster Sectie C No 1125 grootte 5 Aren 50 Centiaren I Te aanvaarden bfl de betaling der kooppenningen op den 1 APRIL 1889 Het perceel is lederen werkdag te bezichtigen Vraa MULDERS BOSCH BIER door tal van Geneesknndigen aanbevolenZuiver uit HOP en MOUT gebrouwen Geen grïjs Haar meer De nihiwe LONDOS i J m de beste van alle bestaande parfumerien om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwflnen Maakt het haar glansrgk en zacht en verft niet Prgs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrögbaar te Gouda bg J H C HUINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 D nitgave deser Coonuit geichiedt dagelgka nwt nitn nd fing THi Zon en Fewtdagen De prgi p r drie ntMitden i 1 25 n bper port 1 70 f JLboadn lül Nommen VIJF CBNTSNi BINNENLAND QOUDA 20 Februari 188 In de hodenmiildag gehouden rergsdering van den gemeenternad die door 14 leden wwd bqgeiroond afveiig waren de hh Hoef bamer Stnver en van Vreumingen was opnieuv aan da orde bat voorstel van B en W om een Qymnaaiam te bonwen op M terreU van de voormalige Gasthoiskerk Nadat in eaoe bcrioten vergadering door den voorlittcr rapport was uitgebraeht in zake de opdracht in d vorige bealoten vergadering aan B en W gedaan betr den aankoop van een particuliere woning om daarin het gvrnnasmm te vestigen weril in ile opeabarc vergadering inedegadeeld dat by deo voorzitter de volgende brief as ingekomen van den heer i Steens Zqnen Qouda ÏO Februari 1889 Waarde Batgemeesterl Uit het Gemeenténadtventag lie ik dat door U de toestand der Oemeeuta eeu miudar gunstige wordt gsoMffld Daar ik echter het geheel met deo Inspecteur van het onderwqg eens ben dat bij de daanteiling van n Gymnasium vooral met het oog op de toekomst dar stad op geen duizend gulden moet gezien worden en ik een warm hart voor de stad Gouda heb neem ik de vrijheid der Gemeente dat pand tegen den gevraagden koopprijs 21000 niet te boven gaande ten geschenke aan te bieden Wellicht dat deze schenking U in staat stelt aan al de mogelijke eischen aan een goed gymnasium gesteld te voldoen en ook eenignins aan da iisaotieele bezwaren te gemoet komt Inmiddels verblgf ik met vriendschappelijke hoogachting Uw Dienstwillige STEENS ZUNEN De overdraohtskosten eveneens door mij te dragen FEVILLETOX UIT VEERE GEWESTEN Naar hel Bitgeltc XIX 31 Hoewel ik een paar dagen te Neurenberg bleef werd mq volstrekt geen overlAt meer awgodasn De kerels lieten mij met rust Zij hebben bêt zeker aan den heelen schurkentroep verteld want telkens als er een my zag aankomen haastte hij zich voor mij uit den weg te gaan Ik hield vol en zoodra ik dichtbij genoeg was om cmgemerkt te worden begon ik dwlelijk in Tn zélf te mompelen en er gebaren bij te maken Sedert mijne proefneming zoo goed gelukt is gevoel ik mij zeer onafhankelijk en ben ik tot het besluit gekomen om in het bijzijn vau Couriers kellnei eommissionnairs enz geen woord Engelsch meer te spreken Men zegt dat ik hier geen heel zuivere Duitsche uitspraak zal leeren maar bij Hercules ik ben voor het tegenwoordige tevreden met elk patoit als ik mij maar verstaanbaar kan maken De oude Verulam had gelijk toen hij zeide Wie in een vreemd land reist voordat hij eenig begrip van do taal heeft gaat naar school en niet op reis Ik heb ü geene uitlegging gegeven Tom waarom Dat de vergadering dit roiale aanbod met applaus begroette bshoeft geen betoog Het bedoelde pand is gelegen op de Westhaven B 156 thans bewoond door Merj B M van Qoor De Vooizitter zeide na vtorlezing vao genoemden brief bet volgende De Vergadering zal leker et kentelijkheiA bet aanbod van den heer Steeu Zqnen aannemen dat 200 duidelqk bewijs geeft pa l Uetde voor de tad zijner inwoning Ik st vooè het aangeboden gnehenk te aanvaarden en ait den Raad eene Commissie te benoemen om de heer Steeos Zqneit dank te zeggen voor zijn gaseherft Dit voorstel werd on applaus aangenomen met deze wqziging dat nt4t eene Commissie maar Burg en Weth asn dea kaer Steens Zgnen den dank van den OenMenteai I zon overbrengen Het voorstel van B sCW om het Gymnasium te veatigoi op het teneiB w de voormaÜge Gasthuiskerk werd daarop iagi Mkkea n ook dat tot rertimmeriog vw eea kawfc in hot 8t üadurina Gasthuis In itaa zittinji am nog in eene missive van de Commissie v4ny kiezioht over de StsdsMuziek sohool Daarin iiipmt medegedeeld om een misverstand door dè ftm de vorige vergadering ingekomen missive deiftr Commissie ontstaan weg te nemen dat de namen van de hb Dr W JuUus en Scberpeozeel in laatatgonoemde missive alleeu waren vermeld met terugslag op de S2 Januari govosrda disrussis en dat die namen waren vermeld zooder vocrkerntu van geftoemde heeren I Dese missive werd tor visie gelegd De rekening on verantwoording van de Kamer van Koophandel en Fabrieken dienst 1883 werd heden goedgekeurd ik mi juist in deze stad gevestigd heb Hier in de nabijheid heeft nujne tante gewoond Zij had vele bekenden in de buurt en het gezin Wguir zij haar intrek had genomen woonde even buiten de stad Zaken een deftig woord in wijn mond Tom njet waar brachten mij bier en ik heb vost besloten hier te hlqvon totdat ik niet meer stom ben al gingen de voUe zes jaren er meê heen 30 Oct Hier ben ik gestoord geworden en ik heb werkelijk geene gelegenheid kunnen vinden om den draadweer op te vatten Ik heb het zeer druk gehad dat veiïeker ik U In de eerste plaats heb ik gezorgd voor een knappe leepneester die zijn bestzal doen om mij het Doitsch in te stampen wantik kan niets tot mijne verdere opvoeding doenvoordat ik de taal meester ben t Is niet genoeg tebluffen mot gezegden als ti i heiut dat Ihr durchda ir to m gefahrmf of ITeHii ffett der ertte Zhj da tMrgau ah en dergelijke Ik moet de taalkennen GKj zult er om laggen als ik U zeg dat ikdaar nooit san gedacht heb Ik had een onbestemd gevoel alsof ik dadelijk naar Bonn Gottingon Heidelberg of eene andere beroemde universiteit zougaan om aJals een Duitsch student op te treden Het Iqkt Sfrfiet naar Tom Ik geloof dat ik eerstten minste nog een paar jaar school moet gaart eerik voorbereid ben om eenige Vrucht van de universiteit te hebben Dat zegt mij mijn docent en ikgeloof dat hij gelijk heeft ADVBQTENTIBN worden geplastrt van 1 5 regels A 50 Centen iedere regd meer 10 Centen GBOOTB LSTTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Heden avond ten negen uur zal namens den Gemeenteraad dea heer G J Steens Zijnen eene serenade warden aangeboden naar aanleiding van oüd schenk heden asn de Gemeente aangeboden Uit s Uage meldt men ons ff i Z U de Koning bracht een onrustigm nacht door Overigens is de toestand als giatereu niet ongunstiger Moandsgavond waren in bet CtSé Bettmue een veertigtal ingezetenen bijeengekomen bestaande uit pottenbakkers schoenmakers kleermaken letterzetters metselaars en timmerlieden ingevolge eens op roeping door de Commissie benoemd uit het Al gemeen Werklieden Ziekenfonds de FriendfclU en de Pottenbakkersvereeniging B t dt gtzorgi die belast was met het ontwerpen van een B l mant tot oprichting van enie Tereeniging tot verstrekking van genees hed en verioskuo£ge hulp De bijeettkamst werd gepresideerd door den heer J N Kriek Het oqtwjn reglument werd voorgdezen en behandeld ende vraag overwogen of het nuttig en doelmatig was eene dergelijke vereeniging op te richten Dit werd door een paar sprekers betwijfeld Later zal eene d oitieve beslissing worden genomen Volgens de door de Begeering aan het oordeel der Provinciale Staten onderworpen kiestabel zou de indeeüog der volgende districten aldns zijn Gouda 48930 Gouda Botkoop Moerkapeüe Waddinxveen Moordrecht Nieuwerkerk a d IJssel Ouderkerk a d IJssel Krimpen a d IJssel Krimpen B d Lek Ooudersk Lekkerkerk 4 BoDiOBAVKN 50355 Bodegraven Aorlanderveen Uazerswonde Alphen Zwammerdam Bietveld Woerden Waardor Barwoutswaarder Papekop Lange Buige Weide Beeuwijk Oudewater Hekendorp Ijct wel dat ik school zeg maar voor zooverre ab ik er van weet staat wat men hier vsohool noemt ik bedoel de hoogere school of gymn sium gelijk met onze colleges Men ontvangt er hetzelfde onderricht en er heeischt oène strenge tucht Nadat gij uwe studiën aan eene Van deze inrichtingen hebt volbraoht zijt gq geschikt voor de nUiversiteit waar gij ieder vak dat gij Iciest kunt aanloeren waar gij zto xf al een Arabier leVen kunt en studeeren zooveel en zoo weinig als gij wilt gij zijt letterlijk uw eigen meester Als gij studeeren wilt hebt gij er een uitmuntende gelegenheid toe als gij niet wilt dan laat gij het Zooveel heb ik reeds opgemerkt en ik haast mij U alles mee te deelen wat ik zelf weet Ik logeer niet ojeor in hgt hotel maar heb eene kamer gehuurd bij een goedhartig klein gezin dat een huisje bij de rivier bewoont en niet anders te verhuren beeft dan die é6ne kamer De man is graveur en eeo brave vent Zij spreken niet anders dan Duitsch zelfs geen woord Frausoh dus ben ik wat dit betreft goed aangeland Er is hier eene openbare school vanden eersten rang dien ik denk te bezoeken als ik de taal genoeg machtig ben om er raeê voort te komen Tom gij moet weten dat ik min of meer het heimwee begin te krijgen Ntl ik voor goed gevestigd ben schijnen my die zes jaar een verschrikkelijk lange tijd toe Bovendien is alles niet half zoo mooi als men t zich op een afstand van duizend mijlen voorstelt Herinaert gij U nog wel hoe hoog gij fit i 1 t I