Goudsche Courant, donderdag 21 februari 1889

igen moesten onderwoipen wordea jtemmen tegen de ui ntit en bet ield de onwettigheid van dit heit voortvloeiende handelingen vol mmenie 4 halM geen andere oordeel der afdei bracht hare drie voorstel uit slui en alle di De afdeelin Voor 9Ï7 M 139 168 riele = a 7 8 0S8 erlangt ZuidvHoUand düs 84 S7 = 47 leden meer iL Drente alzoo 1 op 17 000 zieles Ieder provincie moet dus ook voor elke 17 000 zielen dié zij meer telt dan Drenfe n Ud boven de 87 hebben Bene eenvoudige aftrakking en daeling toont nu aas dat men op die Wijze zoude verkrijgen boven een half Stat n Ud voor een geheel nemende Zeeland 4Ueden met4B Utrecht leden niet 45 Limburg 46 leden niet 47 Groningen 45 leden niet 48 Overüsel 47 leden niet 49 Friesland 49 leden niet 54 NoordBrabant 69 leden niet 69 Gelderland keen niet 69 NoordHolland 77 leden niet 76 1 Tweegevecht Een zonderling tweegevecht moet er plaats hebben tusaoben twee Amerikaansche eleo trotecbnische ingenieurs den heer H P Brown voorstander van den onaigebroken electrischen stroom eh den heer G Westinghouse die de alternearefele stroomen is toegedaan Indien de laatstgenoemde de hem toegezondju uildaging aanneemt dan tou hij overeenkomstig de gestelde voorwaarden een stroom hebben te verduren die 300 maal per seconde afwiwelt terwijl de heer Brown z u worden blootgesteld aan een doorloopenden stroom beide strób men beginnende met eene sjlanning van 100 volts en met BO volts tegelgk opklimmende Ieder tempo ISou 8 seconden duren Het gevecht zal als afgeloöpen worden besehouwd wanneer en der partijen te kennen geeft dat het genoeg is n zich hierdoor dus overwonnen verklaart De heer Brown heeft zgn tegenstander gewaarschuwd dat niettegenstaande de wettige medische vereniging 300 afwisselingen van stroom heeft 4anbevokn eene sterkte Tan 160 volts gedurende vijf seconden in Vele gevallen noodlottige resultaten tengevolge heeft gehad maakte dit zeer meeilijk s Middags om drie uur waren acht menschen nog levend voor den dag gehpsii terwgl een ev groot aantal lijken was gevonden De eigenaar van het hotel met zgn vrouw ontk ameni terwijl ook twintig van de 88 personen die zicli tijdens de entploffing in het hotel bevonden ich wisten te fedden Een heer was met zSn vrouw an dochter zoo ingeklemd dat zg niet bevrgd konden worden en omkwamen voor de oogen der helpers ofechoon deze 3eden wat zij konden om hen te redden Hetzelfde lot trof ook een jonge vrouw die onmogelijk kon gered worden Zoo hevig yaa de kracht der ontploffing at een der bedden een eind weg werd geslingerd in de straat en een zware deur eenige huizen ver werd teruggevonden Het hotel was vo9r 16 jaren gebouwd en kostte 120 000 De slildaten kwamen oniniddellijk onder de wapenen ten einde de orde t handhaven De spoorwegmaatschappijen stelden werklieden ter beschikking en zoo kon re vnj spoedig met een troep van 200 man een aanvang voorden gemaakt met het opruimen der puinhoopen velen hadden daaraan hun redding ta dankeu dat izij tervrijl zij tusschen de jiuinhoopen beklemd zaten steeds nüt koud water werden bego n totdat men er in slaagde hen te verlossen De m nsclien waren natuurlijk geheel uitgeput zoowel dqpr dèn angst als door de koude en werden terstond ter verpleging naar deziekenhuizenovergebracht Jte nieestep waren bovendien in nachtgewéad gekleed Tot de geredde wezens behoorde dbk een klein hondje dat nog s middags levend werd gevonden en de grootste dankbaarhèid over zijn verlossing betoonde NatuuTlljk heerschte den geheelen dag in de stad groOte ontsteltenis II I II r Baitenlaodscb Overzicbt De heer MAuie heeft het hem door president Game toevertrouwde mandaat tot samensteUitig Van een ministerie neergelegd De voorzitter der Kaïper heeft den president verslag gegeven van de vele vruchtelooze pogingen elke hij tot bereiking van zijn doel heeft beproefd Ondanks alle moeite welke de heer Géline zich heeft getroost moest hij zijn plan opgeven hoofdzakeUjlf wegens de tegenwerking welke hg bij de radicale groepen ondorvonï De crisis is weinig naar den zin van de mannen van zaken Inzonderheid zou een onrustig vooijaar scliade doen aan de tentoonstellipg en alles wat er mee in verband staat De voorzittere derrersebillenda afdeelingen der aanstaande expositie hebben zich daai om naar president Caruot begeven om hem te verzoeken al zijn invloed te gebruiken ten einde gedurende eenige maanden eene wapenscborsing op politiek gebied t verkrijgen Deze heeft hun gpantwoord dat het adres eigenlijk gericht moest worden tot de Kamer doch de deputatie heeft hierop aan den heer Cjrnot verklaard dat na het nannemen tier begrootiitg en van eenige wetten van dringenden aard zooals de wet op de drukpers eene wapensChorsing noodzakelijk was om het welslagen der tentoonstelling te verzekeren en dat de constitutie den president der republiek voldoende wapens heeft verschaft om de wapenscborsing tot stand te brengen De heer Carnet heeft de deputatie aandachtig aangehoord laar niet laten doorstralen wat hij tengevolge van dezen stap dacht te doen Duizendm misschien wel honderd duizend oppos Uten te Pesth hebben Zondag e ne grMiftbetoaging gehouden tegen den minister presiSeht De stoet ging ordelijk l ior de straten waarbij de regeering alleen optrad om zooveel mogelijk opeenhooping van menschen te voorkomen overigens belemmerde zg deze volksuiting niet zoodat alles goed afliep De heer Tisza is nu 14 jaren mini8ter president en zelfs zgn tegenstanders erkennen d it hij de teugels van het bewind steeds met groote bekwaamheid ten bate van het land heeft gevoerd De grootste vijanden van den minister zgn de Magnaten De trotsche Hongaarsche adel kan niet velen dat het land geregeerd wordt door een burgenpan die nog wel protestant is en zich zelfs heeft vermeten liberale hervorpingen in te voeren waardoor zij zich in hun voorrechten gekrenkt achten Daarbij komt dat de Hongaren ontzaglgk naijverig zgn op hün 1 nationale vrijheden vooral tegenover Oostenrgk bij welk land zg niet het minste willen achterstaan Daarom valt het den leiders der oppositie doorgaans niet moeielgk een reden te vinden om het licht ontvankelgke volk in beweging te brengen Toch gelooven zelfs de tegenstanders van den minister niet dat het hun zal gelukken den ministerpresident tot aftreding te nopen Niet alleen wordt Tisza in Hongarije gesteund door een krachtige liberale partg maar ook geniet de minister het onbeperkt vertrouwen van keizer Frans Jozef Vandaar ook dat do keizer Onlangs bij de ontvangst der voorzitters van de Kamar opeiü k partij koos voor Houthakken Xot nog toe heeft nien zich vèor het vellen van boonien bediend v n toestellen Hie door stoom gedreven worden hetgeen echter vooral in dicht begroeide wonden veel ongerief medebrengt daarom is in de bosschen in Gallicien tot dat doel eleetriciteit aadgewond Bij het gebruik van eerstgenoemde tóeetellen worden de boomstammen a ezaagd doch bij da toepassing van aloctriciteit worden zij doorboord Aan de boor Wordt zoodanige bew gii g gegeven dat het gat of de insngding boogvomlig wordt De boor wordt in Werking gesteld door een electrischen motor geplaatst op oen wagen die dicht bg den te vellen boom gebracht en aan dezen vastgeketend wordt De motor draait om eene veriticale as rond en de boor is in dier voege met den motoir verbonden dat zij een oirkelboog kan beschrijven en hierdoor de boogvormige insnijding in den stam maakt Is hel eerste gat gereed dan wordt de boor een padr Ëhgelsche duimen vooruit gezet en weder een ander gedeelte van het hput op dezelfde wgze ttitgeboord en zoo gaat men voort totdat de stam half door is Alsdan Wordl hg umgeklampt om te voorkomep dat de insnijdinj zich weder sluit en het werk wordt voortgezet tot zoolang dit nog zonder gevaar kan plaata hebben De rest geschieidt door midde van eene handzaag of een bijl De stroom voor den motor wordt aangevoerd door goleiddraden in verbinding staande met oen generator die op de eene of andere geschikte plaats in of buiten het bosch is opgesteld Stoompoit Uit New York worden uitvoerige bijzonderheden medegedeeld betreffende de verschrikkelijke ontploffing van het Centraal HStel te Hartford in Connecticut Do ontploffing werd veroorzaakt door de dronkenschap van den machinist die verzuimd had water in den stoomketel te doen en toen plotseling den ketel vol koud water liet loopen s Morgens om vijf uur sprong de ketel terwijl het hotel gevuld was met reizigeis deels Ipden van reizende tooneelgezelschappen deels handelsiyizigers Veertig menschen werden onder de puinhoopen bedolven doch eenigen werden nog gered Het geheele aantal der slachtoffers bedroeg echter volgens de laatste berichten 25 Het hotel is een groot gebouw van vijf verdiepingen met een front van 30 voet en een diepte van 100 voet De ontploffing was zóó hevig dat het geheele gebouw instortte terwijl zelfs een hotel dat aan de overzijde stond geduchte schade bekwam Door den slag gewaarschuwd waren spoedig helpers ter plaatse maar zg konden niets doen om de slachtoffers te redden die in hopeloozen toestand verkeerden daar de overblijfselen van het gebouw onmiddellgk vuur vatten Eerst om 9 uur kon het eregelde reddingswerk een aanvang nemen doch e dikke rook welke uit de puinhoopen opsteeg HuatncM VliBt Stolwgk ScKoonhoTèn BergamtMcht Amraerstol Berkenwoude Tar Aar Njeuwkoop Nieuwveen Zevenhoven B Delpt 4M49 Delft Hof T n Delft Pjjnwkro Vrijenban Berkel Blei wjk Zerenhuiwn Berg chenhoek HiUegersberg 4 LOOSDUINEN 43+31 Looaddiaen s QniTez nde Haaisluis Haaaland De lier Naaldw k Schipluiden MoMter Wattringan Bq wqk Yoorburg Stompwyk Nootdorp Zoetenneer Zegwaard Benthaizen 4 ScHnsAX 44S67J SoUedam Ovteisohie Schiabroek bethel Vlaardingen Vlaardiqgerambacht 4 De Öemeenteraad van Haastrecht heeft op de asDTtaag om subsidie voor den geconcessioneerden spoorweg Gouda Haastrecht Stolwyk Berg Am bachtr Schoonhoven een afwijzende beschikking ge TJit Zovenhuizen schrijft men ons Den 16n dezer werd in het lokaal van den heer 3 A Kei alhier een algemeene beurs van zaaigranen gehouden georganiseerd door oën Commissie uit het Bestuur der afdeëling Zevenhuizbn Waddinxveen eh omstreken der HoUandsche Maatschappij van Landbouw De beurs word door zeer vele handelaren n landbouwers bezocht zoodat er een reeht levendige stemming heersohte en er veel zak6n gedaan werden Nopens hot eerlang hg de Staten Generaal in te dienen wetsontwerp op het la er onderwijs vernemen wg dat het volkomen gelijkstelling i il van openbaaren bgzonder onderwijs wat betreft den geldelgkensteun uit argka kas De uitkeering van 30 percent aan do gemeenten zou vervallen en daiÉvoorin de plaats komen eene bijdrage van rijkjlwegeaan alle scholen zoo bijzondere als openbare naarden maatstaf van het getal der in dienst zijnte onderwgzers in verband met 4iet aantal schoolgaande kinderen iV R i ï De hoer L H Chrispijn te Kbtterdam heeft een blijspel geschreven jdat tot titel heeft Van Houten a Cacoü Het bestaat uit vier bedrgven en moet geheel berekend Sgn voor de krachten waarover het tooneelgezelfchap van den Nieuwen Bqtterdamschen Schouwburg kan beschikken Het stuk is reeds in studie genomen zoodat de eerste opvoering eerlang kan verwacht worden Gisterennacht ontstond een begin van brand op de bark Sen Jvos door het vlam vatten van eenigo collis vermoedelijk veroorzaakt door vonken van kaars of pijp Niet zonder groote inspanning is het mogen gelukken erger kwaad te voorkomen daar er van z er licht ontvlambare stotfeu aan boord zijn als naphte spiritualiën enz Ter voorkoming van dergelijk govaar zal het nachtwor k worden gestaakt Nog ger uimen tijd zal men behoeven om het schip van zijne kostbare lading te ontdoen Nog wel honderd schecpsvrachten voor bommen wachten op lossing Gisteren ochtend bg eb werden de collis van boord naar een negental in lading hagende bomschuiten gedragen Een en ander geeft voor Scheveningsohe hand n vrij wat vertier Terwijl het work geschiedt 4 onder toezicht van de hoeren Konijnenburg bivindon waart ingenomen met de dichtregelen van Milton waarin hij den Bgn en den Donau bezulgt ea hoe gg placht uit te roepen Wat zou ik niet geven om den Ponau te zien Ijrelnu Tom ik heb hem gezien Ik heb er te Ulm een gedeelte van gezien Wat hoogerop ia het nog al wel dat moet ft bekennen maar ik was niet weinig teleurgesteld Op die plato is hij omstreeks twee honderd voet breed en loopt door eene reek zoo weinig uitloktend als men zich slechts kau voorstellen schraal dor en onvruchtbaar Evenwel heb ik gehoord dat hg eene schoone rivier wordt nadst men Weenett voorbij is Maar Tom zoo ver als ik hem ken houd i t het met defl Hudson Hier moet ik eindigen Ik zie dagelijks met verlangen naar uw volgenden brief uit Gij schijnt hetgoed te maken Tk wenscbte wel dat ij mijn gemis wat meer gevoelde dan het geval sch qt te zgn I Vaarwel 1 n Mf I P S Als gg in de gelegenheid zijt roep mij dan eens op de eene of andere wijze in h et aandenken van ffy Hieet wel icie De laatste maal dat ik haar zag hadden wij eenekleine oneenigheid Zeg aan niemand wat üe U over heimwee geschreven heb XX Wat zult gij uw longen laten worden docisrP zich beurtalio 9 uq beonl de kapitein e twee S gelsohe expert oud sohaepsgezagvoerders een vanwege eene Engi ilsohe aasurantie maatachappg en een vanwege de readent Te Leid wetrden Maandag avond aan den heer en mevrouw Bosier Paasien door het Bottordamsch gezelschap bij de opvoering vao Zwarte Griet eenige aangename oogenblikken bereid Na het 8ebedrgf stond het geheele gezelschap in halven kringom hen geschaard en sprak de heer Jan C De Voshen toe Niemand onzer sprak hg had er aangedacht dat het heden avond de lOOe opvoeringwas van Zwarte Griet en de directie en wghadden dezen avond voorbij laten gaan maar dank zij mevrouw BeefsmaQs die er ons aan herinnerde kunnen wq op dl oogenblik den heer Faiseen Doggfeluk wênschen met zijn succes I Aan njievrouwiFaasiien overhandigde hij namens de led i van het gezdBChep een prachtige bouqj et en den beer Fasten en krans uid toejuichingei an het pnbljek en faofibezeilden deze buidel 7 F 4 1 i Als feen gevolg van heli door e a van d leider StsienGeneraal lm de Tjebandjaing derj Sta begrootipg geopperde H iSkbeeld om onvermlp oni kosteloA het onderwijs jaah de rijks boogetaibur J Icholenf te doep gekiet j heeft de ïiinistfer Vsn bil r n nlaiidsehe zaken f a het gem tebestu iU i aj Aijnhem waar oök leerlingen zpndef metau g tot loogere burgersehool rden toegelaten nige V geh gericht omtfint dl eiKng di kkbepaling inprictijk ten einïle de voor en naaien van lUwni A maatiegel te 1 kunnen overwegen n I Gisterenavond iad te Krommenie eene belaiierg veVjjadering Jilaeta van de afdeeling KroAmenie vai de NbordhoUandsche Vereeniging Hk Witte Krèia O a was aan de orde e bestemming die het hoofdbestuur wenschtjjte geven an de 700 000 die de Vereeniging door het sluiten van eene premieleecing heeft verkregen Het hoofdbestuur heeft per circulaire aan de afdeelingen voorgesteld van deze som ƒ 300 000 ie doen inschrijven als stamkapitaal der Vereenigijig op de grootboeken der Nationale Schuld en de renten daarvan te besteden ter bet ordering van het doel der VereenigiAg en ƒ 76 000 beschikbaar te stellen voor de afdeelingen Daartoe werd met eenige wyziging betreffende de plaata der stichting en met bepaling dat de renten van het stamkapitaal niet voor de stichting gebruikt mochten wohJm besloten Maar ten onrechte meinde do afoéeling Krommenie die haar voorstel om het geheele kapitaal van ƒ 700 000 in Nat Schuld te beleggen en de renten ten behoeve van het doel der Vereeniging te besteden had zien verwerpen want vóór het besluit dar verdeeling was medegestemd door hegen leden van het hoofdbestuur die volgens de statuten der Vereeniging geen stemrecht hadden Wel had een Amsterdamsch lid van het hoofdbestuur in de 14de algemeene vergadering in strijd met art 26 en 27 der statuten voorgesteld behalve aan de afdeelingen ook aan de hoofdbestuurdefs individueel stemrecht toe te kennen voor dat voorstel urgentie gevraagd en dat voorstel zien aannemen maar Krommenie in deze meegaande met den Bijper afgevaardigde die in de 14e algemeene vergadering atatoonde d t voorstellen tot statutenwijziging van zóó ingrijpendea aard eerst aan het Pit vroeg Horace Pulsifer een der voornaamste zaakwaarnemers uit New York aan docter Castleton den vader van Tom De beide heeren zaten aan een keurig aangerichte tafel en onderzochten de goede eigenschappen van eene flesch uitmuntende claret waarvan de geur nog verhoogd werd door op oen stukje oude Parmesaansche kaas te knabbelen of nu en dan een stukje olijfappeT te gebhiiken Het was in de eetzaal van den zaakwaarnemer Dcjcter Castleton was bij raivrouw Pulsifer geroepen die ongesteld was en nadat hij in zijne doctorale kwaliteit boven was geweest was hij juist intijds beneden gekomen om aan het dessert deel te nemen Deze twee waren oude vrienden Zij hadden het beiden in hun vak ver gebracht en behalve de gewone gehechtheid die het gevolg is van lang met elkander om te gaan droegen deze mannen elkander die eigenaardige achting toe die tusschen personen van een groot verstand noodwendig moet bestaan als zij beiden tot eer en aanzien zjjn gestegen Zij zagen elkander tegenwoordig niet dikwijls daartoe liepen hunne wegen te veel uiteen Bij bepaalde gelegenheden onmoetten zij elkander echter aan een gezeliigen disch of op eene receptie en soms toevalliger wijze zooals wg zooeven beschreven hebben WaUzult gij uw jongen laten worden T 6 was thuis geweejt gedurende eene vacantie van vier weken die juist Om was De zaakwaarnemer had hem op een partg e te zijnen huize ge ƒ 700 000 inti ten Toordeele vinoie en hi tualiteiteU beslaten recht statuten als weftig erkennende dan die vóór da 14e alg verg iandhaaft dus haar voorttel om de te latm de renten aan te wenden afdpdingm im di geheele prom v M ïfa reid te ziJB op alle evênire vergadering van heden avond looDÜJlcheid aan tf vragen panner te Pai Chine scheb liefhebbers op Er kwamen als klanten schraal en pniner de opi eenige meisjei pijpen aanstakj nd geleden werd door een Jain koffiehuis geopend met ean in ingericht geheim salon waar de konden schuiven lige te Parijs gevestigde Chineezen en Maat de ntvangsten bleven wat te vermeerderen liet de Jij ihttlvers bshen iglijk berpoven doer hunne er gasten olen wa ingevolge de e ie in Chineeifch costm J én verder bedienden Een echter wien SmM aanzienlijke som onndeed aang èTjWrviln bij de poUtle 1 daarvan werdl pet op um 8al4 geslptei naar in hechtleni genomen i f fl fl H t l lesproken ler de d Aangannde i4eJoi angs vi obs ijblad Flatina hotogr twieen wordtin onsrrai nog e wlgendèmjzcli erhe n mecpi De nhotognmieea worden nieti Dp ge aal t l kaar m i gewoi l r ó zavi wanneei t n en I hm telgen de nfOi B A oj ide mAa mamé o coUodiumplaten i Jin Jtjaats cMr viin gelijk bij giwrt i ken ge liedti V i japi t te gebruiken dlit Vin zilver voftzie Hn Jge shiedt dit nu met eep platinaverbindmg Op het oogenblik bestawi er drie verschillende niethoden voor het maken van platina afdrukkep welke in jde vaktijdschriften uitvoerig beschreven zijn O a is in het Tydiehri t voor Photopraphie jaargang 1888 n 1 en 2 over de laatst uitgedachte methode van fizzighelli het noodige te vinden In Engeland wordt het procédé ook door veel liefhebbers toegepast Hier te lande is het tot dusver nog niet in den smaak gevallen Men deelt aan de j mi Ct mede dat het bericht als zon de minister van binnenl zaken de gelden voor leermiddelen ten dienste der Bijksnormaallessen voor do verschillende inrichtingen tot op de helft verminderd hebben niet geheel ja st ia De Minister heeft bepaald dat aan elke normaalinrichting voor leer en hulpmiddelen niet meer dan 76 en voor advertentiekosten en andere kleine uitgaven ten hoogste f 20 s jaars mogen worden besteed Van sohimige normaallessen vormen die bedragen de helft der vroeger daarvoor uitgegeven gelden maar er zgn normaallessen He niet meer en zelfs nog minder dan de thans vastgestelde sommen besteedden oqdat daaraan geen behoefte Was Da normaallessen te Arnhem b v volstaan met 76 vdor leer en hulpmiddelen en raat ƒ 10 voor advertentiekosten en andere kleine uitgaven die te Harderwijk en te Apeldoorn met BO en 10 voor die onderwerpen van uitgaaf Daar die inrichtingen sedert ha ir be taan langzamerhand in het bezit zijn gekomen van een voldoeud stel hulpmiddelen zien en was t en een kwartier met hem in gesprek geweest Een kwartier was voor den man der wet een lange tijd om met iemand te spreken en in dat gesprek wist hij onzen held m er te ontlokken dan deze ooit te voren had uitgelaten zoo was het ten minste voor zijn gevoel Toen hij er later met een zijner makkers over sprak zeide Tom dat hij nooit in zijn leven zoo iets gevoeld had Het was mij zeide bij alsof de man met zijn ganschen geest in den m nen drong on alsof ik weerlo was Hoe ook de uitslag van het onderzoek van den rechtsgeleerde voor hem zelven mocht geweest zijn zooveel is zeker daf het hem de vraag op de lip jen bracht Wat zult gg uw jongen laten worden Er was hoegenaamd geeue aanleiding tot deze vraag zoodat Pulsifer er een bepaald doel meemoest hebben Zij volgde onmiddelijk op eene alledaagsehe aanmei king van den docter waarop zgn rechtsgeleerde vriend niet noodig aohtte te antwoorden De docter van zijn kant scheen de vraag van den ander niet te hooren althans hij bediende ziob van nog een paar olijven zeggende Spaansch niet waar Zeg docter wat zult gij Tom laten worden De docter schoof onrustig op zijn stoel heen en weer hij nam een teug uit zijn glas en gaf vervolgens langzaam ten antwoord Ik weet het niét zijne moeder wil hem predikant maken ITordl vtrvolfd vo9r het onderwijs ia r geen reden meer om de 1 BommMi dagrvoor hooger dan ooodi is op té voeren en moeten tg thans meer tot aanvulling strekken De genomen maatregel laat zich dus wel verklaren 1 Bedorven lucht is naast slecht drinkwater een der hoofdfaetoren van het ontstaan van ziekten en waAlijk staal men verbaasd dat vooral in groote steden het men helgk e rgfinisme nog vaak zooveel weér iand ikail bieden aan de invloeden van de atmosfeer daarin zg verkoeren Men schijn er aan te gewennen oogenschijnlijk zouder nadeel Maar dat is niet het taval vroeg of laat openbaart zich de schadelgke invloed die bedorven lucht op de longen uitoefent Hoe kan men nu in een kamer of grooter vertrek waarin men eenigen tgd verwijlt bespeuren dat de lucht bedorven is of langzamerhand wordt Het ia toch niet alleen het koolzuur dst de lucht bederft jnaar b t 4 o Ao Orgaóischa stoffen die met het koolzuur worden ui eademd en zich odk afseheiden van de huid die het inademnn van bedorven lucht zoo nadeelig voor de gezondheid maken Uitgaande van de verondersteUiug dat deze stoffen ongeveer in quantiteit gelgk zullen zgn met de hoeveelheid koolzuuu in de Incht van de kamer heeft prof dr A Wolg rt te eurenberg een toestel bedacht w rdoo duidelgk wordt aangewezen ook aan den meest onervaren leek of de lucht die hij inademt bederven is of niet t e methode door hem toegepast berlist op het feit dat phenol phtaleitt bg soda gevoegd een tapie vloeistof geeft en dat deze door koolzuur ont l ttrd Wordt I een soort resfrvoir een glazen bak ge laatat dp een plande bevindt zich e D oplessing van soda met phenolphialeén oodgekl urd De soda is van een bepaalde concentratie Om nu dit mengsel volkomen van de lucht af te sluiten wQrdt daarover een lajigje jae gespreid Hierop ligt en drgver Door een fijn glazen heveltje droppelt hn telkens na verloop van t rie minuten de vloeistef op een verticalen omvanger aaraan een witte draad hangt van ongeveer een il halven meter lengte waarlangs ilo vloeistof naar beneden gaat Hangt nu de draad in een geheel zu vere Iniiht dan wprdt hg gelgkmatig rood gekleurd Daar dit echter zelden of noott het geral zal zijn wordt de draad van oudtr naar ioBén wit Hoe lioogec nu de draad een witte of zeer licht roode klenr vertoont hoe meer bedorven do lucht zal zijn Even Jils aaa een thermometer f barometer beeft men na genomek proeven een schaal aangebracht welke aantoont of de loobt bnitengewoDD slecht zeer slecht slecht tamelgk zuiver of zuiver is tèrwgl men bevandiaa met een vertebnifbaar wgzertje h t dfilen of stggen van de roode klour kan constateeron i De industrie heeft zich dadelgk van deze uitvinding ipeestèr gestaakt In den vorm van een barometer die door nette bewerking uitmunt kan men den toestel aan den wand hangen De prijs is zoodanig gesteld dat deze viq wel onder het bereik van iedereen valt De heer J M Schmidt opticien te Amsterdam brengt deze lucbtproevors in den handel terwgl bg tevens de Tlo istoffen levert De te Pest gehouden tentoonstelling van schoone vrouwen vindt navolging Spa is daarna gekomen en Florence Bologna en Tnrgn hebben voor eenigen tgd het schouwspel van zulk eene tootoonstol ing gegeven Nico maakt ich thans daarvoor gereed en zooals te denken is Parijs wil niet achterblgven Het plan is kant en klaar Om dên wedstrgd voor allen gslgk te Maken is bepaald dat de vrouwen zich niet mogen opsmukken met sieraden en de kleeding die eenerlei zal zgn wordt voorgeschreven De prgs der schoonheid of liever de prgzen der schoonheid want er zullen negen zijn zullen niet toegewezen worden door een vooraf ge ozen JU17 wier onpartijdigheid misschien niet boven verdenking ia Een soort van algemeen stemrecht o teeken dos tgds van zekere klasse vau toeschouwers zal bealiaaen De eerste prgs ie ten bedrage van 30 000 fr dan volgen twee prgzen elk van 2000 fr en verder zes prgzen ieder van 1000 fr Volgens een inzender in het U V zijn er bg het ontwerpen dor provinoiale kiestabel fouten in de becijfering gemaakt Blijkens de toelichting heeft de minister van binnenlandsohe zaken ter bepaling van het aantal leden der Staten evenals in 1850 een bepaald getal leden aangenomen voor de minst en voor de meest talrgk bevolkte provincie nl Drente en Zuid Holland en naar evenredigheid daarvan het aantal leden voor de overige provinciën bepaald waarbg in het oog is gehouden dat nergens het aantal mocht vermin derd worden Past incn met do regjeering de methode van 1850 ook thans toe dan blgkt hot volgende Drente heeft op 129 163 zielen 37 loden Zuid Holland heeft op 927 209 zielen 84 oden I J 1