Goudsche Courant, vrijdag 22 februari 1889

BESSEl SAP SIGKN FABBIBKAAT Prijs 20 Ct per FLESCH Slotemaker Co Kraepelien Holm s mriTi CACAO jg de beste Voor dageljksch gebruik vooral voor Kinder als versterkend voedingsmiddel ceer aanbevolen vervangt Koffie Thee en Chocolade Alom verkrijgbaar in bussen k Vi gr i 1 70 V Kgr 0 90 V Kgr 0 55 mmim k holm ieist mmim k holm ieist E A DIESTELHOIIST BILLARD en MEOBELPABBIKANT beveelt zich opnieuw aan tot het LEVEREN van uiteluitend eigengemaakte en REPARATIE van alles wat tot het vak behoort Ook belast hg zich met VEBaUIZINGEN Daar Nieawjaar de oudste en beste knechts van wglen den Beer J G BELONJE ook bg mg in dienst gekomen zgn ben ik in staat alle leverantiën of repaiatiën in den kortet mogeIgken tgd uit te voeren E A DIESTELHOIIST BILLARD en MEOBELPABBIKANT beveelt zich opnieuw aan tot het LEVEREN van uitsluitend eigengemaakte en BËPARATIE van alles wat tot het vak behoort Ook belast hg zich met VERaUIZINGHN Daar Nieawjaar de oudste en beste knechts van wglen den Beer J G BELONJE ook bg mg in dienst gekomen zgn ben ik in staat alle leverantiën of repaiatiën in den kortet mogeIgken tgd uit te voeren ADVERTEJNTIEN in alle Binn n en Bu enlandsehe Couranten worden dadelglc opgezonden door hetAdvertentieBui au van A BBINKMAN en ZOON te Gouda ADVERTEJNTIEN in alle Binn n en Bu enlandsehe Couranten worden dadelglc opgezonden door hetAdvertentieBui au van A BBINKMAN en ZOON te Gouda GEEN KIESPIJN NEËRII voor sUen die het i ereldberoemde echte iJÏO K K Mot Tandarta Dr POPP s T tu fff y gebruikt hebben Boven ieder snder Tand r water te verkiezen als voorbehoedmiddel tegen Tand en Mondziekten Bq gebruik van het Mondwater en Dr popp TANDPASTA T f y behoudt men gteedi ezonde en gehoone Tanden een eerste veraiachte tot het bthoad van eene gezonde maag Dr POPP 8 KnddeBasecp i met het grootste succes ingevoerd te n iedera oort van Huiduitslag POPP s ZoBneUoem OUeMep lynste en beste Toilet Zeep WAABaCHUWINO fl f Alle bestaande namaakaels van AnathrainWf Montwater zijn voor de Gezondheid schadelijk h volgens analyse daarom waarschuw ik hierJ 2 mede het geëerde publiek voor aankoop van Wj zulke namaakaels Dr J G POPP KK Hof TandarU en uiteiader der Anatherin Preparaten U Wemm Depots van alleen echte Anatherin Preparaten bevinden zich te Gouda b de firma J C Zeldenr jk 8t Co Drogist op de Markt j te Rotterdam bij F E van Santen Kolff te s Hage bij J L F Snabilié apoth te Delft bij A J van Rqn te Schiedam bü C Malta Gz te Leiden bij E Noordijk te Amsterdam bij F van Windhoim Co en H H Uloth Co apotheek te Utrecht bij G H N tan Spanje Idem Lobry fe Porton Ih oogislen GEEN KIESPIJN NEERII voor sUen die het i ereldberoemde echte iJÏO K K Mot Tandarta Dr POPP S T tu fff y gebruikt hebben Boven ieder snder Tand r water te verkiezen als voorbehoedmiddel tegen Tand en Mondziekten Bq gebruik van het Mondwater en Dr POPP TANDPASTA T f y behoudt men gteedi ezonde en gehoone Tanden een eerste veraiachte tot het bthoad van eene gezonde maag Dr POPP 8 KnddeBasecp i met het grootste succes ingevoerd te n iedera oort van Huiduitslag POPP s ZoBneUoem OUeieep lynste en beste Toilet Zeep WAABaCHUWING fl f Alle bestaande namaakaels van AnathrainWf Montwater zijn voor de Gezondheid schadelijk h volgens analyse daarom waarschuw ik hierJ 2 mede het geëerde publiek voor aankoop van Wj zulke namaakaels Dr J G POPP KK Hof T miarU en uiteiader der AnatherinPreparaten te Weenen Depots van alleen echte Anatherin Preparaten bevinden zich te Gouda b de firma J C Zeldenr jk 8t Co Drogist op de Markt j te Rotterdam bij F E van Santen Kolff te s Hage bij J L F Snabilié apoth te Delft bij A J van Rqn te Schiedam bü C Malta Gz te Leiden bij E Noordijk te Amsterdam bij F van Windhoim Co en H H Uloth Co apotheek te Utrecht bij G H N tan Spanje Idem Lobry fe Porton Ih oogislen I VITO S VIOOL en VIOLONCELSNABEN Werkplaats voor Reparatiën van alle Instrumenten STEHMINe UU ABONNEHKNT I VITO S VIOOL en VIOLONCELSNABEN Werkplaats voor Reparatiën van alle Instrumenten STEHMINe UU ABONNEHKNT Groote Collectie A v OS Az Kleiweg E 73 en 73 Groote Collectie A v OS Az Kleiweg E 73 en 73 Van af 1 Januari 1889 verschijnt de 60DDSGHE GODRANT op lederen werkdag zonder Prijsverhooging behalve het meerdere portvoor dé per post te verzenden exemplaren f Abonnementen worden aangenomen bij de Uitgevers A BmNKMAN ZOON Van af 1 Januari 1889 verschijnt de 60DDSGHE GODRANT op lederen werkdag zonder Prijsverhooging behalve het meerdere portvoor dé per post te verzenden exemplaren f Abonnementen worden aangenomen bij de Uitgevers A BmNKMAN ZOON UIT VEREE GEWESTEN Naar het Ensehch XX 32 iiKom kom vertal mij dat niet riep de rechtsgeleerde uit vGij denkt toch niet dat de knaap voor don geestelijken stand geschikt is lk weet waarlijk niet wat ik er van denken moet Inderdaad Pulsifer ik heb niet zooveel acht op Tom geslagen als ik had behooren te doen Gij weet hoe het met mij is vervolgde hij want zyn vriend bleef het stilzwijgen beivaren alsof hij verwachtte dat de docter zou voortgaan ik heb zoo weinig tijd Gg hebt geene kinderen liet hij er op volgen want de znakwoamemer scheen besloten te hebben niet te spreken en zijn stilzwijgen was den docter hinderlijker dan eon boschuhliging Gij hebt geen zoon herbaolde hy en kunt or dus niet over oordeelen hoe moeilijk het is hem oplettend gade te slaan als men met bezigheden overstelpt is En hebt gij er nooit met Tom over gesproken J dat heb ik wel antwoordde de docter herroepende wat hij zooeven had gezegd Ik heb hem reeds eenige jaren geleden gezegd dat hij zijn eigen einnak moest raadplegen bg de keus van eon beroep n minuter Het hoogste wat de jildsia dei oppoM door ie beweging hopen te rerkiqgen is d t Shus eenige der meest onpopulaire ministers hetoj de minister van justitie of die Tan onderwjjs hun portefeuilles xulieo moeten nederleggeo Hen spreekt er ran dat a s Zondag de rrienden Tan Tisza aac de beurt lyu en eene contra demonstratie zullen houden Het is te kopen dat alles eren vredelievend zal afloopon Naar de Standard uit Madrid Terneeml heeft Sagasta bjj het debat over de legerwet verklaard dat de Spaansche Kegrering een groota bezuiniging op de kosten voor het leger en terugbrenging daarvan op vredesvoet zeer noodig acht totdat het Inaucieele evenwicht hersteld zal zyn de druk der belastingen moet mede verminderen De Spasnsche Steering heeft onderhandelingen geopend met verscheidene staten voornamelijk Duitscbland Zweden en Frankryk ten einde dadelijke w jzigingen te verkregen in de handelsverdragen die in 189S aSoopen Die wgzigingen beoogen een tegemoetkomen aan de eischen der Spaanache protectionisten doelende op verhoogiug der inkomende rechten de protectionistische propaganda neemt toe in Spanje zelfs in liberale kringen INBICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OP KINDEK KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTERen VFETHOUDERS van Gouda Gelet op art en 7 der Wet van den 2n Juni 1875 SlaaUblad No 95 Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter risie is gelegd een verzoek met bijlageh van De Directie der Stcarine Kaarsenfabriok rGouda om vergunning tot uitbreiding der fabriek een nieuwen stoomketel te plaatsen in hare fabriek gelegenaan de Bleekerskade Kadaster Sectie E No 1283 P G Overegnder te G uda om vergunning tot uitbreiding zijner Grutterij een stoomketel teplaatsen in het perceel geleden aan de Peperstraat Wijk K No 241 Kadaster Sectie D No 1760 W Hoogendqk Wz to Gouda om vergunning tot uitbreiding zyner Margarine Boterfabriek een derden stoomketel te plaatsen in het perceel gelegen aan het Jaagpad wijk Q Nos 18 en 18a kadaster Sectie A Nos 2917 en 2100 M Neuts te Gouda om vergunning tot het oprichten van en petroleum magazqn in het perceel gelegen aan de Kuiperstraat Wijk K No 226 Kadaster Sectie D No 2004 Dat op Woensdag den 6 Maart 1889 des namiddags ten 1 ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen Schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 20 Februari 1889 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER CORRESPONDENTIE Het iogczotidtn stok over de optoeriog van Merodatet wordt io OQB i olgend dc gepUatit De Redactie PETROLEUM NOTEERIIVGEN van de Makelaars Cantzhar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust 8 25 Geïmporteerd fust 8 25 Februarilevering ƒ 8 15 Maart levering 8 September October November en December levering ƒ 8 10 BEURSBERICHT AMSTEHDAM 20 Februari Per TeUgraaf Binnenlandsche fondsen onveranderd Rhijnsharos iets flauwer Oostenrijk en Russen vast Baltische spoor l j hooger APVERTENTIfiN Gevoelig voor de zoo talrgke bewgzèn Tan oprechte deelaeming die ik mocht ondervinden by het smartelgk verlies dat mg en de mgnen 29 Januari 1 1 heeft getroffen betuig ik ook namens mgne kinderen en familie mgn inigen dank D G TAN VREÜMINGEN Gouda 20 Febr 1889 Gouda Saelpersdruk van A BRINKMAN k Zoos De ArrondiEuementi B chtbMik te Rotterdam heeft bg oiüiii van 16 Febmarijl in ataat van faillissement verklaard KLAAS HOIn LAifDBB Aannemer te Oouda sedert dienzelfden dag n beaoemd tot Bechter Commiasarïs den EdelAchtbaren Heer Ui Th J HOPPE en tot Curator den ondeigeteekende Adrocaat te Oouda De schuldeischen in dit faillissement worden opgeroepen voor de eerste Vergadering tot verificatie der schuldvorderingen welke is bepaald op MAANDAG den 4 HAABT a B des Toormiddags ten half elf ure in het Gerechtsgebouw aan het Haagsche Veer te Botterdam De Carator Ö Ö WESTHAVEN 161 e e V aker te G © WESTHAVEN 161 e e V aker te G © MAGAZUN cr MAGAZUN cr iH ▼ iH ▼ Mr J FOBTOUN DBOOGLEEVBB 1889 VrOdag 22 Februari N 3847 GOUDSCHE COURANT J teuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgka met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per poet 1 70 Afzondorlgke Nomntere VIJF CENTEN ADVBBTBNTIBN worden geplaatet van 1 5 regel 60 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LBTTBES worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiea gratia opgenomen in het ADVBETENTIEBLAD t welk des Maandags verscbgnt D aü o cadeau Spr hoopte dat het den heer Zijnen gegeven mocht z n lang getuige te zijn van den bloei van het Gymnasium waaraan hy een zoo prachtig gebouw had verzekerd De heer Steens Zynen verklaarde dat hij het geschenk aan Gouda gegeven had voorzeker in de eerste plaats uit liefde voor de stad zijner inwoning maar tevens ook uit sympathie voor haren Burgemseiter Waar deze vaak en niet geheel ten onrechte eenige vrees koesterde voor de finantieele vooruitzichten der stad was het apr aangenaam iets te kunnen bijdragen om dien finantiëelen last lichter te maken en aangenaam was het hem daarmede tevens iets te kunnen doen in het belang van het hooger onderwijs waarvan voor stad i land zooveel afhing Behalve de Gemeenteraad ian ver heidene particulieren kwam ook de rector n de leeraren van hot I Progymnasiom den heer Ste u Zijnen op dezen avond hunne opwachting maken Eerstgenoemde Dr 1 Terptfe sprak namens hen eveneens oen woord van dank voor nt ten geschenke gegeven gebouw t uuné a w r Ti awWfcdnbbolziairig blgk gegeven had van belane steUing in het hooger onderwijs Uit het daarop volgende antwoord van den heer Steens Zjjnen bleek opnieuw hoe hoog hij ook dien tak van onderwys op prijs stelt Met een warme uiting van de beste wenschen voor den bloei van hft Gymnasium eindigde spr hh Willem van Zuglen Jan C de Vos Le Gras Victor Faassen en Keerwolf Dinsdagavond werd het te Rotterdam voor het eerst opgevoerd en met groot succes Als nastulge wordt gegeven Mancs de Sjorder tooneelspel in 1 bedrijf door Rosier Faassen Daarin treden op de dames BurUge Paulina Beersmans en Mevr Faassen Iwnevens de hh Willem van Zuijlen van Eijsden en Victor Faassen BINNENLAND GOUDA 21 Febmari 18S Aanvaardde de Gemeenteraad gisteren met hooge ingenomenheid het koninklyk gesciienk van den heer G J Steens Zijnen de Gondsche burgerij vernam met niet minder genoegen deze daad van onbekrompen roialiteit Gisterenavond had in de sociëteit fOns Genoegen een militair assaut plaats van het kader vaij het 6e bat 4e reg Infiintene gevolgd door de opvoering van een tooneelstnk getiteld i D oude Faandrif Een zeer talrijk publiek was daarbij aanwezig dat zich uitstekend amuseerde Heden middag ten ongeveer half drie is een begin van schoorsteenbrand ontstaan bij den heer F Achter de Kerk welke spoedig geblnscht is Daar genoemde schoorsteen langs den hooizolder loopt van de stal na ilen heer W had toe sulka si spoedigiwtdekt was erger onheil daaruit knnne ontstaan Het Dinsdag a st door de R K Rederijkerskamer Vondel op te voeren stuk Merodates treurspel in 5 bedrijven van Prof J L Smit bevat de volgende personen Orodus koning van Armenië Merodates veldheer Artaban hoofd van den senaat Saigon opperpriester en handlanger van Artaban Zopyrus vriend van Merodates Cleoqis hoofd der lijfwacht Zoram vriend des konings voorts Wachten en Heidensche priesters Het stuk speelt in het paleia n OroJus te Nicaea in Klein Azië omstreeks 130 n Chr De loting der te bespreken plaatsen heeft plaats Zaterdag 23 Februari a st des avonds te 7 uur Nsuwlyks w de raadszitting afgeloopen of hot bericht daarvan ging van mond tot mond in een oogenblik was de mare de stad rond en was ieder i bekend met hot ontvangen cadeau Voorzeker bet 1 is een voorrecht voor Goida een man als de heer Steens Zijnen in baar midden te hebben I In ieder land en in iedere stad zou mea met recht trotsch zijn op zoo n medeburger dïe waar de Burgemeeetar san den Gemeenteraad verklaarde dat voor een op te richten instelling van onderwys eerst din een uitstekend gebouw zou kunnen worden gekoten Koo de toestand der gemeente finantien gunstiger we aMUelijk besloot dM tniwanr op te belTen en uit eigen middelen het bedoelde gebouw aan do Gemeente ten geschenke aan te bieden Het huis een der grootste en fraaiste gebouwen van Gouda moet voor Gymnasium uitstekend gnohikt worden gsacht Donderdag i Februari a at heeft de laatste abonnementatooneelvoorstelling plaats van het Rotterdamsche gezelschap onder directie der hb Le Gras en Haspels Opgevoerd wordt sncwachtioï Veouwen blijspel naar t Fransch van Blum en Tocbc Daarin treden op de dames Catharina Beersmani Coeliogh Vordetuan Burhge Verwoert Paulina Beersmans Tartaud en Anna Beukers benevens de Gisterenmiddag voldeden Burg en Weth aan de opdracht van den Raad en gingen ten huize van den heer Steens Zgaen hera dank zeggen voor zgn aanzienlek geschenk Des avonds om 9 uur kwam de Gemeenteraad op het Raadhuis bijeen en ging en corp naar den heer Steens Zijnen ten einde hem als een rechtmatige hulde een serenade aan te bieden van de muziek der dd Schutterg Uit Apeldoorn meldt men aan de Ami Ct De Burgemeester Mr A A van Bergen IJzendoom betuigde toen in hartelgke woorden de diepgevoelde erkentelg kheid van den Raad voor het ontvangen en i e moeder is het geloof ik op4it Xnt met mg eens r J En toch wU zij een predikant v4n ÏQm4aken Dat wil zg Daar moet gij een stokje voor steken docter eer het verder komt hernam Pulsifer op een beshssenden toon Het zal zijn ongeluk zijn Wat bedoelt gij daarmee Geef hem aan mg over Ik weet juist van welk kaliber hg is Ik heb hem aan een streng onderzoek onderworpen Hij heeft een uitmuntenden aanleg Veel te goed dan voor de rechtsgeleerdheid zou Ik zeggen merkte de doctor schertsend aan terwijl ng zich weder een glas inschonk Ik ben niet gestemd tot schertsen bovendien zgn spotternijen op de rechtsgeleerden afgezaagd en passen geen man van uw verstand sprak de ander op eenigszins strengen toott Ik kan voorrien wat er binnen tien jaar van Tom worden zou als gij hem voor don geesteUjken stand opleidt een kleingeestig bijgeloovig akelig schepsel Wel die jongen met zulk een goed verstand als waarmee boit een knaap bedeeld was weet even weinig wat er in de wereld te koop is als een kind van vier jaar p dacht niet dat Tom zoo onnoozel was merkte de docter aan Onnoozel I Het Igkt er niet naar in t minst met onnoozel hernam Pulsifer haastig Gü schijnt rag niet te begrgpen i Dat moet ik bekennen FEVILLETOX Ik zal duidelijk en onbewimpeld met u spreken zeide Pulsifer Wat ik zeggen wilde is dat een predikant een zekere practische kennis moet bezitten die sommigen gemakkelgk verkrijgen en die anderen met de grootste moeite leeren Bezit hij die eenmaal dan heeft hg het beste materieel in zich Geef mü integendeel in mün ak een jongeling met eene levendige verberamngskracht romanesk gevoel en iets van het aentimenteele Zie naar mg en de zaakwaarnemer hield zijn vinger tegen zijne hooggewelfde wenkbrauwen en vervolgens tegen zijn voorhoofd Gij weet niet welk een romaneske sentiroenteole droomer ik placht te zijn Hier borst de docter in een lachbui uit die zoo lang aiCnhield dat de ander zelf moest meelachen Gü romanesk Gij sentimenteel vervolgde de docter terwgl hg zijn oogen afwischte Ik heb altijd gedacht docter dat gij iets van de gelantfcunde verstond zeide Pulsifer droogweg Maar dat doet er niet toe Ik zeg u dat uw jongen in gevaar is Hij zal weldra het collogie verlaten Gg moet hem aan mij overdoen Ik weet juist wat ik van hem maken moot en gg weet het niet Als hij den goostelijken stand moet omhelzen Inat hem dan ton minste eerst en juridischen cursus doorloopen V erschoon mg hernam docter Castleton dat ik om uw gezegde gelachen heb maar het kan niet anders of het moet op mijne lachspieren werken als ik u die als zoo droog stroef en streng bekend staat zoo iets v n u zelf hoor zeggen Gg hebt