Goudsche Courant, vrijdag 22 februari 1889

In Koninga naaate omgeving wordt zijn toestand koewei zorgwekkend niet van dien aard beachoawd dat er oogenblikkelyk gevaar bestaat Het kan integendeel zelfs nog maanden zoo blyven De minder gunstige berichten der laatste dagen gronden zich dan ook hoofdzakelijk op eene krachtige herhaling van den staat van opgewondenheid waarin de Hooge lijdbr ook onlangs verkeerde Noch officieel noch officieus werden wenken gegeven om de Dinsdag voorgenomen feestelijkheden te staken en dit zegt al veel Ter gelegenheid van den 7Bjarigen gedenkdag van Gorcums bevryding van de Fransche overheeraching was G rinchem gisteren in feestdos Algemeen heerschte er eene opgewekte stemming Ondanks het ongunstige weder zijn de kinderoptochten waarbij zich na het vaststellen van het program nog een had georganiseerd goed volbracht Cantates en muzielgpiitvoeringen wisselden elkander af Verscheiden aangebrachte deooratien munten door goeden smaak uit Betreffende het ongeluk aan bet Ned barkschip jtfoach VI overkomen vernemea wy h t volgende Het sohip liep den Uden Februari in den Atlantischen Oceaan met ruirapn harden westelijken wind koersonde naar het Kanaal met vreeselijk hoogloopende zee zoodat mon ten laatste genoodzaakt werd het groote bovenmarszeil en de fok vast te maken Om 8 uur kwam er een stortzee over de campagne en midscheeps die het grootste deel der reeling en potfleksels benevens de kappen medenam De gezngvoerder kapt Poortman de dokter 3e stuurman bootsman en de matroos Breirg werden door die zee over boord geslagen De Ie stuurman Schaap werd van bakboord naar stuurboord geslingerd klemde zich daar vast aan want en brassen en bleef eenige minuten bewusteloos buiten boord hangen Na binnenboord gekomen te zijn werd geconstateerd dat het linkerbeen en de hand zwaar gekneusd waren zoodat hij onmiddelijk naar beneden werd gebracht Na bijdraaien te hebben gelast liet hij hetgeheele commando over aan den tweeden stuurman Walter Aangezien het schip over stuurboord ongeveer een kwart uur plat op zijde lag en de equipage van het voordek door het water in de midscheeps niet op de campagne kon komen was redding van de vijf hierboven genoemde personen die inmiddels uit het oog verdwenen waren onmogelijk Emil Eemkus een van de beide matrozen die aan het roer stonden bekwam eene kneuzing aan het linkerbeen De aalott stond tot aan do bovenkooien waarin zich de passagiera bevonden onder water hetwelk geheel en al in de lading Is doorgedrongen Aan de canjpagne sloeg alios weg zooala kompas kijkers kappen waarvan er een binnen boord bleef Het grootste gedeelte van het hekwerk de seinvlaggenkist en een gedeelte van het stuurhuis gingen verloren In de midscheeps bepaalde de schade zich tot 27 versohansstutten de geheele verschansing en nagelbank Ook de deur van de verfhut werd stukgeslagen zoodat olie en verf door het schotwerk heen in de kerk en hutten drong waardoor bijna al de daarin aanwezige goederen beschadigd werden By nader onderzoek bleek dat byna alle naden over het geheele schip gesprongen waren en niettegenstaande het schip noemenswaard geen water maakte bekwam bet aanmerkelijk stuurboord slagzij Na gunstig weder afgewacht te hebben werd de reis ongetwijfeld gelijk wat Tom betreft ja waarlijk nu ik er over denk beu ik er zeker van dat gij gelijk hebt Hij zal bet voordeel genieten van de opleiding waarvan gij spreekt tenzij het hem bepaald tegen de borst stuit Ik zal voor hem zorgen alsof bij mijn eigen zoon was sprak de rechtsgeleerde Dat weet ik wel zeido de docter Ik zal uwe vrouw en bezoek komen brengen om met haar over de zaak te spreken vervolgde Pulsifer Ik vrees dat bet niet veel baten zal merkte de docter aan terwijl hy opstand Gij vindt mijne vrouw immers niet ernstig ongesteld Neen zij zal over een paar dagen weer kunnen uitgaan Zij gaven elkaar de hand en de docter stapte zijn rytuig in en reed naar huis Een wonderlijke inval van Pulsifer ten oj zicbte Tan Tom zeide hij bij zichzelf Hoe zonderling dat bij zoo weinig acbt beeft geslagen op zijn eigen zoon mompelde de zaakwaarnemer Nu zal ik toch den jongen hebben Het was in de veicsntie van Tom s tweede stadiejaar Toen hij dien winter te Darmouth terugkwam zag hy In dat zijne studiën ten einde liepen en begon de oude vraag welk beroep bij zou kiezen voortgezet en arriveerde het onder bevel van den opperstuurman den heer Schaap met 98 dagen reis van Java den 19de Febr te Maassluis JV R Is J U k t e jpfl in de stad Nicaragua of heeft die barbaar al flËMin gelijke gevonden Men heeft er namelijk in atgdegcn en donkere gedeelten der stad in stegen enz in het tijdsverloop van tien dagen zes vreeselijk verminkte lijken van vrouwen gevonden welke even als die te Londen lichtekooien waren De sieraden die zij droegen waren haar gelaten Vermoedelijk waren het valsche sieraden maar het bewijst toch dat diefstal niet de drijfveer was der moorden De schrik heerscht in de stad Ondanks alle nasporingen heeft de politie niemand als vermoedelijken dader kunnen ontdekken Uit het jongste verslag aan den Koninig betrekkelijk de Rijkspostspaarbank blijkt o dat de maand Januari altijd voor haar bijzonder gunstig is geweest Naar alle waarschijclykheid is dit hieraan to danken dat gedurende die maand aan een deel der bnrgory en juist aan dat deel ten behoeve waarvan bovengenoemde instelling hoofdzakelijk door den wetgever werd in hst leven geroepen buitengewone voordeden en inkomsten toevloeien Daarom juist is de som bij onze Postspaarbank ingelegd edurende de maand Januari zoo uitnemend geschikt om op overtuigende wijze aan te toonen in welke mate die Instelling allengs wortel sohoot in het volksleven Bedoelde som beliep in Januari 1882 196 BBZ OB j 1883 ƒ 283 44 6 01 1884 884 594 54 1885 ƒ 452 968 22 1886 ƒ 588 023 44 j 1887 ƒ 755 849 741 8 1888 880 347 97 De som die in Januari 1889 werd ingejegd bedraagt ca ƒ 1 123 000 In laatstgemclde maand werden circa 6200 nieuwe boelcjes uitgereikt Naar De Wereldburger verneemt zijn bij de directie der Eerste Nederl Transvaalsohe Goudmijn My verblijdende berichten ontvangen over vermoedelijke schitterende resultaten hunner onderneming Op de boerderij Luvpemolei heeft men op 200 voet diepte het zoogenaamde Baitery Reef ontdekt een der rijkste goudhoudende riffen van geheel Transvaal Proefnemingen met het daarin gevonden goud gaven de opbrengst van 20 oneen per ton De directie der genoemde Maatschappij acht het waarschijnlijk dat hetzelfde rif ook door de Vera en OakUy eigendommen loopt zelfs heeft ze te dien opzichte wat Oakley eene bezittingjwn de Eerste Nedorl Transv Goudmiju Maatscbappy aangaat zeer sterke vermoedens De directie van genoemde maatschappij heeft nl bericht ontvangen dat in een der riffen loopende door de Noordelijkste hunner claims kwarts is gevonden dat geheel dezelfde versohynselen vertoont als het rijke kwarts van het Batlery Beef op Luipèrsolei Is nu he t op het HoUandsche eigendom loopende rif werkelijk de voortzetting van het Batterij Reef zoo eindigt het bedoelde bericht dan kunnen de aandeelhouders der Eerste NederL Transv öoudmijnMij zich zelven feliciteeren want dan zullen de aandeelen gewis eene fabelachtige hoogte bereiken Maandagnacht is een familie te Breda aan een groot gevaar ontsnapt Op de slaapkamer brandde een calorifère toen nu de vrouw des huizes des bem opnieuw te kwellen Zijne moeder had hem daar nooit over gesproken sedert die gedenkwaardige gelegenheid toen de docter tusschenbeide was gekomen Verder bad de docter zooals hij aan zijn vriend Pulsifer bekend bad niet weder over de zaak gedacht Met bet overdreven denkbeeld dat Tom zich van bet karakter van een goed predikant gevormd bad gelijk wij beschreven hebben gevoelde ïij zich niet in It ooit die hoogte te bereiken Bovendien bad hy nooit eene vernieuwing des geektes ondervonden namelyk in zooverre by dit kon beoordeelen Gedurende den vorigen zomer had er eene wedergeboorte in het coUegie plaats gebad Mijne lezers zullen wel begrijpen dat ik met deze uitdrukking eene wedergeboorte in bet godsdienstige bedoel Sedert eenigen tijd bad er eene sterke belangstelling in aUes wat het Hiernamaals betreft geheerscht Deze werd aangemoedigd en geprikkeld door de daden der belijders en het optreden van welsprekende predikers Ik weet wel dat in sommige kerken wedergeboorten uit de mode raken in andere worden zij veroordeeld of in een belachelijk daglicht gesteld terwijl zij weder in andere nog altijd beschouwd worden als de werkelijke uitstortingen van Gods geest t Is zonderling dat er onder Christenen zulk eene bepaald tegenstrijdige meening bestaat in eene zaak morgens wilde opstaan viel zy door kolendamp bevangen bewusteloos neer Haar echtgenoot die haar wilde helpen viel eveneens neer Gelukkig had deze nog de kracht hulp te roepen waarop da dienstboden toeanelden Ook de beide kleine kinderen die iu de kamer sliepen waren bedwelmd Een onmiddellijk geroepen geneesheer had het geluk ouders en k inderen het leven te redden De rechtbank te BredA heeft uitspraak gedaan in zake het rechtsgeding tussohen den heer Charles Louis de Bourbon te Breda eenig overgebleven zoon van wijlen Charles Louis de Bourbon zich noemende hertog van Normaudië anders gezegd Naundorff in 1854 te Delft overleden en vrouwe Maria Catherina Johanna Adriana du Quesne de Bruchera weduwe van den heer Adelbert de Bourbon als moeder en voogdes over hare drie nog minderjarige kinderen De eisch van den heer Ch L De Bourbon was aan hem over te geven verschillende familie papieren welke indertijd aan den vader der minderjarige gedaagden waren ter hand gesteld en welke gediend hadden bij het in 1874 voor het hof van appèl te te Parys gevoerde proces door mr Jules Fravre en familiepapieren welke circa 2 jaren later aan denzelfde waren toevertrouwd De eerete waren aan den heer Adelberth De Bourbon gegeven namens de familie door den graaf D la Barre De gedaagden ontkenden bet toevertrouwen van die papieren aan hunnen vader en beweerden dat de eischer zich opwierp alaoj hg alleen de familie De Bourbon uitmaakte IV eischer bleef bij zijn beweren en dat hy als eenig overgebleven zoon van Lodewijk XVII recht had de papieren der familie te hebben en de papieren welke hy opvorderde werden door hem aangeduid als lo de antvluchting van Lodewyk XVII uit den Temple 2o zijn verblijf in Pruisen 3o d herkenning door oude dienaren van de identiteit van den vader van eischer met den zoon van Lodewijk XVI en 4o zijn verblyf in Nederland De eischer bood aan het door hem gestelde door alle middelen rechtens speciaal door getuigen te bewijzen en bovendien droeg hy aan gedaagden den eed op dat het niet waar was dat bedoelde familiepapieren aan wijlen den beer A do Bourbon zyn toevertrouwd en in diens boedel zijn gevonden Da gedaagden bestrede zoowel dit bewijsaanbod als den aan ben opg edrsgen eed Er kon toch niet blyken uit de geposeerde feiten welke papieren toevertrouwd waren terwijl van een eed geen sprake kon zijn omdat niet vaststond welke papieren bedoeld waren en omdat die eed niet een persoonlijk feit noch de wetenschap van een feit behelsde De officier van justitie concludeerde tot ontzegging van den eisch De rechtbank gaf in sommige den eischer in andere opzichten de gedaagden gelijk De conclusie van bet vonnis was dat de rechtbank den opgedragen eed passeerde als niet admissibel en dat de eischer nietontvankebjk werd verklaard in zijne vordering betreffende de papieren dia in 1874 zijn Wat de later in depot gegeven papieren be ft is de eischer toegelaten door alle middelen rechtens speciaal door getuigen te bewyzen Dit getuigenverhoor zal geschieden op 26 Maart a a In de Rtmte InterHoüonal de falnjkatiitu num van zooveel gewicht t Is my altyd voorgekomen alsof eene wedergeboorte een bepaald ja een noodwendig gevolg moet zijn van onzen zondigen toestand en onze zedelyke verdorvenheid t Is geen wonder dat zulke wedergeboorten plaats hebben maar wel dat zij zoo zeldzaam zyn Als de laensch uit zijne verdooving van wereldzin ontwaakt en de treurige onzekerheid van zyn toestand begint te gevoelen wat wonder dan dat hij er van schrikt Wij merken hernieuwing van belangstelling in alle mogelijke zaken die het menachdom betreffen Wij zien van tijd tot tijd geheele gemeenten op deze wijze in beweging gebracht Wij bespeuren groote opgewondenheid in de politiek Nu eens zien wij eene manie voor muziek dan eene manie voor het tooneel dan weer eene manie voor lectuur Wat wij speoulatie geest noemen ia niet anders dan eene wedergeboorte in eene van de velerlei beroepszaken in mijnen in spoorwegen in olie in vaste goederen Kortom elke groote vooruitgang geschiedt door pogingen die min ofmeerkraippachtig schijnen Waarom moot dan eene wedergeboorte in het godsdienstige bespot worden door den ongodsdienstige of den tyven zedepreker die zich achter een koelen vorm van vroomheid verschuilt en zegt dat by togen alle onbehoorlijke opgewondenheid is De WelEerwaarda Croton Ellsworth was sterk tegen alle wedergeboorten en bekeeringspredikere JTarit vervolfi mer van IB Febr jl komt de Milaansohe hoogleeraar Gabra omtrent de kunstbeter tot deze slotsom 1 Kunstboter die uit goede grondstoffen behoorlijk is vervaardigd en als zoodanig verkocht is een nuttig artikel waarvan do fabricage aanmoediging verdient 2 Kunstboter kan schadelijk zijn als zij bedorven vet bevat daarom is streng toezicht op het fabrikaat gewenscht 3 Kunstboter al of niet met melkboter vermengd als naluurboter te verkoopen is oneerlyke concurrentie aan de laatste aandoen en schade berokkenen aan den kooper die meer betaalt dan het artikel waard i De wet behoort dit door strafbepalingen te verhinderen 4 De verkoop van een mengsel van beide boterBoorten behoort te worden verboilen De wet behoort een naam te bepalen voor de kunstboter of voor de mengsels als zij die toelaat Omtrent de ontploffing in het postkantoor te Chartres wordt het volgende gemeld De ontploffing was zoo hevig dat zij dopr de geheele stad gehoord werd In het postkantoor zelf werd alles vernield De deuren die toegang gaveu tot het plein der hoofdkerk werden uit de hengsel gelicht en een andere sloel middendoor Stukken van den vloer werden omhoog geslingerd en drongen door de zoldering in het kantope van den ontvanger waar een begin van brand ontstond die spoedig gebluscht werd Op het oogenblik der ontploffing bevonden zich in het kantoor een twaalftal beambten waarvan er eenigen in staat waren lat hot venster te springen Zeven van hen werden gewond eiik lei vrij erm xi De gostdionst is door dit voorval niet belemmerd Slechts ëéne bri fuitileeling werd geniet Aanvankelijk dacht men dat de ontpluffint iéi ir een patroon was teweeggebracht doch van na dHrruUjk werktuig is geen spoor gevonden De gaspijpen zyn ongeschonden Men gelooft daarom aan het bestaan van een andere oorzaak nl het ontploffen van rioolgassen waarover reeds langen tijd geklaagd was Het Jmrnal des fakrkantt de papier maakt melding van een nieuwe toepassing van de papierpap Een geestelyke in een Italiaansch dorp Ctespi Kighizzo er niet in kunnende slageu om de noodige fondsen voor den aankoop van een kerkorgol byeen te krygcn heeft bijgestaan door den ingenieurColombon een qrgel van papierpap vervaardigd De beide uitvinders zgn zoo goed geslaagd dat zy hun uitvinding in Duitsohland hebben verkocht voor 30 000 Mark Het Journal de BnxeUe vermeldt het volgende geval dat op do MoUandsoh Belgisobe gren heeft phiats gehad Zondagochtend ontdekten de visschers van bet Belgische zeedorp Heyst in de richting van de Nederlandsche kust een schip in nood dat later bleek de Noorsche driemaster Columbu te zijn Een sloep werd uitgezet die het schip verlaten vond waarop de Heystenaren alle voorwerpen van waarde in de sloep begonnen te bergen om zoo te redden wat nog te redden viel Plotseling knalde een schot dat blykbaar van den oever kwam waar zich een talryke menigte nieuwsgierigen verzameld had Een tweede en een derde volgdon en ylings ontvluchtten de Hoystonaars het gestrande schip en zetten koer naar voUe zee Het was niet te vroeg want op hetzelfde oogenblik bemerkte een der mannen dat men zich op den oever gereed maakte een ge regeld peletonvuur op beu te openen De kogels begonnen hun in menigte om de ooren te fluiten en een ervan trof een Ueystenaar Leopold Eedelinck vader van vier kinderen die doodelyk gewond voorover viel Ds aanleiding voor deze vreemde handelwys der Hollanders schryft het Belgisehe blad is onbekend Wellicht dachten zy dat de visschers het gestrande schip wilden plunderen doch dan waren er andere middelen geweest om bun dat te beletten Boitenlandsch Overzicht De ministerieele crisis in Frankiyk ia nog niet opgelost Aoe daaraan een eind moet komen is nog een raadsel daar de republikeinsche party in twee scherp gescbeiden fraetiën gesplitst ia In ééJx opzicht zyn de republikeinen het eens nl dat ontbinding der Kamer voor hem onder de tegenwoordige omstendigheden zeer gevaarlyk zou zyn Bovendien heaft de radicale linkerzgde zich verklaard tegen het optreden van een kleurloos noodministeria omdat daardoor feitelyk het bewys van de onmacht der republikeinsche party zon worden gegeven Op welke wyze de crisis dan wèl moet worden opgelost weet niemad te zeggen Alloen de Bonapartisten Monarchisten en Boulangisten bichen iu hun vuistje want natuurlyk ver meerderen hun kansen naarmate de politieke verwarring toeneemt Heden komt het Engelsche Lagerhuis weer bijeen In overieg met de koningin is in een lAiitengewonen ministerraad te Windsor de inhoud vastgesteld der troonrede waarmede de nieuws zitting van het Parlement namens de koningin wordt geopend Natuurlyk zal daarin ook gesproken worde n over de buitonlandsche staatkunde Men zegt zelfs dat in dit opzicht beUingrijke verklaringen kunnen verwacht warden daar de regeering zal mededeelen dat GrootBriteunie geheel vrij is in zijn buitenlandsche po itiek en zich in dit opzicht door geen tractaten of ibondgonootechappen beeft verbonden Volgens de Daily New zullen de vereenigde Gladstoniancn en Parnellisten terstond weer het vuur opfnen Zoodra de voorzitter mededeelt dat de heer William O Brien on eenige andere lersche afgevaardigden zich iu hechtenis bevinden zal de oppositie onmiddfllijk daartegen protesteeren en een beslissing uitlokken of deze gevangenneming wel wettig en geldig is n het Parnell proces is gedurende de laatste daien een wending gekomen waardoor de algemeene belangstelling in het reding die aanmerkelijk aan het dalen was geraakt weder levendiger is geworden Men is nu tot dat deel van het proces geijoderd waarin de echtheid van de door den Tinfes gepubliceerde en aan Patnell toegeschreven bri ven moet vastgesteld worden Tatlooze facsimile s en photographieëu van deze en dergelijke brieven zyn dou rechters ter beoordeeling voorgelegd oi er welker herkomst de procureur van den Time de heer Soames verschelde inlichtingen gaf Het is omqen lezers bekend dat de Time ze beweert van keren Pigott ontvangen te hebben d 4 op zijn beiirt ze verkreeg van Houston lid der unionistische Loyal and Patriotic Union yl L is deze Pigott Het is zulk een zonderlinge soort menscl en welke als getuigen in dit belangrijke propes optreden dat het an belang is ter kenschetsing van de waarde hunner getuigenis iets van bui persoonlijkheid en hun verleden af te weten We herinneren slechts aan den heer Le Caron die zichzelf betitelde militeir spion in dienst van het vadarland en erkeude dathy niet voor een meineed was teruggeschrikt Deze Pigott die volgens het beweren der Parnellist n 5000 pd st voor de uitlevering der brieven zou ontvangen hebben redigeerde luidens ziju eigen mecjedeeUogen in een boek Personal RecoUectums of aan Irish National Journalist ten tijde der executie van de martelaren van Uaoobester een officieus orgian der Fenians Omtrent de toenmalige politieke gevoelens van den heer Pigott is de verklaring van hent veelzeggend dat hy een gabaren en getogen rebel was Voor Ierland beatosden er volgens bem slechts twee alternatieven aüscheiding van of onderwer ing ai Engeland De nationalisten dia een middelweg tussohen deia beide uitersten zochten mochten zich nooit in zyn sympathien verbeugen de Fenians daarentegen waren mannen naar zijn hart Hij beschouwde het als eeo plicht der lersche patriotten te woelen saam te zweren en alles in bet werk te stellen om het Ëogelsoh bestuur in Ierland overhoop te werpen Ofschoon niet onder de Fenians officieel opgenomen steunde hy toch hun politiek In Pigott s betrekkingen nu tot de lersche leiders wil men den sleutel vinden voor zijn houding in het Paraellproce Panell houdt het lersche volk voor dat er een oto meiia tusachen afscheiding en ond werping is Pigott wa een onverzoenlijk tegenstander van de Land Ug Hij gaf een tijdland den Irishman fB 4a FUtg of Ireland uit m ar verkocht beide later I Gedurende dezen tijd moet Wf mot hen in briefwisseling hebben gestaan doch r Pigott nimmer in de geheimen der Landliga 4g hem afgekeurd is ingeweid en hij de Fvui iÊL froeger dagen ofschoon later een verzoening matJw danJ voor lerlang zoekend steeds afkeerig Uoaf van de gedragslyn dar Parnellisten verklaren ds nationale Ieren niet te weten hoe B iff het bezit van brieven van Parnell of Egnn kan 9men zyn hetzy dan dat hy ze ontvangen heeft uit de handen der onverzoenlyken aan wie ze heeten geschreven to zyn Tan overvloede zy nog gemeld dat Pigott voor artikelen in zijn bladen die der regeering niet aanstonden tweemaal in den kerker moest boeten en men heeft eenig denkbeeld van den persoon die deze week in het politiek drama te Londen opgevoerd een voorname rol zal spelen INGEZONDEN Mynheer de Btdacteur Acht dagen geleden maakte een ingezonden stukje ons bekend met oer zoogonaamden Vondel club sinds twee maanden opgericht en bestaande uit beschaafde en geletterde Katholieke jongelingen dezer stad Niemand zal wel vermoed hebben dat uit die kostsoboolplant zoo spoedig een palboom in J de geletterde wereld zoude groeien Naar den we bekenden regel van Vondel in Gyabrecht had men gemeend dat er voor een degelijke ontwikkeling van zulk een vereeniging vooral tyd moest gewonnen worden Maar al wie met gezegden regel een goeden en juiston greep meende te doen heeft met bet oog op de advertentie in Uw geëerd blad van heden Woensdag 20 Feb een misgreep gedaan Immers in groote letters staat daar a s Dinsdag uitvoering van Merodates in de Boelekade door den Vondelclub En wat zal opgevoerd worden Merodates treurspel in 6 bedrijven een drama us Een treurige onbekendheid echter met genoemde tragedie maakt het vele lezore van Uw blad en ook schrijver dezes onmogelijk bet gewaagde en gevaarlijke van die opvoering deugdelijk te be wijz n Merodates is volstrekt onbekend in do classieke gedichten Doch onbekendheid of bekendhad met Merodates doet weinig ter zake Het oordeel of liever de conclusie dat de wetenschappelijke ontwikkeling der leden van den kersvcrschen Vondelclub verbazend schrikbarend huiveringwekkend ja romantisch is zal wel niemand onjuist noemen Er is hier dan ook zeker een kunstbewerking in het spel geweest die zelfs den hartvocbtig te tot medelijden met de slachtoffera daarvan moet bewegen Ter opheldering echter dient hier bijgevoegd dat dii geincrimineerde snelheid eenigszins te verklaren is als men bedenkt dat de Katholieke jongelingen van den Vondel club vermnedt lyk verstoken zijn gebleven van het voorrecht ooit een treurspel te hebben zien opvoeren En of dat gemis door nieU is aan te vullen Oordeel de bekwame hoofdonderwijzer der H K school heeft naar men ons verzekerd welwillend de leiding van het spel op zich genomen Wij kunnen niet andera dan met tranen in de oogen èn van den Hoofdonderwjjcer èn van den Vondel club afscheid nemen desalniettemin vurig wenschend dat zich de leerlingen hunnen leidsman zullen waardig toonen en a s Dinsdag hun succes schitterend mag wezen Uw GETEOtrWE lEZEE X P S Een bevriende hand schrijft mij daar juist Merodates beeft vele punten van overeenkomst meteen der treurspelen van Racine De ondernedHng van den Club is in dat geval nog minder te verontschuldigen LIJST van brieven geadresseerd aan o bekenden door bemiddeling van het postkantoor t4p te bekomen P Mioni Aardswoud Blom Amersfoort S deVries Amsterdam J Geldersche Amsterdam A Koster Boskoop A de Vis Capelle a d Usol P Heeze Gouda J v Eyk s Gravenhage Wed Boksteyn s Gravenhage B v d Poll s Gravenhage H Huijkma Haarlem Stofbergen Middelburg J J van Houweninge Moordrecht A W E Frank Botterdam Wed Vasse Rotterdam A Plomp Zwolle Mevr C van Houten Zwolle C van Berg Zwolle Van CtoKAPELLB A A Hart s Gravenljag J Sypers Waddinxveen Van WADDINXVEEN G Berg Haarlemmermeer De waam Directeur van het Postkantoor D DD CELLIÉE MULLEB MARKTBERICHTEN Qonda 21 Febr 1S89 De heropening der Scheepvaart bracht ook hier weder meer aanvoer van inbmdsche artikelen De verkoop ging echter maar langzaam tot vorige prijzen Meer af wykende kwaliteiten zelfs moeielijk verkoopbaar Tarwe jarige Zeeuwsche ƒ 8 90 ü ƒ 9 40 Nieuwe Zeeuwsche ƒ 7 26 a 7 80 Mindere nieuwe Zeeuwsche ƒ 6 80 a 7 10 Nieuwe Polder ƒ 6 2B a ƒ 6 50 Afwykende 5 50 a ƒ 5 75 Roede ƒ 6 a 8 20 Angel ƒ 6 90 i ƒ 7 10 Eogge Zeeuwsche ƒ 5 50 a ƒ 6 Polder ƒ 4 7B a ƒ 5 Buitenlandsche per 70 KG ƒ 4 40 a 4 76 Gerst Winter ƒ 4 60 a 4 90 Zomer 4 20 a 4 60 Chevalier f 5 50 a ƒ 6 Haver per Heet ƒ 8 a f 4 per 100 küo 6 30 a ƒ 8 Hennepzaad Inlandsoh ƒ 8 2B a 8 50 Buitenlandsche ƒ B a ƒ 5 60 Erwten Kookerwten ƒ 8 a ƒ 8 50 Niet kokende ƒ 6 90 a ƒ 7 10 Boonen Bruine boonen ƒ 12 a ƒ 15 Witte boonen ƒ 11 BO ƒ a 12 B0 Duivonboonen ƒ 6 B0 a ƒ 7 25 Panrdenboonen B BO a ƒ 6 Kanariezaad 8 a ƒ 8 7B Mais per 100 kilo Bonte Amerikaansohe ƒ 5 80 a ƒ B 90 Odeassa f 6 B0 a ƒ 7 Cinquantine 8 B0 De veemarkt met weinig aanvoer de handel was vlug vette varkens weinig aanroer 22 a 24 et per half KGr Tarkens voor Londen 20 g a 21 et per half KGr magere biggen handel vlug ƒ 1 a ƒ 1 30 per week schapen traag ƒ 16 a ƒ ÏS W r t4nTi é