Goudsche Courant, zaterdag 23 februari 1889

bUd wijst eehter r op dat het ontwerp alleen geriobt is tegsn bedrog in den boterhandel maar dat men eTenseer als er kunstbeter wordt gemaakt ook begonnen ia hnuüaaê te bereiden is dan ook reeds op soortgelijke bepalingen ten aanzien Tao den verkoop van kaas aangedrongen als thans omtrent den verkoop van boter zijn voorgesteld De Begeering meent echter vooralsnog daartoe niet te moeten overgaan omdat nog niet is gebleken dat de handel in dit surrogaat zich op den duur levensvatbaar zal betoonen en allerminst dat hg reeds eenig zins noemenswaardigon omvang haoft verkregen Dit moge zoo zijn tooh zou het blad der Kegeering willen raden mét hot dempen van den put niel te wacht n totdat hel kalf verdronken is Als eenmaal het bedrog zijn gevolgen heeft gehad en de goede naam evenals ile goede prijs van de waar is verloren is bet te laat kost het althans veel moeite en veel tijd om den goeden naam te herwinnen Gelukltig voegt de Kegeering er aan toe dat zij zich voorbehoudt zoodra de wensohelljkheid daarvan blgkt daartoe de noodige voorstellen te doen W66t sUes mogen echter onze kaas en boterbereiders bedenken dat het eerste vereisohte om den goeden naam onzer waar te handhaven of te herwinnen hierin bestnat dat zij ii derdaad door hare hoedanigheid en uitmuntonde bewerking dien naam verdient Anders beteekenen wetten van deze soort niets Eene der schaduwzijde van de zaakwaamemerij werd gisteren in de zitting der rechtbank te s Hage te aanschouwen gegeven Een praotizija uit Leiden had zich te verantwoorden wegens twee gevallen van verduistering Een koopman uit Koudekerk wiens zaken niet bijster goed stonden droeg op aanraden van een zijner kennissen de regeling zijner zaken op aan voornoemden zaaknemer tegen een vooraf bedongen salaris van ƒ 20 De zaakwaarnemer zou beginnen met euccesaieveIgk een aantal crediteuren te betalen en kwam dan af en toe bij zijn lastgever om geld dat ten slotte tot ƒ 250 klom waarvoor de beredderaar der zaken quitantie afgaf Onder die ƒ 260 bevond zich ook geld van de opbrengst van beleende gouden voorwerpen en kostbaarheden die bloedverwanten hadden verstrekt om den koopman te helpen Later toen de zaakwaarnemer steeds nog meer geld ter afdoening van schulden noodig had jrerd hem nog een halsketting ter beleening gegeven waarop hij ƒ 8 ontving Ter terechtzitting bleek dat de man ja eenige schuldeischers had betaald maar in geenendeele tot het bedrag dat hij daarvoor van den schuldenaar had ontvangen alsmede dat hij de ƒ 8 voor het beleenen van den halsketting ten eigen bate had aangewend Desniettamiu trachtte hij bij de rechtbank ingang te doen vinden zijne bewering dat hij het geld wel degelijk voor het doel had aangewend doch dat hij wegens de vele werkzastfhheden reis en verblijfkosten grootere sommen voor zich noodig had die in de ƒ 250 of zooveel minder als z i waren gefourneerd waren begrepen En zoo moest ook de toeeigening van de opbrengst van het beleenen van den ketting opgevat worden Opmerkelijk was ook dat in dit geding geproduceerd werd eene quitantie groot ƒ 250 door beklaagde onderteekend wegens Hij had zich reeds sedert geruimen t jd onder den vloek gevoeld en dit kwelde hem Hij zeide tot mij nik weet dat ik onderworpen moet zijn aan Gods wil Maar waarlijk ik kan mg er niet toe brengen bereid te zijn om verdoemd te worden al ware het ook Zijn wil Ik trachtte zijne gedachten eene andere richting te geven maar het baatte niet Hg kwam telkens op hetzelfde denkbeeld terug Eiken dag kwam hij bij mij Ik kan mij er niet aan onderwerpen om verdoemd te zijn herhaalde hij bij elk bezoek Eindelijk kwam bij met ien gelaat stralende van vreugde Nu heb ik vrede sprak hij Ik heb mij onderworpen Ik gevoel dat als het Gods welbehagen is ik bereid ben verdoemd te zijn Welnu zeide ik dat is iets bepaald personeels Al gij bereid zijt om verdoemd te wezen heb ik er vrede meê En laat mfl n dan raden uwe aandacht aan practische vroomheid te wijden En u raad ik vervolgde professor S zich tot Tom wendende u niet verder te kwellen maar op God te vertrouwen en het onverklaarbare en ondoorgrondelijke over te laten aan Hem wiens wegen onnaspeurlijk zyn Hoe meer Tom er over nadacht des te minder achtte hü zich geschikt om predikant te worden Evenwel was het hem zeer twgfelachtig wat hij behoorde te doen Terwijl hq in deze weifelende Taa den koopman ontrengen gelden c hoon hq zelf volhield eene veel kleinere som te hebben ontvangen De subatituut ofBcier van justitie vorderde schuldigverklaring aan twee feiten van verduistering en veroordeeling van beklaagde tot 6 maanden gevangenisstraf Uitspraak over 8 dogen De verscheping van de goederen van de Mm Aeon op Scheveningsohe bomschniten is geëindigd Thans worden de goederen uit de bark op wagens geladen en naar de haven van Scheveningen gereden waar zij in vrachtschniten worden geladen en door de binnenvaart naar Anutérdam vervoerd Toor elke wagenvracht wordt f 8 76 betaald terwijl voor eene vracht per schuit ƒ 80 wordt gegeven Eene bomschuit van den reeder F de Mos schipper K de Vink beladen met goederen van Ben Amn is bij het binnenkomen te IJmuiden op een due d alve geloopen waardoor drie borden van den boeg zijn ingeduwd Het dronkaard a yl dat in Zwitserland te EUicon aan de Thor ij opgericht staat onder leiding Van prof Forel te Zunch en van den heer Bleuler aU directeur Naby het asyl is eene groote hoeve met gronden ter bewerking door de verpleegden De behandeling berust op lo geheele onthouding van alcoholische dranken 2o verplichten zwaren arbeid en 3o toepassing der hypnotische suggestie De kortste tijd van opneming bedraagt zes maanden de verplegingspeijs is BOO francs per jaar Dronkaards met belangrijke psychische afwijkingen worden niet opgenomen Men zal zich het beruchte raadsbesluit van Smilde tot besnoeiing van de onderwijetractementen herinneren Het werd genomen naar aanleiding van een tekort op de begrooting dat nu tooh gedekt zal worden door eene leening Eerst was echter het denkbeeld geopperd tot verhooging van den hoofdelijken omslag maar zonder stemming eenvou ig ter ziidé geschoven terwijl in het Baadsverslag de volgende pikante gedachtenwisseling voorkomt De heer Sickens zou wel willen voorstellen hij had het heden moigen in de vergadering van Burgemeester en Wethouders vergeten om het tekort gedeeltelijk te dekken door wanneer de Burgemeester die een salaris van J 1000 geniet vrijwillig daarvan ƒ 200 afstond voof 3e gemeente en de Wethouders van hun inkomea ƒ 20 lieten vallen De voorzitter is er tegen omdat hq wel finanoieele middelen bezit maar wanneer een ander hem zou opvolgen in die betrekking en die middelen niet bezat hij van ƒ 800 niet zou kunnen bestaan Aan zijne functie zijn veel moeite en werkzaamheden verbonden De wethouders hebben niet veel te verrichten Wü de heer Sickens vrijwillig ƒ 20 van zijn salaris laten vallen dat is zijn zaak Men heeft echter over eens anders zak niet te beschikken De heer Sickens wil zulks wel als de beide andere heeren met zyn voorslag ook genoegen nemen Daar hij echter geen medewerking vindt wordt de beraadslaging hierover gesloten De burgemeester die geen vijfde deel van zijn salaris wilde afstaan maar er voor stemde dat aan de onderwijzers één vierde van bnnne geringe be stemming was ontmoette hij Pulsifer Het vltt ae belangwekkende ontmoeting tusschen den scherpzinnigen standvastigan man van doorzicht en ondervinding en onervaren student Tom wist even weinig van de geheime drijfveer die de wereld beheerscht zelfzucht als een pasgeboren kind Echter ontbrak het hem niet aan verstand en vlugheid van begrip Maar iemand van zijn karakter komt eerst door ondervinding tot kennis van die verschrikkelyke waarheid Wat trok den rechtsgeleerde zoo tot Tom aan Dit was t hij zag in hem het beeld van hetgeen hij zelf eenmaal geweest was Hij zag het en schrikte er van Hy zag het en werd er door geboeid ja gemagnetiseerd toen hij als een tooverspiegel zich zelven aanschouwde zooala hij vroeger was Hij kon begrijpen wat er verkeerds in zgne opvoeding was geweest Als hij het toezicht over dien jongeling mocht houden zou hij die dwalingen weten te vermijden Hij sprak slechts eenige woorden met hem die echter diep in Tom s ziel drongen Zooals ik gezegd heb het gesprek duurde niet langer dan een kwartier maar het wekte Tom meer op dan iets ooit vermocht had Hij keerde naar de hoogeschool terug en dacht er over na De rechtsgeleerde verloor zijn raooi zooals hq hem beschouwde niet uit het oog Hij bracht mevrouw Castleton een bezoek gelijk bij de docter had gezegd te zullen doen Ik heb zoldiging ontroofd zou worden vormt xaat de twee niet genoemde wethoudera een waardig klaverbbid Cibels Vleesch extract Men deelt ons eenige bijzonderheden mede over veeteelt en verder bedrijf op de iiOiiil e tate in de Braziliaaniche provincie Matto Grosso De Ettate beslaat eene oppervlakte van 846 vierkante mijlen wordt oostelijk begrensd door de rivier de Peraguay en bestaat voor uit vlakte en voor het overige uit Bergland Op deze uitgestrekte bezitting bevindt zich eene veestapel van ongeveer een kwart millioen koppen die elk jaar met ongeveer 30 000 stuks vermeerdert Niet minder dan 600 personen zoogenaamde Vaqueroi houden hierover het opzicht of vangen de voor de slachting bestemde dieren Zij leiden een waar nomadenleven dat zg voor het grootste gedeelte te paard doorbrengen daar de uiigeatrektbeid van het terrein dit noodzakelijk maakt H t is geen gemakkelijk taak om de benoodigde hoeveelheid vee uil deze ontzaglijke weilanden en bosschen te verzamelen en naar het abattoir te dngven Daar gaan verscheidene dagen soms weieene week mede beun Een SOtal Vaquero onder bevel van een hoofdman komen daartoe bijeen op eens vooruit bepaalde plek van pi m 5 mijlen middellijn of ruim 16 mglen in omtrek en jagen aan den buitencirkel begiuiiende alle beesten naar het midden Zoodra dan een 300 of 400tal in een engcren cirkel besloten zjjn wordt door de ruiters eene openinx gevormd in We richting van de sla chtplaats de schuwe dieren trachten daardoor te ontvluchten maar aan alle andere zgden steeds omringd en gevolgd door de tiaqueroi rennen tij onbewuKt hunnen dood tegemoet Bij voor menjchen on dieren noodzakelijke riittpoozon wordt de cirkel weer gesloten en halt gehouden des nachts wordt door de helft van het convooi gewaakt Zoo wordt een troep bijeengebracht in de omheiningen die onmiddellijk aan de fabrieken grenzen Deze omheiningen omsluiten een driehoekig terrein waarvan eene boek door eene deur toegang geeft tot een kleiner terrein genaamd de CtorraJ waarschijnlijk verwant aan het Zuid Afrikaansohe Kraal waarin de laatst opgevangen beesten gevoerd worden om er eenige dagen te blijven terwql de juist verlaten omheining weer voor andere aanvoeren openstaat Uit deze Corral worden de dieren in een kleinere gebracht waarin voor niet meer dan 30 stuk plaats is Da r bevindt zich op eene verhooging de slachter gewapend met eene lasso hij slingert die om de hoorns van het meest nabijzijnde rund werpt die over een katrol en geeft een teeken aan een jongen die buiten de omheining het andere einde van de lasso aan een span muildieren bevestigt Deze hijschen het beest op de kop komt ter hoogte van den slachter die spoedig de laatste formaliteit vervult en het oadavej v t in de handen van een twaalftal andere personen die de verdere bewerkingen verrichten Als de slachting in vallen gang is kon men rekenen dat elke minuut een rund het leven laat gedurende een werkdag die met het oog op het klimaat van s morgens 7 tot des liamiddags 12 1 uur duurt vallen dus 300 fi 400 staks clie onraiddelijk verdere behandeling onderga in zoodat r na niet juist te weten kunnen komen wat er bij dat onderhoud voorviel Ik Steet alleen dat Pijsifer zegevierend vertrok en wat meer is mevrouw Castleton scheen voldaan Dat getuigt wel van zijne overredingskracht Ik geloof echter niet dat mevrouw Castleton de vraag welk vak ten slotte Tom kiezen zou juist beslist achtte omdat hij op het bureau van Pulsifer werkzaam zou zijn De zaakwaarnemer had voorzeker gelijk dat al mocht Tom tot de godgeleerdheid willen besluiten eenige praktische kennis vooraf niet kwaad zou zijn Zoo was de zaak geschikt Tom deed met glan zijn examen en begon na eene aangenamO vacantie zqne juridische studiën xxu Hoewel Bill Holt de hoofdstad zegevierend binnentrad of liever vol moed on zelfvertrouwen had bij een langdurigen en zwaren strijd voordat hij een vasten voet in de fabriek kon krijgen Het personeel in de fabriek was voltallig en meer dan voltallig toen docter Castleton eene plaat voor Bill vroeg En dat niet alleen maar er werden toen juist eenigen afgedankt omdat het slap in den handel was Men kon den docter echter niet weigeren toen hüde moeite nam zulk een gering verzoek te doen en Bill kwam er dus Worit ttrvolfd floop niets anders dan vet vleesch beenderen buiden en afval overblyft Het vet wordt in ontzaglijke ketels omgesmolten het vleesch tot het bekende extract omgewerkt de beenderen tot meel vermalen De huiden worden te drogen gehangen Duizende roofvogels komen er op af om de kleinste stukjes vleesch of vet weg te pikken zonder de huiden zelfs noemenswaard te beschadigen Het afval eindelijk wordt in de rivier geworpen en verstrekt den visschen tot voedsel De velschillende artikelen voor verzending gereed zijnde worden door de eigen booten van de heeren Gebr Cibils naar Montevideo gebracht om van daar hunnen weg voornamelijk naar Europa te vinden In de laatst verschenen aflevering van het T dtchrift voor Geneahmde bespreekt de Groningsche hoogleeraar prof P C Plugge nogmaals de saccharins De schrijjrer licht nader de proeven toe welke hij zelf buiten het lichaam over de spijsvertering storende werking dier stof heeft genomen en herinnert er aan dat deze proeven reeds door eenige ervaringen bij menschen en door enkele proeven op dieren zijn bevestigd Zonder de beteekenis van de uitkomsten dier proeven ten nadeele van de saccharine te wiUen overdrijven meent hü er toch uit te mogen afleiden dat deze stof bij langdurig gebruik en daarvoor zal de saccharine zoo zij de suiker moet vervangen toch in aanmerking komen volstrekt niet een onschadelijk genotmiddel heeten mag In allen evalle is gebleken dat diabetici en personen met zwakke spijsverterings organen het gebruik van die stof zoowel op grond barer digestiestorende werking als omdat zij door hare onaangename bijsmaken den eetlust vermindert dient ontraden te worden De hoogleeraar behandelt ook nader den graad van zoetheid der saccharine een pnnt van bijzonder belang voor den handel waar het haro waarde als surrogaat van suiker betreft De cijfers waarin de verhouding van het zoetmakend vermogen van saccharine tot dat van suiker door viirschiUende proefnemers is uitgedrukt wisselen tusschen 320 prf Stokvis neemt zelfs aan 400 en 129 hij zelf vond dat de saccharine niet meer dan 160 maal zoeter is dan suiker Hij meent dus te mogen aannemen dut bet voordeel hetwelk voor den handel uit de vervanging van belaste suiker door onbelaste saccharine zou voortspruiten lang niet zoo groot mag heeten als men eerst beeft aangenomen Zelfs zou indien het cijfer 130 juist is de hoeveelheid saccharine die noodig is om een kilo suiker a 55 cents te vervangen 60 cents kosten En daarby komt dat de suiker niet alleen genotmiddel maar ook voedingsmiddel is De schr verbaast zidb er over dat de Geneeskundige Kaden terwijl zij zich in 1887 zoo sterk hebbon verklaard tegen het behandelen van bier met salicylzuur in 1888 voor het meerendeel zoo gunstig gestemd bleken ten opzichte der saccharine terwijl er toch zeer groote overeenkomst bestaat tusschen deze beide stoffen zoowel wat de scheikundige samenstelling als wat de gistingwerende werking betreft Ook indien al het bier met salicylzuur werd behandeld wat het geval niet is dan zou het gebruik van die stof in Nederlond nog slechts 4 2 gram per hoofd en per jaar bedragen terwijl indien alle suiker door saccharine werd vervangen het gebruik van die stof in Nederland per hoofd en per jaar 77 gram zou bedragen Prof Plugge verklaart dat men lijne meening verdraait door het voor te stellen als zou hy den minister hebben willen raden het gebruik van saccharine in het belang dergezondheid te verbieden Maar hij blp van oordeel en het verheugt hem dat een paar geneeskundige raden in dienzelfden geest hebben beslist dat de nieuwe zoetigheid van Pahlberg volstrekt niet eene volkomen onschadelijke stof mag heeten en dat men alvorens definitief uitspraak te kunnen doen over den invloed van het langdurig gebruik van saccharine als genotmiddel eerst verder onderzoekingen en grooter ervaring dient af te wachten Van een bekend Engelsoh staatsman wiens gaven als redenaar door een vriend hoog werden opgehemeld zeide een zijner tegenstanders Ja wel een groot redenaar Om te zeggen twee maal twee IS vier zou hij zich als volgt uitdrukken Myne heeren wanneer wü den wensch koesterden of het plan hadden door die rekenkunstige handeling welke ir alle standen in alle kringen des volks on er den naam van vermenigvuldiging bekend is het product te berekenen dat men verkrügt wanneer men de som van twee eenheden met een even groot aantal eenheden vermeerdert dan zouden wü tot de slotsom komen en flc verzeker dit vol vertrouwen en zonder eenige ernstige tegenspraak te verwachten dan zouden wü ik herhaal dit myne heeren door een juiste en goede toepassing der zooeven reeds genoemde rekenkunstige handeling vinden en ik ben bereid voor deze verzekering de geheda Terantwoordelijkheid op ta ta nemen dat het product van twee en twee vier is Boltenlandsch Overziclit Terwyl de meest uit enloopende geruchten over da vermoedelyke oplossing der ministerieels crisis de rondte deden beeft president Carnot een beslf it genomen De president heeft zyn oorspronkelyk plan om een ministerie te doen optreden hetwelk hoofdzakelyk uit gematigde republikeinen bestond toch ten uitvoer gebracht maar het ministerie hetwelk nu tot October de regeering zal aanvaarden onderscheidt zich toch in zoover van het kabinet hetwelk de heer Méline had willen vormen dat althans ook het radicale element daarin is vertegenwoordigd De president minister voorheen ministor van koophandel de beer Tirard is bekend als een vertegenwoordiger der maest verzoenende richting Toen de beer Tirard na den val van het ministerieEouvier de regeering aanvaardde gaf hy meermalenblijken van groote zwakheid President Carnot uad waarlijk geen beMre keuze kunnen doen indiuu hy wilde te kennen geven dat dit ministerie er nietaan zal denken tegen wien ook krachtig op tetreden De taak van het kabinet zal dan ouk uitsluitend zyu de tentoonstelling te doen slagen en een middel te vinden zich tot October te handhai enBehalve de heer Tirard hehooren ook du heeren Constans Kouvier Fallières en de senator Faye totde gematigde republikeineu De heer Kouvierbehoort tot de meest strydlusti e leden van het centrum zoodat de radicalen hem ongaarne aan het hoofd van het kabinet wilden zien optreden iiiaartegen de benoeming van dezen bekwamen financierdie reeds meermalen s lands geldmiddelen metgoed gevolg beheerde tot minister van financiën schynen de radicalen geen bezwaar gehad te hebben De radicale party wordt in het kabinet vertegenwoordigd door de heeren De Preycinet en Yves Quyot Dat althans de rechterzyde dor radicalenzich met het optrrden van dit kabinet beeft vrreenigd blykt uit het feit dat de heer De Freycinetbesloten heeft minister van oorlog te bUjven Immers hoezeer de heer De Freycinet ook op het behouden rijner portefeuille gesteld was toch stelde de voorzichtige Farijsche senator voor zyn deelnemingaan elk nieuw ministerie steeds tot voorwaarde dat ijne politieke vrienden althans bereid zouden zynhet tentoonstellingakabinet te stsunen t Meer dan een nood ministerio kan hot miuisterieTirard niet wezen doch veel ia ten minste voor het oogenblik gewonnen daar bet heet dat de crisis althans een oplossing heeft gevonden Daardoor wordt de bedreiging overbodig der radicalen die in de Kamer het voorstel wilden doen dat de Kamer zich permanent zou verkhtren zoolang de ministerieels crisis niet is opgelost In den Pruisischen landdag is een voorstel ingediend omtrent het opderwys dat nuttiger strekkingheeft dan de eeuwige stryd over den godsdienst opde school Van liberale zyde is het denkbeeld geopperd om den leeftyd te verhoogen waarop het verplichte onderwyfften aanvang moet nemen Het volksonderwijs zou eerst op Sjarigen leeftüd der kinderen een aanvang nemen terwijl op de hoogere instellingen de lljarige leeftyd eene vereischte zyn zou Op dezcfTvjjze wU men voorkomen dat de jeugdige liersonen te zwaar worden ingespannen Vanalle zyden zoowel by conservatieven als ultramontanen vond dit denkbeeld by val zoodat de ministervan onderwys beloofde een onderzoek in te stellenen zich de meening der regeering nog voorbehield Het voorstel ging daarop naar de Commissie voor onderwys Een Manchesterseb dagblad beweert dat de Engelsche regeering voornemens is binnen kort een leening te sluiten ten einde vloot en leger te kunnen vorsterken Daar het zeker is dat militaire hervormingen op til zyn kan dergelijk plan wel bü den minister Goschen zyn opgekomen omdat hy bang is dat verhoogde belastingen ten einde de militaire uitgaven te dekken weinig in den smaak van het publiek zullen vallen In do Italiaansohe Kamer is de stryd over do financieile hervormingen begonnen Van verschillende züden werd verzot aangeteekond tegen het plan van den minister van financiën om de grondbelasting met een tiende te verhoogen Men acht het beter da 9 000 008 lire welke daardoor zouden verkregen worden te vinden door bezuinigingen in Afrika Op grond dezer overwegingen werd dan ook door de oppositie een motie ingediend woarbü het financieel beleid van den heer Perazzi wordt afgekeurd Men herinnert zich de beschuldigingen door bet Iteliaansche Kamerlid géneraal Mattei tegen hot Ministerie van Oorlog ingebracht aangaande misbruiken vèn verschillenden aard waarop deze genoraal op non ietiviteit werd gabraoht BaTMegnaf berichtte dat een motie door de uiterate linkerzyde ingediend tot afkeuring van de handeling van den Ministar Tan Oorlog werd verworpen Deze Minister en ook de premier Crispi verklaarden by de diacussie dat de nonactiefstelling van den generaal niet in verband stond met zyn houding in de Kamer Hattai stemde indertyd togen de buitengewone militaire kredieten maar eenvoudig geschied was om redenen van dienst Ten overvloede verzekerde de Minister van Oorlog dat daarin geenszins een straf moest worden gezien Generaal Mattei nam zelf het woord en drong aan op da benoeming van een parlementaire commissie van enquête om bat geheele beheer von het Departement von Oorlog te onderzoeken aan zulk een commissie zou hy bereid zyn de misbruiken aan te toonen De Minister Crispi twourdde dat de Kegeering geen bezwaar had tegen een onderzoek mits de genoraal aanwees over welke zaken dat zon loepen een onderzoek op onbepaalde beschuldigingen ging niet aan De Ministor van Oorlog keurde de houding van Mattei zeer af en zeide dat hy verplicht was misbruiken waarvan hy kennnis droeg openbaar te maken om don Minister in staal te stellen eventueol schuldigen te straffen Ten sl Jite werd de motie met 171 tegen S2 stemmen verworpfsif Versóheideue leden verlieten de zaal om zich aan de stemming te onttrekken VerïfSfifenjs werd met zitten en opstaan een andere motie aangenomen waarby de Kamer akte nam van de verklaringen der Kegeering In de Indépmdanee Beige vindt m n eenige wetenswaardige byamd erbeden a et Am nieuwen troonopvolger in Oosteuryk en diens beide zoons Het artikel is van de bami van denzelfften sehrüver wiens opstel over de6 rijkskanselier en het Duitsche ryk het vorige aar rtchtmjtig opzien gebaard heeft Gelijk men weet is de t genwoordi e ertgen am van de Habsbnrgsche kroon s keizers jongste broeder aartshertog Karal Ljdewyk Van alle leden der ïeizerlyke famibe moet by het meest naar Rusland overhelloi terwyl hy Sadowa niet vergeten heeft V fiekenil met deze gt zindheid van den aiirtshertog zou de dood van kroonprins Kudolf te Bt rUjn even groot leedwezen als bezorgdheid voor de toekomst gebaard hebben Het is nu de vraag of aartshertog Karel Lodewyk een man van byna zo tig jaar genoeg buigzaamheid van karakter eu zelfbeheersohing zou bezitten om wanneer hy den troon besteeg een voorbeeld nemend aan zyn broeder keizer Frans Jozef uit politieke beweegred Beu zyn persoonlgke gevoelens op te offeren en Sadowa zou kunnen vergeten om het DuitschOostennjlcscbf bondgenootschap te handhaven Maar wyl aartshertog Karol Lodewyk slechts twee jaar onder is dan de keizer en zyn regeering dientengevolge waarschynlyk nimmer van langen duur kan zün scheukt men meer belangstelling aan de beide zoons van aartshertog Karel Lodewyk don aan hem zelven en zyne politieke gevoelens De oudste zyner zoous aartshertog Frans Ferdinand is 26 jaar oud en niet gehuwd Intellectueel moet deze prins weinig te beteekoren hebben Door priesters opgevoed is hy een speeltuig in hun handen hy is zeer vroom en een reactionnair Men heeft zoo weinig han de mogelykheid gejacht dat hy eenmaal de Oostenryksche kroon zou dragen dat men zich weinig bekommerd heeft over zün ontwikkeling In één woord hy moet een zeer onbe duidend man zyn Volgens den sohryver in de Indépendance zyn ds geruchten dat de vader ter wille van dezen zoon afstand zou gedaan hebben van zyn rechten op den troon geheel bezyden de waarheid Wel zouden velen en met name de vrome broeders die over zyn opvoeding waakten gaarne zien dat aartshertog Karel Lodewyk zich terugtrok maar hiertoe schynt het voornemen nog niet te bestaan Wat nu den tweeden toon betreft in vergelüking met hem is de oudste een man van st en hart Aan de grootste schandalen neemt deze veelbelovende vorstelüko spruit deel wiens vermaken en genoegens thuis behooren in den onzedelyksten tüd van het oude Byzantynsobe rijk Hy was het die eenige jaren geleden vergezeld door eenige vrienden te paard in de nabyheid van Weenen een lijkstoet liet stilhouden om lich ongehoorde grappen op kosten der treurenden te veroorloven Dit schandaal gaf aanleiding tot een interpellatie in den rijksraad De prins kocht eenige bravi om waardoor hü d fgevaordigde die het feit in de kamer had medegedeeld wilde laten afrossen De mannen vergisten zich in den persoon en een ander afgevaardigde ontving de klappen Nog tallooze dergelijke daden zyn bekend van dezen afstammeling der Habsburgers Is het wonder dat men in Oostenryk den oprechten wensch koestert noch den eersten noch den tweeden dezer prinsen ooit op den troon te zien Lie ver dan nog aartshertog Karel Lodewük met zyn Kussische sympathieën on clericale gevoelens Bemoedigend zyn de vooruitzichten voor het Oosten