Goudsche Courant, maandag 25 februari 1889

DiDSdag 26 FebroarL N 3850 1880 GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De insendlng van advertentiSn kan geschieden tot óón nor des namiddags an den dag der uitgave E A DIESTELHOHST BILLARD en MEUBELFABRIKANT beveelt zich opnieuw aan tot het LEVEREN van uitsluitend eigibngemaakte alles wat tot het vak hg zich met VER en REPARATIE van behoort Ook belast HUIZlNGEy Daar Nieuwjaar de oudste en beste knechts van wglen den Heer J G BELONJE ook by mg in dienst gekomen zgn ben ik in staat alle leverantiën of reparatiën in den kortst mogeIgken tgd uit te voeren Die verkouden is hale een doos DBOP uit de Blikken Trommel Verkrijgbaar per doos k 40 cents bij é J van der Sanden Markt GOUDA SPOED D DE GROOTE OPHDDIISG IS BEGONlfEH DE ROODE LAARS Daar moet f e gaan kijken Op d@2i lioek op de punt van de Lange Tiendeweg Wegens de dnizende wticbtende Paren Toor het Zomer Ssizoen moet er plaats komen en worden al de Toorbanden SCHOENEN tegen Spotprifxen d Contant OPGERUIMD Gaat zien de laag genoteerde Pryzen Voor soiled werk wordt ingestaan J P HËS8ELS WITTE GOEDERE in HALPLINNEN LINNENen DAMAST Fijne TAFELSTËLLEN worden ZONDER prUsvcrhoogiug i AMEI l ingeweven SCHEIVK en Zn Cl y Boterhamstroop Scheikundig onderzocht door Dr Van HAMEL BOOS fiekrooad Gonden MedaUle ANTWERPEN 1883 Gouden MedaUle AMSTERDAM 1887 2 Here Diploma s en Gouden MedaUle BBOSSEL 1888 Verkrijgbaar a 15 Cts per i Kilo bjj C HJ EI BÜRG Turfmarkt ZLIVERE FRANSCHE WIJNEN De bekende BORDEAUX k f 27 per 48 Flessohen met aooljns franco huis geheel Nederland ook per proef sch kwart en balf anksrs belegen verkrijgbaar Voorts alle UBUEEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proemesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gonda Eenig Depot van Wellens Eoonekamp Elizter openbare Vr jwiiligc Verkooping TA SEN UITERWAAED onder Moordreclit zyude een zeer geschikt terrein roor het opricbten ran een FABRIEK De Notarissen A £ LUIT te Moordrecht en G C FORTOIJN DROOGLEEVERte öotida zjjn Toornemens op Donderdag den 14 Maartl889 des middags ten 12 nnr te Oouda in het Eoffiebais Bakiiokie op d Markt bg reiliog rerhooging en afslag in het openbaar te rerkoopen Eea ÏÏITEHWAAED met daarvoor gelegen ZELLINGK benevens twee perceelen DIJK gelegen onder de gemeente Moordrecht nabg het dorp kadaster Sectie B Nos 1218 1219 1220 1221 1488 en 1489 te zamen groot 2 Hectaren 66 Aren en 20 Centiaren Te aanvaarden hg de betaling der kooppenningen op den 11 APRIL 1889 Openbare Verkooping te GOUDA De Notaris Q C FORTÜIJN DHOOQLBBVEE te Gouda zal op MAANDAG 25 FEBRüABI 1889 des morgens te elf uren in het Koffiehuis Habxoniu san de Marict aldaar in het openhaar doen veilen en onmiddellgk daarna bg afslag verkoopen No 1 Een goèdonderhouden WOONHUIS ERF en TUINTJE loor aan de Earnemelksloot te Gouda wgk B Nr 515 Te aanvaarden 1 Mei 1889 Bet Huis bevat 4 Kamers Keuken en Zolder No 2 Eene WERKPLAATS afeonderlgk staand HUISJE en ERVEN en groot stuk GROND daarnaast als voren wgk K No 514 en 513 Terstond te aanvaarden No 3 Een HUIS met PAKHUIS n ERVEN in den Korten Groenendaal te Gouda wgk I Nr 200 en 201 Te aanvaarden 1 Mei 1S89 No 4 Een HUIS en ERF aan de Karnemelksloot te Gouda wgk B Nr 3l5d No 5 6 en 7 Drie HUIZEN en ERVEN in een Poort achter den Bleekerssingel t Gouda wgk B Nr 233 234 No 8 Een HUIS en ERF aan het Lombardswatertje té Gouda p O Nr 99 No 9 Een HUIS en ERF iu de Vroowensteeg te Gouda wük H Nr 228 £ n No 10 Een HUI n SBI in de Drspiergtraat aan den Raam te Gouda wgk O Nï 230 De perceelen zgn 3 werkditgen vóór den dag der verkooping te bezichtigen Nndere inlicbtiugen eeeft vóorttoemde Notaria FOBTUIJN DRO bLBEVEB te Gouda Woensdag 27 Jetoari des avonds tea 8 uur in bet Gebouw der Sociëteit oi EüNIEv te geven door den Nederlandsebeit Solo violist THEODORE WERNER met medewerking van OLIVER KING Hofpianist van H M de Koningin van JEngeUmd Entree 1 49 0 99 De Notaris Mr I MOLENAAR te Waddinxveen zal bg veiling en afslag op WOENSDAGEN 20 en 27 MAABT 1889 ten elf ure des voormiddags b KOUWENHOVEN aan de Brug te Waddinxvun publiek verkoopen Eeo miEBXMSWIiei en WOOlOiS benevens alles met ERF en GROND bg elkander gelegen nabij de SLUIS aan de NOORDKADE te WaDDINXVEEN aan de rivier de Gouwe plaatselgk gemerkt C 50 51 en 52 Kadastraal groot 2 Aren 76 Centiaren te veilen in 2 percjelen en geeombinesrd af te slaan Betaaldag 1 MEI 1889 Nadere informaiiën geeft Notaria iUOLKNAAR Societeit Ons Qenoegen 6 laatste Abonnemenlr Voorittlling DONDERDAG 28 FEBRUARI 1889 Vereenigde Rotterdamsohe Tooneelisten Optreden van den Heer WILLEM van ZUIJLEli Zenuwachtige Veouweu Blgspel in 3 bedr GEVOLGD DOOK MAITÏÏSDESNOBBEE Tooneelspel in 1 bedr door R FAAS8EN jf Aanvang V uur BV Geti ne bepalingen en prgzen Goud Snelpersdruk van A BRINKMAN 4 Zoon D uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitEondering vui Zon en Feestdi an De prgs per drie maanden is 1 25 franto per post 1 70 Afzouderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 2S Februari 188 Het officieelo bulletin omtrent den toestand van Z M den Koning luidt aldus Da toestand van Z M blgfit minder gunstig en verandert weinig De krachten komen niet bij Hedpü is te a Giareubage overleden Mr Van Osenbruggcn lid ran de 2e Kamer voor Dordrecht Men meldt ons uit s Hage De Tweede Kamer ii bgeen geroepen tegen 5 Maart Onder de Nederlandscho inzenders op de a st Wereldtentoonstelling te Pargs komen voor de hb Knoors n Co alhier en J van der Breggen Azn te Waddingsveen Woensdag avond hield do vereeniging de Werhftm te Waddinxveen hant jaarl lciohe aigemeene vergaaering Deze vereeniging waarvan het doel is wekeIgksche uitkeeringen te doen aan werklieden die wegens ziekte niet kiuinen werken telt volgens bet verslag van het zesde boekjaar thaiis IIS leden Men had een voordeelig saldo over het afgeloopen jaar van omstreeks 276 en dit gevoegd bij net voordeelig saldo van het einde des vangen jaars maakte eene som van ruim 1435 Aiin 35 personen zgn in het afgeloopen jaar uitkeeringen gedaan afwisselende van ƒ 40 tot 1 50 Het geld is belegd in de spaarbank van de Maatschappij tot nut van t algemeen te Gouda Ann bijdragon van donateurs kwam in het afgeloopen jaar omstreeks ƒ SO in Door het goede beheer eo door aigemeene deelneming bloeit deze vereeniging thans zeer De ff erhaan zal dan nint FEVILLETOIV UIT VERRE GEWESTEN JVaar iet Eagehcli XXII 36 Intusschen werd de jongeling wiens plaats Bill vervulde niet beter De doctor schroef hem eene zeereis voor Het gevolg was dat liij zgne betrekking bij Josiat Abijott er aan gnf en het land verliet om zijn leven te behouden BUI zeide niets maar werkte des te ijveriger Ik heb do ware reden van Bill Holt s komst te New York nog niet vermeld Virginia Hnndall Daar hebt gij het geheim vnn Bill Holt Hij beminde dit meisje met al do kracht on hevigheid van zijn karakter Zelfs de onverachilligheid van Virginia strekt sloohts om haar slaaf doa to vaster aan haar te klmstoren Hij bomindo haar toon hg nog maar een kind was toen zou hij hare slede hebben getrokken totdat hij er bij neerviel en nu zou hij bereid zijn zich voor haar in stukkon te laten scheuren Virginia kwam het eerst in do stad BiU volgde Niemand wist van hot geheim dat den lozer nu is medegedeeld Haar te verwerven dat was t waarnaar hij streefde hg het schoolo geraamte zooals Harry Ellsworth hem placht te noemen Zij ontmoetten elkander slechts zelden alleen nuttig werkzaam blijven voor werklieden die door ziekte worden getroffen maar zg zal tevens zich een niet onaanzienlijk reservefonds vormen Vereenigingen als de hier genoemde door gegoede ingezetenen gesteund zgn inderdaad uitstekend Morgen 26 Februari komen de Staten der Provinciën in buitengewone vergadering bijeen om volgens art 4 der Frov wet te worden gehoord over bet reeds veelbesproken ontwerp der Begoering tot wgziging van de districtstabel volgens welke de leden der Staten worden gekoten Behalve de reeds aangevoerde bezwaren staan de Staten voor een moeilijkheid van wtttelgke aard Immers zooaU uit do toelichting der Bfgeering bigkt wil zij niet enkel de distmten veranderen maar ook het aantal te kiezen leden vermeerderen Nu is het aantal leden waaruit in elke Provincie de Staten bestaan vastgesteld bij rt 2 der Prov wet Dot artiiel bataat Jiog er it zelfs geen ontwerp aankangig om het te wgs en het daar genoemd asntal leden te vergrooton veel Binder is zulk een verandering reeds door do wet voorgeschreven Toch worden Frov Staten gehoord over eon voorstel waarbg wordt aangenomen dat art 2 is veranderd I Moet niet aorst vaststaan hoeveel leden er zgn te kiezen Dan toch eerst kan men nagaan hoe de indeeling in distncten behoort te zijn dat hangt in de eerste plaats af van het getal te kiezen leden Do vraag die morgen aan de Staten wordt voorgelegd H du voorbarig Zij komt eigenlijk eerst te pas als vooraf art 2 dor Prov wet is veranderd Wg zijn zeer benieuwd naar hetgeen de verschillende Staten iu hun adviezen over dit wettelijk bezwaar zullen oordeelen Haitdbl De hoer Theod Werner die hier Woensdag a st Bill waagde het niet Virginia op to zoeken maar hiij zag naar haar uit tevreden als hij slechts een zweem van haar to zien kon krijgen Op zekeren dag vroeg in den ochtend ontmoette hij Virginia Randall in een betrekkelijk afgelegen gedeelte van do stad Zg was om eene kleine huishoudelijke Iwodschap uitgegaan en wilde niet gaarne door iemand die zij kende gezien worden Bill kou do verzoeking niet wecrsta m van haar aan te sproken Dit Ijeviel Virginia volstrekt niet Zij behandeldo hem werkelijk lomp in strgd met bare gewone vriendelijkheid Ditmaal word BiU sentimenteel Herinnert gij u wel zeide hg hoe ik ii in ingne slede den heuvel heb opgetrokken Virginia was geraakt Kon zij zich herinnoren wat ur gebeurd was voordat zij spreken kon BUI voerde bewgsgronden aan Virginia hield vol En hebt gg den dag vergoten toen Charley Graves wegliep on n in de sneeuw liet staan riep Bill uit Ik weet niot wat gij Ixjdoelt zeide juffrouw Randall Dit bodoel ik hornam BUI toornig Toon niemand anders zich om u bekommerde waart gij zeer blij dat ik voor u zorgde Dat kan wol wezen sprak de jonge dame hierop kool dk had u zeker liever bij mij dan niemand Denkt gg mg nu zoo te kunnen behandelen riep Bill heftig uit ADVBBTBNTIBN worden geplaatst van 1 5 regels li 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsroimte Bovendien wenden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt met don hoer Oliver King optreedt heeft Vrijdagavond te Amsterdam een concert gegeven waarover de heor Dan de Lange in het NieuK r d Dag o a het volgende schrijft Sedert oenige jaren had de heer Werner zich hier ter stede niet doen hoeren hij heefl in dien tijd herhaaldelgk knostreisen gemaakt in het Britsche Eijk en geniet daar een reputatie als virtuoos In zgn geheele optreden in zijne persoon en in zijn spel kan men opmerken dat thans deze violist zijne studiën ook voor het publiek geëindigd heeft en dat hg met zelfbevnstzgn aan zijn hoorders te genieten geeft wat moeder natuur hem heeft geschonken En moeder natuur heeft hem niet weinig geschonken want Werner heeft een voortreffelgken rechterarm en een ToortrefTelgke linkerhand Aan belangstelling ontbrak het hem niet met veel warmte werden zijn voordrachten toagejuicht en na elk optreden moest Werner ten tweeden male op het orkeat versohijoen Met genoegen merkte ik dij dozen virtuoos op dat hij iets bezit wat men joo aak bij mtm dÓHandsshe wte tt ift t jl zelfvertrouwen Werner treedt op met het besef dat hij aan zijn hoorders iets heeft te zeggen hg begint niet met excuus te vragen dat hg daar staat Zoo moet het zijn Nu mag de een honderd de ander duizend percent talent bezitten dit doet niets ter zake Of wel men heeft iets te zeggen of men doet beter met thuis te blijven De heer Olivier King trad als componist op met eene Sonate voor piano on viool met een Legende en Barcarolle voor piano In de sonate zoowel als als in de legende kon men opmerken dat men te doen heeft met een begaafd en zeer goed ontwikkeld musicus Vooral in hot eerste deel der sonate is do motiifbewerking zeer te loven Ook het modulatorisch element verdient afzonderlijke vermelding In het middengedeelte merkte ik eveneens menig goed gelukt détail op Het laatste deel is m is een Zeker denk ik dat beaamde Virginia lachend Als ik weer een heuvel opgetrokken moest worden en er niemand anders was om het to doen zou ik mij wo r door ii laten trekken Zoudt gij dat zoudt gg dat krijschte Bill Zeker zou ik waarom niet Gooden morgen mgnheer Holt Zij sloeg den hoek om on liet hora staan tandeknursonde vlsn woede Niettemin beminde BUI haar des te sterker juist om die behandeling Er lag voor zijn heftig karakter iets boeiends in dat do vlam nog moor aanblies XXIII Het probleraa des levens bestaat niot in de toekomst maar in hot tegenwoordige De groote verborgenJieid ligt niot in het hiernamaals maar vlak voor de hand Wat hiernamaals komt is eene voortzetting een onvermijdelijk gevolg Wg weten niets van de grens t is oen nog niet ontdekt land Hoe komt dat Omdat onwetendheid den weg verduistert Over het tegenwoordige moeten wij ona bokommoron Van het vorledene zoggen wij Laat de doodon hunne doodon begraven Van wat komen zal Laat de toekomst uit zichzelf verrijzen Hier op narde wordt hot mysterie gespeeld Beschouw het probleem De vermaken na te jagen en niet zelfzuchtig te worden het geld lief to hebben zonder tot schranpzucht te vervallen zinnelijke genietingen to smaken zonder te verdierlijkon macht r