Goudsche Courant, dinsdag 26 februari 1889

wuuiig t Te l naar buitsa in Tergelijk met da tvM Vnige deolen Allerliefst is Toor het tweede thema Tsn het eerste deel en van dit motief wordt op gelukkige wijte partij getrokken by de doorwerking Se legende beriel mij eveneens zeer goed het stuk is ten minste evenzeer als de sonate een bewqs TOOT de begaafdheid Tan dezen componist tJit den staat der kinderen tusschen de tes en twaalf jaar dia in da gemeente Oudewater in het Torigs jaar geene der daar bestaande scholen bezochten blqkt dat dit aantal 89 bedraagt Een arm naaistertje te Parys is onlangs op zonderlinge wijze aan een half millioen franca gekomen Een oud man een rijke zonderling wist zich als tramconduoteur te doen aannemen Hij maakte er toen een gewoonte van de vrouwen en meisjes die hem geld te wisselen gaven telkens iet te veel terug te geven en merkte eerst met ergenis en weldra met bitteren spot op hoe allen het geld aannamen en de meeste bet natelden maar het rustig in baar zak staken zonder te denken aan den armen conducteur die van drie firancs daags moeilijk een kwar e kan missen Eindelijk was er een arm naaistertje dat hem den halven franc teruggaf met de opmerking Conducteur gij geeft mij teveel terug De conducteur dankte irformeerde naar de woonplaats van het meisje en vermaakte haar zijn half ipillioen francs dezer dagen is hij overleden en het meisje in kennis gesteld van den door eerlijkheid verworven schat Aan het Bagilad e Nederl is door eenige industriéelen uit do omstreken van Eindhoven een schrijven gezonden over den aldaar heerschenden winkeldwang Aan de meedeelingen in dat schrijven gedaan onüeenon wij het volgende Vele misbruiken zeggen deze inzenders zullen thans reeds der Begeering bekend zijn immers in een circulaire in de tweede helft van 88 rondgezonden vroeg zij de gemeentebesturen inlichting nopens de wijze waarop het werkloon werd uitbetaald en of er ook gedwongen winkelnering bestond De maatregel was goed gekozen en het antwoord van allen wie zal er aan twijfelen zal ook wel oprecht geweest znn Verscheideije dns uit onze omgeving zullen medegedeeld hebben dat de gedwongen winkelnering hier schier algemeen is Men zal medegedeeld hebben dat de werkman vaak gedwongen is het overgroot gedeelte van zijn verdiende loon in winkelwaren op te halen en dat hij die zulks niet doet geen werk of althans slecht werk knjgt Men zal niet verzwegen hebben dat do diverse koopwarSn onder die omstandigheden verkocht vaak te hoog berekend worden on dat het buiten kijf is dat het den werknnn veel voordeeliger ware zoo hij vryheid had het tonoodigdo te koopen waar hij rerkoos Men zal er op gewezen hebben dat de fabrikanten die er geen winkel op na honden dikwerf een meesterknecht hebben die er wel een heeft en alzoo de dwang dezelfde blijft zoo niet erger Men zal zeer zeker de geldafperserij kenbaar gemaakt hebbon die sommige meesterknechts gewetenloos op den werkman uitoefenen men zal hebben aangehaald dat de linnen en pellenwever o a soms gedwongen is hot derde ja soms de helft van het uit te oefenen zonder een dwingeland te zijn door het bezit van geld zich een altijddurend feestgenot bereid te zien dat alles in zich sluit wat de zinnen streelt schoonheid zang en fans gedurig nieuwe tooneelen een telkens afwisselend landschap boeken kunsten aangenaam gezelschap alles tezamen genomen tot ééa groot middel om de mensohelijke ziel tot enkel genieten te verlokken en dan zelfverloochening genoeg te bezitten om deze sterke verzoeking te wedorstaan Of tot de diepste armoede t zinken en eerlijk te blijven van de menschen smaad te verduren en lijn toom te bedwingen de onwaardigen tot aanzien verheven hunne zonen en dochteren in weelde en overvloed te zien en niet afgnnstigstez jn zwaar te werken alleen om zich en de zijnen in het levon te honden en niet te morren honger te hebben te midden van den overvloed dezer wereld en geen misdaad te begaan eindelijk noder te liggen en ta sterven zonder zijn medemensoh te vloeken of zgn schepper te smaden Of beide uitersten vermijdende mot ijver zyne dagelyksohe werkzaamheden ta verrichten en onboloedeld te blijven ta arbeiden voor de spijze die vergaat en den waren rqkdom te vergaftron een nuttig krachtig deel van het menschdom uit ta maken en te gevoelen dat hier ons vaderland niet is overal waar men gaat het booze en goede In zgn hart om te dragen en zich te verblijden in bet goede dat te genieten valt Terdiende loon den mMitetbiesbt ter haad te stellen hetzq osadat deze laatste zulks eerst bedongen had toen hij het ta weven stuk overhandigde hetzij omdat de werkman er van overtuigd is dat zoo hij zulks niet doet h j gaen werk meer zal ontvangen I Dit alle z n feiten die hier in onze arbeiderswereld van algemeene bekendheid zijn en welker bestaan geen enkel raohtschtschapan burger zal billijken Maar er heorscht hier nog een ander euvel een andere gedwongen winkelnering die o i even laakbaar is Vele burgemeesters ta platten lande zqn tevens winkelier en dat zulk een winkel bij uitstek upsdwongon nering verwekt zal niemand ons tegenspreken Immers waar moet do werkman ter markte gaan die voor rekening der gemeente arbeidt Natuurlijk bij den burgemeester winkelier Hoe wordt op sommige plaatsen t geld uitgekeerd dat het armbestuur wekelyks aan haar bedeelden toekent In specie Neen in winkelwaren uit s burgemeesters alles behelzende winkel Het ligt voor de hand dat die gecombineerde affaire van burgem winkelier winstgevend is maar wij vragen op kosten van wie P Natuurlijk staat zoo n zaak niet op naam van den Edel Achtbaren Heer zij staat op dien des zoons of der dochter maar zij wordt toch in s Burgemeesters huis uitgeoefend I Het doel heiligt de middelen Hier mankt een industrieel van de nabijheid der grenzen gebruik om zijn werkloon in Belgische centen uit te betalen tot nadeel en last der geheele bevolking en te z nen eigen bate dfór is het een hoofd der school die van zgn positie gebruik maakt om met succes zaken te drijven of voor zijn rekening te doon dryven SLortom gedwonijen nering overal waar men de oogen wendt een nering die door het prestige des eigenaars beschut niet meer haar prijzen naar oene loyale concurrentie behoeft te regelen alles ten koste der arbeidende en minvermogende klasse I Wg zgn overtuigd zoo besluiten deze inzenders jdat een wet die elke overtreding iedere ontduiking onmogelgk maakt een hersenschim is maar zou niets toch aan den heden bestaanden toestand eenige verbetering kunnen aanbrengen In het Amerikaansche dorp Pressor Nebraska heeft onlangs een troep van vijftig vrouwen bgna allen eerzame huismoeders eeu aanval gedaan op een kroeg en speelhuis waar hara mannen tijd en geld zoek brachten Zij bombardsetden de venstort met brokken steenkool welke zij in hare voorschoten meebrachten en toen do mannen in het gevoel van hunne schuld door do achterdeur gevlucht waren drongen de verwoede vrouwen da herberg binnen sloegen de speeltafels aan stukken en goten de vaten sterken drank ledig in de naburige beek Boltenlandsch Overzicht Nn het fransohe ministerie compleet is heeft het zich gehaast zijne intrede ta doen in de kamers In de beide Kamers werd een ministerieele verklaring voorgelezen Het ministerie ontveinst zich de moeilijkheden van den toestand niet De tegenwoordige wetgevende vergadering heeft nog in tweeërlei opzicht eene belangrijke tsak te vervullen namelgk de begrooting voor 189Q vaststellen en door eene XXIV Tom Gastleton woont bg Pnlsifer en is klerk op diens bureau Welke eene verandering voor den jongeling Plotseling en scherp is de overgang uit de klassieke draven verplaatst te worden op hot prozmsch gebied vanj het bureau in Nassaustreot waar Horace Pulsifer qon schepter zwaait Dasr werden belangrijke zaken gedaan Pulsifer had drie compagnons van welke de een al het procureurswerk op zich nam de tweede oen uitmuntend notaris was terwgl de decde het werk buiten sbnis deed Dezo drie hadden elk een gelgk aandeel in de kolossale winsten van de firma en waren er trijfech op daartoe te bohooren Maar slechts de nSm van het voomaamsto lid prgkte aan de deur dat was eene gril van Horace Pulsifer Behalve deze drie compagnons waren er nog ten minste oen half dozgn klerken Sommigen hunner waren studenten in de rechtsgeleerdheid andere slechts gewone copiisten Eene reeks van vertrekken werd door db firma gebruikt Ieder compagnon had zijn eigen kantoor zoodat wfen men ook wilde raadplegen men dit ongestoord kon doen Eene groote kamer was voor do klerken Rechts nadat men versoheidüne deuren was doorgegaan en bijna het einde van het gebouw had bereikt kwam men aan het Sanctum Sanctorum van den groeten rechtsgeleerde Het was eens raima kamer rondom roorzien vsn plan in ruimen lin Terdnagzame en beleidvolle politiek het slagen der wereldtentoonstelling verzekeren De regeering rekent er op dat de in behandeling zijnde legerwet naar behooren zal worden afgedaan De voornaamste taak van het ministerie zal zgn voor alle Topublikeinen aan gemeensohappelijken grondslag te vinden om daarop aan stelsel van vrede en vooruitgang te bonwan en ta bevestigen Al zijne pogingen znllen tot doel hebben bet lf nd in de gelegenheid ta stellen in een tijdvak vVh kalmte zijne wenschen te doen kennen Men kan staat maken op da waakzaamheid der regeering die als oen streng rechter het oog zal houden op alle fouten en zwakheden en alle maatregelen nemen zal om de wettelijke orde te verzekeren en alle oproerige aanslagen te verijdelen Nadat de heer Tirard in de Ksmer van afgavaardigden deze ministerieele verklaring bad voorgelezen heeft de minister van financiën de heer Bouvier aan de Kamer medegedeeld dat hg da begrooting voor 1890 gelijk zijn voorganger de heer Peytral die had ontworpen overneemt met het enkele voorbehoud wat de middelen aangaat om in de uitgaven van het buitengewone budget te voorzien De Kamer heeft besloten de reeds meer dan eene maand aanhangige interpellatie van den heer Andriaux over den toestand in Tongkin aanstaanden Donderdag aan de orde te stellen In den Senaat is de ministerieele verklaring voorgelezen door den heer Thérenet minister van justitie Zelden is een kabinet door bladen van alle richtingen zoo ongunstig en koel ontvangen Slocht enkele gematigde republikeinschc couranten hebben eenige woorden van waardeering voor dit tentoonstellingsministerie Generaal Boulanger verklaart in een der bladen dat president Camot na dit Kabinet ta hebben benoemd niet beter kan doen dan vrijwillig het Elysée te ontruimen Krachtiger dan ooit zullen de Boulangisten en hun bondgenooten den eisch van herziening te herhalen Verlaat de president niet vrijwillig het Elysée dan zal hg door de roationale partij weldra daartoe worden gedwongen Aan ervaring ontbreekt het den leden van dit zwakke Kabinet zeker niet want de meeste ministers zijn reeds een of meermalen minister geweest Alleen de hoeren Thévenet een advocaat van middelbaren leeftijd uit Lyon de bekende radicale staathuishoudkundige ïves Guyot en admiraal Jaurè hebben nooit aan de groene tafel gezeten Van da overige der negen ministers traden de heeren Tirard Bouvier en Pallière reeds eenmaal en de hear De Freycinet driemaal als minister president op terwijl de heeren Constans en Eaya reeds ministers van binnenlandsche zaken zijn geweest Het ministerie is nn aldus samengesteld Tirard handel Constans binnenlandsche zaken Bouvier financiën Spuiter buiteulandsche zeken Thévenet justitie De Pallières onderwgs Faye openbare werken Da Freycinet oorlog Jaurés marine De aanneming van art 14 van de legerwet in het Hongaarsche Lagerhuis geschiedde met een zeer groote meerderheid slechts een deel der oppositie stemde tegen Voor de stemming hield de premier Tisza een met daverende geestdrift begroete rede tegen graaf Apponaji Tisza verklaarde dat deze zijn aftreden niet moest verlangen zonder aan te geven door wien hij vervangen moest worden het parlementarisme werd niet bevorderd maar gedood wan ken met boeken bijna tot a in do zoldering opgestapeld Eene groote tafel stond in het midden van het vertrek en daarbg een groote armstoel Aan de eene zgde gaf eene deur toegang tot eene kleine spreekkamer Die werd slechts gebruikt in bijzondere gevallen en diende alleen voor zeer geheime beraadslagingen Geheel anders dan zoo vale andere voorname kantoren van dien aard hadden deze vertrekken ovenmin een stoflig als een morsig aanzien Spinnewebben werden er niet gedoogd en bet schilderwerk moest er ook helder uitzien Niet dat het een glans van nieuwheid had geenszins Maar de kamers waren altijd behoorlijk aangeveegd de wanden schoongemaakt en meubels waren stevig en alles was goed onderhouden Bij het binnentreden reads gevoelde man dat bier ontzettend veel hoofdwerk werd verricht Hoe geheimzinnig was die eene klerk bezig hoe deftig een ander hoe peinzend scheen een derde hoa haastig schreef een vierde terwijl ieder op zichzelf in deze verschillende werkzaamheden iets van zijn eigen karakter aan den dag logde dat voorzeker ook met dan aard zijner werkzaamheden overeenkwam Een gerimpeld oud man met oen glimmend kaal hoofd en eene groote bril met stalen monteersel op den neus zit in een hoek Zijne hand beeft als hü het papier gUdetrgk en de pen opvat naei men da Begeering door da meerderheid verloochende hg Tisza kwam als veteraan op tegen de theorie dat de Begeering door ds minderheid en door demonstraties kan verplicht worden heen te pan In Bumenië neemt ie crisis een loop dia der regeering niet veel goeds belooft Voor eenige dagen werd het voorstel der Busaisch gezinde partij d vorigen ministerpresident Bratiano in staat van beschuldiging te stellen met 80 tegen 79 verworpen Sedert dit besluit ontstond verdeeldheid in de partij welke de regeering steunde zoodat de oppositie hsar kans schoon ziende den aanval herhaalde Weer werd een voorstel ingediend om den heer Bratiano te vervolgen en nu werd dit met 101 tegen 47 stemmen aangenomen Een commissie van zes laden van wie de meesten tot Bratiano s tegenstanders behooren is tevens benoemd om de zes punten van besohnldiging te onderzoeken en daarover rapport uit te brengen Daar de geheele aanval slechts gericht is tegen bet tegenwoordige ministerie Carp Bosetti verwacht men dat de koning tot ontbinding der Kamer zal overgaan Voor koning Karel die alles behalve Bussischgezind is moet dit gelukken van dezen tweeden aanval bijzonder onaangenaam zgn daar de koning onlangs den heer Bratiano per telegram gelukwenschte met den uitslag der eerste stemming en de inhoud daarvan door de dagbladen werd medegedeeld Gelijk men zich herinnert is de vrij j adc Atchiooff voor eenigen tijd met zijn expooitie aan de kust der Boode zee geland De Fransche consul had hem verboden zich met zijn gewapende volgelingen op Fransoh grondgebied te vertoonen De Sus heeft dit verbod in den wind geslagen en Sagalla in da Tadschoersbaai bezet Aan den eisch van den consul te Obock om het Fransche gebied te verlaten weigerde Atchinoff niet alleen te gehoorzamen mOar heesch bovendien de Bussische vlag en beweerde dat hij het recht had in Sagalla te big ven Door de regeering te Parijs gemachtigd den lastigen Bus met geweld te verwijderen bombardeerde admiraal OUy Sagalla waarbij ijf Bussen werden gewond terwijl de overigen ook Atchinoff naar Obock zijn overgebracht Da Fransche regeering beroept zich op da Terklaringen door haar ontvangen van don heer Kotzebue gedurende de afwezigheid van den gezant Mohrenhaim vertegenwoordiger der Bussische regeering te Parijs an van Von Giers dat het Bussiseh gouvernement niet het minsta belang stelde in da onderneming Atchinoff die zich met geenerlai recht op het Petersburgsch kabinet kon beroepen Brieven uit de Hoofdstad Al uwe lezers kannen da watonterpretatie van dan heer Haspelstok den afgevaardigde uit de Kerkstraat van Stellandgk die beweerde dat de bekende in de Grondwet voorgeschreven zuiveringseed voor leden der Tweede Kamer niet belemmerde dat zijn neef de houtenbeenfabrikant toch lid werd ondanks het feit dat hij hem Haspelstok een houten been had beloofd Immers de Grondwet spreekt van belaft en geschenkm en neef had maar éen belofte gegeven Ik dacht deze waak aan dit geval toen onze Gemeenteraad twee nieuwe artikelen in de eindelooze reeks onzer politieTerordeningen opnam welke twee artikelen om goed toegepast te worden verkeerd geïnterpreteerd mootan wonlen Het onderwerp t welk zg behandelen is van uiterst teoderen aard Zij raken toch de prostitutie gelgk zij zich in het openbaar vertoont en willen trachten de schandalen te voorkomen welke in sommige dealen van onze goede stad niet zeldzaam waren Voornamelijk was dit het geval in de Nas da Warmoesstraat en daaraangelegen straten en stegen Aan het eind der Warmoesstrant met Zeedijk O Z Armsteeg Oudekerksplein O Z Voorburgwal huist ongetwijfeld het gemeenste en gevaarlijkste deel der Amsterdamsche bevolking Daar tieren debordeelen danshuizen tapperijen bierhuisjes allerweligst daar leeft de vlottende bevolking van ontslagen boeven slenteraars bedelaars en allerlichtste vrouwen daar is het dat da politie het eerst gaat snuffelen naar ds bedrijver van menigen diefstal d r ook dat menig vreemdeling die onbezonnen genoeg is zich ar te laten meetronen van zg n geld beroofd wordt en desnoods nog mishandeld wordt op den koop toe Oprecht bekend ik zou mg büv s avonds niet gaarne zonder politiegeleido do D Z Armsteeg in wagen uit vrees van minder aangename herinneringen aan een dorgelijken gang ta behouden Des avonds gaat het in die buurten natuurlijk het lavandigst en het ongebondanst toe De nachtvogels Is Klikspaan zeggen zou komen uit loopen uea n wear ilpan en fluiten om da taudooht der voorbijgangers tot zich te trekken of wel zij tikken tegen t vensterglas als riepen zij Kom binnen l Zoolang dit alles zich nu bepaalt tot die Etegan en straten welke als t wara haar alleen toebehooren waar gaen fhtsoenlijk manseh komt of woont daar is dit alles nog minder wie er niet wezen wil houda e zich verre van Doch het spreekt van zelve dat dia giripnien niet zoo scherp ta trekken zijn en in het bixonder in de Warmoesstraat leven een aantal burgers wien dit ongebonden gedrag eeu gruwel is Zij worden er dagelijks in hun kieschheidagevoel door gekwetst en het is daarom dat zij zich onlangs tot den Gemeenteraad gewend hebben met verzoek maatregelen te willen beramen ten einde dergelijke verstoring van de openbare orde en zedelijkheid ta verhinderen Dit adres werd nu in handen gesteld van de Commissie voor de strafbepalingen ten einde te overwegen in hoeverre het noodig was de politieverordening ta wijzigen of aan te vullen Dat nu was zoo heel gemakkelijk niet Immers in onze hoofdstad is de prostitutie als zoodanig nooit officieel erkend men heeft hier geene keuring of inschrijving der publieke vrouwen wat dan ook volgens do geneeskundigen ten gevolge heeft dat nergens de ziekten welke aan de godin der schoonheid haar naam ontleenen zoo verspreid zyn als in Amsterdam Dochjaat ik mij niet wagen op het moerassig terrein waar de vereeniging tot afschaffing van dat toezicht haar kamp heeft opgeslagen en me houden aan mijn onderwerp Dit ontbreken van een officieel merkteeken der prostita maakte zooals ik zei de omschrijving van de handelingen welke men wilde voorkomen zeer moeilijk en het eind was dst er eene bepaling aan den Baad werd voorgelegd waarbij n vrouwen wordt verboden la om op de stoepen of in de deuren van zeker soort van huizen tapperijen bierhuizen of andere voor het publiek toegankelijke huizen waar men gehtgen zet post te vatten of zich binnen die inrichting bevindende door eenigerlei handeling of vertooning de aandacht tot zich te trekken 2e om op den openbaren weg voor of in de nabgneid der onder I genoemde inrichtingen of op de hoeken van straten of stegen waarin dergelijke inrichtingen zgn gevestigd stil te staan of zich aldaar heen en weer te bewegen nadat haar door een ambenaar of beambte der politie gelast zal zijn zich te verwijderen Wien uwer lezers ontgaat het dat deze bepalingen in haar algemeenheid door een agent die ze letterlijk opvat allerzonderlingst kunnen toegepast worden Neem het geval dat ge wat in Amsterdam lang niet buitengewoon is met uw dames U neerzet in een koffiehuis bi het raam en daar een uwer gezellinnen door het vaststrikken of rechtzetten van haar hoed de aandacht van een voorbijganger of gangster tot zich trekt Wie zal dan ontkennen dat een ijverig politiedienaar het rocït zou hebben rocesvorbaal tegen haar op te maken Zij toch evindt zich in een voor het publiek toegankelijk huis waar men gehtgen zet ze verricht eene handeling en trekt daardoor de aandacht tot zich Of wel het is zomer en gn wilt U met uwe dames neerzetten op de toep vsn een der koffiohuizen waar men sldus s avonds een luchtje kan scheppen Maar het is er vol ge moet wachten op plaats en terwijl gij nu zelf rondloopt om stoelen te halen blijven uw dames op U staan wachten Wat doen zij anders dan post vatten op de stoep of in de deur vsn zulk eon bier of koffiehuis Wat anders verrichten zij dan eene handeling die volgens die bepaling verboden is En is het in overeenstemming mat eene juiste opvatting van het strafrecht om iets strafbaar te stellen wat de bedrijver of bedrijfster niet zelf in hare macht heeft nl de aandacht trekken Dit toch is eene handeling welke meer afhangt van den persoon die aandacht toont dan van haar of hem die deze tot zich trokt Deze laatste kan door schoonheid bevalligheid door eene weinig beteekenende volstrekt niet daarop gerichte handeling immers de aandacht van een nauwlettend mensch trekken t is mij gebeurd dat ik in schouwburg of concertzaal het oog onafgebroken gericht hield op eene dame die haar hacdschoes voortdurend in orde bracht zonder daarbij b minst aan mij te denken of zelfs te raden dat men op haar lette Het slot van de eerste bepaling had dan ook moeten luiden de aandacht loekt tot zich te trekken of de aandacht optettelifk tot zich te trekken Bij het behandelen van deze bepalingen in de jongste zitting van onzen Baad heeft het dan ook niet aan verzet ontbroken Eeu der leden merkte terecht op dat feitelijk werd gesproken van een zeker soort van vrouwen t Welk elders niet officieel erkend werd en da vaagheid dor bepalingen gaf anderen leden aanleiding tot vrees voor onhandigheden van de zg do der politie De ontwerpers verdedigden ze mat de opmerking dat men ze voor de goede orde noodig had en bij da toapasaing ar van de agenten zeker zouden toonen ta begrijpen tegen wie zij eigenlijk gericht zijn Het is te ht n dat dit gebeuren zal en da beambten zich niet ta veel zullen houden aan do letter van da bepaling I Trouwens zg znllen wd Tan die letter niet zoo nauwkeurig kennis nemen Toen ik ü onlangs over de uitspanningsgelegenheden in Amsterdam onderhield maakte ik daarbij ook gewag van het Concertgebouw en zg n voortreffelgk orkest Tot nu toe waren do uitvoeringen daarvan slechts voor leden of voor niet ledem tegen een toegangsprijs van 2 S0 toegankelijk Zaterdagavond 11 heeft het bestuur nu eene proeve genomen met een volksconcert voor ƒ 0 50 entree waarop Bosmens Tibbe en mej Kempees in pUats van den heer Bogmans die door ziskte verhinderd was als solisten optraden De liederen welke mej Kempees die daarbij hier in het publiek debuteerde zong waren Hollandsch het programma voor bet overige nogal klassiek Desniettemin was het publiek met de uitvoering zeer ingenomen en wanneer dezo volksconcerton nog meer bekend zijn zullen ze ongetwijfeld nog drukker bezocht worden Het is in ieder geval prijzenswaardig dat men ook de minder bedeelden in staat stelt goede kunst te genieten Eu dat da uitvoeringen van dit orkest zeer hoog staan zich door merkwaardige eenheid en fijnheid van schakeering onderscheiden heb ik gisteravond opnieuw bemerkt bij de uitvoering van de derde Sinfonie van een onzer landgenooten Bernard Zweers Het werk Aan mijn Vaderland getiteld en verdeeld in drie gedeelten In Neerlanda wouden Op het land en Aan het strand en op zee onderscheidt zich door eene groote kunst van instrumentatie eene bewonderenswaardige verwerking der motieven die alleen wat minder vaak in allerlei variaties konden herhaald zijn Enkele gedeelten treffen door gedragen breedheid andere door lieflijkheid en melodieusheid sommige zijn zelfs aangrijpend Het geheel boait tot het emde toe En hef niet zeer t jk publiek t welk zich bij de uitvoering van het eerste deel van het programma waarop bijkans alleen Nederlandsche compositien voorkwamen vrg gereserveerd had gehouden ontdooide geheel en juichte ten slotte den aanwezigen componist niet warmte toe De Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel heeft deze week de Musaet s II ne faut jurer de rien in eene vertaling van Prof A G van Hamel ten tooneole gebracht Ofschoon de vertolking fijner had kunnen zijn was zij toch zeer voldoende en behaagde het publiek wM Deze Comédie was voorafgegaan door de vertooning van het lyrisch drama Jolanthe naar het Deensch van Hertz in de vertaling van Wertheim De hoofdrol hier vroeger door mej Jos de Groot gespeeld was thaits in handen van mevr Eössing die de verwachtingen harer vrienden er in overtrof Ofschoon haar stem niet meehelpt wist zij de aetherischo persoonlijkheid dezer jonkvrouw recht te doen wedervaren GhIJSBR V AïMSTEL PETROLEUM NOTEERÏ GEN van de Makelaars Cantzlaar SohalkwUk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 8 1B Februari lerering ƒ 8 Meilevering ƒ 7 70 September October November en December levoring ƒ 8 Afloop van Openbare Verkoopiagen van Onroerende Ctoederen VEILING 2S FEBBÜABI Huis werkplaats open grond en erven Kamemelk sloot BNo 513 514 en 515 3260 k A Baas te Moordrecht Huis werkplaats on erven Korte Groenendaal I No 200 en 201 3380 J k C van Tongerloo Huis en erf Karnemelksloot B 815d ƒ 1030 k F PaUgraaf 3 Huizen en erven in een gang aan den Bleekers singel B 232 233 en 234 1635 k J H Grottendieck Huis en Erf Lombardswatertje G No 99 890 k C G Langeraar Huis en Erf Vrouwensteeg H No 228 1060 k W van Geelen Huis en Erf Drapierstraat O No 260 330 k van der Burg BEURSBEHIGHT AMSTEBDAM i Februari P r Telegraaf Binnenlandsohe fondsen onveranderd Bhijahorea 2 t hooger Bussen en Oostenrijk vast Bussische sporen wUlig Zw Nooren i flauwer