Goudsche Courant, dinsdag 26 februari 1889

Woensdag 27 Febroari Burgerlijke Stand Haastreolit SEBOBlNi Jnai i ooien C BMq hantM I Ikot Wje oudiri D SUgi eo A Kompiw N 3851 1880 iMJ OTERLEDIN GEBCWD 1 B 60UDSCHE COURANT Nieuws en Advertentémlad voor Gouda en Omstreken kan gescliiedon tot ó i nnr des namiddags van den dag der nitgare t driegers dan wel het te Jnilp komen van een belangrgken tak van onttn handel die door een nienwerwetsch productder ngverheid dreigt te worden geschaad Het komt ons voor dat men een gevaarlgken weg opgaat indien men de eene industrie boven do andere bevoorrecht omdat de grondstof van d eerste in het land zelf en die van de tweede pit het buitenhtnd afkomstig is Wg laten in het midden de waarheid Tan het beweren der landbouwcommissie Ontegenzeggelijk wordt er hier te lande nog altgd meer roomboter i an maigarinebotsr vervaardigd schoon de lutstgenoemde reeds een belangrgk handehartik is geworden dat niet verdunt met minacUiag te worden bejegend en in zgn ontwiklc g te worden belemmerd De uitvoOT naar B geland b v bedroeg in 1887 een wa rd r an 42 millioen goldiéns en ab man bedan dat Vg de fabricatie danrsn groote hoeveelheden iolandsche P da Orur SS j ▼ Uat Oik m tn M Hniui ADVERTENTIBN Bevallen van eene Dochter R S TAN DU VIQTCoiLHAM Gouda 23 Febr 1889 Heden overleed in den ouderdom van 76 jaar en 5 maandeit mgn geliefde Echtgenoot BASTUAN TAN DEK HAM Wed M T D HAM 23 Febr 1889 Oskam Den 23 deier maand overleed te Antwerpen na een langdurig smartelgk Igden onze oudste Broeder en Behuwdbroeder de Heer ARiNOLDÜS MARINUS BRAND tan STRAATEN Dit aller naam J A BRAND TAN STRAATEN Gouda 25 Februari 1889 Volstrekt eettige kennisgeving Verzoeke van rouwbeklag verschoond te blijven Heden ontsliep in de hope des eeuwigen levens ten hnize van hare kinderen te Gouda onze lieve Moeder en Behnwdmoeder Mejuffrouw de Wed L de RAADT geb Visser in den ouderdom van ruim 84 jaren Uit aller naam M DB RAADT Gouda 25 Februari 1889 TE BM mmai een B ü V £ N H U I S met daaronder gelegen PAKHUIS of een HUIS waar een Pakhuis nabjj is Adres onder No 1794 aan het Bureau van dit blad Dr DE VOOGT vraagt tegen half MAART eene l oodliTilp DienstlDode goed kunnende koken Zich te vervoegen s avonds na acht uur ten huize van Mevrouw STEENS ZIJNEN Oosthaven alfaier Bericht van Inzet De 97 Hectaren VEENPLAS enz met de daarbg behoorende No HUlZ£i en ËRVEÜV REEUWIJK bod gebracht als volgt 525 No 10 ƒ 1 ƒ 775 2 725 11 1000 3 70 12 160 4 700 13 630 5 1825 14 675 7 1250 15 550 8 1500 16 1225 9 105 17 465 Perceel 6 wordt niet verkocht Afslag en combinatie der perceelen op WOENSDAG 27 FEBRUARI 1889 des morgens te elf uren in het Koffiehuis cHakmonie aan de Markt te Gouda Nadere inlichtingen geeft Notaria Q C FORTÜIJN DRüOGLEEVER te Gouda Bg akte op den 228ten December 1888 onder de hand getaekend it de ondergeteekende ROELOF MABCDS os JONG LUNEAU aitgetreden als Tennoot der firma A vt JONG ZONEN te Gouda en sal deze firma door de ondeigeteekenden FIETSk oa JONG en GERARDU8 JOHANNES db JONG G Jzn op denzelfdeu voet worden voortgezet R M DE JONG LPNBAU P DE JONG G J DE JONG G Jzn BEDANKT voor het Engagement op DINS DAGAVOND kan geen 14 Man stellen voor 16 Verder beveelt zich de ondergeteekende aan voor alle FEESTELIJKHEDEN van Blaas of Strijkmuziek A NOLTE Co Turfmarkt Gouda Mevrouw VORSTER Postkantoor VRAAGT tegen 1 MEI een nét KINDERMEISJE goed met strgken bekend De Directie der Nederlandsohe Rhgn Spoorweg Maatschappg maakt bekend dat wegens verbreeding der brug in den Spoorweg OTerde JaaplDijzer Wetering bg Station TToerrfen de SCHEEPVAART door die brug met vergnnning van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland zal zgn GESTREMD gedurende hoogstens zes weken aanvangende op VRIJDAG 1 M IART 1889 s ochtends ten 6 ure STEEWROLEIV In lossing een lading Grove Rbur RACHELROLEN MacMne en Smeekolen KANTOOR BOGEN 117 J i Jon eheeren STRIKKEN A v OS Az Hleiweg E 73 en 73 GEVRAAGD Voor twee schoolgaande JONGEHEEREN wordt HUISVESTING en TOEZICHT gezocht te flouda alle dagen van 12 tot 2 uur behalve ZATERDAGS Franco brieven met opgaaf van eonditiën worden ingewacht aan het Bureau dezer Courant onder motto School Tegen MEI biedt zich aan een burgerdochler als LiDnenoM id of Derde Meid Fr Br lett W by den Boekh A KOK CoMP te Gouda Gouda Snelporsdrak vanA BEINKMAN ZooN De N tarii Ur L MOLENAAR te Wad diiunee ui na bekomen rechterlgka maohtir ging in het openbaar rarkoopen bS I opDÖNDERDAl i5 M ti88 g middagi 12 are te Gouda in het Eoffiehais t SCHAAKBORD en zgnde de BOOWMANSWONING cDoof ik VACHT D ca met diverse perceelen best WEI HOOIen BOUWLAND aaneengelegen in den Achterofschen polder in bet NoordEinde vlak bg t Dorp binnen WADDINXVEEN ter grootte van 287 Hectaren belend door eigendommen van de Ueeren J J DÜ1JN8TÉE te s Hoge J van db BREGGEN Az te Leiden en M van BERGEN te Wa veen E R H U U R D tegen 50 p H per jaar tot Kerstmis ea blootschoof 1894 en Mei 1895 aan den Heer ARIE VA BERGEN te Waddinxveen Betaaldag 30 APRIL 1889 Nadere informatiën geven de Notarissen Mrs Vak RIESSEN te Katwijk en MOLENAAR genoemd bg wie op franco aanvrage billetten te verkrggen zyn Watergraaf met zijn Paard of de Geschiedenis van GOUDA van 1572 1575 76 pag kl 8 ik 10 Cent bg A BRINKMAN Lange Tiendeweg te Gouda Gevraagd te Gouda HALF MAART of 1 MEI eene nette Tweede Meid kunnende Naaien Mazen Striken de wasch opdoen en bekend met Tafeldienen Brieven onder letter C aan de Boekhandelaars J TAN BENTUM en ZOON te Gouda Te LEIDEN is te KOOP eene MELKZAAK welke een BURGERBESTAAN oplevert Brieven franco onder No 1798 aan het Bureau dezer Courant Societeit Oiis Qenoegezi 6 laatste Abonnement Voorstelling DONDERDAG 28 FEBRUARI 1889 Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten Optreden van den Heer WILLEM van ZVIJLMN Zenuwachtige Veoijwen Blgspel in 3 bedr GEVOLGD DOOB MAmJSCESNOHDEB Tooneelspel in 1 bedr door R FAASSBN Aanvang Vj uur mr Gewone bepalingen en prgzen D aitgare dezer Conrant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Fëeitdagen De prgi per MV nden ii 1 25 hranto per post 1 70 Afzonderlijke Nonmien VIJF CENT2N BOTEE De inMndlng van advartantién Wet die bïj de Tweede E amerfg Miend met hat doel aan de bedrieger jen indentK han del een einde te maken trekt natuurlijk in ons landbonwend enhandeldrgvend Nederland zeer de aandacht Schoon in het algemeen Toorstanders van eeilgkheid en goede trouw in handekzaken zgn wg toch slechts zeer matig ingenomen met 4tt product van wetgevenden frbeid Er is voof ons een protectionistisch bijsmaakje aan dat Ons niet bevalt De aanleiding tot dit Toorstel was een advies van de landbouwcommissie dat de regeering OTergenomen heeft De boterhandel zoo lexen wg in het rapport is een Tan de gewichtigste takken van bedrgf en een Tan de Toornaamste bronnen vau nationale weWaart De boterhaniie toch betreft een product van eigen bodem waarvan de baten tea volle komen am het eigen tolk In dit opzicht moet de margarine productie welke hooge vlocht deze in betrekkelgk weinige ja en moge genomen hebben te eenen male achterstaan bg de productie Tan natuurboter De margarine fabrikanten moeten hun grondstof in den Treemde opdoen en hoe belangrgk hun bedrgf ook op zichzdf moge zgn het is Toor de weWaart r n bét volk van minder beteekeni en het üou dit ook dan zgn indien de productie van margarine even groot ware als de productie van echte boter wat toch inderdaad het geval nog niet is Deze aanhaling staaft voldoendeonie opvatting dat het doel dezer wet minder is bescherming van het onwetend publiek tegen gewetenloozebe FEVILLETOX ÜIT VERRE GfEWESTEN fmr het Rigelsch XXIV 88 Wat is zijn wsrkP Wat doet hig Die dorre oude man is een oopiist Sedert meer dan dertig jaar is hy niet anders geweest dan een copüst Als men hem daar zoo ziet ritten zou man hem niet gaarne iets te oopieeren geven dat netheid en spoed rereischt Maar bezie oens eene dier bladzijden Hoe duidehjk hoe regelmatig hoe sierlijk zijn de letters I Men kan nauwlyks gelooven datz j niet zijn gegraveerd Hoe kan dio berende hand zoo nauwkeurig en golijkmatig die op en neerhalen maken I Gi vraagt wat hij doetj Hij begint een Uiterste W 1 of Testament to copieeron Het stuk is juist VOO hem gelegd Van wien is dat testament Van een millionair Overtuigd dat hij niets van zijne bezittingen kan medenemen wenscht hij zooveel mogelijk van de voorschriften der wet gebruik te maken om er nog het bestier over te voeren nadat hy gestorven is Hij heeft daarvoor menig langdurig onderhoud met den heer Pulsifar gehad waarin den rijken man werd gezegd wat hij doen mocht en wat de wet rer melk worden gebruikt dan kan men niet zeggen dat dit bedrgf geene vruchten afwerpt voor het land in het algemeen Doch ons bezwaar ligt in bet blgkbaar streven om den vaderlandaehen kndbouw te stennen in den strgd dien hij tegen de knnstboter te voeren heeft Waar is de grens van dergelijke bescherming Moet de Regeering optreden als keurmeester van de venchillende bedrgven en belemmeringen in den weg leggen aan alle industriëelen die in haar oog minder nationale grondstoffen gebroiken Bet is moeilgk uit te maken in hoever het algemeene landsbelang bg dezen of genen tak van ngverheid is betrokken en alle maatregelen die ingrgpen in bood waarin hjj zijne lierolingsberekeningen tot in het bent van het derde geslacht volgen of tegen wil en dank geene bepalingen maken kon Maar uit de voorwaardolijko bezittingen bijaldien dit en in geval dat enz enK die ia het stuk voorkomen blijkt genoegzaam hoeteer zqn goest vervuld was van datgene wat hem weldra niet meer zou toebehooreu Ashley dat is ie naam van den ouden oopXst zit aan zqu dagelijksch werk Hq zoekt een geschikt vel papier uit on begint In don naam van God Amen He Morris Gaakell De oude man hield op Morris Gaskell en hij waren schoolmakkers geweest en later bediende in hetzelfde magazijn waar Ashley tot boekhouder opklom Asley huwde met een arm meisje dat hij beminde Gaskell met een rijk mei e wier geld hij liefhad De vrouw van Asley stierf binnen een jaar on van dian tijd af verloor hij de weinige eerzucht die hy ooit bezeten had Pulsey destijds een jong rechtsgeleerde ontmoette hem en liet hem van tijd tot tijd wat werk doen Later werd het eene vaste botrokking QaskoU ging het zeer voorspoedig Zijne vrouw stierf ook maar toen de rouwtijd om was huwdo hü mot hare zuster en kreeg aldus twee gedeelten van oen aanzienlijk vermogen in plaats van één Ik geloof wel dat hij bereid zou zijn geweest ook nog een dorde gedeelte op te slokken als de Vooftienigheid het zoo gewild had In den naam van God Amonl ADVERTENTIEN worden geplaatit Tan 1 5 regels è 50 Centen iedere reg f meer 10 Centen GROOTlS LETTBRS worden berekend naar plaatsruimte BoTeudien worden alle A Tertentien Kr tit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Terschgnt den natuurlgken ontwikkelingsgang daaifan achten wg bedenkelgk en in strgd met olue tot dusver geldende faandelsbeginselen Waarom dan geen sigaren van Amersfoortsche of Sn matratabak begunstigd boven de Havanna Moet de fabricatie van stearine kaarsen belemmerd worden omdat men liever zien zon dMt meo vetkaarsen nit inlandsch smeer branddek Maar z weUicht onze lezer dat is volstrekt de bedoeling niet der wet Deze wil alleen een einde maken aan bedrog o oneerIgke concurrentie door te verbi en dat het eene product onder den naam van het andere in den handel gebracht wordt Met uw welneme de R eering zegt dit wel zg verzekert dat zg de concurrentie wil vrglatm maar de bepalingen der wet zgn niet in overeenstemming met haar woorden De voorgestelde wet erkent geene andere boter dan het van onds als zoodanig bekeni nit room vervaardigd product de nieuwe soorten moeten voortaan margarine beeten Geen roomboter en margarine boter zoo ls zou overeenkomen met de werkelgkfaeid want beide zgn gelgk soortige kunstproducten op algemeen bekende wgze uit room en margarine verkregen N een ter wille van den vaderlandschen landbonw die onmachtig schgnt om door het leveren van een voortreffelgke waar aan de concurrentie van de voortbrengselen der nieuwere chemie het hoofd te bieden moet aan deze laatste de naam van boter worden onthouden Van regeeringswege zal derhalve op het publiek pressie worden uitgeoefend de eenvoudige burger moet worden afgeschrikt iets te koopen dat Waarom in den naam van God terwijl er zooveel van het vermogen dat weldra verbrokkeld zal worden bijeen is gegaard in den naam des duivels of met zijne hulpP Ashley hield op Ik geloof dat het verledene voor hem openlag en hij er een blik in kon slaan Zou hij gaan sterven zeide hij bq zichzelf Plotseling kwam er eene gedachte bij hem op Misschien had Gaskell hem een legaat gemaakt Zoo iets was wel meer geheurd Het was echter eene dwaze gedachte in aanmerking genomen wie Gaskell was De copiïst maakte eene beweging alsof hü het testament wilde doorlezen Maar de tucht waaraan hij dertig jaar gewoon was weerhield hem Wat ging hem de inhoud van zulk een papier aan Niet anders dan dat hü dien moest copieeren Dus hervatte hq zün werk In den na m vau Gfod Amen Ik Morris Gaskell Weer had de copiïst een dwazen inval en weer hield hü op Gesteld eens dat ÖaskeU en hij op hetzelfde tqdstip stierven en te zamen de reis naar gene züde des grafs deden zou Ghskell dan eenig voordeel op hem doden Iets dat naar een glimlach geleek vertoonde zich op zijn perkamenten gelaat bq de gedachte dat Gaskell geen voordeel op hem hebben zou Op dit oogenblik zag do cophst den heor Pulsifer de kamer doorloopen Dit riep hem tot rijn plicht terug Voorrichtig haalde hij een zilveren horlc e uit zqn zak hq zag er op en bespeurde dat hij vyf u