Goudsche Courant, woensdag 27 februari 1889

60UDA 26 Februari 1S8 Een gedMte van den Sotterdanisphen dijk nabij de Waterleiding toren h ft gisterenavond eene zware verzakking ondergaan vaarscbjjnlijk ten gevolge van den hoogen waterstand van den laatsten t jd die ten gevolge had dat de bniS van de waterleiding defect is geworden zoodat da water toevoer tijdel jk was gestremd Daar de d jk is opgebroken tot herstelling van de bais is de paesage fit rgtuig aldaar gestoord Bij de toonealvoorslelling tan Donderdag a st is eene verandering gekomen in de volgarde der op te voeren stukken ManCs ds Shoedes zal het eerst worden gegeven Dan volgt ZENDWioBnOB VKocwen De FroTincisle Staten van Zuidholland hebben heden verworpen met 52 tegen 18 st het voorstel Borret om het ontwerp Provinciale kiestabel iadel k te behandelen maar aangenomen met 4 tegen 22 tt het voor stelBuijs om het ontwerp te renvoieeren naar Ged Staten om advies en daarna in de eerstvolgende vergadering op 8 Maart te b andelen en het Afdeelingsonderzoek te doen houden Uit Vtrocht wordt aan de N Uott Ct gemeld De beer Martinne tT Bonman directeur der Utrochtsohe Mannen Zangrereenigiug heeft als zoodanig ontslag gevraagd omdat de financieele toestand der Vereeniaing niet toeliet hem de door hem gewenschte billijke verhooging van honorarium toe te staan De Vereeniging zal ongotwijfold dit besluit betreuren van eeneu directeur onder wiens leiding in de laatste vqf jaren de Vereeniging merkbaar in bloei was toegenomen ledor moet echter de biüijkbeid van des heeren Bouman s verlangen erkennen on het is wel jammer dat de kas niet toelaat het te bevredigen Evenals door de gemeenteraden van Haastrecht en BergAmbacht is door den Baad dergemeente Stolwijk de aanvraag om subsidie voor den ontworpen spoorweg Gouda Schoonhoveu verworpen Algemeen meende men den vrij groeten schuldenlast der gemeente niet opnieuw te mogen verzwaren Bij de opening der vergadering der Notarieele Vereeniging Zaterdag jl te Amsterdam gehouden deelde de roorzitter mr M W P Treub mede dat dien dag daor 4é commissie van redactie der bekende beweging tegen de zaakwasmemerij een door een groot aantal notarissen en candidaatnotarissen onderteedend adres aan de ministers van binnenlandsche zaken justitie en financiën werd aangeboden Hij roemde de ontvangst en de groote belangstelling der regeering die aanleiding gaven tot eene langdurige en opgewekte bespreking waarbij de minister van justitie o a verzekerde dat de herziening van de wetten ea besluiten op het notarisambt voortdurend nog een onderwerp van ernstige studie bq zijn departement uitmaakt Daarna hield de heer J C 1 Pels Backen ontvanger der registratie en domeinen te Woerden de aangekondigde lezing over fidei commissairs beschikkingen in verband met de auaoessie on registratiebelasting Wat nu Dezelfde vlugge jongeling die werkt alsof hij door springveêren die door armen en beenen tot in de hersenen loopen in beweging wordt gebracht maakt een ander stuk gereed Wil ik U zeggen wat het is Het is eene Executie Hoe snel volgt die op het vonnis Spreek niet van de traaghsS dar wet Is dat niet vlug werken Executie Het is een ernstig woord niet waar Wat ter wereld gaat de jongeling met de springveêren in zjjn ly f er meê doen Waarom schynt hq zulk een haast te hebben Zie I Hij grijpt naar zijn hoed raapt z ne papieren bqeen en vliegt weg als een pijl uit den boog Wat moet dat beteekenen Ik zal u zeggen Als Lucius Baymond t huis komt om te eten vindt hq iemand van een zefer verdacht voorkomen in zqne vestibule zitten zqne vrouw buiten zich zelve van schrik zijne kleine kinderen aan het schreien omdat zij bang zgn voor den vreemden man en het geheele huil in opschudding Baymond staat vetptomd Hq wist dat bet tot zoo iets komen moest maar hij had gehoopt het nog te kunnen verschuivingen Hij had niet gedacht dat het zoo plotseling zou komen Weinig wist hij hoe geregeld het op het kantoor van Horace Pulsifer toeging Hij had dien dag werkelyk zoo goed als eene schikking getroffen wat de verschuldigde som betrof Maar hoe zal hij bet aanleggen om dien man uit zijn huis te krijgen Wat zal Iqj z jn vrouw zeggen nirt den nMm tü boter verdient Op deze Wflw wordt het dnrerklaarbare verklaard Op geen andere wjjase kan men gekomen zgn tot de gevolgtrekking boter uit margarine vervaardigd il margarine Zoodoende wordt men echter zeer onbillgk tegenover de fabrikanten van margarine boter die nu Igdel k zullen moeten a Dzien dat allerlei tuig uit verschillende vetten en smeer denzelfden naam kr gt als hun artikel hetwelk door z n goede qualiteit het boigerrecht verkregen heeft Sn vele gezinnen die de middelen missen om goede roomboter aan te schaffen De eene industrie wordt in den hoek gedrongen om de baan voor de andere vr te laten dit achten wj gtr jdig met de billiil d en het algemeen belaag Acht men net uit een handelsoogpunt wenBchelijb de verschillende boterproducten te onderscheiden door verschillende namen daar hebben wg vrede mede Het is goed dat een kooper wete waaraan hg zich te houden heeft Natnurboter of liever roomboter want boter als natuurproduct bestaat niet zg uitsluitend de naam van de ouderwetsche nettigheid uit zuivere melk konstboter margarine boter of wat dies meer zij het etiquet der nieuwere BOOrten Doch men oothoade daaraan den naam nw boter niet Of daarmede een eind zal gemidikt worden aan het geknoei Wg gelooven het niet maar wellicht dat het iets zal verminderen Een proef te nemen met wettcIgke reeling van deze zaak k n geeu kwaad mits gezorgd worde dat de beide indhstrieën zich langs natuurlijken weg ongehinderd naast kander kunnen ontwikkelen Onïe ifthdbonwers zijn dunkt ons op den verkeeidèji Weg als zg hulp bij den Staat zoeken têChérwitaiing van den goeden naam der HoUandsbhe zuivel Zg blijven voortsuk kelen volgens de voorvaderlgke methode in plaats van de nieuwere vindingen op het gebied der boter en kaasbereiding toe te passen Zg zijn nog al te veel gehecht aan bereiding dk op zgn eigen hoeve Dientengevolge hebben zg zich door de Denen en Normandiël laten overvlengen op de bnitenlandsehe markt Indien zg zich de les van Modderman herzie n zelf steeds voor oogen stellen zullen zij verder komen dan met protectie van staatswege Geheel in dien geest schreef ook de Alkmaarsche Courant zie ons blad van Zaterdag Voor alles mogen echter onze kaas en boterberaiders bedenken dat het eerste vereischte om den goeden naam onzer waar te handhaven of te herwinnen hierin bestaat dat zij inderdaad door hare hoedanigheid en uitmuntende bewerking dien naam verdient Anders beteekenen wetten van deze soort niets I minuten verloren had Het werk in de groote kamer gaat voort Een veel jonger man dan Ashley maar even afgepast in zijne manieren is bezig met een werk dat de levenden aangaat Ter kennisse van allen hier tegenwoordig Zoo is de aanhef van een stuk dat als hypotheek het laatste overschot der bezitting van den verkwister Hollis in de klauwen van den grijpvogel Flump zal doen overgaan Daar zit een jongeling ongetwijfeld een student in de rechten een contract te copiëeren Wq weten dit door even over zijn schouder te zien Dit contract ia aangegaan en in werking gesteld den Sisten September Dit papier sluit eene vennootschap tusschen drie personen voor den tijd van vijf jaar Dit is te zeggen als geen van de drie sterft on zij geen ti t krijgen en niet failloeren drie zaken die de meest soliede firma s overkomen kunnen Niettemin wenschen wq u alle mogelijke geluk heeren Blake Bullet Co Waarom zouden wij het u niet toewenschen als wij een blik slaan op de mbriek van uwe artikelen Een vonnis Welk een verschrikkelijk woord I Z jn w j wel zeker dat wy juist gelezen hebben t Is waar Een ving jongeling van een levendig en vorig voorkomen maakt het gereed Een vonnis waarvoor Toor misdaad Zeker De misdaad van schulden maken Eene der versehrikkebjkste van alle groote ongerechtigheden Ach dat daartegen geene wet bestaat I Een bericht wil dat de NuK Yoik JforliS m Stevens die van 1884 tot 1887 p t i wid eehe reis om de wereld maakte naar Zanzibar gezonden heeft om van daar uil Stanley en Emin Facha op te zoeken Kiettegenstaande het gemeentebestuur van Brussel reeds meer dan twintig maal de lijst van de nommer der oude leeningeu heeft laten openbaar maken waarop bg de vervroegde uitlotingen in verband met de conversie prijzen vielen zgn er altijd g 2494 premiën niet geeischt DaaiiOttder eqn drie premién van 25 000 tt een aantal van 2500 fr 1000 fr enz en allo te zamen bedragen zij bijna 400 000 fr welke na verjaring aan de gemeentekas komen De kleêrmakers vereeniging 0 fe nj hulpietom vierde gisterenavond in het hStel de Paauw haar SOjarig bestaan De benedeidtt was daartoe feestelijk versierd met planten oloemen en vlagdoek terwyl het vaandel der vereeniging daar ook prijkte De Voorzitter de heer J J Grootendorst hield eene feestrede waarin hg het ontstaan der vereeniging schetste Zij ging steeds vooruit Voor 30 jaar met eene uitkeering van ƒ 2 60 begonnen is deze sedert jaren verdubbeld toen B2 weken contributie is deze sedert jaren met 8 weken en dit jaar met 12 weken verminderd werd r tot du verre ƒ 40 bij overlyden uitbetaald de nu gestichte reseriekas ttl waarschgnlgk ten gevplge hebben dat dit biii Vanvankel jk met 10 wordt verlpogd en bij VWMren vooruitgang zal dit nog boter worden Aan het verdere gedeelte der feestrede j dis voor de jongere leden vele nuttige wenken bevatte ontleenen wij nog het volgende Dertig jaren welk een andere tijd als tegenwoordig of lierer welke andere denkbeelden Welk eene verandering in het vak en bü hare beoefenaars Zonderling verschijnsel toen bij laag loon veel meer iuiechts als tegenwoordig bij veel ooger loon Toen de kleermaker meester op zijn ter n nu ziet hij zijn bestaan bedreigd door de vele oonfectiewinkels die als paddestoelen uit de grond verrijzen toch gaat het vak vooruit de kleeding van tegenwoordig bg die voor dertig jaren is een zeer groot verschil Ik zou durven wedden de jongere zonder model geen stuk konden maken zoo als het toen gedragen werd In é n opzicht is er geen veranderinu nl toen hoorde men klagen en tegenwoordig is het niet beter En de confectiezaken zijn de stormram waar ieder op hakt En toch kan ik mij met dat denkbeeld niet vereeuigen naar mijne meening schuilt de kwaal elders Vooreerst in het algemeen gesproken gaan de meeste jongeren zich veel te vroeg vestigen al hebben zij goed werk zien en helpen maken tusschen dat en ata verantwoordelijk persoon er roor te staan is een groot verschil Van der jeugd af is er te veel gelet op groote verdieAten en is de meester overtuigd dat alleen verdienste op den voorgrond staat wie kan het hem euvel duiden dat hij zijn werk zoo inricht dat ook hg tracht er alttas uit te halen Op die wgza heeft de gezel te weinig ondervinding opgedaan om met goeden uitslag zioh te vestigen Een tweede bezwaar is dat vele door dè ruimer verdiensten hun vrijen tijd gebruiken juist tot dat waartoe geen last voor moest zgn en dat is het koffiehuis want het zij gij het wil aannemen of I Hij neemt den bewusten persoon ter zijdel Hij verzekert hem dat alles een misverstand is Morgen ochtend zal de zaak geschikt zgn Dit zepfgende laat hü stil een banknoot van vjjf dollars m zjjne hand glijden met de beweging dat hij hem niet de moeite wil vergen van voor niets gekomen te zijn De man antwoordt Jioogst beleefd Hij begreep wel zegt hy dat het een misverstand moeit zijn Evenwel had 1 zijn plicht meoten doen Hg wilde echter een fatsoenlgk man niet lastig vallen Hij zou dus den volgenden dag terugkomen Baymond bleef den geheelen avond gemelgk en afgetrokken Het gekeuvel van de kinderen snijdthem door de ziel Hij denkt er aan wat hij den volgenden dag doen zal Als hg eens geene schikking kon troffen De mogelgkheid alleen van daarin niet te slagen doet zijn hart hevig kloppen In den nacht wordt zgne vrouw wakker van een ongewoon geluid t Is haar man die ib zijn slaap kermt Dé ochtend breekt aan da dag verloopt maar tot de verschrikkelijke executie komt het nog njet Raymond vindt de zaak lang zoo verschrikkelijk niet als hij verwacht had dat is te zeggen zoo lang zgne banknoten van vijf dollars duren De geheimzinnige bode komt niet meer in huis Baymond wacht hem op met de overredende banknoot van vjjf dollars Telkens maakt hg eene nieuwe verontschuldiging De beleefde ambtenaar neemt die met een vertrouweIgken glimlach aan Hij zou wel willen dat het zoo maar altijd voortging Jforit mnolgi niet een feit is het dat in den regel de jongere werklieden beter tehuis zg n op de billard alsin een boek t e leus Excelsior is ben onbekend en zoolang daar niet naar gestreefd wordt lal het niet beteren Niet de confectie zask dus neen de persoon zelf ia zijn eigen vgand de confectie waarmede gij wordt bedreigd cij U een prikkel zjj spore M aan lieter mooier in een woord voor hetzelfde gehl loliBder werk te leveren en belanghebbenden op hun voordeel bedacht zullen U niet voorbijgaan Dat niet de eerste vraag zg wat kan ik aan dat stak verdienen maar wel de gedachte ik zal trachten er een mooi stuk van te maken en als bij de voliooiing de vervaardiger niet met een oog van welgevallen gepaard met een oog van onderzoek naar mogelijke gebreken wanneer de werkman eindelijk bg de aflevering niets ziet en zich voorneemt een volgend stuk nog anders te zullen doen zegt dan gerust dat die werkman nooit een ineester in zijn vak zal worden Maar ook in andere opzichten moet hij veel aaneU afleeren Zelf onderzoek zij zijde lens lezen denken onderzoeken ja vooral denken dat bevordere hij zoodra de lust daarioe ontwaakt vervalt de zucht naar de kroeg en hot een is even noodzakelijk als het andere daarom behoeft men niot in uitersten te vervallen Wanneer bü een werkman tonder andere kennis als zijn vak een wel opgevoed ontwikkeld persoon komt en na zijn bestelling gedaan te hebben nog over een of andore gebeurtenis spreekt dan is het gewoonlijk wanneer de persoon vertrokken is nu zgn bestelling is welkom maar wat stond die vent te z niken ik begreep er niets fan ik ben niet zoo hoog geleord weet ik of Brussel groot of klein in het Nooiden of Zuiden ligt Wat kan het mg ook scheUn En d man die vertrokken is denkt bij zich zelf een goed werkman jammer erg jammer zoo n man zoo weinig ontwikkeld is hg leejt om te wetken en werkt om te leren Ziedaar alles Zie mqne medeleden zoo krijgt men in plaats van aobting voor iemand medelijden en daarbij komt nog dat hg die geen meester in zgn vak is altijd de arme slaaf moet blijven gedoemd om met het minste werk zich tevreden te stellen En aan wien de schuld Neen geen medelgden maar achting waardeering I n oet de werkman leeren af te dwingen dat bevordert harmonie en brengt de persoon nader tot elkander men moet beginnen met belangstellen onderzoeken zich langzamerhand meer bewegen op pUatsen waar men andere menschen leert kennen dat zal onis kennis vermeerderen en kennis is macht En hoe schoon is do tijd daarvoor die wij beleven I hoe vele edele menschen bezitten wij ook in de stad onzer inwoning die steeds hun hulp verieenen hunne beurs gaarne openen voor hen die blijken geren vooruit te willen doch ik meen daar iemand te hooron fluisteren noem ze eens Mede leden het zou mg niet moeielqk vallen dat te doen ja ik herhaal het er zijn nog veio edele gegoeden in onze plaats en het is bijna te verwonderen als men weet hoe vaak groote teleurstelling het loon is geweest voor hnn goed doen Ik verzeker u wij kunnen op vele personen wijzen die alleen door de hulp van edele monachenvrienden bg een goeden en emstigen wil geworden ziji wat ze zgn flinke burgers En wat voor anderen bereikbaar is is dat ook voor u en zgn de raadgevingen ten beste gegeven voor u niet meer bereikbaar neem zo toch ter harte en tracht er u voordeel mede te doen voor uwe kinderen Zooals gezegd Streeft steeds naar hooger I niet het lagere trekke ü aan langzaam vooruit U bewogen op plaatsen waar wat te leeren valt Zoo zal ieder weldenkende achting voor U krijgen Spr eindigde aldus Ik wil eindigen mijne heeren maar ook met een hoop een bede Terwgl ik gaarne erken niet te hebbon mogen verwaehten dat ons fonds een zoo groote uitbreiding zon krijgen ligt hierin tocb zeker het bewifi wat met vereende krachten gedaan kan worden Welnu mocht het mij nog eenigen tgd gegeven zijn onze vergaderingen te leiden en mooht ik het nog beleven dat onze vereeniging in staat zg en de roeping gevoelt om hetzij lleen of met hulp van anderen eene inrichting in het leven te roepen zooals voor het vak in Duitschlond en Frankrijk bestaat waar de jongeren de snijkunst kunnen leeren Zoo een inrichting in Nederland nogvreemd i sta ons steeds voor oogen als nuttig en noodig Dat de Goudsohe Vereeniging Onderling Bulpietoon eenmaal hare vlerken moge uitspreiden en in de nederige plaats onzer inwoning zoo n inrichting worde in het leven geroepen tot eer onzer Vereeniging dan zullen wü als onze levensdraad wordt afgesneden kunnen zeggen wat vele niet kannen Ik heb niet Voor niet geleefd maar ben in mgn kring werkzaam en velen tot trooat en zegen geweest Dat zij zoo Een daverend applaus van de vergadering dankte den heer Grootendorst voor zjjn rede waarna de heer G Boot den katheder beklom Deze hield eerst een toespraak tot de vergadering en las daarop een door hem vervaardigd vers voor waarin hg het Bestuur hartelijk dank betuigde namens de leden vOor de Inoeite en zorgen die het zich gegeven had in het belang der zaak Ten slotte overhandigde bg aan alle bestuurslede namens de leden der vereeniging een keurig zeer smaakvol vervaardigd insigne bestaande uit een miniatuur schaar met de cijfers 1859 89 eu daarboven O H B Eendrapt De voorzitter deelde daarop mede dat hem een couvert w s overhandigd met een vors vervaardigd door een oud lid der vereeniging Dit werd door den heer JUingen voorgelezen Het luidde als volgt HULDE AAN DE VESEENIGING ONBiiiiiHO Hdlpbetoon Zinspreuk nBendracht vit i ltr naam Zijt Welkom achtbre vriendenadiwr Zoo klinkt ons Welkomstlied Viert met ons Feest tis Dertig Jaar Dat gij ons samen ziet Wij juichen allen U ter Eer U groeten wij met vreugd Schenk uwe gunst ons meer en meer Tot heil en aller deugd Gg toondet vriend van ons te zijn Gij gaaft ons Steun en Werk Neem onze dank al is zij klein Inwendig wqrdt zij sterk Vereend ü met ou Jaar op Jaar Erkenning is uw loon Wij juichen met de gansche schaar Leve den Heer Grootendorst de Patroon De bijeenkomst werd opgeIui terd door pianospel Een paar kinderen van den Voorzitter gaven verschillende stukjes ten beste terwijl een hunner ook nog eenige aardige coupletjes voordroeg die groot succes hadden en daverend werden toegejuicht Bij het noodweer in den nacht van 9 dezer werd op de Maas een kind op zonderlinge wijze gered Bij het overwerpen ifan ingepakte kleederen en andere goederen uit een in zinkenden staat verkeerende met steenen geladen aak in een ander schip dat hulp kwam bieden werd een kind van enkele dagen oud met pak en al meegewoipen zonder dat in dealgemeene verwarring de moeder dit bemerkte Bij de opening van het pak bleek gelukkig dat de zuigeling ed was overgekomen en geenerlei letsel gekregen had Door de directie der Ned gist en spiritusfabriek te Delft zal in de maand Juni a s een bakkerscursus geopend worden die ongeveer twee wekei zal duren De cursus heeft ten doel aan jonge lieden die het bakkersvak uitoefenen eenig inzicht te geven in de wsBSohelijke grondriagen van dit bedrijf en hun den weg te wgzen tot verdere theoretische en practisch ontwikkeling I Tot den cursus worden toegelaten bg voorkeur jongelieden boven den leeftijd van 16 jaar De deelneming aan den cursus geschiedt kosteloos De reisen verblijfkosten zijn voor rekening van de leerlingen De directia stelt zich gaarne ter beschikking van hen die door hunne bemiddeling zeer geschikte gelegenheid tot huisvesting in burgergezinnen wenschen te vinden De aanvragen tot deelneming moeten worden ingezonden vó6r 15 Maart BoitenlaDdsch Overzicht Heden wordt in de Pransche Kamer do bndgetcommissie gekozen Zooals men weet is de voorzitter der vorige commissie thons minister van financiën en als zoodanig heeft bij het budget van zg n voorganger in hoofdzaak gehandhaafd De eerste daad van den minister Constans woidt algemeen goedgekeurd omdat zü bewijzen gaf van eens krocht waaraan men in den laatsten tijd niet gewend was ilij verbood alle optochten en maniféstatiën op 11 Zopdag den veijaardag der Febmari revolutie en had bet genoegen te zien dat de rust vooral in de stad bewaard bleef Overigens blijft het oordeel der peis ongunstig over het nieuwe kabinet Ziehier b v wat het Journal des D ats zegt Zwakker dan het Ministerie Floquet omdat het niet op een zeer oprechte welwillendheid i der radicalen rekenen kan in geen enïel opzicht aanspraak hebbende op het vertrouwen der gematigden wier raadgevingen het verworpen wier politiek het ter zijde gesteld heeft een ministerie van opportunisten onder de hoede van een radicaal hot zichzelf opzettelijk onmogelijk gemaakt hebbende een duidelijk program en een vastberaden politiek te bezitten zal het Kabinet des heeren Tirard wat het Parlement betreft leven zoo goed en zoo kwaad als het kan maar wij vragen ons af welk gezag het hebbenian J tegenover het land welk vertrouwen het kan inboezemen wat het zal kunnen doen om den stroom die ons de catastrophe tegemoet voert te stuiten Voor ons staat het antwoord maar al te zeer vast toch was het een beslissend oogenblik Er dienden besluiten genomen een groot werk gedaan te worden aan waarschuwingen heeft het niet ontbroken men heeft er niet naar geluisterd op allen die in deze zaak leiding uitgeoefend hebben of aansprakelijk zijn zal de genomen beslissing loodzwaar drukken en het staat te vreezen dat zij droevige parodie op een roemrijke herinnering in de geschiedenis eenmaal de organiseerders der nederlaag zullen genoemd worden Dit laatste is een hatelijkheid aan het adres van President Csmot wiens beroemde voorzaat als l organisateur de la victoire bekend is De Duitsche Bgksdag zal waarschijnlijk 14 Maart weder bijeenkomen en voor PaEcbe n zijn werk zeker niet afkrijgen De Begeering stelt er prijs op dat de oudérdomsvetzekenngswet en de invaliedenwet in deze zitting tot stand komen Het niéuwe krec et voor de uitbreiding der artillerie is nog niet bekend de aanvrage zal vergezeld gaan van een Ujvige memorie van toelichting aan de goedkeuring van de meerderheid van den Rijksdag wórdt niet getwijfeld De Hongaarsche Kamer is bij de behandeling der legerwet reeds tot de bekende paragraaf 2 5 genaderd De heer Tisza heeft er in berust dat deze bepaling zooveel mogelijk in den geest der oppositie worde gewijzigd Een der liberale afgevaardigden zal een voorstel in dezen zin indienen en de regeering zal zich daarmede vereenigen Volgens deze nieuwe schikking luidt de bepaling betreffende de talen aldus De kennis der Duitsche taal zal slechts in zoover verlangd worden bg de examens als deze in het belang van den dienst bij het gemeenschappelijke Oostenrijksche en Hongaar sche leger noodig ia Bij de examens wordt hot gebruik van alle talen van hot Koninkrijk vrijgesteld terwijl de eiamen comités steeds zoo zullen samengesteld worden dat de toepassing dezer bepaling mogelijk is Ofschoon de regeering volgens de Duitechers bg haar inschikkelijkheid reeds te ver gaat is de oppositie nog niet tevreden en wil zij niettemin in deze week den aanval tegen den beer Tisza herhalen Niemand gelooft echter dat het baar ieto zal baten De aanvrage voor de Engelsche vloot w acht op den afloop van het debat over de lersche zaken waarmede wel eenige zittmgen zuUen gemoeid zijn HERIJK van MATEN en JEWICHTEN BÜEGEMEESTEB en WETHOUDEES van Goud Gelet op het Besluit van Heeren Gedeputeerde Staten der provincie Zuid Holland van 10 December 1888 No t Prov Blad No 80 brengen ter kennis der Ingezetenen dezer Gemeente dat de UEfiUK der Maten en Gewichten dit jaar zal plaats hebben van 11 M A A E T tot 9 APBIL op alle werkdagen van des voormiddags 9 tot des namiddags 3 uur in het daartoe ingericht lokaal aan den Groeneweg naast da Eerste Openbare Burgerschool voor Jongens dat de letter Z in den gewonen drukvorm schuin gesteld bestemd is tot goedkeuringsmerk van Maten en Gewichten zoowel bg den nieuwen IJK als den HEBIJK dat voor de vordeeling der werkzaamheden tot bevordering van den geregelden gang van den Herg k naar volgorde der wijken aan de huizen deé IJkplichtigen briefes zullen worden bezorgd houdende opgaaf van den dag en het uur waarop zg hunne Maten en Gewichten tot het ondergaan van den Herijk zullen kunnen aanbieden terwijl zg die onvoorziens zoodanig brieQe niet mochten ontvangen zich tot het bekomen daarvan op de boven aangewezen dogen en uren voor den Herijk in deze Gemeente aan het bovengenoemd IJklokaal kunnen vervoegen Wordende belangbebbenden voorts herinnerd dat zij verplicht zgn hunne Maten en Gevricbten hekoorl k SCHOON en volkomen DEOOG tot het ondergaan van den Herijk aan te bieden dat na 1 October a a het gebruiken of voorhanden hebben van Maten en Gewichten niet voorzien van de vereischte stempelmerken verboden en strafbaar is dot zg die von deze gelegenheid voor den Herijk in deze Gemeente geen gebruik gemaakt hebben alsnog tot 1 October o s hunne Maten en Gewichten tot het ondergaan van den Herijk kunnen aanbieden oan het IJkkantoor te Eottordam op Dinsdag en Vrijdag van elke week vau des voormiddag 10 tot des middags 12 uren en des namiddags van 1 tot 3 uren dot de onderdeelei van het 6nim uitsluitend aan