Goudsche Courant, woensdag 27 februari 1889

PME AANBEELEN BET WITTE EBÜIS GEGARANDEERD door een speciaal Toor de leenliw verbonden Waarborsf ndt en een Reservefonds belden redeggwerd bU de Nederlandsehe Bankte Amsterdam JaarUjks DBIc TREKKINGEN met llOOFDPRIJZETN van 200 000 ƒ 100 000 ƒ 60 000 ƒ 30 000 15 000 10 000 enz AUe Aandeelen moeten in den loop van 64 jaren uitloten De minste prfls 14 opklimmende tot 25 DS MMBSTVOLGBN UE TBBKKISO heeft ptaabiop 1 £ i E= ï5ix ise © met een Hoofdprfls van 50 000 2 Prgzen i f 2 500 en Deze MetuieAandeelen z n voor den prgs van 12 75 verkrggbaar ten Kantore va de Heeren Wed KNOX DORTLASD te Gouda DeoderdAg 28 Febrearf 1889 N9 3853 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Jldvertentieblad voor Gouda en Omstreken Tot nader bericht is de PASSAGE voor Rijtuigen over delï Rattërdantschen Dijk bij deü Waterti en te Coudoh D toimilai TIJ Uinaama too mOMm tot ta iiiir dei munUilw Mn aeo dw dn vUmn Openbare yry willige Verkooplng De Notaris A KLUIT te Moordrecht is bet IJkkantoor to Botterdam gSTerifieerd worden Dientengevolge ordt ieder dien zulks mocht aangaan aangemaand zich borenataïnde gelegenheid Toor don Herijk ten nutte te maken ten einde te Toorkomen de onaangename gevolgen die bq rerzuim daarvan voor hem zouden ontstaan Gouda 26 Februari 1889 Burgemeester en Wethouder voornoemd VAN BEKGEN IJZENDOOBN De Secretaris BROUWER PETROLEUM lVOTEEmiVGEN Tan de Ifakelaars CaDtzUar Schalkwyk te Rotterdam De markt was heden vast Lot Tanfcfiist ƒ 8 Februari levoring ƒ 8 Maartlevering 7 85 April levering ƒ 730 Meilevering ƒ 7 65 September October Kovember eb December levering ƒ 8 BEURSBERICHT AMSTERDAM Ï6 Febnu Per Telegraaf Integralen iets flauwer Rhijnshares lager Baitentaindach£n algemeen goed prijshoudend Zv Nooren 4 lager COBRESPONDENTIE De bliet uit Rotterdun itordt in ons volend nr gepifatat Behalie da Redergkenklmef Vondel beatiat hier tar tada nog aane tereanigi g van P K jongeliedeo dijavoaeens van Jgd tot tnd aen toooeelstuk ppvoareo Het bèataor van die laatata VeraeoigiDff V O geheeten bracht ona heden aan b ioak ovarbaadigde ons da ledenlijst en verzocht ons te verklaren ds man de vereemging V I en hare leden geheel ten onrechte daarvoor houdt dat daarop mes voorkomen da namen van de schrgvers van de iigaronden stokken m ona Coorant van 32 en 28 Fehr Wy voldoen uo dat verzoek en geten bg deze de gevraagde verklaring Di Rkdactie BarKerllJke Stand GEBOREN 83 Fabr Jacohna Josephus ouders J Nieuwenliniseo en C P Tragen Temia onders H van der Vegt en K S Cuhlman 24 Hendrloas Marinoa onders H M Derckaen en N Hornis Pieter Johannes onders F Janaaen en L Binnendijk 26 Elizabeth Jol aona onders N Boot en O O Rogbaii Hendrik ondera W van Vliet en H A Zwaaneveld 26 I ndert Cornelia onders P Seharloo en H M Verboet OVBHLEDEN 28 Febr J A Meewezen 6 m 24 A E laapera 8 w A F Jaspers 8 w J Stolk 4 j 11 m C vn der Klein wed G Jne 76 j 25 A Visser we4 L de Raadt 84 j ADVERT£NTI£N Heden overleed te Amsterdam ten huize van zgne Dochter onze Vadei en Behnwdvader de Heer TKUNIS SAÜKRBEEK inden ouderdom tui ruim 83 jaar üit aller naam J J H SAÜERBEBK 24 Februari 1889 Allen die iets te vorderen hebben of verschuldigd zgn in de nalatenschap van wiglen den Heer Ch M BOB8TEX10Ja woTdea verzocht daarvan opgaaf of betaling te doen aan de doorMej de Wed C M BORSTEEGH geb DB EwABTEL gevolmachtigden P W KAMPHUIZEN M VERMAAT Jr Gouda 26 Febr 1889 SOMAN S STICETINB Volksgaarkquken Bene KOOKSTER enHELPSTSRgevraagd In persoon zich aan te melden bg den Keukenmeester Turfmarkt 74 Vraa MULDERS BOSCH BIER door tal van Geneeskundigen aanbevolenZuiver uit HOP en MOUT gebrouwen Voornemens op 6 Maart 18Ö9 Woeaisdag den des morgens te 11 uur te Moordrecht va het Logement hst Po8THuis bewoond door de Wed C DUN BRABEB bg veiling verhooging en afslag te verkoopeii Een WOOJNHIJIS met SCHÜIlk en F staande en gelegen te Moordrecht aan dell Vliet kadaster Sectie O No 1125 grootte S Areü 50 Centiaren Te aanvaarden t de betaling der kooppenningen op den 1 AIPRIL 1889 Het perceel is ie ren vrerkdag te bezichtigen De Gtoudsche Hachinefabriek vroeger COSIJN Co beveelt zich aan voor de LEVEEING van Gasmachiines Gaskachels Gasovens Gafelampen enz Agentuur voor SIEMENS Lampen en SIEMENS Branders De G0ÜD8CHE Stoom Uineraalwater Fabriek hoek LANGE TIBNDEWEG Plantsoen levert echt MINERAALWATER en GAZEU8EDRANKEN tevens alle BROi en TAFËLWATEREIV VICTORIA WATER uit de bron te Oherlahnitein bg Ems tegen Concnrreerende prgzen NB De flesscheu worden ter leen gegeven Alsmede verkrggbaar KiLE mmiiJi van de Compagnie HONGROISE te Weenen per Flesch ƒ 1 25 per halve Flesch ƒ 0 70 deze Wgn is keurig van smaak en zeer versterkend Hoogachtend 1 ÜEd Dv Dienaar B LANDAAL Goad SnelpersdMifc va A BBINKMAN Zoon Woensdag 27 Pelniari 1 des avonds ten 8 uur in het Gebouw der Sociëteit oa BÉDNIE te geven door den Nederlandschen Solo violist THEODOBE WEBNEB met medewerking van OLIVEBKiyO Hofpianiit van H M de Koningin van Engeland Entree 1 49 0 99 Nu is t er weer tp voor Wy ooteeren heden in KEULSCHE POTJES inhoud ruim 5 Kilo MAINZER ZUURKOOL 1 Ingelegde SNIJBOONBN ƒ 1 PRINSESSEBOONEN ƒ 1 Frankfortor ZUURKOOL 1 Holland be 0 70 NDYWB gesneden 1 PïtiMA KWALITEIT J GERRITSEN Waterifraaf met ajn Paard qf de Geschiedenis van GOUDA van 1572 1575 76 pag kl 8 i lOOent bö A BRllNKMAN Lange Tiendeweg te Oouda Societeit Oiis Cfenoegen 6 laatste Abonnement VoorsteUing DONDERDAG 28 FEBRUARI 1889 Vereenigde Rotterdam che Tooneelisten Optreden van den Heer WILLEM van ZUIJLEN Zenïïwachtige Veouwen Blgspel in 3 bedr Voorafgegaan door MANÏÏSDESUOIIIIEB Toooeelspel in 1 bedr door R FAAS8EN Aanvang 7 j uur 8 Gewone bepalingen en prijzen Da uitgave dezer Courant geschiedt dagelgki met uitzondering van Zon en Feettdagen De prgs per drie maanden ii 1 35 franeo per post 1 70 Afzouderlflke Nonu er VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 1 Februari 188 VERGADEEING VAN DEN QKMEENTERAAD Op Vrijdag den 1 Maart 188 dn namiddsga ten 1 ure Aan de orde De Ontwerp Verordening op de Brandweer De Staah Com aml bevat het volgonde bericht omtrent den toestand van Zyne Majesteit den Koning Volgens verklaring Tan professor Bosenstein en van de gaceeshoeren dea Konings zjjn na de aandoeaiog van het algmrlies der mond en keelliolta de krachten van Zijne Hajeateit niet teruggekeerd Da voeding ii niet voldoende de nachten blijren onrustig Ds Koning heeft zyne gewone bezigheden niet ktfnnen verricèten De R K Baderqkenksmer Vondel voerde teanavoad ia de Sociëteit On Genoegen op uon Tas treunpel in S bedr van Prof J L Smit in t envoordigheid van een tolrqk publiek Het stak bevat reel oehoons verscheidene treffgnde tooneelen en ia geaohreren in beschaafde laai wat niet van alle rederqkeraatukken kan gezegd worden I De opvoering verdient allen lof Men tou op sommige o nblikken niet vermoed hebben dat het een eerste vooratelling was die da heeren gaven eo erenmin dat ag zich slechte korten tyd geoefend hadden in da publieke voordracht Hij die de titelrol vervulde had blykbaar veel werk gemaakt van zqne geatea en standen en over hët geheel kwam de boofdpewoon goed tot zqn reoht Jrlata verdient na hom genoemd te worden Dlena karakter werd goed rolgebouden het stille spel was bg dezen zeer goed verzorgd Voorts mag Orodas eer FEUILLETON UIT VERRE GEWESTEN iVoar M Em eUeh IXIV S7 Na tien dagen heeft Baymond hot gsld b jeen Hij heeft vgftig dollars betaald om iuscbikkelgkheid te koopen en eene groote som voor rechtskosten nu hoeft hij ten minste weer voor een poos rust Maar zie eens naar den anderen kant Een jongeling oogenschgnlgk niet veel ouder dan 20 jaar zit aan het uiteinde der kamer Hij schijnt niet tot het kantoor te bohooren Hg wacht op iet En terwijl hg wacht ziet hij naar alles met een blik van belangstelling eerst naar den perkameutachtigen ouden man met het kale hoofd vervolgens naarden vorigen jongeling met de springreiTou lu zijn lijf daorna naar do onderen Maar hij komt terug tot de twee uitersten dit is de jeugd zoo eigen De perkamenten oude man en de jonge man met de springveCron trekken hem het meest nen juist door hun torugstootend voorkomen Hg is jong vol hoop en vertrouwen Wat zijn zg De geheelo atmospheer doet hem huiveren Is dot nu het rechtsgeleerde vak Tmii Castleton want het is onze vriend Tom die Uier volden afspraak wacht om van Pulsifer te vol vermeld Zgn voordttcht beviel ona trouwens beter dan zgne geatea dif ietwat eentonig waren Zopjrnu beviel ob best a0Si rfM had goede oogenblikken Veel werk waa gemaakt van hst deooratiet er waa in het paleis van Oiodaa een zeer amaakrolle en kostbare pknt en blownveraiering aangebracht waarop het oog met welnvallen rustte Inderdaad het tooneel was oangMdeed zooala wq dat ïiiar zelden zien en de geheel tooneeiachikking maakte een uitstekenden indruk De roontelling weid ofgsluisterd door de Muziek van onze Schutterij Uel ia voorzeker veler waasch dat Vondel het niet bq dez aerate voonMling ad laten maar lotet nog eena een voetstdling even De heer v d Meer an Kuffeler predikant te Uo drecht ia te Boakoop beroepen Naar wg ramemen hoi de beer H J Anguatin Burgemsester 4 l MIMeUa Sesitennser in de voI geode maand den dog ie herdenken waarop hg voor IS jaren ala zoodanig werd benoemd Naar wij rememen kan binnen enkele dagen deMemorie van antwoord op bet reralag betreffendehet ontfbrp tegen orermatigen arbeid van vrouwenen kinderen verwacht orden Een gewijzigdontwerp woarbg de fabriekainapectie is opgenomen zal de Memorie vergezellen orf De commisaie tot ds zaken der remocstrantachs broederschap heeft in hars rergadering van 23 Febr II in de plaats van wglen dr i W Bok tot haren secretaris benoemd dr C P Tiele hoogleeraar te Leiden en in plaata van laatstgenoemden tot haren voorzitter den heer J H Maronier pred te Botterdam De Koninklgko Nederlaiidache Machinefabriek vernemen wat hg doen moet had zich een rechtsgeleerde voorgesteld als een hedendaagsch ndder die er zgn leven aan wjjdt om de verongelijkten in hunne rechten te herstellen en de zwakken en weêrloozen tegen de aanvallen van de sterken en gewetenloozen te beschermen Hg kon met begrgpen wat er om hem heen met zooveel ijver gedaan werd Hg kon slechts gevoelen dat de atmosfeer hem hatelijk was Het was de aanraking van de argelooze onervarenheid met de harde en geslepen ondervinding Hier kwam Tom s aard geheel boven De botsing was sterker dan hij verdragen kon Als Alf du Barry in zgne plaats was geweest zou het tooneel hem vermaakt hebben en hij had uiet kunnen nalaten een der klerken een schertsend woord toe te spreken hoe druk zij t ook hadden Tom was van een onder kaliber en op hem maakte het een pijnlijken indruk Ik weet met hoe Inng hij t zou hebben uitgehouden Op dit oogenblik kwam Pulsifer Irinnon on het tooneel veranderde Hoe snel veranderde het Alleen de binnenkomst van dien an verstrooide ol de ongunstige gedachten en kwade vermoodoua waaroan Tom zich begon over te geven verdreef don nevel en de atmosfeer werd weder helder Een enkele blik op het gelaat von Tom was genoeg om den aoakwaarnemer te doen ion wat er in zijne 2iel was omgegaan Uij gi ootte hem vriendelijk Gij zijt vü ór uw tijd imAe hij Beter loo dan ADVBBTBNTIIN worden geplaatrt van 1 5 regel i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTBBS wwtden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratii opgenomen in het ADVEETBNTIBBLAD t welk des Maandags verschgnt te Helmond aedert ongereer 15 jaren bestaande en tot doaver gedreven door haren eigenaar den beer E U Begsmann zal overgaan aan eene daartoe op te richten naaml veen onder gelgken naam met een kapitaal ran 160 000 in aandeelen van lOOO De fabriek met toebehoorea zal worden overgedragen tegen eene door taxateurs te bepalen aam welke niet meer dan 110 000 zal kunnen bedragen Het den heer Begemsnn zal de heer i B Kam ingenieur als mede directeur optreden De Provinciale Staten van Noord HoUand hebbed bealoten van Gedeputeerde Staten oonaideratiën en inlichtingen te vragen over het ontwerp tot wijziging Ton de provinciale kiestabel Na ontvangst daarvan zal het ontwerp in de afdeelingen behandeld worden De volgende vergadering zall2 Maart plaats hebben De Prov Staten van Friealand besloten het ontwerp te stdlen m handen eener commissie van vijf leden om praeadvies Aan de leden werd londgedeeld eene uitvooiga nota van het lid den heer mr A Bloembergen Es waarin uit de geschiedenis der Wet van 5 Nov 1862 StaatMai n 197 welker wgziging het geldt al de bijzonderheden warden medegedeeld welke voM de richtlge beoordeeling van het door de Begeering aanhangig gemaakte vraagpunt van beteekems s fn De steller der nota veroordeelt in hoogs mate de ontworpen regeling omdat daarbij niet het minst is rekening gehouden met het prooiHciaal belang dat blijkens de geschiedenis der wet hier juist Of den voorgrond moet w tfdan gesteld en de Begeering met de meest ruwe hond ingrgpt in den bestaanden toestand en géon enkel aanrakingspunt aanbiedt tusacben dezen en den nieuwen toestand dien zg in het leven wil roepen waardoor een overgang geleidelijk en gemakkelijk wordt gemaakt Niet minder krachtig komt hij op tegen het aan de Begeering toegeschreven voornemen van eene eventueele door te laat maar nauwgezetheid is het allerbest Tom volgde Pulsifer door verscheidene gangen totdat hij in diens eigen kamer kwam De lange rij boeken deed hem zich thuis gevoelen en het geheele aanzien der kamer stelde hem gerust zoo groot was de tegenstelling met het vertrek dat hg verlaten bad En toch ging alles wat deze wettelijke machinerie in beweging bracht en beheeischte van hier uit Die machinerie was zeer uitgebreid afwisselend en ingewikkeld want de voornaamste handelshuizen kwamen Pulsifer om raad vragen zoo ook de direc teuren van verscheidene bsukinrichtingen en andere 1 corporation Eijke heeren en dames kwamen bg hem I om hun geld te beleggen om hun testament te ms I keu hem als gevolmachtigde te gebruiken enz enz I Pamdiekwestièn van den teedersten aard werden hem voorgelegd om zgn raad in te roepen of om I vriendschappelgk scheidsman te zijn of om een I proces te voeren De ongelukkige die door verschrikkelijke tegenspoeden er toe gebracht was om de et zoowel als I het recht te overtreden zocht Horace Pulsifer op niet om hom door een wettelijke kunstgreep te redden maar om zijn invloed bij de tegenpartij aan te wondon on de e tot gematigdheid te stemmen of voor do rechtbank do verzachtende omstandigheden te doen golden Hij had verscheidene dames onder zijne cliënten Rijke jonge weduwen in kostbare rouwkleeding