Goudsche Courant, donderdag 28 februari 1889

blikeinsche partij behoorende ziph bereid erkloard tgn Tin een ziekel k streraa m sqpende zorgen aan dit wetffoorstel hnnne goecieuring te verleenen in Termaak te vergeten Da rtji komt dat tot In de Italiaansche kamer blgkt uit de discussicn ♦ ij j over de finaneieele plannen der regeering dat Crispi redwoniren zal worden tot uroote concessies In de Ittni KS Bi genoemde ontbinding der Pror Stiten De FroT Staten van Drente hebben besloten hunne litting te mdagen tot 12 Maart om aan Gifldepateerde Staten gdegttnheid te gaven adria uit te brengen ofer htt TOOntel tot qiiging der provinciale kiestabd De Prov Staten Tan Utrecht hebben besloten de ontwerptsbel ntar de afdaelingen te venenden Tot rapporteurs def drie afdeellngen z n benoemd de heeren De Geer Van Asch van Wijok eo Van £ ddea De volgende vergadering lal 7 Kaart pld te hebben De Prov Staten van Gelderland hebben de kies tabel gerenvoyeerd naar Gedeputeerde Staten die over 8 dagen rapport zullen uiftrengen De Prov Staten van Noord Brabant hebban de Ont n rpen kiestabel verzonden naar de afdeel igen Heden te 1 uur komen de Staten opnieuw bijeen Men spreekt van voorstellen tot splitsing Sar hoofdkiesdistricten Grave en Waalwijk De Prov Staten van Overyssel hebben het ontj werp in handen gesteld eener commissie bestaande uit de hh Van Diggelen Dijckmeester Stork E J S van Sonsbeek on Van der Vlugt De Prov Staten van Zeeland hebben besloten het voorstel betreffende de kiestabel te stellen in handen eener speciale commissie van 5 leden en hiertoe benoemd de heeren Dronkers Fokker Pompe van Meerdervoort Hammacher en Waesbergher Jansen De volgende bijeenkomst is bepaald op 12 Maart De Prov Staten van Limburg heboen met algemeene stemmen en zonder eenige discussie besloten instemming te betuigen met de voorgestelde kiestabel In het begin van de 17e eeuw rookte men nog uit korte pgpen met kleine koppen en dikke stelen blijkens de fraaie prenten in de Minnekunst van Van Heemskerck 1622 In 1840 waren de koppen reeds grooter en de stelen dunner geworden hetgeen blykt uit de platen van Van der Venne in de dichtwerken van Vader Oats maar de pijpen bleven nog i kort Togen het midden der 17e eeuw sou Van 1 Diemerbroek een vertoog geschreven hebben om te bewezen dat pijpen mot lange stelen minder nadeelig voor de gezondheid zouden zyn dan die met korte als znllend de rook in de eerste beter bekoelen en deoliecleelen meer wegtrekken in de poreusejpijpaarde Zeker is het dat do eerste fabriek van lange pijpen te Gouda is opgericht tusschen de jaren 1665 en 1660 loo niet door dan tenminste op aanmoediging van Mr Qovert Cinoq burgermeester van Gouda en zwager van Van Diemerbroek Nog lang daarna werd ter gedachtenis aan dezen heer het getalmerk vijf oinq op het hieltje der lange Goudsohe pijpen geplaatst Sedert dien tijd zijn de lange pijpen in algemeen gebruik geraakt en omstreeks het jaar 1663 heeft men te Amsterdam het eerst een orde gesteld op do pypenmarkt Tusschen de jaren 1720 en 1751 vonden te Gouda ongeveer zestienduizend mensohen hun bestaan mot pqpenmaken In 1751 waren er nog 371 pijpenmakersbazen ieden van het gild oq in elke fabriek werden wekelijs van 28 tot 86 000 pgpen vervaardigd Zoadagdlad N v d B De Haagsche correspondent der N Gr Ct schrijft Het diplomatiek diner op s Konings verjaardag door den Minister van Buitenlandsche Zaken gege gehuld komen met zachten tred binnen om over haar Onherstelbaar verlies te spreken eenige tranen te storten even te snikken en oen bankiersbriefje van een paar duizend dollars van haar goeden vriend den administrateur te ontvangen Eenigen tijd daarna is de rouwkleeding vervangen door prachtige zgde evenwel rijk gegarneerd met krip maar de zware zwarte sluier is nog even dik De snikken en tranen beginnen te verminderen maar het bedrag van het geld dat getrokken wordt vermeerdert Langzamerhand ziet men iets minder dan hnl aarsrouw eerst penstfe daarna grijs glimlachjes in overvloed een allerliefste nieuwe portemonnaie wordt te voorschijn gehaald om het bankiersbriefje in te bergen een lichte coquetterie speelt door alles heen zelfs jegens den droegen zaakwaarnemer Eindelijk zijn de twee jaren om misschien dertig maanden al naar de omsto4idigheden meebrengen als de nalatenschap bijzonder groot is zal het dertig maanden zijn en onze jdnge weduwe treedt met een glans van vergenoegdheid op het gelaat binnen Welk eene herschepping Zij prijkt met de uitgezochtste helderste kleuren niet van den regenboog maar an het seizoen Zij komt fier en met een air van bescherming binnen Zij schimpt op het nare kantoor van den zaakwaarnemer zij klaagt over duurte en over de schaarschte van geld zij vraagt of het volgende kwartaal haar niet vooraf uitbetaald kan worden omdat zij haar huis geheel opnieuw meubileeren moet Zij noemt PHüsifer een wreed I r I ven ondersoheid ioh dooi niets v q vio te offi 1 ëele bankets èn lette er algemeen op of de heer e Hartsen het Grootkruis der Spaanache orde van Ka1 1iel III droeg en het was zoo Eender diplomaten te fluisterde sijn buurman aan tafel in t oor dat de 1Minister ean hooge opvatting hitd van het beginsel I der ministerieele Olidariteit want il porte avec e soumission Ie oroix de son prédécesseur Omtrent Jt het grootkruis ia mg van zeer vertrouwbare igde e meegedeeld dat de heer Hartsens zelf heeft gevoeld n d t hij een minder nobele figuur er mee zou maken e I om den schijn te redden had hij dus een zgner collega s den Minister van Pinanciën ook een Spaansche ionderscheiding aangeboden om op die wijze niet e alleen te staan dooh de heer Godin de Beaufort had er hjaitelijk voor bedankt om met de veeren e van een ander te pronken 1 1 Lwteoanl Ba t een der Belgische officieren van de Stanley eipeditie die eenigen tijd Tippo Tib s secretaris is geweest is dezer dagen uit da Congo landen te Brussel aangekomen Hij meldt dat tgdenie zgn oponthoud te Stanley Palls nieuwe brieven van Stanley van lateren datum dan de vorige 17 Aug daar aankwamen Deze brieven kunnen omstreeks it Maart in fiuropa zijn Luitenant Baert twijfelt er n niet aan of Tippoo Tib is tegenover Stanley volkoe men te godder trouw Dat hg niet persoonlijk met n hem naar Emiu Pacha op reis ging was omdat hij I z n land niet voor zoo langen lijd durfde verlaten I Hg bewees intusscheu zgn goede gezindheid door IStanley een karavaan van verscheidene honderden a mannen met voorraad te zenden die onder bevel l van een zijner naaste bloedverwanten Seliim Ben Mahomed stond Een ander bewgs van zijn welj willendheid was dat hij een troep mannen uitzond om Sanga den moordenaar van majoor Barttelot 1 gevangen te nemen 1 Sanga was een rijk opperhoofd onder bevel van 1 Tippoo Tib die beweerde dat hg majoor Barttelot doodde uit hoffelijkheid tegenover het schoons ge slacht Sanga had namelijk gezien dat de majoor 1 I een inlandsche vrouw met een stok dreigde omdat zij hem met haar nachtelijk gezang verveelde De moordenaar werd met acht zgner vrouwen door Tippoo Tib ter dood veroordeeld i Uit de berichten en aanwijzingen die hij ontving leidde luitenant Baert af dat de Stanley expedit e Wadelni niet dan na het doorworstelen van groote moeilijkheden bereikt had en op het laatst de hulp moest inroepen van Emin Pacha die dus bevrijdde 1 in plaat van bevrijd te wolden Luitenant Baert was zelf een eind den onbekenden 1 weg gegaan dien Stanley naar Wadelai was inge slagen Het land was moerassig door meestal onbe vaarbare rivieren doorsneden en wet een geweldigen plantengroei waardoor de reizigers zich met de bgl in de hand een weg moesten banen Ver rop waren de moeilijkheden nog grootér naar Stanley s boodschappers die voel te lijden hadden gehad en er havenloos en uitgeput uitzagen mededeeldon Stanley deed zes maanden over de reis vanTumbouya naar Wadelai Aan den oever van tet meer Albert een land dat door reuzen bewoond wordt hadden Europeanen met de inlanders te vechten De boodschappers brachten een groote fraai bewerkte speer van deze reuzen mede die thans in het bezit van luitenant Baert is Het bleek dat de Aruwimi wier loop tot nog I streng schepsel omdat hij dit weigert lacht om zijne zwarigheden en stapt de kamer uit o zoo allerliefst Ook de arme weduwe komt bij Horace Pulsifer Haar echtgenoot was een dient van hem Men geloofde algemeen dat hij een man van geld was maar hij laat niets na De zaakwaarnemer is nu niet droog of onvriendelijk Hij doet alles wat hij kan om haar te troosten en te helpen Hij wijst alle belooning af en geeft vrijwillig zijn tijd en zijn invloed ton beste om nog iets voor haar te redden Voeg bij die verschillende karakters en tooneelen de eindelooze bijzonderheden waarmede zij nood wendig gepaard gaan zonder eenige tusschenpoozen en die alleen door dat ééne hoofd bestuurd worden en gij kunt n een denkbeeld vormen dat Horace Pulsifer nogal zoo iets te doen had XXV Pulsifer zat eenige oogenblikken met de hand onder het hoofd als in diepe gedachten verzonken Tom had op zijn verzoek dicht bij hem plaats genomen Wat mocht de reden zijn dat de zaakwaarnemer aldus scheen te aarzelen Zou hfl nu het er toe kwam besluiteloos geworden zijnf Toen hij Tom in het open ernstig argeloos gelaat zag gevoelde hy eene zekere wroeging bij de gedachte hoe spoedig die uitdrukking van oprechtheid verdwijnen zou om nimmer weder te koeren om I plaats te maken voor eene uitdrukking van beroke toeTniet in kaart gebracht il uit de fichting Tan de beide Njjlmeren komt en zich wipt zq in de Congo valt plotseling met een scherpen hoek zuidwaarts buigt De Belpsohe luitenant lohnjft Stanley andere bedoelingen toe dan eakel het ontzetten van Emin Pacha Stanley berichtte dat h den Duitsohen reinger in welgevestigden toestand aantrof en dat hij vaat besloten was op zjjn post te bleven Baert bevestigde dat Stanley langs een anderen weg naar Europa zou terugkeeren en deelde mede dat zgn Toomemen was weUicht in vereeniging met Emin Khartoem aan te tasten en te trachten Soedan uit de macht van den Mahdi te bevrijden Bij zgn terogreis door den Congostaat naar Europa vond luitenant Baert den staat in bloeienden toestand Overal heeischten rust en vrede Zooals men weet moeten sinds den S dezer alle houders van hondenkarren deze laten inschrijven en voorzien van den naam der gemeente en het nummer der inschrijving naar aanleiding hiervan informeerde onlongs een dergelijk persoon in allen ernst ter secretarie zijner gemeente of zijn kar nu ook moest bevatten de woorden van Houten s Cacao is de beste goedkoopste in gebruik hem was dit verteld Boitenlandsch Overzicht f Scherpzinnige vernuften zijn in Frankrijk bezig te zoeken naar huismiddeltjes om bij de aanstaande verkiezingen te beletten dat overal gestemd wordt op denzelfden candidaat Eenige afgevaardigden onder welke Sigismond Lacroii en Pichon van de uiterste linkerzijde hebben een wetsvoorstel in gereedheid gebracht waarbij het aan een candidaat der Kamer verboden wordt zich gelijktijdig in meer dan twee kiesdistricten candidaat t stellen Dit voorstel is gericht tegen Boulanger die bij de algemeene verkiezingen zich in tal van arrondissementen verkiesbaar wil stellen en ab o een soort van plebisciet op zijn naam houden Om aan het wetavODrstel uitvoering te verzekeren wordt bepaald dat elke candidaat vooraf aan den prefect van het departement bericht moet geven in welk arrondissement hig zich verkiesbaar stelt De verkiezing van een candidaat die aan dat voorschrift niet heeft voldaan zal nietig worden verklaard of beter gezegd de stemmen die op hem uitgebracht zijn worden geacht Is van nul en geener waarde zoodat de candidaat die officieel zijne candidatuur kenbaar gemaakt en do meeste stemmen veskregen zal hebben als gekozen zal worden beschouwd indien hij na aftrek der nietig verklaarde biljetten de volstrekte meerderheid heeft Vorder wordt straf bedreigd tegen een ieder die zich candidaat stelt in meer dan twee arrondissementen alsmede tegen eiken verspreider en drukker van stembiljetten met den naam van een nietverkies baren candidaat en tegen den verantwoordelijken uitgever van een blad waarin zoodanige stembiljetten ingestoken zijn Ten slotte houdt het voorstel eene bepaling in volgens welke een afgevaardigde zich niet candi daat mag stellen zonder vooraf gelijk Boulanger herhaaldelijk gedaan heeft voor het mandaat dat hem reeds opgedragen is bedankt te hebben Naar men zegt hebben reeds een groot aantal afgevaardigden tot verschillende groepen der repu I ning en geslepenheid zooM niet van listigheid ensluwheid De zaakwaarnemer begon zich juist allerlei zelfbeschuldigingen in t hoofd te halen toen hg zich met eene krachtige poging aan zgno mijmering ontrukte de hand snel over het gelaat streek en uitriep Gekheid luid genoeg dat Tom die hem met verwondering beschouwde het hoorde Een glimlach verhelderde Pulsifer s geloat een glimlach zoo vriendelijk en innemend dot geen spoor van den man dor wet overbleef Ik dacht er over sprak hij op een opgoruiraden toon geheel in strijd met hetgeen er onmiddelijk op volgde hoe bitter gij teleurgesteld zult zijn Tom verschoot een weinig van kleur maar zeide niets I Als iemand zoo vriendelijk of verstondig was geweest hernam Pulsifer om mij hetzelfde te zeggen toen ik mijne rechtsgeleerde loopbaan intrad I zou het mij in t vervolg van tgd vrij wat verdrietbespaard hebben t Is echter niet alleen in hetrechtsgeleerde vak dat de eerste stap een teleurstelling is vervolgde Pulsifer t Is hetzelfde inmeerdere of mindere mal met de theologie en demedicijnen Wat men van verre ziet is begoochelend Als gij het luchtkasteel uwer verbeelding praktischwilt aanvatten zakt het weg In de plaats daarvan indien wij het goed aanleggen verrijst een hechtgebouw op stevige grondslagen Er kan zeker geenverhevener roeping zijn dan die van zondaars totbekeering te brengen Wordt vervolgd gedwongen zal word en tot groote concessies eerste plaats verlangt de oppositie aanzienlijke bezuinigingen op de uitgaven voor de Afrikaansche expeditie teneinde op deze wijze het heffen van nieuwe belastingen te voorkomen De moties van orde vermeerderen van dag tot dag zg hebben reeds het aanzienlijke cgfer negen en dertig bereikt Door I icotera is een motie ingediend om de finaneieele voorstollen der legeering reed bg de eerste lezing te verwerpen Crispi zal buitengewoon beleid moettn ontwikkelen om ongedeerd aan dezen storm te ontkomen Het bevestigt zich dat prins Alexander van Battenberg wiens huwelijksplan met prinses Victoria van Pruisen in het vorige jaar zooveel beweging veroorzaakte nu in het huwelgk is getreden met mejuffrouw Loisinger eene kunstenares van nederige burgerlijke afkomst die verbonden was aan het Hoftheater te Darmstadt Het huwelijk werd den Sden Februari te Mentona voltrokken Voortaan zal prins Alexander den naam van graaf Voi Harlenau voeren en zich met zijn jeugdige echtgenoote buiten Dnitscbland vestigen Na den roman die zich aan keizers Prederiks ziekbed afspeelde en door den gzeren rijkskanselior zoo wreedaardig werd verstoord verwekt deze tijding natuurlijk groot opzien vooral is dit bet geval te Berlgn waar zelfs de voorstanders van het huwelijk tusschen den prins en prinses Victoria moeten erkennen dat het den prins mee om de zuster van den üuitschen knzer dan wel om de Trouw zgner keuze te doen is geweest Ook te Weenen wordt het huwelijk van don gewezen Bulgaarschen vorst druk besproken doch daar treedt natuurlijk de politieke zijde dor quaestie meer op den voorgrond Door velen wordt prins Alexander van Baltenberg nog steeds beschouwd als een ernstig pfeteudent voor den Bulgaarschen troon voor het geval hot prins Ferdinand van Saksen Coburg niet gelukt zich te handhaven Dit was ook een der redenen waarom prins Bismarck zich zoo krachtig tegen s prinsen huwelgk met prinses Victoria verzette Evenwel moet erkend worden dat prins Alexander tot dusver deze opvatting niet heeft gerechtvaardigd De prins toonde nooit eenigen lust om weer naar Bulgarge terug te keeren en hield zich stce ls met groote nauwgezetheid buiten de Bulgasnche aange Nu prins Alexander na eerst ontslag te hebben genomen als Pruisisch officier nu met een burgerlijk meisje in het huwelijk is getreden verdwgnt de prins natuurlgk uit de rg der pretendenten voor den Bulgaarschen troon Te Weenen is men daarom van meening dat de kansen van prins Ferdioant van Saksen Coburg den troon te behouden daardoor aanmerkolgk zgn vermeerderd Het Deensche Fnikething heeft de beraadsbiging over de bogrooting geëindigd De begrooting van het ministerie van oorlog ia verminderd met 4 500 000 kronen vaarbg 3 600 000 kronen die bestemd waren voor de versterking van Kopenhagen Gelgk men weet gaf da versterking van de hoofdstad door den koning en het conservatieve Kabinet gewenscht maar door de liberalen bestreden de eerste aanleiding tot den strqd tusschen de regeering en de meerderheid in het Folkething die wel minder scherp is geworden maar toch nog niet is bijgnlegd BEIEVEN UIT EOTTEEDAM vn In de tweede koopstad des Bgks hrerscht thans welvaart Daar was laatst een werkman die zooala go hot vermoedelijk zult hebben gelezen treurde omdat hg volop werk had gekregeu waut nu kon hij niet meer klagen over werkeloosheid Zo ó gaat het hier met ettelgke pessimisten die het bedroevend vinden dat alles goed gaat want nu kunnen zg willen zij niet uitgelachen worden niemand meer komen vervelen met hunne jeremiades over s echte tijden achteruitgang en den vermoedelgken ondergang der wereld Het gaat te Eotterdam op dit ooirenblik bgna allen nsor wensch en dat is mgnerzgds geen gewaagde Toronderstelling Het schier feitelgk bewgs van de juistheid mijner stelling ben ik in staat te leveren In de eerste plaats wgs ik even als vroeger op den broeden stroom van lieden uit don eersten tweeden derden en vierden stand die de openbare vermakelijkheden bezoeken en de ververschingslokalen In den b inne hebben de pessimisten kunnen goedvinden dat verschgnsel te wgten juist aan achteruitgang van zaken met de daarmede gepaard gaande zucht om tot eiken prgs verstrooiing te zoeken of zich te verdooven Maar de zaak duurt veel te lang reeds om het gevolg to kunnen zelfs de geringe min met vrouw en kinderen op Zon en feestdagen zich in keurige kleedij vertoont de man met een zilveren of gouden horloge op zak de vrouw met oorbellen bUBche en ringen van edel metaal De man heeft bq inlke gelegenheden sltgd geld op lak om zijn gezin op t een of ander te onthalen terwgl hg zelf zijn sigaar rookt en zich zgn gUia bier of zijn borrel goed laat smaken Op den duur is zulk eene levenswijze niet houdbaar indien er niet regelmatig een goed stuk geld wordt verdiend Ik geloof dan ook zonder vrees voor tegenspraak te mogen beweren dat r nooit zooveel verkeer te Botterdam is geweest als op dit oogenblik Vooral het transit vervoer il ontzachwekkend met al de directe en indirecte voordeelen die er mede gepaard gaan Als het zAJ voortduurt dan zal het Gemeentebestuur handen vol werk hebbes om door het aanleggen van nieuwe havens ea kaden in de richting van het voormalige Delfshaven gelijken tred te houden met de steeds toenemende ontwikkeling van handel en scheepvaart Indien geen ongelukkige omstandigheden zich voordoen dan zal het rwds zoo uitgebreide Botterdam over tien jaar niet meer te herkennen zgn En dat alles is het gevolg van den nieuwen Waterweg waarvan indertijd door de zwarigaUigen en kwaadwilligen is beweerd dat er nooit ieti van terecht zou komen In de tweede plaats wensch ik als bewgs dat hier welvaart heerscht te wijzen op de omstandigheid dat men in dezen barren winter hier hoegenaamd niet heeft gehoor van werkeloosheid In de katste jaren was dit anders Er waren toen rij wat lieden zonder erk en de socialisten hebben het mogelgke en onmogelijke gedaan om van dien toestand ten eigen bate partg te trekken iets wat veel meer dan ander hot geval zon zgn gewoest een schril licht op die werkeloosheid heeft doen vallen Ik zeg dat niet om te betoogen dat de socialisten zoo doende toenmaals indirect eene goede daad hebben verricht Ik zeg het alléén om te doen uitkomen dat bet uit den aard der dingen spreekt dat in eene groote stad nu en dan een beperkt aantal lieden zonder werk kunnen zijn Het gaat daarmede als met de trichinose Duizend tegen één wil ik er op wedden dat de trichinen altijd bobben bestaan eerst in de laatste jaren heeft men hunne aanwezigheid en schadelijke werking wetenschappelijk vastgesteld en dit heeft althans het voordeel dat wie er zin in heeft zich naar het voorschrift van Thorah en Koran van het gebruik van varkensvleesch kan onthouden Maar de socialisten die onder meer beweren dat zij de ontdekkers van do werkeloosheid zgn welk nut hebben zij er mede gesticht Hoegenaamd niets Nog eens zoolang de wereld bestaat zijn er behoeftigeu ep werkeioozen gtweest en geen staatkundig of sociaafstelsel is bij machte in dien natuurlijken loop der dingen wijziging te brengen Het was den socialisten dan ook geen enkel oogenblik dwrom te doen Zg grepen de werkeloosheid aan om ontevredenheid en tweedracht te kweeken om oproer in het leven te roepeft en kon hrt zijn eindelijk te geraken tot hunne sociale revolutie die alles in een puinhoop moest verkeeren Te Rotterdam ia hun ook dit wapen uit de hand geslagen want ik herzeg het er heerscht zóó veel vertier dat men nergens in de stad van werkeloosheid hoort spreken In de dorde plaats heb ik te wijze i op de noodlottige gevolgen van storm en overstrooming Ik heb den lezer daarover vroeger niet onderhouden omdat ik slechts op mij heb genomen redeneerende artikelen aan dit blad te leveren en alzoo het bezorgen van nieuwsberichten aan anderen overlaat Ik zou te dien aanzien tenzij ik tot telegrammen de toevlucht nam toch altijd bg de groote bhiden achteraan komen Indien ik derhalve heden de jongste overstrooming ter sprake breng dan geschiedt het uitsluitend om het feit te kunnen conslateeren dat de groote waterschade ook door den minderen man is geleden zonder dat men er veel van heeft gehoord Dit feit is van meer kenmerkenden aard dan het oppervlakkig schijnt Men weet dat Rotterdam oumiddelijk aan de Maas grenzende dikwerf last en schade van hoog water had te verduren Het stedelijk bestuur heeft toen opgehoogd èn opgehoogd zóó dat in sommige straten ten laat te de eerste verdieping aofitterrain werd en vele huizen dientengevolge moesten worden verbouwd niet zelden geheel hernieuwd Dat deed bij de belanghebbenden natuurlijk vrij wat ontevredenheid ontstaan eene licht verklaarbare ontevredenheid omdat hun groot geldelijk nadeel werd toegebracht Zg hebben hunne bezwaren op alle denkbare wijze te kennen gegeven in en buiten rechten bewerende dat indien de Gemeente hel in het openbaar belang achtte de straten op te hoogen de schade daardoor aan de aangrenzende particuliere erven toegebracht door de Gemeente behoorde te worden gedragen d i door het algemeen ton wiens behoeve de maatregel werd genomen De Gemeente harenijds stalde daartegenover het beginsel dat zij handelde in het publiek belang dot zij de particuliere erven onaangeroerd liet dat de openbare weg haar eigendom was waarop gaenerlei servituut rustte dit zij dezen horen eigendom in den toestand zon brengen die overeenkwam met de eischen van het algemeen belang en dat indien daardoor de particuliere erven schade leden die schade niet op de Gemeente kon worden verhaald te minder daar die schade slechts in schijn bestond Immers de porceelen couden in innerlijko en in huurwaarde stggen indien zü kwamen te grenzen aan eene goede openbare straat in phuts van zoo als nu aan eene straat die bij den geringsten vloed overstroomd werd waardoor het water in de benedenverdieping der huizen en in de kelder vloode De Gemeente won met die argumenten het pleit en ik geloof dac de ervaring heeft geleerd dat hare bewijsvoering gegrond was in zoo Terre althans dat de meeste eigenaars van hnizen door de waardevermeerdering hunner perceelen nadat zij met de opgehoogde straat in verband waren gebracht vergoeding ontvingen voor de gemaakte kosten In sommige buurten evenwel hebben de eigenaars het liatut quo gehandhaafd zoodat daar nog altijd groote misstand bestaat doordien er de openbare weg een meter soms meer hooger ligt dan de zoogenaamde begane grond der huizen In elk geval die aanhoudende ophooging heeft te weeg gebracht dat de stad vrij W overstrooming bij watersfanden die anders het water op de openbare straat brachten Edoch het heeft al den schijn alsof de vloed van tijd tot tijd in toenemende maie wil wassen ten einde de worsteling met den mensch voort te zetten en hem te bereiken in spgt van alle ophooging Al ontveins ik mij nu niet dat de jongste stormvloed een buitengewone was eoowil het mij toch niet uit het hoofd dat de Nieuwe Waterweg ons tegelijk met zijne lasten ook zijne lasten deelachtig laat worden Ook bij deu vroegeren stand van zaken toen Rotterdam slechts met behulp van het kanaal van Voorna met de zee verbonden was had men last van hoog water maar het ligt dunkt mg voor de hand dat de doorgraving van den Hoek van Holland die Botterdam op zeer korten afstand rechtstreeks in verbinding met de zee bracht den stormvloed ook meer rechtstreeks voor de stad brengt waardoor er veel meer aanleiding dan voor dezen bestaat hot water van tijd tot tijd een paar metera boven Botte Peil te zien stijgen Vergis ik mg dan ook niet I geheel dan zal de Gemeente het werk der ophooging zachtkens aan weder moeten hervatten We hadden inmiddels een enkel maal toch weder overstrooming en als dan het water in benedenverdiepingen en kelders drong ik kom hier tot mijn uitgangspunt terug dan hoorde men van 4on minderen man die daardoor ernstige schade leed niets dan jammerklachten met de daarmede gepaard gaande bede om hulp die steeds verhoord werd Grooter schade nu dan die door de jongste overstrooming aangericht herinnert zich hier geen mensch Geen vloed is hier ooit zóó hoog gestegen zoodat zelfs buurten die anders vrij bleven thans door roeibooten konden worden bevaren En toch men vernam wel hier en daar klachten die de wanhoop door do geleden schade ontstaan ingaf maar beden om hulp zijn in het openbaar niet vernomen Dat bewijst dat de slachtoffers van de overstrooming geldelijk in beteren toestand verkeerden dan voor dezen en zich derhalve uit eigen middelen wisten te helpen En dit mag onder meer ter eere van den Rotteniamschen werkman kleinhandelaar en kleinen winkelier gezegd worden als zij zich zelvenkunnen helpen dan doen zij het bij voorkeur Een beroep op de openbare liefdadigheid is zooals zij zich uitdrukken een nagel aan hun doodkist Een vierde maatstaf van do algemeene welvaart is dat de Baak van Leening het niet bgzonder druk heeft Zij die tot haar op dezen oogenblik de toevlucht nemen behooren meest tot dezulken die aan hunne uitgaven paal noch perk wenschen te stellen en liever hun bed naar den lommerd brengen dan zich eenig genoegen te ontzeggen Het jongste onafhankelijkheidsfeest heeft daarvan de meest stuitende voorbeelden opgeleverd zóó zelfs dat zich reeds openlijk het verlangen heeft kenbaar gemaakt om de aanstaande viering van s Konings veertigjarige regeering op andere wgze te doen plaats hebben niet door straatversiering illuminatie on braspartijen maar door het geld dal anders vrij onverantwoordelijk wordt weggesmeten en verkwist te bestemmen voor het een of ander nuttig doel Aan het eind van mijn betoog voor heden gekomen zal het wel overbodig zg n er bg te voegen dat men nu het welvarende Eotterdam niet als een Luilekkerland moet gaan beschouwen Behoefte aan werkvolk aan ambachtslieden aan kleinhandelaren en aan kleine winkeliers is er niet Het ware derhalve voor hen die mijn schrgven in t i