Goudsche Courant, donderdag 28 februari 1889

VrUdag 1 Maart N 3853 1880 LIQUIDATIE LIQUIDATIE In het Magazijn van GOUDEN en ZILVEREN WERKEN JUWEELEN HORLOGIËN en KORALEN E M MONASCH ZOOJV naast het Hotel DE PAAUW Tan alle voorradige Artikelen bestaande in Gooden en Zilreren fieeren eo Dameg HOfi LOGLËN Heeren en Dames KETTINGEN Gooden en Zilveren FLACONS Gooden BINGEN obRKNOPPEN BELLEN BB0CHE8 MEDAILLONS enz enü inz tegen ved verminderde prgzen alles a Contant GOUDSCHE COURANT JMieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken Oe ilUEending 7an advertentida kan gescbleden tot Mn nor das namiddags van den dag der tdtgave rerkesrden sin opntten e ne gewaigde onderneming Toorshands bun domioUie naar hier ta verplaatsen Ik aprik hierboven van aooialiaten Het iq mjjvergund in eeu mgner volgenden de onderlingsverhouding tusschen de hier gevestigde irerklieden en het standpunt dat daarb door de socia sten wordt ingenomen met een enkel voord ter sprakete brengen NEMO PETROLEÜM IVOTEERIKGEN Tan de Uakelaan CtDtzUar Schalkwek te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfiut ƒ 8 Geïmporteerd fust 8 Maartlevering 7 85 Apiil levering ƒ 7 76 Meilevering ƒ 7 86 September October November en Decemberlevering ƒ 8 Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 27 FEBBUABI H 77 A 70 C Weiland en Water Kort Gravekoop Heeuwijk ƒ 848 k D Groeneschey Huizen en Erven en 29 H 36 A 88 C Veenplas enz Kort en Lang Grarekoop Nieuwenbroek en Koggebroek Eeeuwijk 4045 k A on J van Triet Huis en Erf en 13 H 48 A 82 C V K Grave koop Eeeuw k 2175 k W VU y Huizen en Erven en 6 h 96 a 41 c Veen lAi enz Nieuwenbroek te Eeouwgk 1500 k A Enijgrok Schuur en Erf en 6 a 40 c Eiotland en Water Nieuwenbroek te Eeeuwijk ƒ 108 k J van Bodegraven Hui en Erf en perceel Bouwland groot 26 a 40 c Nieuwenbroek te Eeeuwyk ƒ 778 k L den Edel 10 h 80 a 26 c Veenplas enz Nieuwenbroekte Beeuwijk J 835 k J VU 9 h 66 a 80 c Veenplas enz twaalf morgen te Eeeuwgk 780 k L en P Kersbergen Hui on Erf en 54 A S3 C els en rietland twaalf morgen te Beeuw jk ƒ 580 k G P Bonman 11 H 54 A 30 C Veenplas enz twaalf morgen to Beeuwyk ƒ 1335 k E VU Ha en Erf en 1 H 49 A 94 C Veenplas s Gravenbroek te Beeuwyk ƒ 475 k D Groenescheg BEURSBEHIGHT AMSTEBDAM Ï7 Februari Per Telegraaf Binnenlandsohe fondsen onveranderd Buitenland goed prgshoudend Ck lumbianen s hooger Afrik Handelsvennootschap 6 hooger I III I uargrerlljke Stand Zevenhuizen OEUOREN Pieter oaden A Kltpvgk ta I Brtodhiirtt OVGKLBDKN J do Groot 8 j I Atnen 3 w K vM der B n wed P Kegzsr 71 j H litiouw 74 j ONDERTKOÜWO I Verhoef en I N Hc APVERTENTIiag GEVRAAGD BOEKEN BIJHOUDEN gewone methode van s morgens 9 tot 3 oor s middags Brieven franco onder No 1799 aan bet Boreau dezer Courant Jongeheeren STRIKKEN A 7 0S Az Kleiweg E 73 en 73 Krimpvrije FLANELLEN in g ehee en half WOL SPÉCIALE KINDERÖREEDTE verkrijgbaar SCHENK en Zr Gouda Snelpersdruk van A BBINKMAN Zoon OPENBARE Vrijwillige Verkooping De Notaris J P MAHLSTEDE te Bergamhacht is voornemens op WOENSDAG den 13 MAART 1889 des morgens ten 11 nnr in het huis cdin Hoek van Mej de Wed BLANKEN op het dorp te Baattreeht in het openbaar te verkoopeo De kapitale voor korte jaren nieuw geboowde BOÜWUMSWONINQ geteekeod No L 5 Zes roeden HOOIBERG SCHUDR met aanbehooren alsmede diverse partgen UITMONTJBND WH m HOOILAND staande en gelegen aan den Use in den Polder Stein tegenover het dorp HaaitrecM onder de gemeente Reeuwijk ter grootte van ruim l T Hectaren In vier perceelen en combinatiën Om te aanvaarden de LANDERIJEN bg de toewgzing bet overige 1 MEI aanstaande De lasten over 1888 bedroegen grondlasten 93 65 en polderlasten ƒ 2 per Hectare Breeder bg biljetten en inlichtingen bg den Notaris Ö WESTHAVEN 161 afcer Ic G i MAGAZIJN c TAN ï I A 3 O S VIOOL en VIOLOUCMLSNARBN Werkplaats voor Reparatiën van alle Instrumenten STEimiNG nu ABONNEMKNT Watergraaf met zijn Paard of de Geschiedenis van GOUDA van 1572 1575 76 pag kl 8 a 10 Cent bg A BRIl KMAIV Lange Tiendeweg te GoudA Sociëteit Ons G noegezL CommissaiMsen der Sociëteit Ons Gbkoboih brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat bg gelegenheid van de 6 Abonnements Tooneel voorstelling op DONDERDAG den 28 FEBRUARI 1889 de aOCIÜTBHT van des avonds ZBS UVB af mal GmLOTEN tfn Namens het Bestour J CriJSSELSTIJN SeeretarU Gouda 27 Pebroari 1889 H A DIESTELEORST BILLABD en MEtJBBLPABBIKANT beveelt zich opnieuw aan tot het LEVEREN van oitsloitend eigengemaakte en REPARATIE van aUes wat tot het vak behoort Ook belast hg rich met VtlRHUIZINOEN Daar Nieuwjaar de oodste en beste knechts van wglen den Heer J G BELONJE ook bg mg in dienst gekomen sgn ben ik in staat alle leverantiën of reparatiën in den kortst mogeIgkeo tgd uit te voeren Door het voortdnrend gebmik van Prof Pergrer d Alion HAAR EXTRAGT zetten de uitvallende haren zich weder vast bigft het hoofd rein en worden de haren kraeb tig en frisch Het doet de nieuwe haren ontkiemen zoodat men zich na een kort gebruik in een fraai hoofd met baar mag vernengen Prgs per 6acoD met gebruiksaanwgzing 40 Cents Verkrggbaar bg Wed Bosman Couda iWed N Sandm leiden A Prina Zevenhuicen W Liglhelm Voorburg Wed 6 WilheimuaWoerd l l Boi Berkel Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaring BoUandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 Gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen Van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizenden van eeu zekeren dood Te verkrggen bij het Verlags Magazia te Leipzig Neumarkt 34 frauce tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhamlel in Bolland De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 frauso per post 1 70 Afzonderlgke Nonuners VIJF CENTEN BINNENLA ND GOüüA 28 Februari 1889 Omtrout den toestand des Koning Terneemt men dat de ghroniscbe kwaal waaraan Z M reeds sedert Koolang lijdende is in de Inatat dagm weder is verergerd Oe pijnen zijn nu en dan bavig hetgeen den Hoogan Lijder onrustig maakt Ook de algemeens toestand gaat langzaam achteruit roomamelijk ten gcTolge van ontoereikende voeding waardoor de krachten afnemen H M de Koningin is bijna onafgebroken aan het ziekbed daar de Koning door niemand anders wil geholpen worden Do ziekenreiplegor uit den Haag naar het Ix o ontboden wordt niet in de ziekokamer toegelaten omdat Z M dit niet verUugt Mej M E Brückel uit lieeuwijk deed Ie s Hage met goeden uitsUg het examen voor nuttige handwerken É üilll Naar wij TSmomen was de aniiuo om lo lieiluiisvond te goven roorstelling der Kotterdomsche tooneelisten by te wonen zoo groot dat vele leden van Ons Genoegen telourgesteld zijn Lang voor het verstrykon van bet bepaalde uur was gisterenmorgen het aantal gekochte kaarten zoo aanzienlek dat bet Bestuur do uitgifte moest staken omdat er geene plaatsen meer disponibel waren Alles is dan ook bezet Ons werd verhaald dat er door een liefhebber vyf gulden betaald is aan een ander lid voor twee alionne mentscoupons De Prov Staten van N Brabapt hebben zich gisteren bij de behandeling van Jiet ontwerp kiestabel vereenigd met het ontwerp Zij hebben zich enkel beziggehouden met de indeeling der kiesjlistricten en goedgekeurd die der districten Bergen op Zoom FEVILLETOX UIT VERRE GfEWESTEN A iet BngeUck XXV 38 Maar als gij een theologisch coUegie had bezocht zou het u tegeugestaan hebbeu al die mystieke leerstukken tö onderzoeken al de geschillen der onderscheidene gezinten na te pluizen en u van top tot teen te wapenen om uw eigene overtuiging te verdedigen Als medisch student zoudt gij verbaast zijn geweest te zien hoe hulpeloos gij zijt nis de natuur niet medewerkt en hoe lang het duurt en hoeveel moeite het kost oer gij de uitwerking der medicijnen kuilt berekenen Maar nog zwaarder voorzeker is de beproeving van een vurigen geest bij den aanvang van het praktisch gedeelte waar ieder behoort te beginnen van orts lieroep Ik eg u dit om u verdriet te besparen als gg van vond t huis komt on nog vele avonden daarna Ik zal ii werk geven bij het onaangenaamste gedeelte van het vak gewoon procureurswerk met hot wetboek ter besturtaeriug er bij I ator als gij er boter voor geschikt zgt krijgt gij meer wetstudia Een tgdlang zult gij er tegenzin in heli ion maar gij moet vertrouwen in mij stellen D TO zal ik 11 er veilipf doorheen belpen Ik wil u Breda s Uertogenboaeh Tilburg Eindhoven Oosterhout Helmond Vechel en Zemnbergen Ten aanzien van de district Qrsve en Waalwyk werd besloten san de regeering eene wijziging iu overweging te geven Bij het sluiten der vergadering betuigde de voorzitter zijn deelneming met dM droevigen toestand van Z M en uitte den wensok dat het God behagen moge Z If een spoedig hentel en nog vele jaren levens t ichenken Met luide toejuichingen en een irleve de Koning bewezen de leden hunne instemming met deze woorden De Staten van Groningen hebben besloten de stukken betreffende de kiestabel naar de afdeelingen te verzenden De Ged Staten heblieu de zaak overwogen maar hadden volgens mededeeling van den voorzitter op eene vraag van den heer Woutent geen tgd hunne meening sehrifielijk mede te deelen De leden van Ged Staten nUen evenwel in de afleelingen de noodige mededeeUngen doea waarmee de heer Wouters geooegeD B Uut bencht als zou de onderwijswet vanden Baad van State bg de regeenng zijn teruggekeerd kon het Dagblad ten stelligste tegenspreken Het advies van den Raad van State werd tot heden door dat college nog uiot aan den Koning gezonden De Engelsche BconomM bevat een hoogst zonderling opstel over de toekomst van Nedeijand Van een wel onderricht correspondent uU rlgnontvangt het de waarschuwing dat men in ons land ten onrechte zonder vrees is voor buitenlandscheverwikkelingen bij de troonopvolging Mannen van zaken te Berlijn gelooven niet dat de Duitache regeering tevreden is met de regeling van dit vraag istuk en achten bet niet onmogelijk dat zij op geheel onverwachte wijze tusschenbeiden treedt De Economüt hecht niet het minste geloof aan die i op deze wijze een jaar laten voortgaan God verhoede dat zoo iets id uw smaak zou vallen maar gij moet die zaken toch door on door leeren kennen Én onthoudt wel vervolgde de zaakwaarnemer dat gij niet als een onschuldjge in de weseld kunt leven Ons er3chrikkelijk erfdeel verhindert dit en wg zijn genoodzaakt dit eriJKel te aanvaarden Uw vader hoeft u zeker gezegd dat ik hem den raad heb gegeven om u hier te plaatsen Gif moet mg beloven dat gg mij zult zoggen wat gij gevoelt Spreek met mg alsof ik ioraani van uw eigen leeftijd was Komaan ik zal de cursus weOr met u beginnen Geef mij van avond een verslag van den indruk dien het een en ander op u gemaakt hoeft Daarom is t ging hij voert dat ik u bjj mij aan huis wil hebbon Ik heb geen zoon geen kind dit werd op achten toon gezegd ik ben niet voornemens u aan mgn goede vrienden te ontrooven j Maar t is voor u beter uit het ouderlijk huis te j zgn on voor mij u bij mij te hebben liat Pulsifer iT scliertsBiul op volgen Wij zullen zien wat wij i 1 u kunnen maken Hg schelde Verzoek den I huer Harrington evea hier te komen Harrington 1 was de procureur van hot bureau Hij trad binnen I een man van omstreeks vgf en dertig jaar met aan doordringenden haldareii oogopslag ongedwongen vlug en levendig i Mijnhoer Hnrringtoii sS kent mijn jongen vriend I Ca tleton den zoon van docter Oastleton Hg is van daag voor t eerst bij ons en zooals ik u gistere AD VERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen 6R00TE LETTERS wor4en berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt onrustbarende mededeeling maar wijdt toch een lang artikel aan een gebeurlgkheid welke het zoo goed als mogelijk acht Het blad gaat uitvoerig na welke radenen Duitschland zou kunnen hebben om ons land te belagen Het verlangen naar de monden vin den £ ijn naar groote vloot en naar koloniën treedt daar natuurlijk weder op den voorgrond als aanlokaelen voor diplomaten die niet zulk een nauw geweten hebben als hun Engelsche mededingers Gelukkig voor ons is de slotsom van Tie Hconimüt dat er geen enkele reden voor Duitschland bestaat zich in onze zaken te mengen en dat men thans in Europa aan elk volk vrijheid laat zijn eigen regeering fi kiezen Wij lezen verder ook dat ons land behalve op het verzet van Frankrijk en Knsland er op zou mogen rekenen dat Engeland zich moreel zooal niet metterdaad jihftically aim dezelide zijde zou scharen Dat ware mderdaaid zeer moreel van Engeland welks diplomaten met zulk een nauw geweten bedeeld zijn ügen de vrienden in Berlijn een Mf Tüttwatf voltonBen noodeloo de alarmtrom hebben geroerd want er is geen schijn van een voorwendsel niet enkel voor een grooten strijd maar zelfs niet voor eenige diplomatieke onderhandeling Wg kunnen dus gerust zijn Hmd In de laatste nummers van het Bouwkundig weekblad komen een tweetal artikelen voor van den heer C F J Lottis Kieber waarin een leer afkeurenswaardig oordeel wordt uitgesproken over eene handelwijs van Woerden s burgemeester en gemeentemad De zaak is als volgt Er moet een nieuw raadhuis gebouwd worden en men vindt een gebouw te Noordwijk ontworpen volgens do teekeuing en de plannen van den hee wmimmmmmmmÊmmmÊmimmÊmmÊtlimmmmmmmmmÊt mmm zeide hij komt in uw departement Wg moeten ons best doen om een knap rechtsgeleerxie van hem te maken Xiets kon voorkomender zijn dan het antwoord van den procureur Tom volgde hem door al de verschillende vertrekkeii en kwam eindelijk aan de kamer die zulkeen onaangenamen indruk op ham had gemaakt t Was alsof hij uit het Paradijs in de onderwereldgebracht werd maar de woorden van Pulsifer warenin zijn hart gedrongen en hij besloot moedig voOrtte gaan Hij werd aan den eersten klerk voorgesteld en aan zich zelf overgelaten om op zijn gemak met de overige geemploieerden kennis te maken Een tafel met een dubbele rij loketten scheen raede voor hem in gereedheid te zijn gebracht Harrington was bijna dadelijk weder heengegaan en Stringer de eerste klerk legde nadat hij Tom het aen en ander omtrent zijn solirtft had gevraagd eeniga oningevulde stnkken voor hem nailer an verzocht hem die in c vullen overeenkomstig het origineel dat hij hein gaf Het eerste stuk was kort en luidde als volgt Hat Oppei garechtshof in het stads on rochtsgaliied Villi Naw lork Charles Graat aischer tegen lames Smith gedaagde Aan den gedaagde Hierliij wordt gij gedagvaard en aangeinaund ter verantwoording van de aanklacht tegen n ingebracht tf