Goudsche Courant, zaterdag 2 maart 1889

De Heei B tan Derivièr van Diggelen en Iiooa berdaobten de edele hoedanighed eenvoud en waarheidaain van den overledene De Hooge Baad gisteren uitspraak doende in de laak van den aannemer Van F van de levering van vleesch voor het Haagwhe garnizoen tegen den staat heeft den eisoher zqne vonlering in conventie ont aegd de vordering in reconventie van den staat toegewezen en den eischer veroordeeld indekoMen De Kamer van Koophandel te s Bosch heeft aan de Tweede Kamer een adres gericht betreffende het ontwerp van wet houdende bepalingen tot voorkoming van bedrog in den böterhandel Om de Euivelbereiding door middel van wettelijke bescherming tegen knoeierq en bedrag ter hulp te komen zou spreek lij ala haar oordeel uit een algemeene wet tegen bedrog en vervalsching in den handel in t leven geroepen moeten worden Van het nu ingediende ontwerp verwacht de Kamer weinig heil omdat zij vreest dat daardoor het produceeren van slechte uatuurboter eerder ui worden bevorderd dan tegengegaan en alzoo een dor oorzaken van bet verval der Nederlandsche boter zal blgven bestaan In elk geval vertrouwt de Kamer dat al wordt het wetsontwerp aangenomen dit echter niet zal geschieden dan met verwerping van artikel 3 üie bepaling gaat inderdaad te ver Het waken tegen bedrag mag niet zoo ver gaan dat daardoor de verkoop van kunstbeter ook maar eenigermate wordt bemoeUükt De moord te Steqnsdorp Wij nemen het volgende over uit de VoUctatem het Z Afrikaansohe blad Wy ontvingen Zondagavond bericht van eenige heeren die op de terugreis van Swaiieland door Komatie trekkende van een TerachrikVelqken moord hoorden in Steijnsdorp gepleegd De heer Milhorat hoofdconstabel vroeger horlogemaker in Barberton en zijne vrouw z jn de slachtoffers dezer gruweldaad H bewoonde een klein huis in Graumanstraat en een ander op Market Square waar thans de heer Bushley woont de bijzonderheden ons gegevendoor een dier heoren de heer Alfred A Klarke zijn ongeveer de volgende De Kaffer die verondersteld wordt in de keuken werkzaam geweest te zijn was wegens nalatigheid in zijnen dienst door den heer Milhorat geslagen De kaffer toonde zich hierover gebelgd verliet daarop het huis en werd gezien bezig zqnde een stuk hout aan beide einde scherp te ntaken zoodat het op een priem geleek Uiermede ad keerde h terug en begon een moordj n aanval op de vrouw haar over het geheele verwondende waarop zij neerstortte Milhorat raa ongelukkigerw ze uit gedurende den tijd dat ï n vrouw vermoord werd en kwam terug om haar den laatsten adem te zien uitblazen Op dezelfde wijze viel thans de onverlaat den heer Milhorat aan en voor deze wist waar hij was had hy reeds ouderBoheidene wonden bekomen tot zq geluk schreeuwde hy luidkeels om hulp en werd door eenige buren gehoord die nog bijt ds kwamen om het ergste te voorkomen Men maakte zich meester van den moordenaar en deze werd in den tronk in verzekerde bewaring gesteld Een jong menach die aan een slan den geweest Evenmin kon het zoo ver gekomen zijn zonder twyfel bekommeringen en veel zielelijden En gij zult Gade gelijk zyn kennende het goed en het kwaad sprak de slang Het dier bezigde eene verschrikkelijke aarheid om ons aller moeder te verleiden Het goede te kennen o dat is inderdaad schoon Het kwade te kennen Geen wonder dat Pulsifer terugdeinsde voor het denkbeeld om het zijn jeugdigen vriend voor to houden Zoowel het goede als het kwade te kennen met de kennis des onderscheids is slechts den tpensch gegeven Noch engel noch duivel bezit dit vermogen Dat deelt de mensch met de Godheid Wij verlaten Tom Caatleton onbewust dat heldere oogen blikken van hartstochtelijke belangstelling op hem werpen en dat eene stoutmoedige vermetele beginsellooze vrouw besloten heeft dat hij de hare moet worden xxvn Het wordt tyd eens te zien hoe het Alf du Barry gaat Wij hebben hem te Schweinfurth verlaten waar hij zich voor een poos gevestigd had en voornemens was zich zoo ijverig mogelijk te oefenen om het Duitscb machtig te worden Dat gelukte hem Tolkomen Niets helpt beter om talen te leeren dan de noodzakelijkheid Het duurde niet lang of Alf die ten minste niet lang bij Tom wilde achterstaan kon het gymnasium bezoeken genbeet lijdende wu en nog maar paa uit Swazieland was aangekomen waa getuige van dit aohrikkalijk sohouwspel maar waa te zwak om zelf op te staan en zijn revolver te krijgen welke slechts weinige duimen onder het bereik zijn handen lag Deze moet vreeselijke angsten hebben uitgestaan het geval voor oogen ziende dat ook hü zou aangevallen worden De ouders van de ongelukkige vrouw zijn algemeen bekende bewoners van Port Elizabeth en veel deelneming wordt hun b ioond door degenen die zich hier uit deze zeeplaata gevestigd hebben Elizabeth James dus was de naam van de vrouw waa slechts 19 jaar toen haar het gebeurde overkwam Sommigen onzer lezers zullen zich haar herinneren toen zij in Graumannatreet bij den heer O Brien woonde die haar van Port Elizabeth medebracht en later toen ziJ bij den heer Cook s Msrtle Asch was Het ia inderdaad treurig onder zulke vreeselqke omstandigheden haar dood te moeten vermelden daar het nog 6 maanden waa sedert z gehuwd was Nog een week te voren bracht zij te Barberton aan vrienden een bezoek Latere berichten melden dat de bevolking van Steijnsdorp zoo vertoornd was dat men den gevangene ui de gevangenia beeft gehaald en hem zonder vorm van proces gehangen Door den minister van li lilie ia ingediend een gewijngd ontwerp van de bepalingen omtrent het tegengaan van gevaarl ke en van overmatigen arbeid v n jeugdige personen en van vrouwen De vrijzigbigen zijn in hoofdzaak de volgende Arbeid voor boeohbouw wordt niet onder de bepalingen van deze wet gerekend daarentegen wel de eerst uitgezonderde werkzaamheden voor veenderijen Een formule is opgenomen voor hetgeen deze wet onder fabrieken en werkplaatsen verstaat nl alle zoowel open als besloten ruimten waar in of voor eenig bedrijf pleegt gewerkt te worden aan het vervaardigen veranderen herstellen versieren afwerken of stoffen of waar in of voor eenig bed gf voorwerpen of stoffen een daartoe strekkende bewerking plegen te ondergaan Het voorgestelde voorwaardelijk of onvoorwaardelijk verbod om gevaarlijken arbeid te doen verrichten aan personen beneden 16 jaar wordt nu uitgestrekt tot vrouwen in fabrieken en werkplaatsen met be paling dat de ondomepler verplicht is van elk ongeluk dat aan een persoon beneden 16 jaren of aan vrouwen in fabrieken en werkplaataen bij den arbeid overkoiit binnen 21 uui kennia te geven aan den burgemeestflf De werktijd van personen beneden 18 jaar en in fabrieken of werkplaatsen van vrouwen mag nu nooit vroeger aanvangen dan 6 uur s ochtends en nooit later eindigen dan 7 uur s avonds bijzondere omstabdigheden uitgezf nderd als wanneer met speciale schriftelijke vergunning van den burgemeester in een aangewezen fa ek en werkplaats die arbeid tot 9 uur mag voort zet worden hoogstens gedurende zes dagen achtereen of 14 dagen om den anderen dag Voor me je beneden 16 jaar kan de werktijd nooit langer gesteld worden voor anderen slechts bij algemeenett bestuursmaatregel voor bepaalde bedrijven en dan nog met dien verstande dat vrouwenarbeid tusschen 11 uur s avonds en 6 uur s ochtends volstrekt verboden is De rusttijd van 1 uur voor personen beneden 18 jaar en vrouwen voorgeschreven moet tusschen 11 De briefwisseling tusschen de twee vrienden zou als ik die hier weergaf eene eel nauwkeurigM voorstelling geven van hetgeen er mot henvoorvid gedurende de vier of vijf jaren die ik overspring dan mijne beschrijving vermag Wat er ook in de gewoonten of denkwijze van een van beiden veranderd mocht zijn zooveel is zeker dat zij hunqe briefwisseling gerefeld volhielden Hoewel die veel belangrijks bevatte kan ik er in dit verhaal geen plaats voor inruimen Ik heb hunne brieven bewaard Ik moet bekennen dat zij mij de eerste maal toen ik ze las droefgeestig maakten Opmerkelijk is de verandering in gevoel denkwijze en de algemeene leefwijze die Alf onderging terwijl Tom een gestadigen voortgang in de juiste richting deed blijken De brief waarvan wij in ons vorig hoofdstuk melding maakten de eerste dien Alf na zijne vestiging te Schweinfiirth schreef was bijna de laatste waarin zulk een vrije ongedwongen toon beeisciite Langzamerhand kwam er eene zekere stijfheid in De brieven werden meer bestudeerd Zq warap wel even lang als vroeger maar niet half zoo belangwekkend ZQ vloeiden over van beschrijvingen die Tom even goed in een reisgids kon lezen Na verloop van eenigen tijd begon er een nieuw element in te komen iets dat blqken gaf van eene zekere lichtzinnigheid Nu en dan werden er toespelingen gemaakt die aantoonden dat Alfa moraliteit er niet op verbeterd was uur ocbtenda en S nor middags worden genoten welke rusttijd buiten de arbeidalokalen moet w ordeit doorgebracht HJjl Op arbeid in of voor schippers of visschersbed aan boord van vaartuigen zqn deze bepalingen niet toepasselijk Nu ook kan vrijstelling worden verleend aan vrou wen boven 18 jaar in of voor bepaalde bedrijven van het verbod om Zondsga te arbeiden terwijl gelegenheid ia gegwen om in een bijzonder geval met vergunning van den burgemeester tot herstel of reiniging van een atoomketel een jongeling beneden 18 jaar des Zondags te doen arbeiden Met het toezicht zijn thans mede belast ten hoogste drie te benoemen inspecteurs wier werkkring en verdere bevoegdheden by koninklijk besluit zullen worden geregeld Verder zijn in de strafbepalingen nog eenige veranderingen gebracht en ia de in werking treding vastgesteld op 1 September s In zijn Memorie van Antwoord verdedigt de minister van Justitie de indiening door hem alleen terwijl bij verklaart de volle verantwoordelijkheid voor het ontwerp op zich te nemen Hij wijst erop dat ook zijn streven is gericht om zooveel mogelijk te letten op de bdangen der industrie Wat van hem te wachten is in zake arbeidswetgeving kan hij nog niet mededeelen enkele ontwerpen in voorbereiding veel zal afhangen van den uitslag der verdere en uSte tot de voortzetting waarvan naar hij hoopt eerlang zal worden besloten H betoogt verder dat een beroep op de ouderlijke macht niet mag terughouden van een poging tot keering van het kwaad van de exploitatie van kinderen daarom mag ook de vrijlating van arbeid van kinderen in het bedrijf van bun ouders niet worden toegestaan Dat deze regeling noodzakelijk zon moeten leiden tot t maken van bepalingen omtrent bet gebruELvan arbeidskracht van volwassen mannen ontkent de imnister beslist De nu voorgestelde regeling omtrent den arbeid van vrouwen beoogt vooral het familieleven en de huiselijke belangen te bevorderen Het voorschrift omtrent de Zondagsrust zal gelijk hy te zijner tijd hoopt te toonen bet tot stand komen van een algemeene regeling van Zondagsrust niet vertragen Uitbreiding van het verbod van kinderarbeid tot den veldarbeid is van hem niet te wachten zoo lang niet volledig is aangetoond dat de landbouw het zonder hulp van Idnderhanden kan stellen en die arbeid nadeelige gevolgen voor de ontwikkeling vaa het kind na zich slewpt Voontlanog zou uitbreiding van het arbeidsverbod tot kinderen van 13 jaar niet geraden zijn zoo lang de enquSte niet is afgeloopen De fabriek van den heer Paii i Dehaynin die geheel vernield is was gelegen bü het station Marchienne in de nabijheid van Charleroi en bestand uit een Briquettenfabriek ep een inrichting waar 1 teer en welriekende oliën werden bereid Beide Éirieken stonden onder leiding van een I ransohman dl heer Souhart die op een kleinen afstand van de fabriek woonde Dinsdagavond omstreeks 10 uur brak de brand uit in de distilleerderij en verspreidde zich met ontzaglijke snelheid De nachtwaker waarschuwde den directeur die zich onmiddelWk naar de fabriek begaf De distilleerderü is verdeeld in 7 vertrek Naar mate hij in zijne studiën vorderde werden zijne mededeelingen meer philosofisch diepzinniger ja ik mag wel zeggen onzinniger Het scheen zijne i doeling te wezen zijn vriend in verbazing te brengen oat met zijne meerdere kennis te pronken Hij sprak over de heiligste zaken met eenestontmoedigheid eene losheid en een gering achten van alle bestaande begrippen die Tom oneerbiedig toescheen Maar ik moet die brieven niet streng beoordeelen bet waren studentenbrieven en wq weten hoe gaarne die heeren in zeker tgdperk een hoogen toon aanslaan Dat Alf vlijtig was zal niemand betwijfelen Hij begon Tom te overstelpen met allerlei nieuwe namen Hij sprak over Kant en Fichte Jacob Boehmen en Hegel Hij redeneerde oiec hooge kunst en de noodzakelijkheid van vrijheid van vormen Uit sommige zijner brieven bleek duidelijk dat zü een uittreksel waren van de lezingen die hij had bijgewoond en zij waren opgevuld met uitdrukkingen als het absolute idéé de subjectieve geest bet Goddelijk denkbeeld van het heelal en dergelijke Tom bleef niet achter in het beantwoorden vnn die brieven en AJf s woordenpraal maakte weinig indruk op hem Misschien was hü in t eerst wel een weinig overbluft door al die hoogdravende klanken maar hij begon er gewoon aan te raken en te begrijpen dat zy in gewoon Engelsoh overgezet eenvoudig genoeg waren CfTarit vmolj dj ken welke door bet middenrertrek bet grootste ran alleen in twee grepen werden gaacheiden Deze middenafdeeling was door buitengewoon dikke muren omgeven In een der uiterste atdeelingen ontstond de brand De heer Souhart begon terstond het blussingswerk nadat uit de omliggende plaatsen per telefoon hulp was ontboden De brandweer uit Marchienne en Charleroi was spoedig ter plaatste doch men durfde het vuur niet goed aan te tasten omdat men bet springen der groote ketels vreesde Mon begon daarom met de overige gebouwen te beschermen maar plotseling sprongen eenige vaten met olie en teer Deze stoffen vatten aanstonds vuur en door deze brandende vloeistof breidde het vuur zich ook uit tot een grooto voorraad olie en teer die in het kanaal gereed lag Ondanks de botenmeuschelijke inspanning der brandweer die geholpen werd door een afdeeling jegeia it Charleroi werden in een oogenblik drie aehuitoa met teer een prooi der vlammen Gelukkig was er weinig wind zoodat de brandende vloeistof niet nit het kanaal naar de Sambre werd gevoerd Indien deze brandende oppervlakte van 100 meters in het vierkant eena de rivier ware afgedreven dan hte de gevolgen niet te voorzien geweest Eindelijk vatte ook een der groote met teer gevulde ketels vuur Er waren er 18 allen met elkaar verbonden en in korten tgd stonden er 11 in lichte laaie De overige zeven bleven behonden daar het nog bijtijds gelukte de verbinding af te snijden Toen echter gold het slechts de briquettenfabriek te behouden vun den heer Albert Dehaynin welke op korten afstond van de brandende inrichting was gelegen Dit gelukte daar steeds versterking voor de blusscbers kwam opdagen Hat geheele garnizoen uit Charleroi was allengs opgekomen en zoo kon men althans deze inrichting behonden De beide fabrieken van den heer Pelix Dehaynin waren echter reddeloos verloren De schade daardoor veroorzaakt bedraagt minstens 1 000 000 francs De heer Dehaynin was juist te Parijs en werd natuurlijk terstond per telegram verwittigd In den Tempê ieelt Hugues Le Soux eenige zonderheden mede omtrent de stenographie meer in het bijzonder omtrent het corps stenwn en dat in de Fransche Kamer werkzaam ia Niemand zegt hij verwondert er zich over wanneer hij in het Jmanud OMciel den dag volgende op een zitting een wooraêlük venlag van de gehouden redevoeringen leest Men zal zelfs misschien verbaasden te vernemen dat dit niet in elk ander land ook het geval ia Maar er is op dit oogenblik geen ander volk dat Frandrijk evenaart wat betreft de anelheid en de nauwkeurigheid waarmede de parlementeire redevoeringen in druk warden weergegeven Engeland zelfs Engeland bet vaderland van het parlementorisme heofl geen officieel georganiseerd corps stenografen in de meeste andere landen ziet eerst vele dagen soms zelfs eerst een maand later M exteiue het verslag van het verhandelde in de Kamers het licht Hieraan knoopt hij verder een beschouwing vast dat Frankrijk het meest vrije en vrijzinnigste land ter wereld is omdat de stonograpfaie slechte bloeien kan onder een vrijzinnig regeeringsstelael en Frankrijk het best georganiseerde oorps stenograten bezit Om een zoo hooge trap van volmaking te bereiken zqn twee dingen noodig nauwkeurig en snelheid De redevoeringen die in de Kamer worden uitgesproken moeten woord voor woord nauwkeurig worden weergegeven en hoe Ung de zitting ook dure den volgenden dag moeten zij in bet Journal Officid verschijnen Die tour it force wordt dagelijks verricht dank zij da toewijding en de bekwaamheid van slechte een luttel aantel personen In het geheel zijn er veertien stenografen verbonden aan den Senaat en evenveel aan de kamer die weer onderdoeld worden in tweo categorieën die afzonderlijke namen dragen en wel in de rouleun en de gMnteurt Wanneer men de zaal waar de zitting gehouden wordt binnen treedt ziel men rechte van de tribune waor de spreker staat een man voor een leasenaar staan die zonder de oogen op te slaan voortdurend bezig is met zijn aanteekeningen te maken Dit IS de rouhur Hy neemt gedurende twee minuten het woord van den spreker op en wordt 5 J oollegaas gewisseld Ooeenbltkkelyk gaat hij daarop heen om zijn aanteekemgen m letterschrift over te brengen Daar er 14 stenografen zijn volgt hieruit dat hij telkens 26 minuten tyd heeft om zijn aanteekeningen voor de pers gereed te maken l gemakkelijk te begrijpen dat de mogelykheid bestaat dat er onnauwkeurigheden in zijn aanteekeningen sluipen en dat er dus contrSle noodig 1 Deze houden de rAüeurt die steeds 16 minuten achtereen het gesprokene stenografeeren en daarna bunoe aanteekeningen met die der gedurende dien ty d werkzaam geweest zijnde roulewt vergelijken de zinnen afronden verbeteringen aanbrengen enz Dooh dan ii nog mB r bet eerste toilet der redevoering gemaakt Gewaanlyk vraagt de spreker daarop inzage van dien tekst en brengt bi zijn bezwaren tegen de zuiverheid van den styl en de wijze waarop ziju denl beelden zyn weergegeven te berde Na zjjn correctie gaat het verslag naar de drukkerij s Avonds hebben de stenografen dan nog de proeven na te zien en het gebeurt zelden dat zij niet histig gevallen en opgehouden worden door een of anderen spreker die zijn redevoering nog eens wenscht te herzien Dikwijls duurt dit nazien der proeven tot laat in den nacht en op het laatst van het jaar wanneer de zittingen elkaar snel opvolgen en ar soms zelfs dlie op een dag gehouden worden gebeurt het niet zelden dat de stenografen 20 uren van de 24 in bet touw zijn Hoe is het mogelijk dat de stenograaf die steeds met zijn neus op het papier ligt de namen van hen kan opgeven die een spreker in de rede vallen Op deze vraag antwoordde een stenograaf den beer Leroux ongeveer het volgende Wy verdeelen de loden in drie categorieën nu el in lo de sprekers die een ander nooit in de rede vallen in de hoop wederkeerig met dezelfde rds behandeld te worden 2o de in de redevaller menschen van een volbloedig gestel die geon koelbloedigheid genoeg bezitten om zelf de tribune te beklimmen en aanzie plotseling zonder dat zij er eerst over nadenken bijns ondanks bun zelf eeu of andere uitroep ontvalt Deze zijn echter weinig in getal en wjj kennen ze allen aan den klank hunner stem 3o de afgevaardigden van het platteland die nooit spreken maar evenmin een ander in de rede vallen Uit dezelfde bron Temam Lo Roux dat de gemiddelde tijd die noodig ia om een gesproken zin in schrift weer te geven ongeveer tienmaal grooter is dan de tijd die gebezigd is om hem uit te spreken Maar dat is ook slechte een gemiddelde want voor vele sprekers zijn de grenzen veel ruimer of enger De sprekers uit het Zuiden spreken aanmerkelijk veel radder dan die nit het Noorden Een der senatoren uit bet Zuiden ia bepaald een nachtmerrie voor de rouleur Wat hij in Au minuut zegt vult aeiteutmnliff regela vsn het Journal oMciel Tirard en de Freycinet zijn ook zeer radde sprekers vijfentwintig regela van bet foumal otüael per minuut De gemiddelde snelheid is tweeëntwintig regels per minuut maar er Vfa ik zeorkooan die bet niet verder dan tot zestien of zeventien kunnen brengen Ten lotte deelt Le Boni nog een anecdote van Ludovic Ualévy mede Indertijd was deze secretariaredacteur van bet wetgevend lichaam Onder bet aantal inde rede vaUers had vooral een zekere mynheer de Piré zyn aandacht getrokken Wel duivel zeide op zekeren dag de jonge sec retarisredacteur bij zich leV i men kan den rijken gerust wat leenen En wanneer hem in den loop der zitting een vermakelijk gezegde te binnen schoot laschte by dit in zijn versl in en stelde het op rekening van mynheer de Viré In den beginne deed de in de rede valler alsof hij dit niet merkte Misschien gelooft hy werkelijk dat hy dat alles zelf gevonden heeft docht Halévy Wij zullen hem dus maar eens een poosje aan zich zelf overlaten Een maand later ontmoet mijnheer de PinS den jongen secretaris Hij houdt hem zeer beleefd staande Mijnheer Halëvy zegt hij vindt ge niet dat ik sedert lang niets geestigs gezegd hebP Boltenlandscb Overzicht De Fransobe regeering beeft een rechtsgeding geopend tegen de Lifue de Patriotes welke van de zaak Aschinoff een stormram maakte tegen het gouvernement De politie heeft de brieven en stukken der Ligue in beslag genomen De Fransche Commissie voor de begrooting Mfii den heer Jules Boche die regeeringsgezind is mt 21 stemmen tot voorzitter gekozen Op den llMiC Peytral den vorigen minister van financiën W 9 stemmen uitgebracht Jules Boohe aanvaardde het voorzitterschap met eene toespraak waarin hij zeide dat de commissie evenals hare voorgangster by bars beraadslagingen de staatkunde ter zyde zal stellen Het zullen alleen financieele overwegingen zyn die haar bezig honden Tot zijn genoegen verklaarde hij verder had hij gezien dat de rechterzijde voor het eerst sedert vele jaren in de commissie vertegenwoordigd is Hij wenscht haar daarmede geluk In het Engelsohe Lagerhuis Verklaarde de minister van buitenbmdaobe zaken dat de legeering haar uiterste best zal doen om Pigott den vervaardiger der zoogenaamde brieven van den heer Pamell in handen te krijgen Men vermoedt dat de man zich te Parys ophoudt Ten minste de verklaring welke hij ten huize van den heer Labouohère teekende werd door hem van daar aan den voorzitter der oommissie gezonden De nationalistische afgevaardigde Healy die de regeeriog hierover interpelleerde stelde zich tevreden met de mededeeling van den heer Matthews dat de regeering de uitlevering van den falsaris zal aanvragen In Amerika gelooven dê Ieren dat de zaak der Home Bnle door het Pamell proces zeer zal worden gebaat De Ieren hebben reeds 8000 dS voor het Pamellfonds bijeengebracht Thans verzekert men dat Churchill indertijd de benoeming van de PameU commisaie sterk had ontraden de enquête kon in geen geval gunstig voor de Begeering zijn meende hij en zy zou verderfelijk zijn voor de Tories zoo de Times in gebreke bleef de echtheid der brieven te bewijzen Niet alleen uit een financieel oogpunt maar vooral wat de moreele zijde van de zaak betreft dreigen de artikelen over JPamellimt and Crime de doodsUok te zijn geweest welke de Times voor zich zelf luidde Indien bet einde van het proces is dat Paaiells onschuld daghelder bewezen wordt dnn is het gedaan met den gnroten invloed van het eerste blad der wereld dat hoe ongeloofefijk het ook klinkt zonder eenige aarzeling zonder eenig onderzoek zich tot tolk heeft gemaakt van de leugens en verzinsels van een alledaagschen schelm en bedrieger Maar belooft het rechtsgeding wrange vruchten te dragen voor de Times erger nog staat het voor de tegenwoordige regeering die zich vereenzelvigd heeft met het City blad haar stelt men mede verantwoordelijk voor Pigott s vreemde gedragingen Wat heeft eigenlijk de geheele uitgave van Pamells brieven door de Times ten doel gehadP Er moest een grooto samenzwering togen Engeland aan het licht gebracht worden Men wilde aantoo nen dat in dit complot de liberale partij met Gladstone aan het hoofd de hand reikte aan Pamell verbonden was met de moonlighter de dynamietmannen en de moordenaars Het was een bloedige keten die Gladstone samenklonk aan de moordenaars van Burke en lord Cavendish Het schijnt nu wel dat de liberalen de zaak zullen omkeereu Zij op hun beurt zullen dezelfde tactiek in toepassing brengen en trachten te bewijzen dat de geheele unionistische partij met de Times en door de Times n ia met Bichard Pigott een avonturier een bedrieger en vervaUicherI Het blijkt dat het bericht al zou de heer Pamell aËiien van de rechtsvervolging tegen de Time niet juist is Integendeel heeft Pamell op nieuw eeu proces tegen het Cityblad begonnen en eischt hjj een schadeloosstelling van £ 100 000 wegens het nadeel hetwelk de Time door zy n beschuldiging aan zijn goeden naam heeft toegebracht Do Time die gisteren zweeg wijdt nu ook eeu hoofdartikel aan bet proces Het blad betuigt zijn leedwezen dat het de brieven welke aan Pamell en Egan werden toegeschreven openbaar maakte maar handhaaft zijn goede tronw daar men de brieven werkelijk voor echt hield Tot zyn verontschuldiging wijst de Time er op dat de brieven niet onmiddeUijk van Pigott maar van een tusschenperaoon werden ontvangen Eerst na het kraisverhoor waartegen Pigott niet bestond bleek kwam de Time tot de overtuiging dat da brieven waren nagemaakt De Time protesteert ten sterkste tegen de bewering dat een samenzwering is gesmeed om Pamell en zijn partij in het verderf te storten De directie beschouwde haar aanval als een nationale zaak en stelt zich alleen verantwoordelijk voor haar dwaling Daarom verklaart de Time onvoorwaardelijk alles uit de oorspronkelijke aanklikt tegen Pamell dat niet door eerlyke bewy seiflcan worden gestaafd terug te nemen Het Hongaarsche Lagerhuis kwam tot de behandeling van art 25 der legerwet dat met art 14 het stmikelblok voor dat weteontwerp vormde Do Bekering nam een voorstel van den Afgevaardigde CMaiy over om aau de Hongaarsche taal by de fór8examena dereeiyarige vrijwilligers meerraimte jénSeven en voorts deed zy de toezegging van verStiheidene voorrechten aan dezelfde personen zoowel ten aanzien van de taal als voor het geval van een een tweede dienstjaar Een en ander werd door het Huis met gejuich begroet In Itolie dreigt nog steeds het gevaar eener ministerieele crisis Men had verwacht dat da regeering haar financieele plannen zou terugtrekken maar dit is tot dusver niet geschied daar de ministers bet zelven niet eens zyn Eenigen raden aan toe te geven terwijl anderen daarentegen verlangen dat de heer Crispi een krachtige houding tegenover de Kamer zal aannemen Een gedeelte