Goudsche Courant, zaterdag 2 maart 1889

f N9 3855 Mundftg 4 Maart 1889 Oud Strijders rersierd met het Metalen Krais wordt in hna belang kennis gegeven hnnne ZAKBOEKJES of PASPOORT der BCHüTTEEIJ in te leveren bg den ondergeteekende vóór DINSDAG ai Zy die niet behoeftig zgn behoeven zich niet aan te melden Verpleegden in het Bestedelingenhnis enWerkinrichting komen toel in aanmerking H J STEENBERGEN Hoek Fluweelen Singel en Ksrnemelkaloot 1 Stoomboot Reederij deVEREENIGING GoTida Rotterdam 7 7 Ondergeteekende heeft de eer bg deze te berichten dat van de door hem verkrggbaar gestelde AANDEELBN in de 8T00MB00TDIBNST 0NDBRNEMIN6 voorheen ALIDA GoudaRotterdam een groot getal is geplaatst en door de AANDBBLHOÜUERS is besloten den DIENST te beginnen MAANDAG 4 MAART 1889 onder bovenstaanden naam voort te zetten Het KANTOOR biyft voorloopig gevestigd MARKT 96 Gouda Met achting F VAN UTRECHT niet bijgewoond Hier was ie hooren wat da hter Werner ons niet te hooren gaf Ik beweer niet dat deze violist geheel ontbloot zou zijn van muzikaal gevoel in den bovenbedoelden zin maar de techniek is voor hem hoofdzaak ook dit is interessant maar de daarnaar strevende artisten zgn zeker niet de hooge priester in den tempel der kunst Juist wat in mijn oog dezen avond het meest een muzikaal geheel vormden iq inhoud en voordracht beide wordt door don schr reimregen ik bedoel de pianocompositien Legende en Barcarolle van den heer King Beide stukken de Barcarolle vooral kunnen gerust aan de aandacht der pianisten worden aanbevolen ü dankende vo ie plaatsing dezer regelen m nwDv S d B GOUDSCHE COURANT JVieuws én Advertentieblad voor Gouda en Omstreken PETROLEUM NOTEERINGEIV van de Uakelaars CirDtzUar Schalkwijk te RoUerdam De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 8 Maart levering 7 85 Aprillevering 7 80 Mei levering ƒ 7 7S Augus tus September October November en Decem berJevering ƒ 8 Zeilend ƒ 7 95 De Innoding van sdvertentida kaD gesciUedeD txA il nor des tuumiddagg ma den dag der oitgaTe BEURSBEttlCHT W AMSTERDAM 1 Maart Per Telegraaf Binnenlandsohe fondsen onveranderd Buitenland kalm stemming vast Unssische spoorwegmarkl willig gestemd Zw Nooren llvlsger J ADVERTENTIÊN i B5S8 gSi5Sa apya S flCRi o tgaBl S Sg 5ëj 30 Jarige EchtTereeniging VAN LOUIS HOOQBNSTEGBB JOHANiNA MARIA STRAVER Hunne dankbare Kinderen Bebnvrd m Kleinkinderen Gouda 2 Maart 1889 ffl Jong eheeren STRIKKEN A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 Watergraaf met z n Paard of de Geschiedenis van GOUDA van 1572 1575 76 pag kl 8 a 10Cent bij A BttlNKMAN Lange Tiendeweg te Gouda PO LA E S sLEVËKS ELIXËtl i § Met de hoofdverkoop Tan boven o staand heb ik voor O O V JD A en oa Z OUaiREKEN belast narolgende 3 § HB Grosaiers in OedlstUleerd S M PEUTERS Jan Markt B J F HEBMAy Zoon r Tiendeweg g S Kinderen If KONINGS po Oudetoater C POLAK Gzn Fabrikant Groningen VRAAG VAN DE MAATSCHAPPIJ De Betuwe te TIel voorheen J H Bruynis Co DEN KONING Jam50cts p pot 50 Z M Hofleverancier van Aardbeziën Roode bessen Frambozen Ki uisbessen Zwarte bessen Oranje Abrik Meikersen Zw Preisselbessen VBAAO ook de door Stoom Gedroogde Appelen Meikersen en Kruiabeasent gecontyte en blanke PEREN merk tde Betuwe de schoonste de beate en daardoor de goedkoopate Te Gouda alleen verkrggbaar In X CREBAS Magaxijn van Cornea tiblea Goud Snelpersdmk van A BEINKMAN Zoon Fransche Stoomververij en Chemische Wasseherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OPPENHEIMER Kruiskade 10 Rotterdam Speciale inrichting voor het stoomötf verven van alle Heeren en Dameskleedingatnkken en alle soorten Gordgnen Tafelkleeden Garnituren Trgpen Veeren enz Alle klenren zgn onscbadelgk voor de gezondheid De goederen worden in 8 dM en als nieuw afgeleverd De prgzen worden zoo laag mogelgk berekend Eenig Depot vooir Gouda en omstreken bjj de Heer A va OS Az Kleiweg E 73 en 73a 50 50 50 60 60 60 VA OS Az van het Leipziger kwartet zeker Gouda Igke wijziging ran het ministerie Crispi trotdt nog steeds idi de imarachüntijkste oplossing der oriais beschouwd Volgens de laatste berichten deelde Crispi gisteren in de Kamer mede dnt het ministerie z n ontslag ingediend heeft bij den Koning TOOOiTEBIj Het gisterenarond door de Eotterdamsche Tooneelisten opgevoerde stuk ZEUCWACHTieï Vbouwsn had ook bier ter stede veel succes Hot gebeurt wel eens als zoo dagen te voren er over wordt geroepen dat oen stuk ïoo bqzonder geestig en grappig zal zijn dit min of meer tegenvalt daar de Terwachting dan te hoog is gespannen doch ditmaal bleek het dat er niet te veel van gezegd was alhoewel de laatste qualiücatie meer juist was dan de eerste Het is ontegenzeglijk een aardig stuk en wat T n weinig Fransche blijspelen kan gezegd worden het was over t algemeen vry van dubbelzinnigheden en van die bons mots welke ons berouw doen hebben dat vrij onze kinderen meegenomen hebben naar de schouwburgzaal Wat werd er hartelijk gelachen De deftigste tronie s perkajnentachtige gezichten die anders nooit uit den plooi komen bevroren gelaatstrekken als met een ijskorst omgeven ontdooiden allen By teerste bedrijf hielden zg zich nog goed maar bij t tweede in den winkel van Oscar Chapeloux was tuit met alle zelfbeheersching en zat ieder te schateren van de pret Dat zal met een flauw kinderachtig mopje geweest zijn hooren wij al deze en gene zeggen die de voorstelling met bijwoonde Toch niet geachte lezer het is waar er werden wel flauwiteiten gehoord maar over t geheel was stuk en spel zóó aardig dat men zich later over zyn vroolijkheid niet behoefde te schamen Het was goed gezien om Faassen s treffend stukje MiNus DE Snorder vooraf te geven Na ZenuwACHTIOE Vrouwen waren wij niet meer in eene stemming om t ten volle te genieten Willem van Zuylen was de held van den avond Het was reeds lang bekend dat hg ool een meester is in de grimeerkunst tfisteren kwam dit talent schitterend aan den dag Wie zou in dien ouden dronken snorder of in dien fattigen ijdelen vlugbeenigen Chapeloux den man herkend hebben die eenige weken geleden op datzelfde tooneel ons eenige monologen voordroeg En was zijn grime goed niet minder zijn spel Hoe aandoenlijk was het verhaal dat bij zijn bruinde verkocht had en hoe treffend was de strgd weergegeven die de bekeerde dronkaard met zyn hartstocht voert In het Fransche stuk was hij bepaald onverbeterlijk Hij werd goed ter zijde gestaan door Mevr Beersmans die ook in het komische genre weet te voldoen en ons opnieuw oen bewijs levoide van hare veel zijdige ontwikkeling De dames Coelingh Vordermnn Burlage Verweert PaulineBoersinans benevens de hh Jan C de Vos en he Gras deden het hunne om de voorstelling succes f bezorgen Het zeer talrijke publiek was dan ook uitermate tevreden De artisten werden herhaaldelijk teruggeroepen Een volgend seizoen hopen wij hen in gezondheid weer te zien INGEZONDEN Geachte Redacteur Uw muzikale kroniek van 1 Maart lokt bg mij een klein protest uit Groote lof wordt door den kroniekschrijver toegezwaaid aan het spel van den heer Wemor on tot bp zekere hoogte vereonig ik mij daarmee gaarne Sclir stelt vooral de technische vaardigheid van den violist in het licht wat de schoonheid van voordmcht betreft spreekt hij van de pittigheid waarmee de werken van Wioniawski werden uitgevoerd voor de rost laat hij de vraag rusten of do keuze dor stukken goed was en of die goed d i naar de intentie van den komponist werden uitgevoerd in één woord of er iets meer bjj den heer W te vernemen was don vaardigheid on brille of er een kunstonaarsïi ei uit zijn voordracht sprak Mgn protest geldt daarom in de eerste plaats het zwijgen en niet het spreken van schr In de kunst moet vaardigheid middel en geen doel zijn daarmee zeg ik waarlijk geen nieuws en toch elk oogenblik kan men opmerkeh hoe de waarheid vergeten wordt dat de kunst uiting van liet gemoed is en tot het gemoed moet spreken zoo ook nu weer uw Ironiakschrijver Hij beweert niet dat de violist van Woensdagavond oen artist is die het hooge doel der kunst blijkt te beseffen en daaraan doet hij wel maar toch noemt hij hem een kunstenaar van den eersten rang en dat is verkeerd En waar hij zegt dat in jaren zulk een a rond niet is voorgekomen dan is hij al vrg spoedig den avond van den heer van Groningen vergeten on hoeft hij de uitvoering D uitgave dezer Conrant gesehfedt dagelgki met itiondenng van Zot n Feestdagen De prfls per drie maanden ia Wó franeo per post 1 70 Aiaoadwlijko Nomaiert VL tSNTEN BQ deze Coarut kehMit mm fvoectel BINNENLA ND GOUDA t Ussrt 188 Tm de ISO MnoBm welke eergisteren te Zerenhnizen voor de Kstionale Militie geloot hebbes miaten er Itchts S de vereisehte lengte Kaar wy verdemen zal ta Zevenhuixen binnen enige dagen oen tweede toomboot in de vaart gebracht worden tot vervoer van personen goedsren en vee van Zevcnhulzaa op Bottardam In de bekende taak van Enom ooptra het Hieatu M dm Dag besftde Ho Baid iittl Kaak In den ouderdoni van 87 jaren ia te Amsterdam overladen hoK B Ompiiig eMiitiu pre4 k nt De BcMed Ct meldt Kiettegenstiuuide de herhaalde waarachuwingsn in de dagbladen tegen personen die zieh als kooplieden voordoen worden er nog altijd eenvoudige lieden slachtoffers gemaakt van hun sluw overlegd bedrog Zulks tras ook het geval met de vrouw van C van der Meer in de Breedestraat te Schiedam die Woensdag jl eea bezoek ontring van twee Rotterdameche kooplieden waarvan de een zich voordeed als een Duilscher en slechta Duitsch sprak terwijl de andere zq n knecht als Hollander dienst deed als vertolker Ook hier deed zich het gewone geval voor n dat de rrouw eerst stalen werden vertoond van buitengewoon goedkoopo artikelen welke bij bestelling later zouden geleverd worden waarna de knecht ia vrouw nog eens a onderlijk moest spreken over FEVILLETOM ÜXT TERRi GEWESTEN Naar kei BitgeUci XXVII 40 Hij wist dus voldoend antwoord te geven en dreef den spot met de nieuwe theorieën van zgn Duitsche vriend hetgeen weer tot gepaste antwoorden aanleiding gaf zeer belangwekkend voor de betrokken partijen en naar ik meen voor niemand anders Er straalde in Alf s brieven een zekere toon van meerderheid door namelgk in zooverre dat hij zich verbeeldde veel beter gelegenheid te hebben om zgne kennis te verrijken dan Tom Maar op dit punt gaf Tom het niet gewonnen Er was een Oosterling in zgne klasse ta Darmouth en bij zekere gelegenheid om te toonen dat hij een Ungen zeer diepzinnigen brief dien hij van Alf had ontvangen wi te wasrdeeren verzocht bg zijn oosterschen vriend een brief voor hem in het Choetawsch te schrijven onderteekende dien en zond hem Alf per post Op die wgze verflauwde de briefwisseling niet Bijzonder aangenaam was het Tom te bespeuren dat Alf voortdurend voorkeur voor zijn vaderland aan den dag legde Hg sag met verlangen het tgdstip van zijne terugkomst tegemoet Hij reikhalsde er een tuk linnen van tachtig JhMer dat hg bg lich had Mem waa iemand MMBd wier naam noemde die het voor SMpnt per meter hooger wilde koopen dan Ji £ÉH r vroeg hg stelde dus aan vrcnw vlw flM Meer en hare zuster ta wier hv ltf mede in de j pedstniat gelegen het feit plaats bid voor het I 4lil van zgn patroon te koopen haar veizekerfode dai hij in den loop van den dag zou trogkomen om let ta halen ten einde het te verkoopen san degea4 die er een hoogeren prgs voo bj en wilde zull e zg daarna dan de winst met bin drieën deelen J oor het aanbod van de winst Ubp de vrouw io ipi val Zg kocht het linnen dat gebleken is Vik zeer slechte qualiteit te zijn en gaf als wsarbwg dat het door haar nm worden betaald van hstr gold dat de knecht brengen sou als bü bet stuk linnen voor den hoogeren pr s soa hebben rerkoaht op het verlangen van den knecht in pand edit tilreren horioge met gooden ketting en medaillon ap 3 50 bovendien De knecht zCMe t vreesen dat zijn patmon het voor hsï psnélrifUt TtO niet lÜMm zon ea lag daarom uit eigen beweging nog een rijksdaalder bg genoemd bedrag Tan dit voorval werd de politie in kennis geateld omdat de bedriegers aan bun belofte niet hadden voldaan Naar wg vernemen zou zich iemand bg den commissaris van politie hebben vervoegd met het voorstel om de zaak buiten vervolging te laten als het horloge met ketting en medaillon door vrouw v d U in betaling gegeven haar werden terugbezorgd in welk voorstel niet is getreden Plan C te Botterdam is voltooid en gisteren geopend Van de winkelhuizen werden er dadelijk 11 in gebruik genomen ea de bovenhuizen zijn op 4 na alle verhuurd naar om weder de lucht der ware vrg heid in te ademen Niemand kan ds politieke vrg heid die wg genieten naar eisch waardearen schreef hg zoolang hg niet met eigen oogen gezien heeft welk eene slavernij er in de oude wereld heersoht Tom was daarover in verrukking Maar hg begreep niet dat het bij Alf niet anders dan een zekere sentimenteele gemaaktheid was en dat hij er eigenlijk nooit bepaald over gedacht bad Tom schreef Alf terug dat hg hem met deze edele gevoelens geluk wenschte en op zgne wederkomst rekende om gezamenig k met lust en ijver nieuwe plannen tot heil van het menschdom te maken Zoo vol hoop zoo opgewonden is de jeugtU Tot zooverre wat hot uitwendige van Alf s leven in den vreemde betreft Hoe wès het inwendig met hem gesteld P Wat voerde hg eigenlijk uit Waaraan wijdde hij zijn bestaanF xxvm De reiziger die mocht worden aangetrokken door de heerlijke natuurtooneelen in het zoogenaamde Pransch Zwitserland komt als hg het in eene zuidelijke richting van Homberg doorreist na verloop van een paar dagen mits hg zich niet laat verlokken om zich op te houden met de forellenvangst waartoe hier en daar eene uitmuntende gelegenheid is aan eene der liefelijkste en merkwaardigste valleien die men zich kan voorstellen Ik weet met of zg een ADVERTENTIEN worden geplaatrt v B 1 5 regel ik 50 Centen iedere regel meet 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatamimte Bovendien worden alle Advertentien gr a til opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Wie op den Drachenfels is geweest en er den fOnden zanger heeft gehoord zal zich den onvermoeiden grijzen bard wel herinneren Sinds geruimen tg d ligt hij ziek en is hij daardoor met de zijnen in een zeer benarden toestand geraakt Ken ingezetene ta Keulen wel verwachtende dat er voor zulk een populsirs persanlgkheid voldoende hulp zon zijn te vinden heeft hiertoe eene openbare oproeping gedaan Daarop zijn er terstond uit verscheidene Dnitsche steden en ook uit Londen zooveel giften ingekomen dat de grgsaaid thans goed geholpen is en nit louter blijdschap in eene koorteacntige opgewondenheid is gerankt Het tfU V Ifed bevat de eerste berichten van de Schiedam aan boord waarvan zgn versbiggever den 5n jl naar Argentinië vertrok en die nu vermoedelijk reeds de plaats harer bestemming bereikt heeft Uit die berichten blijkt dat aUes wd was aan boord uitgezonderd twpe kinderen die de mazelen kr jeB en dat gedurende de reis het getal psssagiBi a met een vlertsl nieuwe werddbn en werd vermeerderd Onder de landverhuizers heersehte algemeen een opgewekte stemming en de beste verstandhouding Be verzorging en voeding werden door allen geprezen door de passagiers zelren werd de verslaggever verzocht hiervan melding te maken De sociaal democraat J A Fortngn was tegen 18 Februari Jl bij deurwaarders exploit gedagvaard voor het derde kanton te Amsterdam De eischer de heer P C Bmijnings vertegenwoordigd door zgn gemachtigde mr L H Kuhn Jr vorderde dat de gedaagde het Volkspark te zgner vrge beschikking zonde stellen op grond dat de hnur was geëindigd Daar het Volkspark volgens den eischer in het derde kanton ligt was de eisch ingesteld voor den rechter van kanton No 3 Mr W A Paap de gemachtigde van den ge naam heeft Hare uitgestrektheid zal ongeveer vgf mijlen zijn Er loopt een kleine stroom door heen op sommige punten geheel ingesloten door heuvelen bergen en rotsen van ten minste vijf honderd voet hoogte die slechts ruimto voor de doorstrooming toelaten Allengs breidt het dal zich uit h et groen is weelderig het gras als fluweel terwgl breed getakte boomen den voetganger hunne verkwikkelijke schaduw aanbieden In het ruime gedeelte van het dal vindt men h t schilderachtig dorpje F Steile dreigend overhangende rotsen schgnen het plaatsje te willen verpletteren Maar de kudde graast vreedzaam aan den voet van deze rotsen en de geit klautert tegen de steilten op en knabbelt aan het gras dat daar schaars groeit Dos winters is het tafereel indrukwq nd grt otsch in de zomermaanden is het onbeschryiblgk schoon Het moet zou men meeneu de drukkendste zorgen verlichten en de gedachten van den meest zelftuchtigen en berekenenden mensch voor een poos ten mmste aan het bekoorlijke vnn de natuur en de eenzaamheid boeten Alles ademt hier kalmte en onschuld De bewoners leiden een herderlijk stil en rustig leven Hunne kleeding is eenvoudig en schilderachtig Op zekeren helderen namiddag in de eerste week van Juli zag men oen jongeling uit den smallen hollen weg ten noorden van liet dorpje te voorschijn komen