Goudsche Courant, maandag 4 maart 1889

daagd btwMrde d t jiet Tolkopork ligt in kanton So 4 en niet in kontdn No 3 en vorderde deswege dat de rechter zich onbevaegd zou verklaren Bij vonnis van 21 februari jl vereenigde do lechta Mr Laguna xich met die verwering en veiUoardr hg zich dientengevolge onbevoegd om van de vordering kennis e nemen De heer Bruynbge stelde daarop den eisch nogmaals in en nu voos kanton No 4 De heer Fortuyn die bg deur waardersexploit zgn volmacht op Mr Paap had doen intrekken verweerde zich gisteren zelf en betoogde alal il dat de kontonreohtot Mr Ras voor wien de zaak thans was aangebracht zich evenzeer onbevoegd moest verklaren omdat gelgk hg door overlegging eener kadastrale kaart trachtte duidelgk te malÉen het Volkspark niet in kanton No 4 maar wel degelgk in kanton No 3 ligt De uitspraak ia bepaald op gisteren over 8 dagen De moeielgkheid van de quaestie ligt in de onduidelgke en ingewikkelde wijze waarop de competentie der kütons No 3 en 4 in de wet omschreven is Bet HU herinnert dat reeds bgna negen jaren verstreken zgn sedert de minister Modderman de benoeming uitlokte van twee staatsoommissién waarvan de eene tot taak kreeg het burgerlijk wetboek to herzien de andere in het wetboek van koophandel de noodige wgzigingen voor te dragen Beide commissièn hebben reeds een deel van haren arbeid volbracht en met toestemming der regeering openba gemaakt De eerste heeft behalve een regeling van het Nederlanderschap voor twee jaren een geheel herziene regeling van het personenrecht met uitvoerige toelichting aangeboden waarbg tevens de rechtspersonen of zedelijke lichamen zijn behandeld Dit ontwerp onderscheidt zich in het bgzonder door de ruimere bescherming welke het toekent aan de belangen der getrouwde vrouw en de doelmatige bepalingen welke het bij de voogdg wil invoeren Kan vraagt het Rbl dit gedeelte niet aSsonderlgk worden ingevoerd Een ontzaglijk voordeel zou men van zulk een partièele herziening trekken De zorg voor de zwakken treedt bij dat eerste deel in belangrijke mate op den voorgrond De gehuVde vrouw die thans voor verreweg de groote meerderheid maar al te veel afhankelijk is van den goeden of kwaden wil van den man zal wanneer het ontwerp wet wordt in hare waarde worden erkend en zoowel zichzelve als bare kinderen tegen willekeur en verwoartoozing kunnen beschermen De nunderjarigen zullen voor het beheer hunner goederen betera waarborgen krggen dan thans gelden met minder belemmeringen en omslag dan nu zoo vaak in strijd met hun belangen door de onverbiddelijke wet worden veroorzaakt Is zulk een aanmerkelijke vooruitgang niet een afzonderlijke invoering waard Hetzelfde geldt van het Wetboek van Koophandel De commissie welke met de herziening daarvan is belast heeft twee gedeelten voltooid en openbaar gemaakt het wisaelrecht en het faillissement en de surs mce van betaling Ook daar is het nog geheel onzeker wanneer het omvangrijke tweede boek Zeerecht en de rest van het eerste uit de handen der commissie met de noodige amelioratie en reparatie in die van de regeering zal overgaan en of het tien dan wel twintig jaren zal duren eer de rechters volgens het geheel herziene wetboek zullen hebben te vonnissen Hij liep met lichten vluggen tred voort totdat hg de steile rotsgevaarten geheel achter den rug had en het bekoorlijk dal voor zich zag liggen Hg stond stil als in verbazing nam zijn hoed met broeden slap nederhangenden rand af en zag met ongeveinjde bewondering om zioh heen Het was een jongeling van een knap voorkomen slank welgevormd met lang weelderig donker haar zwarte oogen en een gelaat eenigszins bruin gekleurd door den invloed der lucht Hij had een zworen baard knevels en bakkebaarden Hij droeg een halflakenach reiacoetnum dat tamelijk versleten was Zooals men hem daar zag staan was het niet gemakkelijk te bepalen tot welk volk hij behoorde Hg was te elegant voor een Duitscher te achteloos ik Zfn voorkomen voor een Franschman en hij geleek volstrekt miet op een Engelschman t Was onze vriend Alf du Barry Nadat hij drie jaren buitenslands was geweest waren zgne studieen aan het gymnasium afgeloopen en nu was hij op zgne Wanderschafton alvorens zgne keus toteene der universiteiten te bepalen De plaats waar hij het eerst zou aankomen en waar zgne bagage hem wachtte was Neurenburg Hg moest dit dal door en vervolgens langs een steil pad den top van den berg beklimmen van waar hij gemakkelijk een straatweg kon bereiken die hem na een paar uron gaans son het spoowegatation zou brengen Kunnen niet df beide gedeelten die goUljIyn nu reeds worden Toorgedragen en oo spoedig mogelijk ingevoerd I niet met name een eenvoudiger praotiscner regeling Tan het faillietenrecht een dringende eiach waarop tal van Kamers van Koophandel terecht hebben aangedrongen En ook dat nieuwe derde boek van het handelsrecht kan zonder eenig overwegend bezwaar het oude vervangen zonder stoornis te brengen in de andere deelen der wegving Indien de regeering tot deze partieele heKÉeningen kon besluiten indien zij daaraan weldra paarde een vereenvoudiging van het bewijsrecht en het burgeTl jk rechtsgeding zij zou zich waarlijk verdienstelijker maken tegenover het Nederlandsche volk dan door kuutselaryen met kiesdistricten t In de latere jaren heeft men te Nymegen op kolossale achaal gebouwd Maar de gevolgen van die kunstmatige uitbreiding van de stad buiten allé verhouding tot de behoefte vortoonen ziciE nu er staan een paar honderd huizen ledig eene villa die ƒ 70 000 gekost heeft is voor 27 000 en een groot heerenhuis waarvoor ƒ 30 000 werd betaald vofs 16 000 verkocht En de toekomst doet nog erger vreezen nn de Hgkskwoeksohool wordt omgeheven en het garnizoen met Mei naar Amersfoort wordt verplaatst Tot wederlegging van de meening dat eieren van kippen die meq uit liefhebberij houdt den eigenaar in don regel vrij dui r komen te staan deelt de Zw Ct e ne opgave mede va iemand die 4 kippen houdt on die verleden jaar van 1 Jan tot 9 Nov nauwkeurig het debet en credit van deze kippenhouderg naging De tweejarige kippen legden in Januari 26 Februari 60 Maart 72 April 76 Mei 7S Juni 60 Juli i Augustus 61 September 30 October 11 en November tot den 9 4 samen d 526 stuks Aan voor nl gerst haver boekweit maismeel tyai en zemelen werd voor ƒ 6 93 j in de 313 dagen waaroV r do boekhouding loopt Inssteed of berekend voor 365 dagen 8 08 Nu Ontvingen de kippetf bovendien nog de restjes uit de middagpot van bet gezin en als wg hiervoor zeker niet te laag eena de waarden van 2 conta daags rekenen dan komt het debet bedrag op ƒ 15 38 in t jaar Daar na 9 November tot 31 December zeker nog wel een 6 tal eiewn in t kippenhok gevonden zullen zyn kan men de geheele hoeveelheid in het jaar verkregen eieren gerust op 632 stuks stellen De 100 eieren kwamen dua gemiddeld ep ƒ 2 93 te staan of nog geen 3 cent per stuk TJit bovenstaande beiekeuing blijkt dat iedere kip gemiddeld 133 eieren beeft gelegd en daar die dieren steeds in een hok met loop werden vastgehouden pleit deze hoeveelheid wel voor de goede zorgen die aan de kippen door geregeld voederen afwisseling van voer zuiver houden van het hok enz besteed zijn In den winter werd het voeder steeds een weinig warm gemaakt 1 Ein goods IcgKiD wardt uu kip raedi geooemd ili ig 90 100 ea nitraniiteode waaanr ig 120 180 eieren in een jaar leterl Van het 2e tot bet 6a lavenajaar leggen de kippen bet beat De bloemenverkoopster in het Passage Panoptioum to Berlijn had dikwgls aardigheid er in gevonden als een beeld te gaan staan Zij had zich daarin zo Ik geloof niet dat gij Alf zonder deze inleiding herkend zoudt hebben zoo weinig geleek hij op den jongeling die met zooveel geraaktheid van Clara afscheid had genomen om den volgenden dag met de stoomboot te vertrekken Niettegenstaande den schijn van achteloosheid in voorkomen en kleeding zou men bg nauwkeuriger beschouwing toch bespeurd hebben dat er aan beiden bgzonder zorg was besteed Zijne kleeding hoewel eenigszins afgesleten zooal ik reeds heb aangemerkt was van beter stof die men gewoonlgk voor een reiscostuum gebruikt De snede was naar den laatsten smaak Zijn hoed ofschoon naar s lands fatsoen was van de fijnste soort En hoewel het de sch n had alsof hij haar en baard maar in t wild liet groeien kon een nauwlettend opmerker toch gemakkelijk zien dat er niet weinig werk van werd gemaakt om beiden in den behoorUJken vorm te houden Wat zgn voorkomen betreft dat was veel veranderd Het was voorzeker dat van een gentleman Maar als men zgn gelaat nauwkeuriger beschouwde kon men er reeds een trek van zelfzucht op be r uren Ook vertoonde het teekenen van iemand gewoon was zijne wenschen weinig te bodwingen en die nogal een hoogen dunk van richzelf had Verder had onze jonge vriend in zgn geheele voorkomen iets romaneaks zoo verschillend van den Alf van vroeger dat dit alleen genoeg cou geweest zgn om hem niet te herkennen geoefend dat ieder die het niet wiit té lÉf krnr eene poos te hebben bekeken haar voJk een beeld hield Eenifeen tyd geleden deed zij dit weder maar toen als slapende op een stoel met en mandje bloemen op den schoot Een der bezoeken bewonderde hare figuur en vond die zoo schoon dat hg haar onwillekeurig over de kand streek Verschrikt sprong zg op en niet mindar verschrikt sprong hg achteruit mMr hielp haar toch terstond al lachende om de bloemen die met het mandje op den grond waren gevallen op te rafen en weer te rangschitten Ka een poos met haar te hebben gepraat kwam hii de volgende dagen telkens terug n thans zgnq verloofd Natuurlgk heeft zij baar beroep nu opgegeven Het huwelijk zal binnen kort plaat hebben en dan gaan zij naar Kopenhagen waarbij eene goedgevestigde induitrieele zaak heeft Het Noorsche schip Birma hoeft nabij Singapore een zonderlinge ontmoeting gehad met een pjthon Het beest dat 20 voet en 4 Eng duim lang waa met een dikte van ruim 15 Epg duim kwam onverwachts over het dek kronkelen De timmerman ging er gewapend Met een zware ijzeren pen op af doch werd weggedrongen door het dier dat verbazende sprongen maakte van 8 tot 12 voet hoogte Toen kreeg hij hulp De kapitein en de rest der vielen met handspaken on bglen h t dier aan en na een hevige worsteling wist een der mannen de slang met zijn harpoen aan het dek vast te prikken waarna de anderen ze afmaikten De kapitein heeft het geraamte aan het Baffles Museum te Bingapor en zal do huiil aan het museum te Stavanger ten geschenke geven De slang was een soort i ah python retkulatui en woog ruim 80 pond Een inwoner der gemeente Leende had lasterlgks praatjea rondgestrooid omtrent een echtpaar waarop niets te zrggen viel en hot wa hierover natuurlek erg verontwaardigd In plaats van de justitie er in te mengen besloot het echter een anderen weg in te slaan Het eischts van den lasteraar dat hjf beloven zon op oen nader te bepalen dair ton aanhoore van da gansehe gemeente z n lastertaal teherroepen I e eigenaardige rechtspleging had op een Zondag plaats gehad Toen de veldwachter na den laatsten kerkdienst volgens gewoonte op zgn post verhevenheid bg het kerkplein de afkondigingen had afgelezen drong de lasteraar geflankeerd door het beleedigde paar door do menigte en beklom e veldwachters post Met een stentorstem riep de vrouw Herroep nu uw woord gg lasteraar I Stotterende voldeed de mao aan dien eiscb waarna hg zgn post mocht verlaten Ten teeken van kwgtschelding gaf het paar hem de hand terwgl devrouw hem aanried om uch voortaan van kwaadsprekendheid te onthouden Ook zonder die vermaning zal hg het lasteren wel voorgoed afgeleerd zgn Brieven uit de Hoofdstad Het wordt inderdaad meer dan ondoenjgk zich buiten de politiek te houden maar nog oudoenlijker zich er mee in te laten Wie toch tenzg hg een verwoed politiek tinnegieter is kan dag aan dag al de verslagen lezen van redevoeringen door de leiders der verschillende partgen gehouden Wg Ik zal ronduit bekennen nn gq weet het ook wel dat dit niet zgn natuurlijk dement ia Het ontstond uit een gestadig denken over zichzelf en zgn voorkomen Hg had dat romaneske aangenomen evenals hij zijne kleeding zgn haar en baard en de charivari aan zgn horlogeketting droeg Geheel zgn eigen meester zonder zorg voor de toekomst omringd door lieden niet van de eerste klasse die hem bewonderden en prezen is het te verwonderen dat de jongeling niet gedaan had wat nog erger geweest zou zijn dat hg niet rechtstreeks den kwaden weg was opgegaan Daar hebben wij ten minste volstrelft geene bewgzen van gezien Alf was niet erger dan de meeste jongelingen op een en twintigjarigen leeftijd en voorzeker was hij beter dan menigeen Hg had den geest van Byron niet aangekweekt zooals velen van zgn leeftijd doen want hij behoorde niet tot die soort hij had de voorkeur gegeven aan eene minder misanthropische een meer philosophische sentimentaliteit Hg had Werfhe i Leiden gelezen dat volstrekt niet in zijn smaak viel De Wahl Verv antichaften en Wühélm Meitter bevielen hem veel beter en hg dweepte met lauit Hg had van elk zgner lievelingskarakters iets voor zichzelf overgenomen en nu stond hg hier aan de ingang der vallei het tooneel dat voor hem lag een pooa te bewonderen ITorit tenolfi Amsterdommas doen al ranzMi Hm als de Nrt en cadat de ultra radicale Unie het voorbeeld gegeven en de radicale kiesvereeniging Amiterdam dat gevolgd had b int het liberale Surgtrpikht ook al meer en meer aan dat voorlichten der kiezers mee te doen Op zich zelf beschouwd ware dit anders niet dan een heuglijk teeken te noemen De opvoeding der groote menigte i een te lang verwaarloosde plioht t Gaat menig kiezer als dan schouwburgbezoeker dien ik gietermvond t was in het salon des Variétés waar Jdrienne Leamvreur gespeekl werd met veel zaakkennis hoorde vorklaren wawom die rol van Adrienne zoo moeilijk is Omdat zo in t tweede bedrgf in twee stukken tegelijk moet spelen vat je em in éea achter de coulissen alsof ze in de Comédie Franpaise i en in t echte stuk dat wg zien t Is dat stuk achter de schermen waarmee zoo menig kiezer in de war ia Hg begrgpt er het rechte niet van Vooral niet van de dus genoemde comédie der hooge politiek Een gewoon kiezer die de zaken neemt zooals hg ze ziet is bijv al heel licht geneigd om in te stemmen met de woorden door den secretaris van Burgerplicht Woensdagavond tot den spreker Mr A j K Hartogh lid der Tweede Kamer gericht De heer Hartogh had nl met verdediging van de politiek der liberale partg zelf een aantal wenschen uitgesproken omtrent hervormingen op het stuk van onderwijs waar hij leerplicht van militie waar hij algemeenen dienstplicht ingevoerd van financiën waarbij vooral die der gemeente verbeterd van rechtspraak waar hg de burgerlgke rechtspleging min kostbaar gemaakt van sociale toestanden waar h den zwakke door don staat beschermd wilde zien En wat vroeg de genoemde secretaris mr B E Aoscher den heer Hartogh nu Waarom als u m uwe pattggenooten dit alles wenscht waarom Orgt uer dan niet voordat het gebeurt Wanrom g eu gebruik gemaakt van het recht van initiatief ÏDeze vragen moeten zooals ik reeds zei bij elk proctisch denkend man wel opkomen Maar hoe noodig t is dat dezulken worden opgevoed tot beter inzicht in de staatsgoheimenissen bleek uit het antwoord van mr Hartogh de Tweede Kamer mane heeren is een oontroleerend geen regeerend lichaam Ja ragnheer Asscher moet rich achter de ooren gakrabd euvan schaamte gebloost hebbent Hij een advocaat die toch z n theorie der staatswetenscliappen moest kennen hg zal niet weten in welke verhouding regeering en vertegenwoordigin tot elkander staan I En hoe moet t dai met een niet gestudeerd kiezer wèl gesteld zgn Neen t ia maar goed dat men tegenwoordig zooveel in het publiek redeneert Hoe zegt Mefisto t ook weer ik hoorde t van middag nog uit den mond van Ernst Possart bij gelegenheid der matinee ten voordeele van de Tooneelschool en de Maatochappg ApoUo gegeven Mit Worte Mni sioh treflioh streiten Mit Worte ein System bereiten en daarom WordsI Words Words Ze klinken zoo mooi op eene vergadering ze zgn zoo handig voor het gebruik in een debat ze staan zoo lief in oen courant O ik ben verliefd op het woord moge de wal overdreven uitroep van een jong litterator Van Deyssel geweest zgn t is een uitnemende leuze in de politiek En waar al geen hooge politiek bij te pas komt Ik heb U al vroeger willen spreken over een heel eigenaardig geval t welk zich in onze studentenwereld heeft voorgedaan en t welk nu ook meer en meer naar buiten uitlekt maar eer ik het Xi vertel dien ik iets mede te deelen omtrent het Anxterdamsche studentenleven Dit wgkt geheel af van dat in andere universiteitssteden voornamelijk te Leiden Daar slokken de studenten de stad in hier geschiedt het omgekeerde Leiden zouder de zonen der Alma Mater isjnisla is eene vervelende uitgeleefde stad De student weet dit en richt er rich naar in Hg beschouwt zich als heer en moester over alles zelfs over da politie en door het gemis aon eene veerkrachtige borgerg sluit hg zich aan bij zgne medestudenten Deze vormen een kring op zioh zelven met de sodtteit iot middelpunt Daar klopt vooral tegen vgf uur in den namiddag en des avonds laat hot hart van het studentencorps en dat corps is en blgft het lichaam waarin de meeste studenten zioh doen opnemen willen zg niet leven ala vergeten menschen Anders nu in de hoofdstad Daar zgn ton eerste meer studenten in de meJicgnen dan in de rechten en al zgn de eersten juist niet allen heilige boontjes ze behooren uit den aard der zaak nu eenmaal tot de studeerende studenten Wien het alleen om den titel te doen ia kiest zioh een gemakkeIgker studievak dan dat der medicgnen en wie veel geld heeft lal tenzg bg uitzondering zich niet een aUvenberoep ola dat van een geneesheer uitkiezen Dit brengt du vanzelf te weeg dat het gros der Amiterdamsohe studenten niet tulk eene groote behoefte ia een amusant leres gevoelt althans weet er niet lan te mogen toegeven Maar hoe tairg k zgn bier bovendien niet de gelegenheden om elkander te ontmoeten en te spreken buiten eene societeic hoe gering de behoefte aan een eigen leeslocaal waar het Leesmuseum de stiidenten voor 10 halven prijs per jaar het lidmaatschap aanbiedt En let nu nog op dat de uitgebreidheid der stad het bijeenkomen op de sociëteit vlak bg den Dam terwgl de meeste studenten in Se dusgenoedide pijp het nieuwe stadsgedeelte huizen bemoeilijkt let op het groot getal student Amsterdammers die in den kring hunner familie blijven wonen en ge begrijpt dat de behoefte aaa een vereenigingspunt en veieenigingsleven in de hoofdstad niet lao oot is om t voor velen een eenigszinir aantiAlijk offer waard te maken Met d alles is de physiologie van de Amaterdamscbe studenten wereld nog niet voltooid Daar moet de aandacht gevestigd op de tegenstelling tusechen het Amsterdamsch en niet Amsterdamsch gedeelte der studenten Het eerste wordt in hoofdzaak gevormd uit de zoons onzer groote kooplui patriciërs en aristocraten in hun hart het tweede bestaat uit de meer democratische bnitenlni in hoofdzaak medici aanstaande artsen wier tal versterkt wordt door enkele amsterdammers van burger afksmst Hoe meer nu door de toeneming van het aantal medici de democratische partg versterkt werd des te voelbaardor erd ook de afscheiding tusschen de twee partgen Do aristocraten sloten zioh in het corps meer aaneen de democraten die juist behoorden tot degenen wier behoefte aan een duur vereenigingsleven ik als gerirg schetste trokken zich er van terug en langzamerhand werd hel getal nietcorpsledcn zeer aanmerkelük Ook daardoor wgl velen geen zin hadden zich aau de nog altgd heencbende groenlooperg te onderwerpen Doch nu kvam er onder deze wilden zoowat drie jaren geleden een aantal tot de bekentenis dat een vereenigingdtfven voor den jongen man toch van te veel gewicht was om het te verwaarloozen En zoo besloot men tot de opriohting van een vrijen democraüschen bond waarbg ieder zioh zonder groenlooperij zou kunnen aansluiten en die ook voor niet te gespekte beurzen de toetreding zou mogelijk maken De bond kwam werkelgk tot stand En het spreekt van zelf dat het corps zich er aanstonds schrap tegenover zette De eene kring deed den anderen in de ban De omgang van corpsen bondsleden word wederzydsch als verraad beschouwd Men scheidde zich af ook op de colleges De corpsleden daoi tau de bobdsleden varkens en dezen poogden hunnerzijds zich eene positie te verschaffen naast het corps De bond ijverde voor erkenning van haar bestaan binnen den kring der universiteit d i door den senaat der professoren en daarbuiten En geen actrices kunnen zoo naijverig zgn op gunstbewgzen en teekenen van wa rdeeriog als deze twee studenten vereenigingen het zamea waren en zgn Gal dit voor de buitenwereld nogal eens stof tot lach en spot de Senaat der Uoogleeraren geraakte er door in een moeilgk parket Tol nu toe genoot alleen het corps de eer eener officieele erkenning als vertegenwoordiging der studenten en bij de jaarlijksche plechtigheid van het overdragen van het rectoraat werd alleen de Senaat van het corps genoodigd Doch nu do bond begint vasten wortel te schieten hij telt reeds 200 leden wil hij ook officieel erkend en uitgeuoodigd worden Maar als de hoogleeraren daartoe overgaan kunnen zg zeker zgn dat het corps dit zal beschouwen als eene beleediging en zich terugtrekken wat door de stands betrekkingen tusschen de hoogleeraren en de meeste corpsleden een voor de eersten ook onaangename zaak zou worden Zg hebben daarom gepoogd den bond met een klui e in bet riet te sturen Maar deze is in verzet gekomen en heeft op zgn beurt besloten den Senaat dor Hoogleeraren te negeerenl Wat het eind van dezen muis en kikvorschkrgg zal worden is nog niet te voorüan t is zeker een heel aardig geval van n ooge politiek GbUSBS VAM Abmstïl ADVERTENTIÊN Nieuwe aanroer Genrige en goed waterhondende THEESOOBTEN 100 Cent 125 Cent 150 Cent P SAUERBIER OoBtharen 19 10 Proeven gratis Terkrggbaar it De B E Beder kersksmer TONDEL biedt ook namens bet B K Par Armbestanr door deze haren oprechten dank aan allen die het hnnne hebben bggedragen tot het bereiken van haar hoofddoel de ondersteuning van den arme en brengt in het bgzonder hulde aan de Heeren B SCHOLTËN J L GELISSEN en W J OOSTERLING die op zoo onbekrompen vrjjie en geheel koatelooe aan de opluistering van nitvoering en tooneel hebben meegewerkt ROLLMOPS Oosthavep 19 P Sauerbler Tot 9 Maart a a zgn bg de Boekhandelamn A KOK COMF nog exemplaren van het ADRESBOEK thi Gouda 1889 tegen inteekeningspr sverkrggbaar Tafelkleeden groote sorteeriog S Alle prgzen en grootten 10 4 rood zwart gebloemd Laken aan t stak FLDWEELEN KLEEDEH van 11 12 en hooger SCHENK Zn Dagelgks VERSCH voorhanden diverse GEBAKJES verschülend KLEIN GEBAK steeds voorradig Galanllae de veau tmlTée NiEVW Bij J de GIDTS Westhaven 157 voorhanden behalve de gewone Soorten Korte en Langpe BE20NDSIEIOS FIJFEN die pleizierig en voordeelig rooken Haderstoomboot De Vereeniging DageiUks Rotterdam Gooda v v en tnsschenliggende gemeenten Vertrek van Gouda Maandag en Dinsdag s morgens 5 aar Woensdag s morg 6Vt en s avonds 5 nur Donderdag s pam 1 anr Trgdag en Zaterdag s morgens 67 nar Vertrek van Rottebdah dagelgks behalve Donderdags 1V nar s namiddags Donderdag s morgens 5 nar en s namid dags 4 aar Kantoor Markt 96 Gouda De Voorloopige Directie Gouda 2 Maart 1889