Goudsche Courant, dinsdag 5 maart 1889

Dinsdag 5 Maart N 3856 1889 HULSTRA MP s OUDE GEISEVER verkrijgfbaar in ijio l 4 1J2 en iji kruiken bij J DE GRAAF voorheen C MESSEMAKER GOUDSGHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Boterhamstroop Scheikundig onderiocht door Dr tan HAMEL ROOS Bekroend Gouden Medaille ANTWERPEN 1888 Gouden Medaille AMSTERDAM 1887 2 Eere Diidoma s en Gouden MedaUle ÜUUSSEL 1888 Verkrijgbaar a 15 Cts per i Ki i ï C LlJMElMBtinG Turfmarkt De inianding Tan sdyartentien kan geschieden tot éto uor det oamlddab van den dag der uitgave WOLREGIME DE ECHTE Normaal Goederen met de handteekeniug vau Prof JAEGXm ïgn alle n en nitsluHeod Terkrggbaar hg D Iloogcnboom Agent voor Gouda en Omtireien laagste prijzen ran geheel Nederland s PUIKE OUDE scuiëdanmër Merk NIGHTCAP Verkrijgbaar bg H PEETERS Jz üs Gouda NB Als bew f9 ran echtheid 3 is cachet en kurk steeds SCHIEDAM 1 Toorzien van den naam b der Firma P HOPPE BoUanisclie JAMS Yruchtenmoes Dit d tiek van Wed O ROK ZOON 4 M PUPEB A fen aid Rijn worden alléén Teria clU door P SAUERBIER OOSTHAVEN 19 De Kwaliteit is uitmuntende en de prgzen laag EENIO BEFOT M THEE tVea wordt verzocht op t MERK te le tpn VIT HKT MAG4iU N TAN M lUVENSWAAY ZONE OOEINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in veriegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitroering van geëerde orders aanbevelende 3 BREEBAAUT LZ Chmda Saelptndrak tm A BEINKMAN k ZooH Botermarkt te Gouda ££ NIQ DEPOT der Haagscbe Beschnitvan den Heer J K SOMMER D Notaris Mr I MOLENAAR te Waddinmveen zal na bekomen rechterlgke machtiging in bet openbaar verkoopen § i S OpII01fiRD C I SI Maart 1889 s middags 12 nre te Oouda in het Koffiehuis t SCHAAKBORD EeneSiinmEaoFSTEBE en zijnde de BOÜWMANSWONING Door WACHT U ca et diverse perceelen best WEI HOOI en BOUWLAND aaneengelegen in dep Achtero Mhen polder in het NoordEind vlak bg t Dorp binnen WADDI XVEEl ter grootte van 28 Hectaran belend door eigendommen van de Ueeren J J DÜIJNSTÉE te t Hage J vak dek BREGGËN Az te Leiden eaü van BERGEN te WaddtKcceen VERHUURD tegen 50 p H per jaar tot Kerstmis en blootschoof 1894 en Mei 1895 aan den Beer ARJE VAN BERGEN te Waddinxwen Betaaldag 30 APRIL 1889 Nadere informatiën geven de Notarissen Mrr Van RIESSEN t Katwijketi MOLENAAR genoemd bg wie op franco aanTrage billetten te Terkrggen zgn Openbare Vrijwillige Vcrkoupiog TAN EEN UITERWAARD onder Moordrecht zijnde een zeer geschikt terrein Toor het oprichten van een FABRIEK De Notarissen A KLUIT te Moordrecht en G C FORTÜIJN DROOGLEE VER te öouda zijn voornemens opDondegag den 14Maar 1889 des middags ten 12 uur te Gouda in het Koffiehuis Haeuonie op de Markt bg Telling verbooging en afslag in het openbaar te verkoopen Een UITEE WA AED met daarvoor gelegen ZELLING benevens twee perceelen ÜIJK gelegen onder de gemeente Moordrecht nabg het dorp kadaster Sectie B Nos 1218 1219 1220 1221 U88 en 1489 te zamen groot 2 Hectaren 66 Aren en 20 Centiaren Te aanvaarden bg de betaling der kooppenningen op den 11 APBIL 1880 De Notaris Mr I MOLENAAR te Waddinxmen zal bij veiling en afslag op WOENSDAGEN 20 en 27 MAAKT 1889 ten elf xm des voormiddaga bij KOUWENHOVEN aan de Brug te Waddinxveen publiek verkoopen Een TlïilËRH l SWL KEL en WOOlUiS benevens alles tnet ERB en GROND bg elkander gelegen nabij de SLUIS aan de NOORDKAÜB te WADDIh XVEEN aan de rivier de Gouwe plaatselijk gemerkt C 50 51 en 52 Kadastraal groot 2 Aren 76 Centiaren te veilen in 2 percjelen en gecombineerd af te slaan Betaaldag 1 MEI 1889 Nadere iuformatiëa geeft Notaria MOLKNAAR De BESTE en ZUIVERSTE BESCHUIT ia die der Broodfal riek De Eaan te AMSTERDAM Ilofleverancier van H M de Koningin der Nederlanden Zie op élke buê Rapport Dr TAüt BAMEL UOOa en A HARMENS IFun N B Bassen met ons Kenmerk rati Echtheid voorcien waarborgen de cniverheid Te Oouda verkrggbaar bg de Wei P J MELZERT T RADE KARK J EIEjEi van Gcbrs S ËL Amsterdam Verkrijgbaar te Gouda V P OUDSHOORN Kleiweg en bg G H LAKERVELU Gonwe C 96 te Schoonlmm bn P FIJN tan DHAAT Alhlamrdam bg de Wed J Dl BOEB Gieundam bg Wed v d HEUVEL en Leerdam bjj A va WIJK Probeert s v p de SOUCHON THEE No 8 f 1 25 per kilo H A DIESTELHORST BILLAKD en MEUBELFABRIKANT lieveelt zich opnieuw aan tot het LEVEREN van uitsluitend eigengemaakte en REPARATIE van alles wat tot het vak behoort Ook belast hjj zich met VERU VIZINGEN Daar Nieuwjaar de oudste en beste knechtf van wgleü den Heer J O BBLONJE ook bÖ mg in dienst gekomen tcijn ben ik in staat alle leverantiên of reparatiSn in den kortst mogelijken tyd nit te voeren SIccds vcrsch te beitomen alle soorten fijne TAFELWORSTEN fijne ROOKWORST om te kooken prima qnaliteit BLIKGROENTEN k 40 et bg E H VAN MILU Vleesohhouwer en Spekslager Zeugestraat Mo 86 D nitgav decer Coarant geschiedt dagelüki met aitzonderittg van Zon Femtdagta D prgs p r drie maanden is 1 26 traneo par po t 1 70 AiM ad rmke ttomaien VU F CENT£N EMCTSINEEELm Naar aanleiding der voorstellen omtrent de kiestabel voor de Provinciale Staten komt de vraag weder aan de orde welke kiesdistricten nkelvoadige of veelvoudige de voorkeur verdienen Überalen maken er de Regeering een verwijt van dat zg de enkelvoudige districten voor de Tweede Kamer wil gebmiken als veelvoudige voor de Proviociale Staten De Standaard die baar rol van ministerieel blad ernstig opvat tracht het betoog te leveren dat de anti revolntionaire partg steeds geijverd heeft voor veelvoudige districten hetgeen natuurlijk eene hopelooze onderneming is daar iedereen weet dat zjg ondanks bet program van 1878 sindfl ja r en vlag aayverd heeft Taor skalnrod e dMrieteo omdat zg meende dat die in hèt voordeel Eouden zgn der rechterzijde Deze beide uitingim zoowel bet verwgt van beginsel verzaking aan de eene als het iSiDtreven om zich an dergelgke inconsequentie vrg te pleit o aan de andere zgde onderstellen als vaststaande dat bg de dittrictaindeeling voor een vertegenwoordigend lichaam werk jjk een beginsel is betrokken Wg kunnen niet inzien welk beginsel der liberalen of elericalen betrokken kan zgn bg de vraag of elk district één of meer atgevaardigden zal verkiezen Dit is louter eene quaestie van opportuniteit d i eene zaak wier beslissing afhankeiyk moet worden gesteld van personen tgden gelegenbeden in FEVILLETOK tJIT VERRE GEWESTEN iV r ktt BnfeUelk xivrri Dergelijke echt natuurlijke oogenblikken irsreit voor hem zeldzamu en hg scheen die gaame te willen rekken Eindelijk keerde hg zich om ten einde Itaar een ruw monument Tsn teen te zien waarop te lezen stond dnt Gottlieb Sturm juist op deze plek Uet leren had verloren doordat er oen rotsblok op zgn hoofd was nedergestort Atf zag op on bespeurde Tlak boven zich een rots die dreigde voorover te Tallen lig liep haastig naar den anderent kan van den ingang en hield stil voor een beeld van Christu aau het kruis in hout gesneden Ik weet niet recl t wat hem er toe bewoog maar hg haalde zijn potlood mt en begon een scheU van hot beeld te maken Toon hij daarmede gereed was nam Alf zijn knapzak en alpenstok dio hg naast zioh had neergelegd weder op en vervolgde langzaam zijn weg Was het de eene of andere geheimzinnige waarschuwing van hetgeen er onmiddelijk volgen zou Weten wg niet Hen bij ondervinding dat het soip sclujut rihof do srhaduw van eene annstannde ge één woord van allerlei s iRen1oopend omstandigheden Wg zoadeil bet dos niemand als inconsequentie aanrekeMB indien hiJ onder sommige omstandighedn een stelsel voorstond dat bij vroeger bad besneden of wel voor de Kamer enkelvoadige éo voor de Provinciale Staten vaelvoudige diatlicten verlangde mits hg dat doet op goede gronden en gedreven door motieven ontleetfd aan het algemeen belang f Op dit laatste kont het onzes inziens voonJ aao Men behoort steeds voor oogen te hebben het doel dat bg de verkiezingen wordt nageetreefd Het ideaal is dat het verkozen staatslicbaam coo juist mogelijk den stand der nieeningen teruggeeft en zoo goed mogelgk op de hoogte is van de belangen van het land of h t gewest hetwelk het vertegenwoordigt de indeeliog in districten moet das zo e JI tii l orden geregeld dat xg de meeste waarburgen oplevert niet alleen dat de verkozen m rderbeid ook iiteerderbeid is in het land maar dat tevena de meerderheid gelegenheid heeft een behoorlijk en zooveel mogelijk aan ba sterkte geëvenredigd aantal leden te doen verkiezen daarbg moeten de kiezers in staat gesteld worden mannen af te vaardigen die zoo aoodig met hunne bgzondere belangen vertrouwd zgn b v in de Staten De wet ver dos die de districtsindeeling te regelen heeft behoort zich alleen te laten leiden door bet algemeen belang Dit ii onzes inziens het eenige beginsel dat bg de geopperde vraag betrokken is en niemaud zal beweren dat dit het particulier eigendom is eener poli beurtenis voor eo romlam ons zichtbaar is Zooveel is zeker dat Alf niet meer met zulk een vluggen tred voortstapte Hg liep langzaam en besluiteloos naar het dorp en hoewel hg niets gegeten had sedert zgn vroegtijdig ontbijt en hongerig genoeg was went sgn tred al langzamer on langzamer hoe meer hij de plaats zijner bestemming nadenle Toen kg aankwam zag hg een lielangwekkend tooeeel Uit de kleine kerk kwam een aantal jongelingen en meisjes alle in Xondagskleeding de meisjes met bloemkransen om het hoofd de jongelingen roet rijk rersierde hoeden t Va duidelijk te zien wetk eene feestelgkheid hier gevierd werd Het was een dorpsbruiloft een toonoel het penseel van Toniers waardig u verscheen het wgelukkigo paar en allen begaven zich naar het grasperk Het was een allerliefst tafereel maar het was niet nieuw voor Alf Kvenwel had het iets verrassends voor hem en hij volgde het ge7el8chnp naar de plaats waar men feest zou vieren In t eerst ontging hij ieders opmerkzaamheid zoo druk tedden zij het met elkander ina ir het duurde niet laiia of een jons meisje kreeg hem in t oog en nu ging die ontdekking van den een op den ander over totdat y ijno tegenwoonligheid voor niemaud een geheim moer was Als de jongelieden rondsprongen in don dans of hunne beurt stonde aftewachten wierpen zij natuurlijk een lilik o lf Inzonderheid de meisjes waren aangetrokken door de tegenwoordigheid van eeu jong vreemdeling knap innemend geheel bn en AOVSQTBNTIBN worden geplaaUt van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer lO Centen GROOT E LETT E BS wordeit berekend naar plaatsruimte Bovendien worden aUe Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt rechter als ter linkerzgde stellen zidi op dit tieke partij Alle eerl jke mannen zoowel ter standpunt Natnnrlijk zijn zg het niet allen met elkander eens want juist deze quaestiën waarvooi a priori geen vaste norm bestaat waarbg alle ook de meest juiste gegevens slechts een vermoedelgk resultaat kunnen voorspellen zgn de lastigste en gewoonigk moet men na de best voorbereide beslissing toch erkennen dat men een sprong in het donker doet Daaruit laat zich gereedelgk verklaren dat mannen van dezelfde politieke kleur verschillende stelsels voortaan of dat zg met de tijden ook van meening veranderen zonder dat dit de tegenpartg eenig recht geeft hen van beginselverzaking ie beschuldigen Eene andere vraag is echter of in de practische politiek de eerlgke mannen het hoogste woord hebben en ot de partgen zich bq de beslissing der qnaestie vaL enkel en veelvoudige districten steeds hebben laten leiden door het algemeen belang Nn leert de geschiedenis dat zulks niet het geval is Het komt dikwgls voor dat een partg de districtsindeeling gi mikt als wapen in den staatkundigen strgd ten einde den tegenstander afbrenk te doen Frankrgk is te dien opzichte een leerrgk voorbeeld De beide stelsels worden daar onderscheiden door de namen tcrutin darrondietement en scnitin de Kite Onder de Jnli monarchie was de ai rondissementsstemmingin zwang omdat men aan de groote grondbezitters gelegenheid vilde geven in hun beperkten kring invloed uit te oefenen ter bevordering van aau de Regeeriug welg hare eigen nederige sfeer en Wiens voorkomen daarbg iets romanesks had Wie mocht hg zgn Waar kwam hig van daan Waarom was hij daar Alf vermaakte zich daarmede niet weinig Mij nam houdingen aan die hg het meest geschikt achtte om het belangwekkende dat hem omgaf te vermeerderen en nam den schijn aan van totaal onverschillig voor het toonoel te zijn Kindelgk nadat eeuigen eene poos gefluisterd en bera idslaagd hadden waaraan de jonggehuwden ook deel namen tnwl een der jongelingen met een bedeesd en tamelijk linksch roorkomen op 41f toe en vroeg of mijnheer niet wilde meedansen Alf iioorde het voorstel met gepaste w iardigheid n maar stemde niettemin toe Hij had de meisjes terwijl zij voorbij zweefden oplettend gadegeslagen en er een opgemerkt dat ongetwijfeld ook eene vreemdelinge was Zij droeg niet de gewone kleederdracht der boerinnetjes die sedert eeuwen bestond en onveranderd was gebleven maar oen eenvoudig zomerkleedje van nieuwerwetsoh fatsoen en lu plaats van den grooten krans op het hoofd waren hare lokken versierd roet twee tiikjes bloemen smaakvol geschikt Zg nas eene blondine tenger nauwlijks van middelbare grootte zij had eene frissche blozende gelaatskleur heldere blauwe oogen en lichtbruin haar Hare bewegingen waren bevallig maar niet levendig Zij scheen eigeulijk niet veel belang te stellen m hetgeen er voorviel en zag er veeleer uit als iemand ü