Goudsche Courant, dinsdag 5 maart 1889

Tallige keuzen Onder de republiek van 1848 ging men tot de löststemming over in deveronderstelling dat groota districten eeu beter arbeidsveld opleverden voor volksleidere en dus radicaler afgevaardigden zouden zenden Napoleon in liet de boeren weer bewerken in kleine districten De tegenwoordige repul liek is reeds herhaaldel k van stelsel veranderd al naar de conservatieve of radicale strooming tgdelgk de overhand had in de laatste dagen is weer besloten tot enkelvoudige districten en wel met het bepaalde doel de verkiezing van Boulanger door vele duizenden kiezers zooveel mogelyk te voorkomen Daar is dus de kwaal want dergeljjke verkiezingsraanoeuvrea zijn een kwaal chronisch geworden Bij ons te lande is dit spel nog niet vertoond Noeh bö de kieswet die na 1848 de nieuwe orde van zaken regelde noch bil de additioneele bepalingen van de laatste grondwet kon een der partyen op goeden grond de uitkomst berekenen de tabel van de provinciale kieswet is het werk der Prov Staten zelven die voornamelijk te rade gingen met het gewesteljjk belang Aan de tegenwoordige Regeering was het voorbehouden deze op ongezonden bodem tierende woekerplant uit den vreemde over te brengen althans daartoe de eerste stappen te doen Want dit is het wat haar met grond kan worden verweten Inconsequentie op dit gebied ig geen ondeugd wel gebrek aan onpartijdigfaeid Voor ieder die de kunst verstant van tosschen de regels te lezen was bet onmiddellgk bg het bekend worden der regeeringsvoorstellen duidelgk dat de omzetting der Eerste Kamer beoogd werd Dit is zoo in ht t oog loopend dat de organen der rechterzijde er thans openlijk voor uitkomen dat de voorgestelde indeeling der provinciën is een geoorloofd wapen in den politieken strgd daar op deze wyze alleen spoedig homegeuiteit verkregen kan worden in de beide Kamers Eene Nederlandgch ministerie had zich naar onze meening niet aan de verdenking mogen blootstellen dat bet kieswetten en tabellen voordraagt alleen om z n eigen partij te paard te helpen En hier is meer dan een vermoeden De districtsverdeeling voor de Tweede Kamer is gebleken in de practijk voordeelig te zjjn voor de verbonden rechterzijde althans zg heeft er de meerderheid door behaald En juist deze districten wil zg gebruiken voor de Provinciale Staten Is er duideljjker bewijs noodig welke gedachte heeft voorgezeten bjj het ontwerpen dier plannen Naar onze meeaing doet het er weinig toe welk stelsel bjj eene districtsindeeling gevolgd wordt indien bjj de kiezers duidelijk de een of andere strooming der openbare meening de overhand heeft Dan zal de geest der natie dio daar toevallig juist op dit oogenblik tegenwoordig was en zich wel genoodi akt zag aan de pret deel te nemen Met de bruid scheen zij echter goed bekend te zijn want zij hield dikwijls stil om een woordje met haar te wisselen en hernam dan weder hare plaats onder de dansenden Deze kleine omstandigheden had Alf opgemerkt terwijl hij daar stond en den onverschilligen toeschouwer speelde De bevaUige blondine die niet ouder dan zestien of zeventien jaar kon zijn had van haar kant niet alleen de tegenwoordigheid van Alf opgemerkt maar ly begon eene bijzondere belangstelling voor den onbekende te gevoelen En geen wonder De plotselinge verschijning van onzen held op het tooneel zijn reizigersvoorkomen zijn elegante hoewel achtelooze kleeding zijn onverschilligheid voor hetgeen er voorviel dit een en ander was zeker wel geschikt om ieder meisje dat hem gadesloeg aan te trekken en te boeien Bovendien waa de bevaUige blondine een weinig geraakt dat Alf juist haar niet scheen opgemerkt te hebben Men ziet hoe behendig hij zijne waarnemingen had gemaakt en hoe goed hjj op de uitwerking van zijne krijgslist gerekend had Alf nam deel aan den dans een soort van wals die lang onder de Beijersche boeren in zwang was geweest en die h in de perfectie geleerd had en had tot danseres eene kloeke deerne met roode wangen een meiqe dat onder de doipsjongens all eene groote schoonheid bekend stond en dat zich doen kennen spyt alle kunstmatige voorzorgen of belemmeringen Maar waar zooals bij ons te lande twee richtingen ongeveer tegen elkander opwegen is de mogeljjkbeid niet uitgesloten dat de een of ander vernuftig bedachte combinatie kunstmatig aan ééne der partgen het overwicht geefl Waar geen meerderheid ie wordt er dan een gemaakt Elk voorstel dat maar eenigszins den stempel draagt van partijgeknutsel behoort onverbiddelijk te 77orden gewraakt omdat zuiverheid der verkiezingen de grondslag i van den parlementairen regeeringsvorm Het algemeen belang moet daarbjj uitsluitend de maatstaf zijn BINNENLAND GOUDA 4 Maart 1889 Bn do Bijkspostspaarbaak is san het postkantoor Gouds en de daaroader ressorteerende hnlpkantoren gedurend de maand Pabruari ingelogd 3W255 ien terugbetaald 985 32 Het laatste door d f kantoor uitgegovpn boekje draagt h t nummer 1682 Hoi Departement Gonda der Maatschappij tot Nut van t Algemeen heeft den heer W 1 Fortugn Droogleever dia gedurende 49 jaar als ponuingmeester aan dat 0epartement zijne diensten verleende tot jEerelid benoemd en hem daarvan een diploma overbaniligd dat uit eeu calli raphi9ch oogpunt allen lof verdient Het is vervaardigd door di u heer Anconie Grevenstuk te Amsterdam die zgn reputatie als bekwaam calligraaf en petieekenaar door dit stuk handhaaft Zondagmiddag zijn te StolwijkMBluis twee 1 6 jarige jongens welke van het veldija ov een sloot naar den dijk wilden gaan doordien eender jongens viel door het ijs gezakt Het veel moeite zijn j gered Uit s Gravenhage wordt vaa gisteren gemeld Na eene korte ongesteldheid is in don afgeloopen nacht alhier overleden de heer mr C W Hubrecht oud lid van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland en sedert een aantal jaren vertegenwoordiger van het hoofdkiosdistrict Leiderdorp in de vergaderug der Prov Staten Vroeger te Leiden yoonaofatig was da overledene aldaar geruimen tijd raadslid en wethouder totdat bij in 1872 tot lid van Gedep Staten word gekozen uit welk ambt hjj kort geleden den In Juli van het vorig jaar ontslag nam na alzoo zestien jaren met toewijding en nauwgezetheid zijn betrekking te hebben vervuld en de aan hem toevertrouwde belangen te hebben behartigd Zyn verlies zal in uitgobreiden kring worden gevoeld De overledene had den leeftijd van 68 jaren bereikt Door de heeren J Geluk Dinteloord en H de Raaf Den Bosch is onder heeren onderwijzers en verdere belangstellenden bij het onderwijs eene circulaire verspreid waarin zij allen oproepen tot het vormen eener vereeniging van onderwijzers welke zich ttitsluitend ten doel stelt de bevordering van de studio der paedogogiek Waarom zij zoodanige zeer verlangend scheen haar danser te behagen Zy vertelde hem ongevraagd van de bruiloft Zij vestigde zijne aandacht op de gewichtigste personen daarbij tegenwoordig inzonderheid op den voomaamsten veehouder den vader vaa den bruid en was edelmoedig genoeg om liem de aardigste meisjes aan te wjjzen en in t breede utt te weiden over ieders hoedanigheden Men kan er echter verzekerd van zijn dat Alf ze alle reeds had opgemerkt Van het het blonde meisje werd evenwel geen meldinff gemaakt Was het boerinnetje jaloersch op haarP En was het daarom dat zq haar in hat optelling oversloeg Alf verwachtte zeker dat zij hem over haar gesproken zou hebben en was zeer teleurgesteld dat z het niet deed Maar eindelijk bespeurende dat er geene kans was om op eene andere wjjze iets van haar te vernemen maakte hij rechtstreeks eene toespeling op hare tegenwoordigheid iZij is hier gisteren pas gekomen ZiJ is eene verre bloedverwante van de bruid Zij komt uit Neurenburg Dat was alles wat zij hem wist te zeggen Zij stonden dicht bij de blondine en Alf deed zijn best door den anderen kant op te zien om geen vermoeden bq haar te wekken dat hij over haar sprak Intusschen begon de vrijer van Alf s danseres onmatig te worden Zij was van hem afgelokt en den knappen vreemdeling toegewezen tot zijn groot misnoegen en hij merkte op dat zij meer en meer vertrouwelijk met elkander werden Alf Vereeniging wUlen lo Omdat zij van de waarheid overtuigd zijn dat eene heldere paedagogisohe kennis de onmisbare grond is eener degelijke practische werkzaamheid 2o Omdat zij het m het belang van het onderwijs hoogst wenschelijk achten dat er door nauwe aaneensluiting voor dit wetenschappelijk doel meer eenheid kome in het onderwijs en de zedehjke vorming der jeugd op onze scholen 3o Omdat door de regcering vdór eenigen tijd een maatregel genomen is welke de studie der paedogogiek op den achtergrond heeft gedrongen zeer ten nadeele der school nl de afschaffing van het examen in de paedagogiek bij candidatcn voor d akte van hoofilonderwijzer 4o Omdat pogingen aangewend wontn ter afschaffing van de vergelijkende examens wcJit pogingen indien zq slagen de beoefening onzer beroepswetenschap zullen schaden zoo er geen streven als wij bedoelen tegenover staat 5o Omdat blgkens de ervaring elders opgedaan zoodanige vereeniging gunstig werkt op de theoretische en practische vorming dor onderwijzers Om dit doel nu te bereiken willen de twee bovenbedoelde heeren doeltreffende geschriften versprehlen Om lid der Vereeniging te worden behoeft men geene contributie te betalen doch zich te verbinden voor een jaar tot een abonnement op de uitgegeven geschriften en tot verspreiding van deze waar dit kan Het OólUêtlreerd PolUie Nituiei behelst hel volgende 0p wiens last met wiens toestemming ia het Koninklijk Valeis op doD Dam tot hulpbureau van politie bestemd Zooals a ziet mijnheer de Biirgemeaster zijn wij goed op de hoogte van hetgeen uwe politie alzoo goed vindt te doen En daarom aarzelen wij niet u te verklaren dat wij verbaasd waren over het feit dat hot Palois gebezigd wordt om een Nederlandsch bur3 er door rechercheurs te laten bespieden Sedert eenige weken toch scliijnt uwjyioUtie goed te vinden den den heerW E Wilhnk CqQ i te bespieden en te volgen Zelfs tot in de Beaidontie öh te Leiden genoot hij eenfgo malen de eer van te worden nagereisd door Amsterdnmsche rechercheurs Over dag zaten de hoeren in het paleis des nachts sobilderden z j op straat Na de ruwe nachten van sneeuw en slorm is de surveillance bij nacht gestaakt en wordl genoemde heer slechts van 6 uur s ochtends tot avonds 10 uur bespied Wy kennen den heer Willink Kotjen volstrekt niet hebben hem voor zoover wjj weten nooit gezien maar ons dunkt dat er voor de recherche wel een ander veld is veel dankbaarder om af to jagen dan het naloopSff nnr een oud offioier die zeker niet geacht kan worden gevaarlijk te lijn voor de naatêcAappelyke veiligheii De rechercheurs hg toerbeurten voor dezen dienst aangewezen worden van geld voorzien Wie betaalt die reiskosten Op wiens last gaan zij uit Ziet mijnheer de Burgemeester met groote bescheidenheid wagen wij het u te verzoeken over deze feiten eenig licht te doen opgaan want inderdaad als dit niet gebeurde zouden wg zelf een onderzoek moeten instellen en dit weten wg zeker dat heeft men liever niet Waar de groote 1 ers zoo dikwijls zwijgt in plaats van door wrgving van gedachten de waarheid uit te lokken hebben wij het onzen plicKt geacht de pen l voeren ore4uigd er mannen zjjn die den moed III I INJL zocht zich aangenaam te maken en wat meer is slaagde er iser spoedig in Weldra werd er weder met de bruid gefluisterd toen werd het blonde meisje mede in den raad geroepen zlj scheen zich te verzetten tegen iets wat haar gezegd werd want zij schudde het hoofd doch niet beslissend Do uitslag was dat dezelfde linkscha jongen die ongetwijfeld een soort van ceremoniemeester was op Alf toetrad en aanbood hem aan een ander meisje voor te stellen Dit nam Alf met gepaste waardigheid aan tot groot leedwezen geloof ik van zijne danseres Hg nam met vriendelijken glimlach en een teederon blik afscheid van haar en werd bij de bevallige blondine gebracht Toen Alf met haar in gesprek kwam werd hijmeer en meer bevestigd in de meening dat hij zichvan haar gevormd had Zij was geen boerin maar een welopgevoed beschaafd jong meisje Zg beantwoordde zijne begroeting zeer beleefd doch meteenige teruggetrokkenheid Zij had inderdaad zoogeheel de manieren van eene dame dat Alf hetnoodig achtte haar te zeggen wie hij was en welktoeval hem hier bracht Dit gaf aanleiding tot wederkeerige vertrouwelijkheid van den kant der blondine Haar paam was Charlotte Maijer Zg kwam zooalf Alf reeds wist uit Neurenburg Zij was echter niet aan de bruid verwant Als kind had zg een geruimen tgd in de vallei doorgebracht waar zg door haar vader voorhare gezondheid besteed was ten huize van den vader der tegenwoordige bruid Wordtlftrvolgi I t 1 Se bezitten in den Eaod deze vragen te herhalen opdat de burgerij wefo hoe het in de hoofdstad althans met de zoo hoog geroemde vrijheid is gesteld De heer Willink Ketjen heeft onderstaand adres aan den gemeenteraad gericht Amsterdao 1 Maart 1889 Jan im Gemeenteraad van Anuterdam Geeft met verachuldigden eerbied te kennen Willink Ke en Willem Éverhard woonachtig te Amsterdam dat hij in den laatston tijd verschillende orieven ontving zoowel onderteekende als anonyme waarbij hem werd kennisgegeven dat hij aanhoudend bespied en achtervolgd weid door rechercheurs der politie Dat adressant hiervan voor eenige dagen kennis gaf aan den Minister van Justitie ter informatie dat nu in het PolitienieuKi dd gisteren de openbare bevestiging dezer geruchten gegeven werd zoodat thans hare waarsohijnlijkheid te groot wordt op ook niet uwen Baad hiervan kennis te geven en tegen deze onwettige handeling te protesteeren Adressant merkt daarom eerbiedig op dat dergl lijke maatregel alleen na gerechtelijk tonnis mag genomen worden en dat hot stedelijk bestuur van Amsterdam niet schijnt overwogen te hebben de gevolgen welke hieruit kunnen voortvloeien Wanneer toch om een enkel voorbeeld te noemen die rechercheurs in weer en wind voor sdressauts woning moiten sohildercu met staats of gemaentegeld in hun zak om hem te volgen zooals het Polttienimiu beweert dan kon hg enkele althans de verzoeking te groot worden om ottdor het voorwendsel adressant gevolgd te hebben eeu uitstapje te maken naar de een of andere publieke plaats bijv Leidon of elders ten einde mot dit voorwendsel het geld te verantwoorden dat hem werd voorgeschoten Bodenen waarom adressant Uwen Baad eerbie lig verzoekt te mogen vernemen waarom en op wiens last hjjj door politie gevolgd wordt waarbij de wet geschonden en zijn naam in opspraak gebracht wordt t Weid doende W E Willink KbVen Buitenlandsch Overzicht De Franschs Kamer van Afgevaardigden beraadslaagde over de interpellatie van den heer Laguome betrelTende de Ligue dei Patriotea De heer Lsguerro vroeg inlichting omtrent de redenen welke tot de oatbindlng der JS w hebben geleid Tevens wenschte hij te weten waarom geen gerechtemke vervolging tegen hem lelven was ingesteld De minister president Tiiard verdedigde den maatregel der regeering en verkhiarde dat deze nimmer zal te kort schieten waar het de besti ding van de vijanden der republiek betreft De minister van justitie Thévenet noemde de lAgue eene huichelochtigis vereeniging die zich tot taak stelt zeker persoon tot het gezag te verheffen Wst den heer Laguene betreft deze zal vervolgd worden op het tgdstip dat het gerecht dienstig acht Do Kamer nam ten slotte met 318 tegen 220 stemmen eene motie aan van den heer Mérilloa waarin het vertrftuwen wordt uitgedrukt in de geestkracht der regeering om de wet te doen eerbiedigen De prefecten hebben bevel ontvangen da bijeenkomst van comités der Ligtie dee Patriolei te verhiuderen en ze desnoods met geweld uiteen ie drijven De falsaris Pigott die de brieven van de Times vervaardigde heeft zioh te Madrid vaa het leven beroofd toen de politie hem wilde arresteeren Het amendement op het Engelsehe adres van antwoord op do troonrotlo voorgesteld door Morloy en strekkende tot afkeuring der regoeringspolitiek tegenover Ierland is met ene meerderheid van 7 stemmen 860 vóór en 33 tegen verworpen Buiten het Parletaent veishigen eo ontmoedigd zegt de Daily Neim kunnen de ministerieelen in het Lagerhuis met een nog bgna onverzwakt aantal zioh verklaren vódr hun stelsel van geweld in leriand De gehouden redevoeringen woreu zeer belangrijk De heer Gh d tone opende de beraadslaging met eene hoogst weUprekende rede Zelden was hij scherper en krachtiger Hij schoen geheel verjongd Zelfs zgne stem scheen hare oude buigzaamheid en kracht en horen muzikalen toon te hebben herwonnen Zijne peroratie was indrukwekken Op de moest afdoende wyze stelde hjj in het licht dat de conservatieve party alleen de macht in handen kan houden met behulp van de liberale Unionisten die haar in staat stellen verraders van s lands zaak en ministers tegelijkertijd te zyn Scherp wraakte Gladstone de behandeling der om politieke redenen in de kerker geworpen Ieren Hij verweet Ie regeering hare beloften niet te hebben vervuld Geen home Rule noch het Dwangsteleel maar een ander f m om het lersche vraagstuk op te lossen Dat beloofde zij bij haar optreden Maar zulk een plan is nimmei van haar uitgegaan Niet omdat zooals Chamberlain beweerd heeft de lersche Nationalisten onwillig zijn geweest maar omdat de regeering zelve het geen oogenblik in ernst gewild heeft Dat maakte het lersche veldtochtplan met zijnen nasleep onvermijdelijk Aan wie anders de schuld dan aan de regeering Na Gladstone sprak de minister Goschen Zijne verdediging bepaalde zich tot de oude argumenten het is do taak der Torie de Unie te bewaren en de lersche volksdrijvers leiden willens en wetens het land ten afgrond Slecht in één opzicht bevatte zgne rede eene opmerkelijke uiting Wij als conservatieven zeide de gewezen liberaal Toen na eenige andere redevoeringen te klokkeelf Parnell opstond om het woord te voeren vielhem eene ovatie ten doel bj a zander voorbeeld voor iemand die geen ministerszetel bekleedt of bekleed heeft Zij kon hem teq bewijze dienen hoehet liberale deel van Engalai s volksvertegenwoordiging denkt over de handelnze van de Itme endo regeering Wat nog verder zal gebeuttg is onbekend doch voor het oogenblik kan mon net gorustheid verzekoron dat Parnell thans naast Gladstone de populairste man in Engeland is en wanneer het oogenblik is aaugebro n dat lerlaad H ne Bule erlangt dan kunnen de nationale lem zonder tegenspraak te behoeven te vreezen getuigen dat de Tunei hun voornaamste bondgenoot is geveest De Hongaarsche Kamer is tindelgk begonnen met de beraa laging over de vaUbesproken paragrafen 24 en 23 der nieuwe legerwefc Do heer Tisza trachtte do btpaling te verdedigen maar kon zich niet verstaanbaar maken wegens bet rumoer hetwelk de ledeu 4er oppoiitie maakten Eerst toen de minister de sarcastische opmerking maakte dat zgn tej Wistanders de waarheid wel zeer schenen te vreezen daar zij deze niet wildon hoeren koerde de kalmte eenigszins terug maar toch werd Tisza steeds in de rede gevallen en zag do voorzitter zich eindelijk genoodzaakt de zitting te sluiten Het ontslag van den heer Crispi den vriend van Duitschland en Oostenrijk g eft noch te Berlijn noeh te Waenen eenige reden tot OBgorustheid Do hechtheid vsn het drievoudig verband zal er niet door Igden want waarschijnlijk zal de hoor Crispi spoedig weer een ander ministerie bijeen hebben Dit Kabwet bezweek trouwens sIImb vooi da netelige fiooMieele quaeeüe Ds staatkunde van den heer Crispi zoowel wat het buitenland als wat de binnenlaudsche aangelegenheden betreft word nog onlangs in de Kamer door een groote meerderheid goedgekenrd zoodat er geen twijfel bestaat of deze politiek zal ongewijzigd worden voortgezet De Paus heeft op het adres van den kardinaal Monaco La Voletta het volgende geantwoord Nu ik mijn 80ste levensjaar intreed gevoel ik meer dan ooit behoefte aan den hqstand van het Opperwezen Hot kerkelijk beheer wordt moeilijker in de tegenwoordige hachelijke omstandigheden de toestand van de wereld van Europa is schrikbarend onzeker en dit drukt meer bijzonder op het pausdom dat van zijn werkelijk gezag is beroofd Onderworpen aan een vreemde mocht moet het noodwendig de terugwerking ondervinden van de bestaande onzekerheid en de gevaren waaraan Italië zoowel van binnen als naar buiten ia blootgesteld doen in de geheele katholieke wereld ongerustheid ontstaan De Pans beklaagt zich verder dat de Kerk in Italié van alle vrijheid is beroofd hg brengt in herinnering de moeielijkheden bij het aanwerven van r stelijken de verdwijning van geestelijke orden verbeurdverklaring van een groot deel der geestelijke goederen de verfoeilijke bepalingen van het strafwetboek en de aanslagen op katholieke instellingen Ton lotte zegt de Paus Het is eene dwaasheid te hopen dat Italië voorspoed zal kunnen genieten dat hot ooit dan vrede en de veiligheid deelachtig zal warden zoolong de botsing met het pousdom blijft bestaan en zoolang aan den Paus het werkelijk gezag wordt ontzegd INGEZONDEN UijnheeT Rtdacteurl Innig medelijden heb ik met de ongelukkige Mathilde B die in Uw laatste nummer haar nood geklaagd heeft In haar belang en misschien in dat van andere vrouwtjes die in dergelgke omstandigheden verkeeren doe ik daarom en beroep op de gasjtvnjheid van Uw geacht blad Ik meen ds vronw van jCien die reeds het geluk smaakt grootmoeder te zijn gerarjhtigd te zyn een woordje meé te spreken He f Uw oonSSspondento wel Mns zich afgevraagd of de schuld niet hootdza Hft bij haar zelf en of zij wel handelt zooale eene veraUndige Hollandsche huismoeder die drie kinderen op te voeden heeft betaamt Met myn ouderwetsche principes strookt het volstrekt niet dat mama vier dagen achtereen uit zwieren gaat en haar huishouden o l aiandon laat Als Mathilde natuurlijk met haar man naar comedie of concert gaat laat zij haar kinderen maar avond aan avond aan anderen over misschien wel is haar 16J8rige zoon als de twee jongste naar bed zijn alleen met de meiden Ziet ge dat vind ik niet goed Ik zou liever één avond uitgekozen en dan den oudsten meegenomen hebben om hem wat ontspanning te geven en als ik dan toch Vondel wilde steunen zou ik een kaartje genomen hebben voor een der meiden die ook wel eens graag uitgaan en dat verdienen als zij overigens goed voor haar werk zijn In alle geval niemand dwingt ons meê te doen aan die dolle jacht naar vermaak en uithuizigheid Dat is goed voor eenloopende hoeren en menschen zonder kinderen die geen andere plichten te vervullen hebben Zoo is het ook met de vergaderingen van Mathilde s man Hg moest als man en vader verstandiger zijn Als ik uw correspondente persoonlijk kende don zou ik het haar misschien niet zoo in t gezicht durven zeggen maar nu ik niet weet wie zij is zeg ik maar ronduit mijn meening Mathilde B en haar man zijn aan elkaar gewaagd het besef van hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding hunner lievelingen zit er niet diep Als zij daarin bij haar man met een zoet lijntje wat verandering bracht zoo de zenuwachtigheid vanzelf wel wat bedaren Toon ik met mijn man trouwde was hij gewoon alle avonden uit te gaan maar ik zei tot mij zelve ik zal mijn best doen hem dat af te loeren Ik maakte het thuis zoo gezellig dat hij nergens liever was Wij lazen en musiceerden samen ik leerde zelfs schaken omdat hij daarvan zoo n liefhebber was later speelde hij wat met onze kleinen en toen zij grooter werden hielp hij ze voort aan hun werk of hield ze aangenaam bezig en verder op den avond zat hg zijn boeken of correspondentie bij te houden en ik aan een handwerkje of wg maakten een partijtje whist met een paar kennissen Een enkel maal wijdden wij onzen avond aan kunstgenot buitenshuis maar toch zeer spaarzaam zoolang onze kinderen toezicht behoefden Vergaderingen woonde mijn man alleen bij als hooger plichten dat noodzakelgk maakten Het belang mijner kinderen en van mijn gezin gaat boven het algemeen belang zei mijn man er zijn genoeg vrijgezellen en oude heeren die in commissies en colleges de zaken even goed onheter doen dan ik Eén avond in de week ging hij geregeld naar de sociëteit om niet geheel vreemd te worden aan de samenleving en dien avond gebruikte ik om damesprié te hebben of voor kransjes van mijn kindoren Nu wij als grijze oudjes tegen elkander over zitten hebben wij geen berouw zoo gedaan te hebben onze kindefpn zijn goede menschen geworden on dragen on op de handen Nu wijden wij ons aan de kleinkinderen Myn man heeft nu meer tijd voor het algemeen belang disponibel ik ga dan naar mijn kmderon die mij den avond zeer gezellig maken Ziet ge mynheer de redacteur op die manier heb ik nooit tijd gehad om zenuwachtig te worden En dan die couranten met de zes feuilletons I Toen mijn kinderen nog niet groot waren had ti niet zooveel tgd daarvoor Moor die moderne vrouwen weten liever wat er in de stad en in de wereld omgaat dan wat er in hun huis gebeurt Zes feuillaons te gelijk t Is om te gillen I Zoudon Mathilde s hersens soms aangedaan zgn zoodat haar zenuwachtigheid maar een symptoom is eener erger kwaal Ik lees uit principe geen feuilletons Eén hapje romanlectuur per dag waarbg de intrigue in gelgke moo es wordt gesneden als zoo n paling dat kan mg niet bekoren Ik prefereer een boek uit ons leesgezelschap dat ik achtereen uit kan lezen overigens bewaar ik de geleien couranten en als ik van mijn kennissen hoor dat een verhaal mooi geweest is lees ik het in één stuk af Voor Uw briefschrijfster hoop ik dat haar zoon gelukkig door zijn examen mag komen Als haar man na den eten geregeld eens een uur e met hem ging wandelen dan zou hg althans wat frissche lucht happen Overigens is dat examenspook blijkens mijn ervaring zoo vroeselijk niet Mjjn kleinzoons en de jongens van mijn kennis werken wel maar doen ook veel aan lichaamaoefening zij hebben tgd voor cricket fooihall velocipede eport zeggen ze tegenwoordig in myn jeugd kende ik alleen de iport van een ladder daarom zegt mijn kleinzoon die op de burgerschool is dat men apoort moet zeggen En toch doen ze allemaal op hun tijd hun examens En al doet een enkele er oen jaar e langer over dat is geen reden om zenuwachtig te worden hg is don een jaar langer jong geweest Och Tildje liofl laat uw zoon niet te veel blokken vraag zijn meesters is of hij wel in de wieg gelegd ia om examens te doen Is dat het geval niet kies dan een ander vak voor hem Zonder examen kan men toch wel een nuttig lid der maatschappij worden Daar hebt gg b v nuju man