Goudsche Courant, woensdag 6 maart 1889

Donderdag 7 flj u 1889 N 3858 PMS ÜMBESLEN SET WITTE Efim aEGABANDEERD door een specitwl voor deze leenlniT verbonden WaarboTipfonds en een Reservefonds belden gredeponeerd by de Nederlandsehe Bank te Amsterdam Jaarlijks DRIE TREKKINGEN met HOOFDPRIJZEM van 200 000 f 100 000 50 000 ƒ 30 000 15 000 10 000 enz AUe Aatüleelen moeten in den loop van 64 jaren uitloten Oe minste prgs f 14 opklimmende tot 25 DB EMBSTVOLOENDE XBEKKINO heeft plaat op 1 aa E ieix lesQ met een Hoofdprgs van ƒ 50 000 2 Prgzen a 2 500 enz Deze PremieAandeelen zgn voor den prgs van 12 75 verkrggbaar ten Kantore van de Heeren Wed KNOX DOBTLAJ D te Gouda t GOÜDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad poor Gouda en Omstreken De Iniendlag van advartentlSn kan gdBobledea tot ta nnr dM namiddaga van den dag der nifgave COBBE8F0NOENT1E H t ioK tondcB itBk v D d Coamiisia uit de VerMoigiDfr T t H il én otki ion s k r gurae door ooa gcplMltt ign too ig het aiti reeds giiteren hi een ander bier ter it d tcrtchgaead blad had doen opaenaa De Rkdactis BEURSBËUIGHT AMSTBBDAM B Maart Per TeUgraaf Binnealandsche fondsen onveranderd Buitenland ilgvmeen goed prüshoudend Zir Nooren weder S i lager BurnerlJjkoSiand GKBOKKN i M t ArD ldtiijbriiclif ouden B tui VlUt on N G Are 4 Ari ondwi N Boom eo M Sehoenraitker 6imoD Johaooes ouden J do Jong en K Hoouhout Triiida Wilhelmmi ouden H l Suikltenbiirg D W HalimiD Gerard Maria oiidera A C Steeo iDkel ea H J van Vuoren OVERLEDEN t Maart J dm Oa wed J aiiStB el sa j J Viiaer IS w J Okkerae Mj eu 11 m 4 C U eicaen 53 j S A C Both i m ADVE RTENTIËN Voorspoedig bevallen van een Zoon E A M JORINK Kabkl Gouda 5 Maart 1889 Heden overleed tot diepe droefheid van mg en mgne kinderen mgne bartelgk geliefde Echtgenoot COUNELIS WILHELMUS GIESËN in den ouderdom van ruim 53 ja r na een smartelgk doch geduldig Igden en tgdig voorzien van de H Sacramenten Wed GIE8EN VAN Hai D ir Gouda 4 Maart 1888 Gevoelig voor de zoo talrgke bewgzen van oprechte deelneming die ik mocht onder vinden bg het smartelgk verlies dat mg en mgne Kinderen 13 Februari 11 heeft getroffen betuig k ook namens mgne Kinderen en Familie mgn innigen dank Wed W KÜZESTKATEN VAN DOBST De schuldeischers in het faillissement van XLAA8 HOLLANDER Aannemer te Gouda worden opgeroepen voor de tweede Vergadering tot verificatie der schuldvorderingen welke is bepaald op Woensdag den derden April a s des voormiddags ten lO j ure in het Gerechtsgebouw aan het Haagsche Veer te RotUrdark De Curator Mr J FOBTÜIJN DRübGLEEVER Advóèaat te Gouda Zg die iets te vorderen hebben van ofvergehuldigd zgu aan de Nalatenschap van den Hete ÉEINIJER JOOSTEN gedoroicilieenl geweest zgnde te Gouda en op den liRnebruari jl overleden te Vught worden verzocht daarvan vóór of op den 15 MAART aanstaande opgaaf of betalimc te doen ten kantore van den Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Watergraaf met zijn Paard of de Geschiedenis van GOUDA van 1572 1575 76 pag kl 8 l a 10 Cent bg A BBINKMAIN Lange Tiendeweg te Gouda Gouda Siielpersdrnk van A BRINKMAN 8t Zooh De Notaris M I MOLENAAR te Waddinxveen zal bg KOUWENHOVEN a d Brug aldaar ÊÏI sSl0pD NSDAIiBSli APRIL1889 des morgens teo 11 ure publiek verkoopen Een zeer net ingericht EUSSESWOONSinS met TUI gemerkt D 124 gelegen zeer nabg de R E Kerk binnen Waddinxneen aan de Zuidkade benevens nog 3 WOONHUIZEN in 5 perceelen bewoond naast het voorgaande gelegen gemerkt D 119 123 Te zamen groot 7 Aren 30 Centiaren In 8 perceelsn en gecombineerd Breeder in billetien Nader onderricht bg Notaris ÏÏOLBNAAB De Notaris M jJ MOLENAAR te Waddinxvém zal ten koffiehuize tan KOOWBNHOVEN a d Bra Idaar S Sf op Dlf g APRIL 1889 des midj s ten 12 nré publiek verkoopen Ca a De WINDPAIpIERMOLEN DE BIJENKORF benevens 3 daarbg behooreude WOONHUIZEN in 7 perceelen bewoond 2 grooteSCHUREN of PAKHUIZEN alles met TERREINEN gelegen aan de rivier de Gouwe aan de Noordkade te Waddinxveen gemerkt C 123 129 134 89 en 90 In 5 perceelen en combinatiëu De perceelen te zamen ter grootte van ie ai Aren ztjn zeer geschikt ook voor elke andere grootte ruimte behoevende Zaak Breeder in billètten Nadere informatiën bg den eigenaar den Heer O v d TORREN Kz te Waddin meen en genoemden Notaris MOLENAAR te verkrggen Kraepelien Holm s EIEEL CACAO is de beste Voor dagelijksch gebruik voorul voor Kinderen als versterkend voedingsmiddel zeer aanbevolen veruangt Koffie Thee eu Chocolade Alom verkrijgbaar in bussen h a Kgr a ƒ 1 70 V Kgr O 90 s Kgr 0 50 mmim i holh zeist Het Dïïbbele Aneeb Molen werf Gouda OpenTjare Verkoopingen te GOUDA l Op MAANDAG 18 MAART 1889 des morgens te elf uren in het Hotel dkPaaow aao de Markt aldaar van een goed onderhouden ERF en TUIN aan de QoDwe bg de Vischmarkt te Gouda wgk C Nr 17 kadastraal bekend in Sectie B Nr 1252 groot 2 Aren 14 Centiaren met een v en uitgang in de Vischsteeg Te aanvaarden 15 April 1889 Het Huis bevat beneden Voorkamer en Suite Binnenen Tuinkamer Keuken Bgkeuken en Kelder en boved 2 Kamers en Zolder En 2 Op DINSDAG 06 MAART 1889 des morgens te 9 uren in het hierboven omschreven Huis van een goed onderhouden waarbj eenig GOUD en ZILVERWERK en JUWEELEN Daags te voren des morgens van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 uren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER te Goudü dfeoOTE VERSCHE dagelgks verkrggbaar a 4 Cebt per stuk bg H SCHII KËL Crabethstraat Q 270 Geen grijs Haar zneerü De nieiiwe LONDON is i v Jpmk de beste van alle bestaande parf f£1 fumerien om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwgnen Maakt het haar glansrgk en zacht en verft niet Prgs 85 cmt per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alteen verkrggbaar te Gouda bg J H C HUINCS F Hz 122 Hoogstraat 123 Dt uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlgke Nominert TUF CENTEN BINNENLAND GOUDA Maart 1889 De Staattoourant bevat het volgende bericht omtrent den toestand van Z M den Koning Volgens verklaring van prof Bosensteio SB van de geneashseien das Konings ia de toestand vsn Zgno Majesteit ofeehoon de krachten niet oprallsad vermindereo en geen onmiddeil k levensgevaar dreigt tooh sorgwekkend Bg den Hoogen Lydar doen zicif lichte veraohqnsalen van bloedvergiftiging uraemiache symptomen voor Tot onderwqzer aan de gemeenschappelqke openbare school der gemeenten Polsbroek es Vlist is benoemd de heer J D jkatra van Joure Hsskeiland Gedeputeerde Staten van Zuid Holland hebben htm rapport aan de staten ingezonden Het komt tot de volgende ooiidunén lo De venmdeide faevelVingsf fers geven geen aanleiding in de bestaande indeeling der provincie in kiesdistricten en de bepaling van hot getal der in eik district te kiezen leden iriji iging te brengen Evenwel ware eene splitsing der bieataande provinciale Idesdistrioten voor zoover die samengesteld zgn uit ver van elkaar verwgderde en in velerlei opzicht onderling verschillende gemeenten geschoeid op de leest van het in 1851 door Ged Staten voorgedragene gewensoht opdat bq de verkiezing van de leden der Staten provinciale belangen meer op den voorgrond treden So Hat samenvallen der tegenwoordige kiesdistricten voor da Tweede Kamer met die voor de verkiezing voor de leden der Staten zou verderfelgk zyn vo de provinciale huishouding 3o Voor eene splitsing van groote gemeenten in FEVILLETOM UIT VERRE GfEWESTEN Naar iet EngeUch XXIX 43 Al die arbeiders die nu in de velden van sluwheid en misdsMl ploegen eggen planten en oogsten zouden plot eln fgedaan hebbeu De nieuwsbladen zouden geen moerden brandstichtingen diefstallen of opliehterijen té vermelden hebben Br zou niets te lozen zgn van gewolddndighoden geen schötschriflen goen leugens meer Geen bedrog goon scUurkorij geen hant Geen wraaknemingen goen uitersten van rijkdom of armoede en elk menschelijk hart van kommer ontberen O wat zou dnt vervelend zgn Ta waarlijk wanhopig vervelend en onbeduidend Gij ziet wel ik stem toe dat gij gelijk hebt maar gij zijt mij in de rede gevallen Gg hebt löbt gewacht totdat ik mijne besohouwingon ovig Clara fiigby ten einde heb gebracht Laat ftigrocJrtgaan Wij moeten niet vergoten dat twee personen zoor goe of eer slecht kunnen zijn zeer vnendelgk of zoor norsdh zoor odolmoodig of zeer zelfzuchtig zeer schoon of eer leelijk en toch zeer vorachillond omdat ieder zijn eigen bijzonder karakter heeft WB kiesdistaicten voor de vet ezing van leden dor Staten hsn geen reden heafi De Tweede Kamsr hee t heden voor dadelqk seeüeonderzoek aiAgswezeu 4e pecsiaenwetten voor bnrgorlgke ambtenaren de ngeling van den dienst op de locaal spoorwegen dé aanrulUng van hot Wetboek van Strafvordering in de w ziging van de Becbterlgke Orgaaisstie Het trekt zser de aaadacM dat reeds sedert ongeveer 14 dagen in de Staa lm w an t geen koninklgke beslniten zijn vermeld Waarsobljnlljk is dit niet toe te schrqven aan de toevrilige omstandigheid dat in die dagsn geen rsgseringjidadsD waren te v iUi eogen waarvoor s Koniag onderteskening weid jvreiacht Zoo vernamen wij dat een lid van een hH StAtsoollege die met 1 Maart tot een andere bstrikking is geroepen nog niet uit zgn tot dnswr bvldaad ambt is ontslagen De ÖntsSiS MtÉfft STJe Koning door zgn ziokelijken toestand belemmerd wordt tot regeeringsdaden mede te werken Wg hebben reeds voor enige weken herinnerd dat de Grondwet voorsist in het geval dat de Koning buiten staat geraakt de rsgeering waar te nemen Indien de Ministerraad dat geval aanwezig acht geeft hg van zijn bevinding kennis aan den iltaad van State met uitnoodiging binnen een bepaalden termgn advies uit te brengen Blgvên zij na afloop van dion termijn bij hun oorderi dan roepen de Hir istws de Staten Generoai in veroenigde zitting bijeen om dezen onder overlegging vso bot advies van den Raad van State zoo dit is ingekomen van het voorhanden geval verslag te doen Zgn de StatenOeneraal in vereanigde zitting van oordeel dat het bedoeld geval aanwezig is dan verklaren zg Mgne heldin was evenals zoo vele anderen knap beschaafd bevallig en braaf maar behalve dit alles was zij Clara Digby Zij was vurig van aard Zij had een vasten wü eene levendige verbeelding en op achttien jarigen leeftgd had zij reeds behoefte aan een voorwerp waar zg belang kon stellen Zij legde een onafhankelgkheid van karakter en eene geestkracht aan den dag die hare goode on waakzame leidsvrouw in verbazing Wohtcn Zonder dat zij eenig blijk gaf van do wenken en raaagevingon barer onderwijzeres in den wind te slaan kwam or een tijd dnt juffrouw l ottengUl zg wist zelve niet waarom een zekeren schroom gevoelde om er meê voor den dag te komen Hoe zonderling zult gij zeggen Geenszins ïlara s geest had volgons den natuurlijken loop van ontwikkeling eene vlucht genomen boveu do sfeer barer leermeesteres Juffrouw Pettengill was ongerust mnar er scheen aan dien toestand niets te verhelpen te zgn Hare verlegenheid kan men voi gelgken bij don schrik van de hen als zij ziot hoe do jonge eend zoo zorgvuldig door haar uitgebroed bij de eerste gelegenheid die zich voordoet oogenblikkelijk te water gaat Clnra zag geen moeilijkheid of gevaar in veraoheidone zaken die onbegrijpelijk schenen in de ooa en van hare leidsvrouw Zoo verliep do tijd Oiara vormde nl meer en moer haar eigen karakter en wierj van zich wat er niet toe behoorde Wnt moet ik van hnar zeggen ten opachfe van onze sekse Zij was in zeVeren ziu gevoelig Zij f AD7EBTSNTIEN worden geplaatst van 1 5 r els ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROO TB LBTT1E8 worden berekend naar plastimünte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt dit bg een beslnit dat op last van den vooistter wordt a kondigd en terstond in werking treedt Alsdan treedt de tioonopvolger mits niet beneden 13 jaren oud als Begent op anders wordt door ds Staten Oeneraal in vereenigde zitting een Begent benoemd Zoolang de Begent in dit geval niet is beBOend en opgetreden neemt de Saad van State het Konink Igk gezag waar mi dient binnen een maand een ontwerp in tot benoeming van een Begent Ongetw feld sa de Ministerraad reeds hebben overwogen of dergelgke voorziening thans noodzakdgk ia Het is begrgpelgk dat men lang aarzelt alvorens tot het insteUso van een regentschap t ns het l ren van den regserenden Koning over te gaan Deo 17de dezer maand sal hat veertig jaren zgn geleden sinds onse Koning zjfn vader opvolgde Het ware zeker een treorig feit wanneer dia herinneringsdag in plaats van feestelgk te worden herdacht ongeveer samenviel met de door riekte dwongen neeriegging van de regeertaak Wanneer echter in s lands bdang zalk een sbo onvêm delgk It aag umk verwanten dat de Mnistenraad niat zal in gebreke blijven zgn grondwettigen plicht te vervullen i De heer W A Seholtan te Groningai wansèht zich een monument te stichtea Ter gelegenheid vau z n BOjarig jubileum als inwoner dier stad heeft hij het Oroningscha gemeentebestuur aangeboden een overdekte markt te stichten aan den Turfaingel voor de Bloemstraat waar in de eerste vier jaren geen steégald zou mogen worden geheven Daar zon dan de markt mogen gehouden worden van boter an eieren wild en gevogelte fruit en groenten enz De kosten worden op ƒ 50 a 70 000 geraamd Te Piarrefont bg Gignac Frankrijk had men veel stelde belang in mannen van een zekere klasse voor wie zij op hare beurt belangwekkend was Ik bedoel mannen van opvoeding van rijp verstand en edele denkwijze die veelal ouder wwen dan zij zelve Zij konden ni ts zeggen dat te diepzinnig was voor haar begrip en er lag van beide zijden een kiesch compliment in hunne wedorkeerige waardeering Dit gaf aanleiding dat Clara vele bonijdsters had onder haar eigen sekse bg welke z j niet blonder bemind was hoewel zij do vriendinnen die ig zich eenmaal verworven had aan zich wist te hechten Nadat Clara tot eene jongo dame was opgegroeid bracht zij een groot gedeelte van haar tgd in de stad door Hare intiemste vriendin was ï railio Ferris die zoo weinig overeenkomst mot haar had als maar mogelijk wns Nadat Tom Caatleton to New York was teruggekeerd was hij dikivgls in de gelegenheid om haar te zien Gedurende een tgdsvorloop van bijnö twee jaar liaddon zg elkander zelden ontmoet Clara ontdekte 4 spoedig dat haar minnaar want dat was hg inderdaad vele voortreffelijke hoedanigheden bezat Was zij veranderd hij was het niet minder Zij bespeurde dat hij gelijken tred met haar had gehouden niet alleen in verstandelijke ontwikkeling maar ook wat dien wereldtoon Iwtreft dien meisjes zich zoo spoedig eigen weten is jnaken en waarin zij jongelingen zoo er achter zislS laten Dit laatste had Tom alleen te danken aan zijn i r iÉi tmm0mgm