Goudsche Courant, donderdag 7 maart 1889

ken drank jaariqks 135 millioen francs uit terwql de staat aan het onderwijs 15 millioen francs ten koste legt Het getal scholen bedraagt 5600 dat der herbergen 188 000 Het leveren van de beweegkracht voor de werktuigen op de wereldtentoonstelling te Parijs is thans voorgoed geregeld 29 industriaelen zullen een totalen arbeid van 6540 paardekrachten verschaffen Daar men op de drijfassen slechts 2000 paardekrachten denkt noodig te hebben is er voor onvoorziene omstandigheden nog heel wat over De stoom zal geleverd worden door 11 ander indüstrieelen wier stoomketels aan de zqde der Ëcole Militaire zullen gelegd worden Bovendien zullen tal van gasmotoren nog 300 paardekrachten leveren ten behoefte der kleine arbeiders machines lil Siberië is opnieuw goud gevonden Onlangs werd door een boer die in de nabijEeid van Irkoetsk een kuil groef oud ontdekt Da aarde die uit 1 pot werd opgegraven bevatte l j ounces cwt gehalte ig heeft groote opgewondenheid menigte zijn de boeren aan het n de geheele streek ziet er uit ir konqn aan het werk was ge den bodem vai goud van omsl Deze ontdel veroorzaakt graven alsof een weesf heia Uit Amerika wowlt gemeld dst Edison bij het doen van proefnemmgen door een ontploffing gevaarlijk aan de oogeu verwond is Baitènlandseb Overzicbt Met de gebruikelijke plechtigheid heeft generaal Harrisson het presidentschap der Tereenigde Staten aanvaard Uit alle deelen des lands waren duizenden nieuwsgierigen naar Washington gekomen zoo zelfs dat op verre na niet allen een goed onderkomen konden vinden Naar men berekent waren oen half millioen belangstellenden bq de intrede van den republikeinschen president tegenwoordig Door president Cleveland en een escorte soldaten begeleid begaf generaal Harrisson zich van het Witte Huis naar het Kapitool waar de senatoren de hooge I ambtenaren en de vertegenwoordigers der anderestaten htm wachtten De nieuwe president legdedaar den eed af op den familiebqfoel het eigendomvan zijn grootvader die ook president der republiekwas e i sprak nadat dit was geschied zqn intreêrede uit In leohtigen optocht keerde de geheele stoet nu tatti het Witte huis terug De stoet bestond uit Ongeveer 18 000 soldaten 20 000 deputaties van versofaillende aard en had een lengte van 2 mijlen In het Witte Huis volgde nog een gemeenschappelijke rn akqd en toen verliet de heer Cleveland de woning waar hij vier jarta verblqf had gehouden en liet deze aan zqn opvolger over Voor zoover het programma van den repablikeinschen president reeds bekend is zal de orernemiog van het bewind door de reiniblikeiDsehe partqen met geen ingrijpend veranderingen gepaard gaan Ten opzichte van de buitcnlandsohe staatkunde zal president Harrisson dezelfde beginselen huldigen als zqn voorganger De Montroe leer wordt tin stelligste gehandhaafd vooral met hat oog op het Pa namakanaal en ten opriehte van d Samoaeilan den zal de republikeinsohe regeering evenmin verkorting dulden van hetgeen de Amerikanen als hun rechten beschouwen Het belangrijkste is de mededeeling van den president dat de regeering de tegenwoordige handelsstaatkunde zal handhaven Het plan der democraten tot verlaging der invoerrechten wordt veroordeeld maar toch zal de regeering voorstellen doen om het overschot aanmerkelijk te verminderen Het gevaar voor een finansieele crisis wordt daardoor weggenomen zmder dat do Amerikaanschë nqVerheid welke de repubhkeinen door eiken stap in de richting van nqen faandel bedreigd achtei nadeel behoeft te lijden Het njvusterie hetwelk ie president bij de vervuUing van deze taak ter zijde zal staan is nu aldus gevormd Blaine buitenlandsche zaken Window financiën Prootor oorlog marine Tracy binnen andsche zaken Nobel posterqen Wsnnamaker At tomeyge eral W mmi Miller compagnon van den advoMat Harrisson te Indiana lanSbouw Palmer INadht president Harrisson was geïnstalleerd hield Mowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat eon vergadering welke beide tot laat in den avond duurden In den Senaat ging het zéér rumoerig T le senator Riddleberger deelde mede ttat hq zqn ontslag nam als lid van den Senaat wegens eon geschil met den voorzitter Op deze mededeeling volgde een zeer heftig tooneol hetwelk 1 1 T Ü sfins Tan den rumoerigen De suppoosten voerden Riddleberger weg senator JvCVki fttatendteTen Toen na zekere Baiaillon en jongman Tin S6 jaar WoenidagaTond laat wacht hield en iemand in de nab hoid zy o ning zag TWDtle hü en zag den gewaaoden dief neerstorten Toegesoftatai ontdekte l j tot zqne ontzetting dat hij li a T jfUenjaiigen broeder had gatroffen die op hetzelide oogenblik den geest gaf In de Enidanee is weder veel qs en de dienstder stoombooten van ZwoUe en Meppel op Amsterdam ia wnder gestaakt De Foei beproefde gistereüVan Amsterdam naar ZwoUe de reis te doen maariq moest terugkeeren Er zit bq Zwolle oreel ijs dat eenige arbeiders die op Schokland bezig zijn riet te snqden Zaterdag over het qs naar het Kampereiland konden gaan j De zee tuaacheQ Marken en den vasten wal is geheel met ijs bedekt zoodat de overtocht alleen met een roeiboot kan geschieden en dan nog maar over een gedeelte vsn den afstand Het andere deel moet over land worden afgelegd De Provinciale Staten van Groningen hebben gisteren op voorstel van de centrale afdeeling met 36 tegen 6 stemmen als han oordeel uitgesproken dat de nieuwe verdeeling dier provincie gelijk de Segeering die heeft ontworpen voor de verkiezing van leden der Staten in strijd is met het provinciaal belaag Dit besluit berust hoofdzakelyk op de volgende gronden die wq aan het uitgebrachte rapport ontleenen In de vergadering iet centrale afdeeling werft de aandacht gevestigd op het feit dM in alle afdoelingen het regeeringsvoorstel met groote meerderheid is verworpen dat men algemeen van oordeel is dat het voordeel of liever het gemak dat de grenzen dor kiesdistricten voor de verkiezing der Provinciale Staten met die voor de verkiezing van leden der Tweede Kamer samenvallen niet opweegt tegen de inbreuken die daardoor op het gewestelijke belang zouden worden gemaakt In strijd toch met het provinciaal belang is het vereenigen van deelen der eenige grootere stedelijke gemeente in de provincie met gemeenten uit de omgeving op gevaar af van een onvruchtbaren strijd tusachen stad en la d in het leven te roepen in strijd daarmede is het geheel opheffen van twee thans bestaande hoofdkiesdistricten om doelen daarvan te voegen bij andere districten waarvan zij te ver verwijderd zijn of daarmede weinig in dageIqkaohe betrekking staan of wel van ouds daarvan gescheiden zqn door een stroom die nog slechts op enkele plaatsen is overbrugd in strijd daarmede is ook dat er i het geheel niet gelet is op de vraag of in de nieuw samengestelde districten verschil van watersohapsbelangen bestaat hetgeen het geval is Hetgeen te dien opzichte in de afdeelingen is overwogen leidt ook de centrale afdeeling er toe om eenstemmig van oordeel te zqn dat de voorgestelde nieuwe indeeling der kiesdistricten verwerpelijk is en verre achterstaat bq de bestaande Vtnniudering van kiesdistricten werd in geen getal wenschelijk geacht Ten opzichte van de voorgestelde vermeerdering van het getal leden der Staten werd het gemis gevoeld eener deugdelqke toelichting men kon voor die vermeerdering geene goede gronden vinden te minder daar de daardoor aan brengen w ziging in omgang met Horace Pnlsifer Door hunne overeenkomst van wederzijdsche vertrouwelqkheid waarbij de zaakwaarnemer opnieuw jong zou worden en Tom veilig langs de rotsen en het drq and zou warden gestuurd waarop de ander bqna wa gestrand was Pulsifer na eenige moeilijkheid het geheim van den jongeling te weten gekomen Daarna zocht hij met jttfiouw Digby in kennis te geraken en haar aan de vuurproef van zgne scherpe en meêdoogenlooze critiek te onderwerpen Zulk een man had Clara nog nooit ontmoet Hij beviel haar niet Zq gevoelde als door instinct wat Pulsifer s oogmerk was en zij beproefde hem weêrftand te bieden Het hielp niet en cht vrouwelijk verviel zq tot het andere uiterste en begon van hëm te houden Toen Pulsifer zich overtuigd had dat Clara zqn piot g waardig was begon hij Tom goeden raad te geven Hq trachtte bij den jongeling gevoel van eigenwaarde op te wekken ik bedoel met betrekking tot zijn Uefdesaangelegenheid Gelukkig slaagde hij daar niet in want dan zou al de aardigheid er af zijn geweest Evenwel had de aard van zqne betrekking en zijn omgang met Pulsifer bij Tom een algemeen vertrouwen op eigen krachten gewekt dat met alleen eene gemakkelijkheid van manieren gaf als hij in graelschap i as maar hem ook een zeker aplomb schonk dat hem in den oMgang met een meisje als Clara zeer goed te pas kwam Toen Clara Digby dus op achttienjarigen leeftijd haar intrede in de wereld deed en een even plotse de verhouding oo mig is geli k it ease bijge voegde tabel blijkt Algemeen werd dan ook door le n der centrale t daelia vp den voorgrond gaMell d ft het getal leden met moet watden venneeiderd poor het hoofdbeituar der Vsieeniging tot bevordering van Fabri en Handwei ksi eid ia N derland is een adres aan de Tweede Kamer gericht over de arbeidswM Het hoofdbestoor fuicht de insteUing van inspecteurs toe doch spreat het vertrouwen uit dat aan deze inspecteurs meer pai worden opgedragen dan alleen het opsporen ïër oveAredingen en dat hun werkkring hen ook Uer te lande moge maken tot de vraagikak der iadnstriëelen daar het de bevordering van het maatpehappelijk welzijn der arbeiders geldt Wat overigens het 6 ezicht en de epsporing van overtredingen betreft Wordt aaar dfi meening van het Hoofdbestuur niets te veel gezegd m t de bewering iat van de zqde der JTqverneid algemeen betreurd wordt de bepaling volgens welke o de laagst geplaatstf ambtenaar van politie tot dat doel tpegang zal hebben tot elke bjinek eg werkplaats Het tweede punt waartegen adi bezwaren heeft betreft de soort van verboden rbeid omdat art 1 van het ontwerp te veel gelegenheid toelaat tot het verrichten van overmï en arbeid door vrouwen en kinderen en ook jooral voor meisjes die gelegenheid zal blqven bestaan Het derde hoofdpunt waarover adr haar meening uitspreekt betreft de voorschriften omtrent den arbeidstijd en de rust die zig ruimer wenscht De grenzen vsn den arbeidstijd zouden op 6 uur s morgens en 9 uur s avonds kunnen gesteld worden mits slechts de geheele dagarbeid den duur van bijv 10 uur niet overschreed De bezwaren der Nijverheid tegen de voorgeschreven Zondagsrust zijn mede niet opgeheven Aan die bezwaren kon naar het oordeel van adressante tegemoet gekomen worden door het voorschrijven van een wekelijkschen rustdag zonder aanwijzing van een bepaalden dag der week Het hoofdbestuur onthoudt zich van opmerkingen aangaande den leeftijd van kinderen die door de wet zuUeu worden beschermd hoewel het liever had gezien dat 13 jaren in plaats van 12 jaren in de Wet waren genoemd Het hoofdbestuur eindigt met den wensch dat aan de in het adres aangegeven bezwaren zal worden tegemoet gekomen Te Atjeh zijn een Bièier eea sergeant en twee mineurs door het springen van een torpedo om het leren gekomen Eerstgenoemde was de 1ste luitenant bij db genie A P Budolph De migoar W A Schneider die bij het ongeval tegenwoordig was kwam met den schrik vrq De ramp had plaats te Lambaroe bij het nazien vita een by eene brug gestelde landtorpedo die men voor nou actief hield degefn die op den draad trapte was de sergeant die ook tot de slachtoffers behoort en van wiens lijk niets is teruggevonden Het lichaam van hiitenant Rudolph werd TB meter over majoor Schneider en de dekkingsmanschappsD heen geslingerd Aan particuliere brieven uit Atjeh ontleend do Javaiode Den ISden Januari is tiuschen Lamreng en Lampeneroet een trein in den lucht gevlogen door eene linge herschepping onderging als de pop die een vlinder geworden is stelde zij Castleto i niet achteraf gelijk zoo menig arm jongeling ondervindt van de jonge dames die hem boven het hoofd zijn gegroeid Integendeel vond zij hem evenveel veranderd als zij zelve was Sï Hieruit zoudt gq vooronderstellen dat het met zijne liefde alles even vlot ging Dat was volstrekt het geval niet Clara had ach een ideaal gevormd en daaraan beantwoordde Castleton nibt Zoo was het Zij hield van hem zij erkende zijne meerderheid boven al de jongelingen met wie zq omging Zq vond het altqd aangenB n hem te zien hij kon haar volkomen begrijpen en hij was een zoo trouw vriend Onder andere meer romaneske oipstandighcden zou de zaak ongetwijfeld eene andere wending genomen hebben Maar terwql Clara tevreden was was Tom het niet De eerste gevoelde zich zeker vK Tom maar de ander in geenen deele van Clara Pulsiier hiejjjfeen scherp oog in t zeil en kon niet nalAen To nu en dan slimme wenken te geven hoe hq zicWjegens de jonge dame te gedragen had opdat zij zooals hij het uitdrukte niet in aUes haar zin zou krijgen ngo er nonlf w Nooit riep onze held uit Ik zal mij nooit bij juffrouw Digby anders voordoen dan ik gevoel Of anders dan ik ben Wordt zq de mijne dan zal zij ten minste geene teleurstelling ondervinden zoo niet dan al ik de achting voor wjjj f er niet bij verliezen mjjn onder de baan aangelegd beatéatade uit een granaat 12 cM van de marine l ie granaten springen voor het grootste deel niet en richten dus onder den vijand weinig sohade i aii maar na heeft er een voor on groot gevaar opgeleverd De locomotief van den trein viel buitenwaarts in de slokken twee platte wagens geraakten boven op elkaar de daarop volgende goederemra ens stortte dwars over den pstrouilleweg en d dan komende personenwagens derailleerde de rest bleef staan Alleen de machinist werd gew d en verdare persoonlijke ongelukken vielen niet te betreuren bq de pogingen echter den geheelen nacht aangewend om de locomotief te lichten werden de koelies zoo hevig beschoten dat twee hunner gewond werden en de anderen weigerden te werken de gederailleerde personenwagen het eenige voertuig dat niet gepantserd is ziet er uit als eene zeef van de vele kogels die er doorheen zqn gevlogen Gelukkig is het volle maan en als de koelias willen werken zal de boel van nacht wel kunnen worden opgeruimd anders zullen de mineurs er aan moeten gelooven Bij het uitstappen uit den trein te Lamponeroet is een Europeesch fuselier doodelijk gewond hij werd als Iqk in het hospitaal gebracht In oen artikel handelende over den jongsten maatregel tot sluiting van eenige Atjehsche haren voor allen in en uitvoer schrijft de Straits Timet o a Een flauw denkbeeld van de hoeveelheden oor logsoontrabinde welke baar weg naar Atjeh vinden geeft het fait dat er een paar weken geleden een schip van Singapore door een kruiser is beslag genomen werd Aan boord worden gevonden 200 achterlaadgeweren 40 revolvers 60 000 patronen een half millioen slaghoedjes en verscheidene vaatjes buskruit Aanhalingen onUngs te Pen ng gedaan werpen een helder licht op de uitgebreidheid van den smokkelhandel Versterking van het eskader in de wateren Van Atjeh zal ook een scherper contr6le mogelqk maken op zeerovers die van oudsher de kusten onveilig gemaakt hebben Onlangs nog viel een door Chineezen bemande prauw met een rjjke lading in han n van Atjesche zeerovers die de opvarenden afmaakten en de pradV medevoerden Twee oorlogsschepen uitgezonden om de roevers te straffen bleken daartoe onmachtig Tengevolge ven iet hevige vuur der Atjehers konden geen booten landen Dit feit zegt veel De Atjehsche zeeroof moest als het hoofdmotief van den oorl dienen en na een vqftieiqarigen oorlog steekt hq brutaler dan ooit het hoofd op Bq een streng toegepaste blokkade zal de oorlogl partij groote moeite hebben om den oorlog voort te zetten Het ophouden van de voorraden en ammunitie zal eer den vredestoestand doen bereiken dan jaren van een achqnoorlog van de zqde der Hollanders Het tqdschrift der Belgische afschaffers ereeniging deelt mede dat er in België jaariqks 70 millioen liters brandewijn gedronken wordt terw l het gebruik nog voortdurend toeneemt Terwql het cijfer der bevolking in de laatste 16 jaren deehtt met 14 pet steeg nam let verbruik van alcohol toe met 37 pet het getal krankzinnigen met 46 dat der misdadiger met 74 en dat der zelfinoorden met 80 pet België met Eqn bqna zes millioen inwoners geeft voor ster Pulsifür stodd besdioamd Iq deze uitbarsting De man van ondervinding en opvoeding de slimme man van de wereld moest zwichten voor de eenvoudige overreding van eerlijkheid en waarheid Gij hebt gelijk hernam hij en ik had ongelijk Ik vrees mijn jongen dat gij haar niet krqgt Zij weet zoo weidig van hetgeen haar werkelijk te wachten staat Omdat ik haar uwer waardig acht heb ik u eene kleine verandering in uw gedrag jegens haar aangeraden Maar dat touu wet panen en zulk een raad te geven past mi NBk niet Dit viel voor toen Tom bqna twee jaar bij den heer Pulsifar was geweei en nadnt hq het eerste verdriet van zijne intrede in de rechtsgeleerde loopbaan te boven en tot een hooger trap opgeklommen was De proef van een jongeling bij zich te nemen als makker met hem om te gaan ja meer d d dat zich op gelijke hoogte met hem te stellen in al zijne gevoelens door te dringen scheen eene zonderlinge gril van Pulsifer Maar nooit werd een stap meer philosofisch of met een meer berekenend oogmerk gedaan De zaakwaarnemer was bevreesd geworden dat hij niet meer vatboar voor verandering was Dit denkbeeld verschrikte hem Hq zag den afgrond en besloot dien te vermijden Hoe juist hij oordeelde beginnen wij reeds te bespeuren VoriU i lgd m W de zaal en sloten hem in een a onderlqk vertrek op Wat jaren lang de oude vos Depretis met zoo uitstekend succes volbnyiht heeft nl zich gedurende tien jaren aan het hoofd van de regeering te handhaven door gelijk een Fnuusch blad geestig opmerkt na elke ministeriecle crisis zichzelf op te volgen schijnt Jrispi niet zoo gemakkelijk te vallen Het systeem op zichzelf heeft anders veel goeds Overtuigd dat het tainisterie een echec wachtte met de flnancieele plannen heeft Crispi er de voorkeur aangegeven zelf zijn ontslag te nemen alvorens de kamer hem met een motie van afkeuring naar huis zond De mogelijkheid is hem nu geschonken met een nieuw ministerie terug te keeren maar wat een ln diplomaat handig afgaat gelakt niet altqd een oud revolatiounair Bij de oplossing der tegenwoordigejcrisis doen zich zelfs zoo Vele moeilükheden voor nat Crispi naar men vewsekert op stuk van zaken niet rouwig zou zijn wanneer een andet zijn zware taak op de schouder nam Zeer waarschijnlijk klinkt dit niet Crispi toch is er de persoonlijkheid niet naar om zich zoo spoedig te laten ontmoedigen Geloofwaardiger klinkt het bericht dat het h n moeite kost politieke personen van beteekenis te inden bereid om deel uit te maken van zijn nieuw kabinet daar dezen geen lust gevoelen zich aan zijn dictatuur te onderwerpen Dat vooral een minister van financiën lastig te vinden is laat zich begrijpen i ar Crispi of een ander president van het eerstvolgend ministerie zoowel de eene als de andere oplossing belooft van bijzondere beteekenis te worden voor de buitenlandsche politiek van Itaiié daar bijna geen andere nitkottst mogelijk geacht wordt dan een verpUatsing van het evenwicht naar de linkerzijde en de linkerzijde telt oprechte vrienden der Fransrhe republiek Niet di t Itdië zich plotseling los zal scheuren van de triple alliantie en een bondgenootschap zal sluiten met Frankrqk maar ook dan zelfs wanneer Crispi minister president blijft zal hij rekening moeten houden met de Fransche ympsthieën zijner collega s en het zoo uitsluitend Duitschgezinde karakter van zqn politiek zal aanmerkelijk verzwakt worden Wat intusschen staat de Italiaansche kamer te doen Zq heeft de aanzienlijke sommen door de regeering voor de landsverdediging gevraagd evoteerd doch nu het er op aankomt de middelen toe Ie staan voor do goedgekeurde oredieten deinst zij tarug Te laat bemerkt zij dat Duitschknds vriendschap duur zeer daar is dat de finaaeieele krachten van het land niet toereikende zqii om alle vorderingen van den veeleischenden bondgenoot ii te willigen Geen nieuwe belastingen is het parool der afgevaardigden doch waar dan de middelen te vinden voor 4 uitgaven door de kamer op een oogenblik van nationalen grootheidswaanzin goedgekeunl F De oprechte mededeelingen van den tegenwoordigen miniater van financiën omtrent den stand van s lands geldzaken hebben bij menig afgevaardigde vrees voor een Staatsbankroet gewekt als de consequentie van het deelgenootschap aan de triplealliantiii Welk een ellendig schouwspel biedt nu niet reeds een grqot deel van de Italiaansche bevolking I Gesteld ook dat Criapi s schitterende buitenlandsche politiek eindigde met een gelukkig gevoerden oorlog zou daardoor nog de economische toestand van het bind verbeteren Bovendien is al te waar wat Alphonse Karr gezegd heeft elke oorlog ook de meest roemrijke is een ontzettende ramp zelfs voor t volk dat overwint Het nieuwe ontwerp lietreffonde de suikerbelasting dat bq den Duitschen Bondsraad is ingediend komt overeen met de op de Londensche conferentie aangenomen bepalingen Het heft uitsluitend van de suiker een verbruiksbelasting naar een eenvormigen maatstaf de tot uitvoer bestemde suiker wordt alzoo niet belast uitvoerpremien zqn alsmede uitgesloten voor het overige komt het ontwerp zooveel mogtlijk overeen met de bestaande suikerwetgeving van 9 Juni 1887 Zaterdag a s zal in het paleis van Keizerin Augusta to BerlQn een rouwdienst plaats Rebben ter herinnering aan Wilhelm I De Groolhertogin van Baden en wellicht ook Keizerin Friedrich komen daarvoor over Op verkugen van Keizerin Augusta zal ook het dienstpersoneel van wijlen Wilbeiu I uitgenoodigd worden INGEZONDEN Geachte Sedacteur Tot ons leedwezen lazen wij in de Coiraspondentie van Uw ge t blad dat ü niet kon otergaan tot plaatsing van ons stulg e omdat het reeds door een ander blad was vermeld Het spijt ons geducht omdat wij zonder voorliefde voor het een of ander blad gedaan hebben zooals de beide vorige keeren namelijk te gelijktijdig de beide Redacties uit te noodigen met beleefd verzoek om plaatting Nu ia tot onze spijt de eerste plaatsing in de Oouwenaar oorzaak geworden waardoor onze zaak minder publiek wordt en juist omdat wq de meeste verpÉohting hebben aan de lezers van Uw geacht blad zoo verzoeken wü U nogmaaU dringend doch beleefd Mijnheer de Redacteur wees zoo goed ons stukje op te nemen in Uw geacht bUd De bedoelde Commissie ö BB RAADT B SEIvONJE B PUNSELlE H A TOEN 7 dit inlander gmd zuUo wy naar aanladmg ra bovemtaand dringend verzoek een afwijken mm ome gemonte om geen plaatting te verlecnen aan een tgezonden stuk dat need vroeger üt een hier ter stede verichijnend ilad werd opgenmen Wij zullen iet bedoelde ituk derhalve morgen plaateen Dï Redactie PETROLEüM NOTEERlteN van de Makelaars Cantzlaar Schalkwek te Rotterdam De markt was heden vast 1 0 Tankfust ƒ 8 Maart levèring ƒ 7 80 Aprillevering 7 66 Mei levering 7 66 Augustus September October November en Decemberlevering ƒ 8 Zeilend ƒ 7 85 BEURSBEttlGHT AMSTERDAM 6 Maart Pw Telegraaf Binnenlsndsche fondsen iels minder geanimeerd Buitenland vast zonder groote variatie Zw Nooren sluiten 1 lager ADVERTENTIÊN toawae ondera Onze geliefde Ouders en GrootJOHANNES LAURIEB AUDA DK QOANT hopen den 13 Maart hunne 50 JABIGE BCaTVJBBEENIGlNG te herdenken Hnnne dankbare Kinderen Behuwd huwden Kleinkinderen Uit aller naam Th verhoef Voorspoedig bevallen van een Dochter P VAH BUK 1 VAK WlMQIBDIN Gouda 5 Maart 1889 V Den 2 Maart 1889 overleed te Gravtnhage de fleer M CHBISTINÜS WIJNAND HÜBRECHT Lid der Provinciale Staten van Zuid Holland in den onderdom van 68 jaren geliefde Echtgenoot Vader en Behnwdvader van H M G HÜBBEOHT VAN DKN SaSTHSVVBL P S A VAM Dï VBLDE Hq becht HENRI VAN DB VELDE Eenige en algemeene kennisgeving Voor de vele en hartel ke bewyzen van deelneming t dens de ongeAJbidheid en het overladen van onze geliefde Moeder Behnwden Orootmoedex betuigen Kinderen Aanbehnwd en Kleinkinderen hunnen hartel ken dank Dit itller naam M DE RAADT Gouda j Rotterdam 5 Maart 1889 Hillegeraberg i